Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . EuroStaete Tribunaal

Ontwerpbrieven met verzoek aangifte te laten doen; om het zelf doen van aangifte en bij weigering van de politie

Aan de slachtoffers van juristerij

Misschien is hier met samenwerking een oplossing te vinden. Het gaat om een bewijs van frauduleus handelen door met name een beŽdigd persoon als een advocaat, rechter, griffier, notaris, Kamerlid of een ambtenaar in functie. Bekijk de site en vraag eventueel advies. Het gaat niet om een geval op zich, maar om de wet die kennisdragers verplicht om aangifte te doen ( 162 Sv). Het wetsartikel art. 161 Sv geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen. Zoek zelf klokkenluiders in het rechtsbedrijf.

Er zijn drie formulieren beschikbaar om de juiste weg te bewandelen. Zie: www.sdnl.nl/conceptbrieven-voor-aangifte.htm

Voorstel tot het openbaar doen van aangifte bij Justitie wegens schending van de ambtseed door ministers, Kamerleden, deurwaarders, advocaten, notarissen, rechters, staatsraden, officieren van Justitie, bankiers en politieambtenaren die betrokken zijn bij het afdekken van strafbare feiten, gepleegd door een derde, ( 162 Sv van het Wetboek van Strafvordering.) maar ook beleidsambtenaren bij ministeries.

De reden en legitimiteit

Veel van de bovengenoemde beëdigde personen schenden hun ambtseed door te blijven zwijgen over dat wat zij als kennisdrager weten over crimineel en onwettig gedrag van beleidspersonen en hoge ambtsdragers. Velen van hen zijn bij naam bekend en vanwege de wet nu heel bewust medeplichtig aan de veroorzaakte schade (in geld) en aan menselijk leed; en zelfs aan het daardoor uitlokken van zelfdoding van minimaal 400 mensen per jaar, die door (wan)praktijken in het juridisch systeem daartoe gedwongen worden. De integriteitsverklaring van de VVD geeft 'n sprankje hoop op verbetering. Maar hoe zit het met de eed op de Grondwet van de Kamerleden? Is fractiediscipline niet in strijd daarmee?

M.b.t. het o.a. onwettig weigeren van aangifte door de politie wordt de wet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) compleet uitgeschakeld en functioneert de executieve macht volstrekt wetteloos naar willekeur met crimineel gedrag tegen de burgers in ons land. Dat geldt voor meer gebieden waar conflicten tussen de burger en de overheidsinstellingen voorkomen. Teveel om hier op te noemen, maar die komen vanzelf aan de orde wanneer een openbare discussie de slachtoffers van dit machtsspel weet te binden en de aangeklaagden voor een tribunaal brengen ter berechting. Niettemin zijn wij bij de Sociale Databank Nederland en op de soevereine staat EuroStaete voorstander van mediation, wanneer de aangeklaagden daartoe aanleiding geven. Wraak is tamelijk zinloos en meestal contraproductief, maar de erkenning van fouten en een redelijke genoegdoening moet mogelijk zijn.

  1. Met betrekking tot de financiële crisis eisen wij dat eenieder kennis neemt van de video die op internet die een goed beeld geeft van hoe het geldsysteem is ontwricht en een oplossing kan worden bedacht, zonder het krimpbeleid en volstrekt contraproductieve bezuinigingen in Nederland en de hele EU. Het in de eigen staart bijten van de slang levert inmiddels een volstrekt logische belastingtegenvaller door uitval op van 8,2 miljard in 2012.
  2. Een goede analyse van de weeffouten in het rechtssysteem waardoor met juristerij de burger in drama's als jeugdzorg, en faillissementen, misbruik van macht en privileges massaal (letsel)schade berokkenen aan de burger die het treft.
Meldt u zich bij de initiatiefnemers: Ik doe mee!

  1. een uitnodiging aan een liefst beŽdigd functionaris als een rechter, notaris of Kamerlid die als kennisdrager van een te bewijzen strafbaar feit op de hoogte is, maar dat is gepleegd door een derde persoon, deze aangeschreven persoon uit te nodigen om samen met jou aangifte te gaan doen bij de politie. Hij mag dat natuurlijk ook zelfstandig, maar vraag dan altijd een kopie van die aangifte.
  2. Een concept aangifteformulier dat je in kunt vullen met je eigen woorden. Dat kan worden afgegeven aan de balie van een rechtbank en de kopie daarvan laat je afstempelen voor inlevering op die dag. Die afgestempelde kopie neem je dan mee naar huis. De Officier van Justitie moet daarop reageren.

