Verzoek om informatie over het door de provincie uitgevoerde
bodemonderzoek een verontreiniging van giftige stoffen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


OPEN BRIEF


  Afgegeven met ontvangstbevestiging.

  Sint Oedenrode, 28 februari 1999.

  Tevens verstuurd per fax 0499 - 472355 op 28 februari 1999.

  Burgemeester en Wethouders,
  en de leden van de gemeenteraad,
  der gemeente Son en Breugel,
  Postbus 8, 5690 AA Son.


   Ons kenmerk: RB/provNb/28029/Son.

   Betreft: R.M. Brockhus/Reactie op uw brief van 25 februari 1999.


   Geacht College en raadscollege,

  Uw brief van 25 februari 1999 als reactie op ons verzoek om informatie d.d. 21 februari 1999 hebben wij in goede orde ontvangen. Onze dank daarvoor. Naar aanleiding daarvan willen wij u kenbaar maken dat toentertijd niet aan een particulier maar aan u hinderwetvergunning is verleend voor het storten van huisvuil, tuinafval, puin, boomstronken, e.d. onder de navolgende voorwaarden:

   (d) afval, waarin giftige stoffen voorkomen, mag niet worden gestort.

   (c) Oliehoudend afval, alsmede afkomstig van bitumeuze producten, mag niet worden gestort.

  Wanneer de voormalige stortplaats "Wolfswinkel" te Sint Oedenrode is verontreinigd met giftige stoffen, minerale oliën, PAK's, cresolen, fenolen, e.d. dan heeft u toentertijd bovengenoemde bindende hinderwetvoorschriften overtreden. Het is daarom niet van belang te weten of betreffende stortplaats in particulier eigendom is. Niet de provincie maar u dient te weten of er door u toentertijd al dan niet stoffen zijn gestort in strijd met bovengenoemde bindende hinderwetvoorschriften.

  Wij verzoeken u daarom ons kenbaar te maken of het door de provincie uitgevoerde bodemonderzoek een verontreiniging van giftige stoffen, minerale oliën, PAK's, cresolen, fenolen, e.d. heeft aangetoond Ja/Nee? Zo nee, dan verzoeken wij u ons dat schriftelijk te bevestigen. Zo ja, dan is hiermee vast komen te staan dat u toentertijd bovengenoemde bindende hinderwetvoorschriften heeft overtreden.

   In dat geval verzoeken wij u ons kenbaar te maken welke stappen u gaat ondernemen om deze verontreiniging ongedaan te maken. Vertrouwende op een spoedig antwoord uwerzijds tekenen wij,


   Hoogachtend,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

   Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur


  Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-s003.htm