Brockhus doet er 'n schepje bovenop na publicatie van de brief van het Zuiveringschap Limburg


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Zuiveringschap Limburg
Marie Theresialaan
Postbus 314
8040 AH Roermond

Huizen, 10 juni 2000.

Aan: Ir. G.C. van Wijnbergen


    Geachte heer van Wijnbergen,

Via ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum ontving ik uw brief aan hem, waarin u van Rooij verzocht uw brief van 7 juni eveneens op het internet te laten plaatsen.

Natuurlijk voldoe ik aan uw verzoek omdat het een duidelijk beeld schept over het gesteggel tussen (semi-)overheidsinstellingen en burgers. Het zal u niet verbazen dat wij bij de SDN met tot de kruin opgetrokken wenkbrauwen de correspondentie en ontwikkelingen hebben gevolgd. Niet in de laatste plaats omdat wij van de SDN in uw bijzijn getuige zijn geweest van de presentatie van het rapport 'Actieprogramma Diffuse Bronnen' met het jubileum van 1 oktober 1998. Daarbij werd duidelijk dat door de water- en zuiveringschappen op de twee allergrootste, gevaarlijkste en kankerverwekkendste gifstoffen die diffuus in het oppervlaktewater komen niet werd en wordt gemeten. Ik heb mijn verbazing daarover in een brief aan de minister van VROM drs. J. Pronk kenbaar gemaakt. (zie bijlage)

Dat actieprogramma werd gepresenteerd onder auspiciën van:

  • de Unie van Waterschappen,
  • het interprovinciaal Overleg,
  • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
  • het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
  • het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
  • en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het is m.i. aan de mensen in Nederland niet uit te leggen dat u - als handhavende organisatie - niet meet op de gevaarlijkste gifstoffen in ons oppervlakte- en drinkwater, en dat het ministerie van Milieu (VROM) die vergiftiging nog eens subsidieert ook.

In die context kan ik de manier van benaderen van de heer van Rooij, van u en van andere (semi-) overheidsinstellingen niet alleen begrijpen, maar meen ik dat hij zelfs meer dan gelijk heeft. Ook in uw brief reageert u alleen op het verwijt van Van Rooij dat uw financieel garen hebt gesponnen met uw beleid (salaris plus emolumenten) en niet op het feit - waarbij u met uw rapport Actieprogramma Diffuse Bronnen zelf het sluitende bewijs leverde - dat u en uw organisatie geenszins bezorgd zijn over de gezondheidsrisico's van de bevolking waartegen u naar willekeur handhavend en bestraffend optreedt.

Ik verwacht van u dat u met concrete feiten komt, want in tegenstelling tot wat u beweert over de firma Schmitz kunt u in de op de SDN-cdrom aanwezige video zelfs met 'n half oog zien dat het water op de grond rondom zo'n bedrijf groen ziet van de kankerverwekkende wolmanzouten. Alleen al dát feit bewijst dat u en uw organisatie zelf niet alleen de regels en wetten overtreden, maar ook dat u en uw medewerkers volstrekt incompetent blijken te zijn.

Dat is een boude uitspraak die ik met recht kan maken; en niet alleen vanwege de volstrekt onbegrijpelijke omissie van het niet meten van arseen en chroom in het oppervlaktewater in het onder uw verantwoordelijkheid geproduceerd rapport Actieprogramma Diffuse Bronnen. Met name omdat u, nadat u op deze omissie op 1 oktober 1998 was gewezen, niets hebt ondernomen om dit manco te herstellen.

Sterker nog, u hebt op alle mogelijke manieren geprobeerd het enige bedrijf dat de oplossing kan bieden om de vergiftiging van het milieu met arseenzuur en chroom-VI weg te werken met allerlei (dwangsom) procedures en rechtsongelijkheid te dwarsbomen en op extreem hoge kosten te jagen in een poging om het geliquideerd te krijgen. U hebt de samenleving daarbij 'n niet te becijferen schade toegebracht.

Nog dramatischer wordt het wanneer we de conclusie lezen in de Gelderlander van 8 juni 2000 over het vergiftigen van met name de lucht met arsine - dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om joden te vergassen. Arsine is 'n vluchtige stof die ontstaat wanneer arseenzuur in contact komt met ammoniak in mest. En dat arseenzuur is nu precies dat zware metaal in het milieu dat u niet meet en waardoor de werkelijke gezondheidsrisico's voor mens en dier niet in de evaluaties naar voren komen. Nog steeds niet.

Het is nu de vraag of u weet hebt van het rapport van het stadsgewest uit 1998, zoals vermeld in het artikel in de Gelderlander van 9 juni 2000.

    Uit onderzoek in 1998 door het voormalige Streekgewest bleek dat er in de omgeving van de stortplaats meer arseen in het grondwater zit dan norm toestaat. Honderd microgram in plaats van zestig. Arseen vormt in verbinding met ammoniak uit mest arsine, een vluchtige verbinding die bij inademing giftig is voor varkens. Volgens het onderzoek uit 1998 bestaat er geen gevaar voor de volksgezondheid op en rond de stortplaats, die sinds medio de jaren zeventig gesloten is en werd afgedekt met een laag grond. Wel heeft de provincie de omwonenden opgedragen hun vee niet te laten drinken uit de sloten. Grazen levert geen gevaar op. Er is tussen 1951 en 1961 door de toenmalige gemeenten van het stadsgewest Oss gestort.

Maar ook of de landelijke overheid weet heeft van de resultaten van dat onderzoek, mede in relatie tot het Minas-beleid om de uitstoot van ammoniak in te perken - zoals Brussel dat eist - door inkrimping van de veestapel. Op een symposium op 29 mei te Joure in Friesland, waar 4 Tweede Kamerleden en 360 veehouders van de NVM mochten horen van chemicus Dr. de Jong: "Dat ammoniak als 'n balsem is tegen zuren in het milieu, omdat de base ammoniak de zuren in de lucht en in het water omzet naar een natuurlijke mest". (citaat)

De Kamerleden bleken getroffen door wat zij noemden "Voortschrijdend inzicht". Ofwel: we hebben het al die tijd helemaal fout gedaan. Of u net zo fout hebt gehandeld en in welke mate als de landelijke politici en met welke motieven, moet nog blijken. Vast staat dat u er alles aan hebt gedaan om de milieuvergiftiging met arseen niet te stoppen en ik wil weten waarom. Van Rooij heeft het kennelijk bij het rechte eind wanneer hij stelt dat collusie de Nederlandse samenleving regeert en men bewust en met subsidie deze vergiftigt. Wanneer het anders is, wil ook ik deel hebben aan dat "Voortschrijdende inzicht". Ik nodig u uit om te reageren.

Ook deze brief gaat op het internet op het adres http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-zs19.htm
en voor uw antwoord is een pagina gereserveerd op http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-zs20.htm

R.M. Brockhus
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
E-mail sdn@planet.nl