Bewoners zijn vertrouwen in de gemeente Deurne zijn zij totaal kwijt

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


AANTEKENEN _ _

  De Raad der gemeente Deurne
  Postbus 3
  5750 AA Deurne

Open brief

Sint Oedenrode, 19 maart 1999.

Ons kenmerk: Gem/19039/Deu.


Geachte voorzitter, raadsleden,

Een paar weken geleden hebben mij vanuit uw gemeente enkele zeer verontruste bewoners benaderd. Zij waren ten einde raad. In de helft van hun woonstraat 'de Berkmortel' sterven de laatste tijd heel veel mensen aan kanker. Het vertrouwen in de gemeente zijn zij totaal kwijt. Ook hebben zij geen enkel vertrouwen meer in de onafhankelijkheid en deskundigheid vanuit de GGD. Om die reden hebben zij ondergetekende, als milieu- en veiligheidskundige, gevraagd aanwezig te zijn in de besloten bijeenkomst op 16 maart 1999, om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Met verbazing, ongeloof en daarna ergernis heb ik aangehoord hoe onder de dekmantel van deskundigheid, uitgedragen door de heer H. Jans (milieuarts bij het Provinciaal Bureau Medische Milieukunde) en de heer R. van Vlerken (hoofd van de afdeling volksgezondheid van de GGD-Helmond), dit probleem van extreem veel kankergevallen in een klein gebied van tafel wordt geveegd. Dit alles zonder dat er ook maar op enige wijze onderzoek is verricht naar de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in betreffende woon- en leefomgeving.

Deze deskundigen, die hun positie misbruiken om ongefundeerd het hoge aantal kankergevallen weg te praten, vormen een groot gevaar voor onze maatschappij. Ziet u, als leden van de gemeenteraad, dan niet dat u verantwoordelijk bent voor genoemd handelen zonder normbesef ten koste van een in nood verkerende groep mensen binnen uw gemeente. Zo kan het niet langer doorgaan. Zo stevenen wij af op een totale ramp. Hoe groot die ramp nu al is in Nederland kunt u lezen in bijgevoegde brief van 3 oktober 1998 van R.M. Brockhus aan de minister van VROM (bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

U als hoogst verantwoordelijk college bent op grond van artikel 21 van de grondwet wettelijk verplicht te zorgen voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu van uw inwoners. Draag die verantwoordelijkheid dan ook of stap uit de gemeenteraad. Vooralsnog ga ik ervan uit dat u die verantwoordelijkheid draagt en overgaat tot een gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in genoemde woonwijk; zowel onder als boven de grond; in en buiten gebouwen.

Uit medeleven voor deze in nood verkerende bewoners richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek om artikel 21 van de grondwet te respecteren en te starten met een gedegen onderzoek naar de aanwezigheid en mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in genoemde woonwijk 'de Berkmortel'. Dit alles in alle openheid voor iedereen.

Gaarne verneem ik spoedig uw reactie.


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze


Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


C.c.

 • H. Jans, milieuarts bij het Provinciaal Bureau Medische Milieukunde, GGD-Breda.
 • R. van Vlerken, hoofd van de afdeling volksgezondheid, GGD-Helmond
 • Mevrouw M. Venhuizen, namens gedupeerden, te Deurne.

Websiteadres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gr02.htm

4 pagina's volgen.