STICHTING TOT BEHOUD LEEFMILIEU

BUGGENUM      HAELEN      HORN      NUNHEM

EN NAASTE OMGEVING

onderwerp
NUON POWER BUGGENUM"Extra ruimte meevergassen grondstoffen"

Door Bert Hammes

BUGGENUM. Nuon Power Buggenum BV wil in de nabije toekomst zoveel mogelijk ruimte voor het meevergassen van secundaire brandstoffen, zoals kippenmest, slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzislib), hout en papierslib, in de kolenvergasser van Buggenum.

Dat blijkt uit de milieu-effect-rapportage die is opgesteld om het bijstoken van secundaire brandstoffen mogelijk te maken.
Die extra marge in de vergunning is volgens Nuon nodig, omdat het nog niet helemaal duidelijk is welke secundaire brandstoffen het bedrijf eventueel in de verdere toekomst wil gaan meevergassen.
Bovendien wil Nuon door het opnemen van deze extra marge voorkomen dat het straks het verwijt krijgt dat bij vergassing van mogelijk andere grondstoffen de emissiegrens wordt overschreden.

De bovengrens van de emissiewaarden van diverse stoffen die Nuon in de vergunning opgenomen wil zien, komt daardoor aanmerkelijk hoger te liggen dan bij het gebruik van uitsluitend steenkolen en aardgas als brandstof.
De verwachte emissiewaarde van arseen bijvoorbeeld komt daardoor uit op 404,9 kilo per jaar, terwijl die waarde nu nog 28,6 kilo per jaar bedraagt.

Nuon gaat er in de rapportage van uit dat het niet erg waarschijnlijk is dat al die emissies van al die verschillende elementen tegelijkertijd optreden.
Het bedrijf verwacht dat de maximale concentraties slechts bij de vergassing van enkele soorten grondstoffen optreden en niet gedurende het hele jaar.
Het bedrijf gaat er vooralsnog van uit dat bijna de helft van de steenkolen vervangen kan worden door secundaire brandstoffen.
Jaarlijks wil Nuon 330 miljoen kilo secundaire brandstoffen inzetten bij de productie van elektriciteit in Buggenum. Met het meevergassen van die secundaire brandstoffen wil Nuon een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Om duidelijk te maken welke effecten het gebruik van secundaire brandstoffen heeft, zijn in de rapportage enkele varianten vergeleken met de situatie waarin de centrale alleen op steenkool en aardgas wordt gestookt.
Nuon beschouwt het zogenoemde basispakket als de meest realistische variant.
Dat basispakket voorziet in het jaarlijks bijstoken van 100.000 ton rwzi-slib, 100.000 ton kippenmest, 100.000 ton hout en 10.000 ton papierslib naast 363.000 ton steenkolen.

De provincie houdt vanavond vanaf 19.00 uur in zaal Oppe Berg in Buggenum een inspraak- en informatiebijeenkomst over de milieu-effectrapportage van Nuon.
Tot en met 19 juni kunnen eventuele bezwaren tegen de rapportage worden ingediend bij de provincie.


Bron: Dagblad De Limburger 4 juni 2002Aanscherping vergunning Nuon Power

BUGGENUM.
De ruime marge die Nuon Power BV in Buggenum in de vergunningaanvraag voor het bijstoken van secundaire brandstoffen in de kolenvergasser heeft aangevraagd, wordt door de provincie naar beneden toe bijgesteld als in de praktijk blijkt dat die ruimte te groot is.

Dat heeft gedeputeerde M.Hofman (Milieu) gisteren toegezegd bij de inspraakavond over de milieu-effectrapportage (mer), die Nuon bij de provincie heeft ingediend om het bijstoken van kippenmest, rioolslib en hout mogelijk te maken.
Nuon wil vanaf 2005 330 miljoen ton van die grondstoffen gaan vergassen in Buggenum.
Hofman deed de toezegging omdat tijdens die inspraakavond nogal wat vraagtekens werden gezet bij de ruime marge die Nuon heeft aangevraagd.
Zo stelde voorzitter A. Derkx-Passage van de Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum vast dat de bovengrenzen van de emissiewaarden van nogal wat stoffen aanmerkelijk hoger uitvallen dan bij het gebruik van uitsluitend kolen en aardgas in de vergasser.

"Waar zijn we hier eigenlijk mee bezig?", zo vroeg Derkx zich af "Weegt die enorme toename van de uitstoot van stoffen als arseen, kwik en chroom wel op tegen de CO2-reductie die met het bijstoken van secundaire brandstoffen wordt behaald?" Woordvoerder H. Pastoors van Nuon reageerde met de opmerking dat de toename op de koop toegenomen moet worden omdat het landelijk beleid is gericht op C02-reductie.