Ik geef je een voorbeeld op video zoals ik dat zelf heb gedaan. Gewoon nadoen. Bij voldoende deelnemers aan deze actie zal zowel de pers als de politiek gedwongen zijn om daarop te reageren en de wet en de regelingen over o.a. 'Uit Huis Plaatsing', maar ook over de manier waarop rechtszaken lopen ter discussie stellen. Want advocaten mogen liegen, meineed plegen, lasteren en alles wat God en de wet verbiedt in een rechtszaak. Dat moet strafbaar gesteld worden, zoals ik dat Job Cohen voorstelde. Zie de video en het voorstel aan Job Cohen bij de SDN.

P.s.: Indien de politie weigert een aangifte op te nemen kan je die aangifte zelf op schrift stellen en deze aangifte inleveren bij de hoofdofficier van Justitie bij een rechtbank in het arrondissement. Daarin kan ook vermeld worden dat de politie ter plaatse de wet overtreedt door aangifte te weigeren. Zij zijn namelijk verplicht dat te doen. Daarbij is het gewenst deze weigering aan de korpschef van politie (de burgemeester) voor te leggen met een eis tot het betalen van een dwangsom van bijvoorbeeld 1000 euro per dag. dat werkt meestal heel effectief gezien de wettelijke bepalingen.

Als zij toch weigeren die op te nemen, verwijs dan naar†het wetsartikel art. 161 Sv, dat geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen.†Bekijk de site en vraag eventueel advies. Het gaat niet om een geval op zich, maar om de wet die kennisdragers†verplicht om aangifte te doen ( 162 Sv). In dat geval kan je de korpsbeheerder (burgemeester) aansprakelijk stellen met een dwangsom van 1000 euro per dag. Dat is wettelijk geregeld, maar wordt door gebrek aan kennis nauwelijks gebruikt.†Wees er wel honderd procent zeker van dat u de fraude kunt bewijzen.

Het bijzondere aan Nederland is, dat ons land als enig Europees land geen Grondwettelijk Hof heeft, waardoor de rechter, raadsheer en staatsraad naar willekeur een uitspraak, vonnis, arrest of veroordeling kan doen. In geen enkel land in de Europese Unie is dat mogelijk. In Nederland om pragmatisch binnenlands bestuurlijke redenen helaas wel. U bent nog geen slachtoffer van die willekeur in het rechtssysteem? Gefeliciteerd, voorlopig...!!

Conceptbrief met een verzoek aan een kennisdrager om aangifte te doen

Plaats en datum: ________________________

Ondergetekende,

 

Dhr/Mevr.:   ______________________________________

 

Adres   :       ______________________________________

 

Woonplaats: ______________________________________

 

Verzoekt u als kennisdrager:

 

Dhr/Mevr.:   ______________________________________

 

Adres   :       ______________________________________

 

Woonplaats: ______________________________________

 

zelfstandig, danwel in samenwerking met:

 

Dhr/Mevr.:   ______________________________________

 

Adres   :       ______________________________________

 

Woonplaats: ______________________________________

 

Aangifte te doen bij de politie van de bij u bekende en bewijsbare strafbare feiten gepleegd door een derde.
Dit met de bewijslast die als bijlagen zijn toegevoegd en betrekking hebbend op de hierna vermelde persoon:

 

Dhr/Mevr.:   ______________________________________

 

Adres   :       ______________________________________

 

Woonplaats: ______________________________________

 

 

Ondergetekende voegt hierbij een overzicht van de met bewijzen die de strafbare feiten staven die volgens art. 161 Sv en 162 Sv ter kennis moeten worden gebracht van de politie met een aangifte, danwel aangifte wordt gedaan bij de hoofdofficier van Justitie in het betreffende arrondissement, bij gebreke daaraan ook bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal mr. H.J. Bolhaar.

 

Deze brief is tot op vijf werkdagen na verzending per post slechts een verzoek om de wettelijk verplichte aangifte te doen. Indien na deze termijn geen reactie van u zal zijn ontvangen, waarbij alleen een opname in een ziekenhuis, danwel een inhechtenisneming van uw persoon een geldige reden kan zijn om deze antwoordtermijn te overschrijden, dan zal na het verstrijken van deze antwoordtermijn tegen u aangifte worden gedaan als zijnde medeplichtig aan de in de bijlagen en het overzicht vermelde strafbare feit. 

 

Het doel van deze wettelijke weg is om de afdekcultuur die massaal in de rechtspleging plaatsvindt te doorbreken. In geval van een aangifte van een strafbaar feit dat is gepleegd door een Tweede Kamerlid of een minister, dient ook van de aangifte een kopie te worden toegezonden aan de procureur van de Hoge Raad, Kazernestraat 52, 2514 CV 's-Gravenhage.

