Ruud Rietveld deed aangifte tegen voorzitter en advocaat-generaal van Hof Arnhem wegens rechterlijke zwendel

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Overzicht van reacties op de oproep aan integere rechters en officieren van Justitie

Ontwerpbrief aan de korpsbeheerder bij weigering om aangifte op te nemen door de politie

Modelklacht 381

Tegen politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom tot maximaal € 1250.
 


 

Aan de Burgemeester van de gemeente: __________________________________
 

Plaats en datum:  __________________________________


Betreft: Klacht tegen de politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met het verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.

 
Geachte burgemeester,

Hierbij dient ondergetekende een klacht in tegen het optreden van agent: ......................................................................................,
 

die werkzaam is als........................................................................(functie agent)
 

bij het team ................................................................................(plaats)

wegens het feit dat hij/zij weigerde om mijn aangifte op te nemen.
 

In gebreke stelling.

Ondergetekende stelt u als korpsbeheerder derhalve in gebreke dat mijn belangen als burger in uw gemeente niet adequaat en conform de wet worden beschermd. Hierdoor zal een dwangsom van 1000 euro per dag gevorderd worden vanwege dit feit, zoals dat bij artikel 161 Sv is bepaald.

Ik verzoek u er zorg voor te dragen dat u als korpsbeheerder adequate maatregelen neemt ten einde deze handelwijze in de toekomst uit te sluiten. Voorts verzoek ik u mij te informeren wanneer het u schikt een afspraak te maken om de uitbetaling van de gevorderde dwangsom te bespreken.

Ik hoop u voldoende te hebben ge´nformeerd en zie uw schriftelijke bevestiging van dit schrijven alsmede een uitnodiging voor het genoemde gesprek tegemoet.
 


Hoogachtend,


Handtekening : ________________________________________                datum: ______________________


Naam:            _________________________________________


Adres:            _________________________________________


Woonplaats:   _________________________________________

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)