Ook wethouder H. Sleutels van milieu van de gemeente Haelen toonde zich bezorgd over de hoge bovengrenzen van de emissiewaarden.
"Met deze milieu-effectrapportage doet u wel een heel groot beroep op de acceptatie in deze omgeving", stelde hij vast.
"Want de omgeving hier is wel vaker voor het lapje gehouden.
Eerst door de Maascentrale, toen door Demkolec. En nu blijkt de milieubelasting weer toe te nemen."


Bron: dagblad De Limburger 5 juni 2002Bedenking over milieuvriendelijk doel energiebedrijf

Buggenum verontrust over Nuon

Nuon Power in Buggenum wil een extra ruime vergunning aanvragen voor het verbranden van secundaire brandstoffen, waardoor de uitstoot van C02 zal afnemen. De bewoners van het kerkdorpje hebben hun bedenkingen over de milieuvriendelijke bedoelingen van het energiebedrijf.

ROERMOND
DOOR JULES VAN HENSBERG

Nuon Power in Buggenum wil secundaire brandstoffen als kippenmest, rioolslib, hout en papierslib meevergassen in de kolenvergasser bij de voormalige PLEM.
Daarmee hoopt Nuon twee vliegen in één klap te vangen.
Het energiebedrijf wil, geheel in de lijn van het verdrag van Kyoto, in de toekomst minder steenkool verbranden.
Hierdoor zal de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas CO2 afnemen.
Bovendien levert het verstoken van biomassa zogenoemde groene stroom op.
Hiermee voldoet Nuon aan de doelstelling van het energiebeleid van de rijksoverheid dat zich richt op duurzame energie.
In Buggenum zullen namelijk alleen afvalstoffen worden meeverbrand, die normaal gesproken op de stortplaats terechtkomen.
Nu worden zij omgezet in energie en herbruikbare reststoffen.
Natuurlijk verdient het bedrijf er ook geld aan.
Het staat allemaal in de milieu-effectrapportage (MER) die Nuon Power heeft opgesteld om voor het ontplooien van deze activiteiten een vergunning te krijgen van de provincie.
De bewoners van Buggenum, die dinsdagavond werden voorgelicht over de nieuwe plannen van energiebedrijf, hebben hun bedenkingen over de goede bedoelingen van het energiebedrijf.
De uitstoot van C92 mag dan wel afnemen, de emissie van andere stoffen neemt als gevolg van het meeverbranden van secundaire brandstoffen toe, zo staat in de MER te lezen.
Volgens Nuon blijven de verhoogde concentraties echter ruim binnen de milieugrenzen.
Nuon weet nog niet welke brandstoffen het in de toekomst wil vergassen en wil daarom nu al een ruime vergunning aanvragen.
De bovengrens van de emissiewaarden komt door het vergassen van secundaire brandstoffen aanmerkelijk hoger te liggen dan nu het geval is.
Bovendien zullen er per dag vierenveertig vrachtwagens meer rijden dan nu het geval is.
Ook worden er op het terrein van Nuon Power enkele silo's van vijfendertig meter hoog gebouwd.
De geluidsoverlast als gevolg van het stijgende aantal vrachtwagens en de nieuw te bouwen installaties neemt volgens Nuon slechts in geringe mate toe.
Ondanks het feit dat omwonenden vorig jaar herhaaldelijk hebben geklaagd over een kippenmestgeur, is de geur volgens Nuon niet merkbaar.
Nuon kon de achterdocht bij de omwonenden dinsdagavond niet wegnemen en stookt vooralsnog alleen nog maar onrust in Buggenum.


Bron: Limburgs Dagblad 6 juni 2002

Open brief aan de directie, de ondernemingsraad en het
personeel van
NUON POWER BUGGENUM

Ten behoeve van uw plannen om een deel van de kolen te vervangen door secundaire brandstoffen zoals zuiveringsslib, pluimveemest, sloophout etc. en deze te gaan meevergassen in uw kolenvergassingsinstallatie te Buggenum heeft u een vergunningsaanvraag ingediend bij de Provincie Limburg.
In deze verschillende secundaire brandstoffen zit in meer of mindere mate schadelijke, zelfs kankerverwekkende stoffen, waarbij zuiveringsslib de kroon spant.

U verwacht dat de toepassing van deze verschillende secundaire brandstoffen in een bepaalde verhouding van hoeveelheden tot elkaar zullen staan en noemt dit in uw aanvraag het "gemiddeld pakket". U sluit echter niet uit dat de markt u zal dwingen om de samenstelling van uw pakket aan te passen waarbij het aandeel zuiveringsslib belangrijk zal toenemen. U noemt dit in uw aanvraag het "worst case" (slechtste situatie) pakket.