 

Aangezien Nederland als enig land binnen de Europese Unie geen Constitutioneel Hof heeft, waardoor rechterlijke beslissingen kunnen worden getoetst aan de Grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens, is het van belang dat artikel 120 van de Grondwet die de Grondwet zelf uitschakelt m.b.t. de toetsing van de rechtspraak aan de Grondwet, vervallen wordt verklaard en Nederland net als alle andere landen van de EU de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon) respecteert met het instellen van een Constitutioneel Hof.

 

 

 

Handtekening: __________________________________

Conceptbrief voor het doen van aangifte bij de politie, danwel bij de hoofdofficier van Justitie

Datum en plaats: ______________________________

Ondergetekende,

 

 

 

Dhr/Mevr.:   _______________________________________________

 

Adres   :       ________________________________________________

 

Woonplaats: _______________________________________________

 

zelfstandig, danwel in samenwerking met:

 

Dhr/Mevr.:   ______________________________________________

 

Adres   :       _______________________________________________

 

Woonplaats: ______________________________________________

 

 

Doet hierbij aangifte van bewijsbare strafbare feiten gepleegd door een derde.
Dit met de bewijslast die als bijlagen zijn toegevoegd en betrekking hebbend op de hierna vermelde persoon:

 

 

Dhr/Mevr.:   ______________________________________________

 

Adres   :       _______________________________________________

 

Woonplaats: ______________________________________________

 

en

 

Dhr/Mevr.:   ______________________________________________

 

Adres   :       _______________________________________________

 

Woonplaats: ______________________________________________

 

 

Ondergetekende voegt hierbij een overzicht van de met bewijzen die de strafbare feiten staven die volgens 162 Sv ter kennis moeten worden gebracht van de politie met een aangifte, danwel aangifte wordt gedaan bij de hoofdofficier van Justitie in het betreffende arrondissement, bij gebreke daaraan ook bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal mr. H.J. Bolhaar.

 

Het doel van deze wettelijke weg is om de afdekcultuur die massaal in de rechtspleging plaatsvindt te doorbreken. In geval van een aangifte van een strafbaar feit dat is gepleegd door een Tweede Kamerlid of een minister, dient ook van de aangifte een kopie te worden toegezonden aan de procureur van de Hoge Raad, Kazernestraat 52, 2514 CV 's-Gravenhage.

 

Aangezien Nederland als enig land binnen de Europese Unie geen Constitutioneel Hof heeft, waardoor rechterlijke beslissingen kunnen worden getoetst aan de Grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens, is het van belang dat artikel 120 van de Grondwet die de Grondwet zelf uitschakelt m.b.t. de toetsing van de rechtspraak aan de Grondwet, vervallen wordt verklaard en Nederland net als alle andere landen van de EU de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon) respecteert met het instellen van een Constitutioneel Hof.

 

 

 

Handtekening: __________________________________

Ontwerpbrief aan de korpsbeheerder bij weigering om aangifte op te nemen door de politie

Modelklacht 381

Tegen politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.
 


 

Aan de Burgemeester van de gemeente: __________________________________
 

Plaats en datum:  __________________________________


Betreft: Klacht tegen de politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met het verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.

 
Geachte burgemeester,

Hierbij dient ondergetekende een klacht in tegen het optreden van agent: ......................................................................................,
 

die werkzaam is als........................................................................(functie agent)
 

bij het team ................................................................................(plaats)

wegens het feit dat hij/zij weigerde om mijn aangifte op te nemen.
 

In gebreke stelling.

Ondergetekende stelt u als korpsbeheerder derhalve in gebreke dat mijn belangen als burger in uw gemeente niet adequaat en conform de wet worden beschermd. Hierdoor zal een dwangsom van 1000 euro per dag gevorderd worden vanwege dit feit, zoals dat bij artikel 161 Sv is bepaald.

Ik verzoek u er zorg voor te dragen dat u als korpsbeheerder adequate maatregelen neemt ten einde deze handelwijze in de toekomst uit te sluiten. Voorts verzoek ik u mij te informeren wanneer het u schikt een afspraak te maken om de uitbetaling van de gevorderde dwangsom te bespreken.

Ik hoop u voldoende te hebben geÔnformeerd en zie uw schriftelijke bevestiging van dit schrijven alsmede een uitnodiging voor het genoemde gesprek tegemoet.
 


Hoogachtend,


Handtekening : ________________________________________                datum: ______________________


Naam:            _________________________________________


Adres:            _________________________________________


Woonplaats:   _________________________________________