Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De vraag is: "Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?"

Schadeclaims wegens ARSENICUM-vergiftiging


EKC . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

De overheid is verantwoordelijk voor vergiftiging van het milieu


Aan de Gemeente: _______________________________________________,

ter attentie van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad,

Adres: _______________________________________________________,

Postcode / plaats: ___________________________________________.

(Tel: ________________ )


AANSPRAKELIJKSTELLING
Ondergetekende:
    ____________________________________________________________________________ (naam)


    ____________________________________________________________________________ (adres)


    ____________________________________________________________________________ (woonplaats)

stelt hierbij de u (de gemeente en/of de provincie) _______________________________
wettelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de in het verleden door u verleende vergunning voor het storten van afval op de vuilstortplaats:

U bent de verantwoordelijke instantie voor het verlenen van een vergunning tot het storten van afval. U hebt mij echter zelfs niet op minimale basis geïnformeerd over de gevolgen van de Wet Bodembeheer en voor de financiële consequenties ervan na de periode van 30 jaar, waarbinnen de aansprakelijkstelling moet zijn gedaan. Ik doe hierbij dus alsnog aangifte wegens het onwettig doen en of laten dumpen van afvalstoffen in strijd met de wet op de bodemsanering. U draagt de wettelijke en finale verantwoordelijkheid voor de op de hiervoor genoemde stortplaats gedumpte verontreiniging en voor de saneringskosten.

Tevens stel ik u aansprakelijk voor de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen in de vorm van kanker, genetische schade en andere ziekten; en voor de medische en juridische kosten die daaruit direct of indirect voortvloeien. Daarbij baseer ik mij op het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onder nummer 116/1996/735/932, d.d. 19-02-1998.

Ik verwacht van u dat u binnen de wettelijke beantwoordingstermijn schriftelijke bevestiging van ontvangst van deze claim en alle relevante informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur aan mij of aan mijn gemachtigde toezendt.

Hoogachtend,


Handtekening: ______________________________________________

Datum: ______________ Plaats: ___________________________________