Naast de economische voordelen voor u en de voordelen voor de overheid voor wat betreft haar eigen doelstellingen, zoals het afval- en het CO2-probleem, zit aan uw voornemen voor de bewoners in uw directe omgeving slechts nadelen.
De uitstoot van schadelijke stoffen via uw schoorstenen zal namelijk volgens uw eigen berekeningen aanmerkelijk toenemen.
Deze toename is minder dan de door de overheid gestelde maximum grenzen. Juridisch is u dan ook niets te verwijten. Doch de stellingname "de overheid staat het toe dus het is veilig" beschouwen wij als een drogreden. In absolute zin is het een aanmerkelijke verslechtering van het leefklimaat rond uw fabriek. U bent en blijft ook niet de enige die het leefklimaat van de bewoners belast met geluid, stof en gif.

In uw aanvraag aan de Provincie verzoekt u om bepaalde hoeveelheden van deze giftige stoffen naar de omgeving te mogen uitstoten.
U vraagt echter niet de hoeveelheden die u momenteel nodig heeft om uw plannen te kunnen uitvoeren met het z.g. "gemiddeld pakket" of het z.g. "slechtste situatie" pakket. Om meer vrijheid van handelen te verkrijgen verzoekt u om emissiewaarden die de grens van het thans wettelijk toegestane, benaderen.

Deze door u gevraagde, nog veel hogere emissiehoeveelheden aan giftige stoffen en fijn stof beschouwt de Stichting tot behoud Leefmilieu als onnodig, onmaatschappelijk en zeer ongewenst gezien de snel veranderende inzichten van wetenschappers en overheden enerzijds en de werkingsduur (tien jaar) van de beoogde vergunning anderzijds.
Ter illustratie geven wij in onderstaande tabel informatie over enige, ook bij niet-deskundige burgers bekend zijnde, giftige stoffen.
Aangegeven is welke emissiehoeveelheden in kg per jaar u nodig heeft voor het meevergassen van het z.g. "slechtste situatie" pakket.
Daarnaast is vermeld voor welke emissiehoeveelheden u vergunning vraagt. Tenslotte is aangegeven welke de uitstoot van deze stoffen is en was bij het vergassen van uitsluitend kolen.


giftige stof
nodig voor uw "slechtste situatie" pakket:
uw aanvraag bij de provincie:
de emissie bij uitsluitend kolen was en is:
. . . .
arcenicum    364,7 404,9 28,6
chroom 5,6 82,9 0,9
koper 86 381,5 2,4
kwik 11 25,7 0,9
nikkel 915,7 10943,9 77,1
lood 6,5 44,6 0,3
Bron: vergunningaanvraag en milieueffectrapport van Nuon Power Buggenum

De stichting tot behoud leefmilieu roept publiekelijk, de directie, de ondernemingsraad en het personeel van Nuon Power Buggenum op om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich te nemen en de door haar gevraagde emissie-hoeveelheden bij de Provincie Limburg, vrijwillig terug te brengen tot de in de "worst case" genoemde hoeveelheden + 10 %.


Buggenum, 10 juni 2002

Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving

E.A.J. Derkx - Passage
Voorzitter
i/o P.P.M. van Daal, penningmeester
J.H.C. Swart
Secretaris

Deze open brief wordt ook op de website van de stichting tot behoud leefmilieu geplaatst.
Voor uw reactie is ruimte gereserveerd.

Een afschrift wordt eveneens gezonden aan:

Dagblad De Limburger
Limburgs Dagblad
De Streekbode
Het A.N.P.
De Provincie Limburg
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
De Gemeente Haelen
De Gemeente Heel
De Gemeente Swalmen.
De Gemeente Roermond
Milieu en heemkunde Vereniging Swalmen
Stichting Milieufederatie Limburg
Stichting "Het waait niet over"
Stichting studiegroep Leudal
Actiecomité "Leefmilieu Leeuwen"
Ecologisch Kennis Centrum B.V.

De Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving heeft tot doel het bevorderen, beschermen en waar mogelijk instandhouden van het milieu in Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Een belangrijk actiepunt van de stichting is een juiste voorlichting van het publiek inzake groene energie, duurzame energie en het gebruik van biomassa als brandstof in electriciteitscentrales; het onjuist en suggestief gebruiken van genoemde termen leidt tot verkeerde keuzes door milieubewuste consumenten en spekt de kas van de electriciteitsbedrijven ten koste van de Nederlandse belastingbetaler.