Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren

Verklaring en petitie van de Sociale Databank Nederland en de adressen van de Algemene Bestuursdienst

Huizen, 27 maart 2018

De redactie van de Sociale Databank Nederland geeft bezoekers van de website hierbij een verklaring voor de strafaangifte tegen Hoofdofficier van Justitie mr. M.J. Bloos bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie te Amsterdam, over de inbreng van ir. R.A.A. Rietveld en de heer W.P.M. Visser namens de Bollenboeren, wegens rechterlijke fraude, gepleegd door de raadsheren van het Gerechtshof te Amsterdam en het afdekken daarvan door Hoofdofficier van Justitie mr. M.J. Bloos. Dit m.b.t. de aangiften van misbruik van macht en schending van wetgeving en ambtseed binnen de gelederen van de advocatuur, de zittende en staande magistratuur en andere publieke bestuursorganen. Met name ook het verzwijgen van strafbare feiten die ter kennis zijn gebracht aan ca. 550 leden van de Algemene Bestuursdienst, waarvan alle mailadressen en telefoonnummers openbaar zijn.

In een recente televisie-uitzending van Zembla werd de afkooppraktijk van het Openbaar Ministerie aan de kaak gesteld om grote bedrijven, banken een financiële instanties te vrijwaren van strafvervolging. Zie de uitzending van Zembla van 28 feb 2018. Als gevolg van het weigeren van de politie in Hoorn van het opnemen van de wettelijk verplichte strafaangifte tegen Hoofdofficier van Justitie mr. M.J. Bloos van het Functioneel Parket te Amsterdam, hebben de aangevers besloten om geen dwangsom te eisen, hoewel wettelijk gerechtvaardigd, maar om die aangifte rechtstreeks bij de Minister van Justitie en Veiligheid te doen aan het loket van het ministerie. Een korte opstelling van die aangifte citeren wij hier.

Aangifte tegen HOvJ Mr. M.J. Bloos, mr. P.A.M. Staal, OvJ mw. mr. Y.A. Van der Meer en OvJ mr. T.M. Bosch,

Bovenkarspel 26 maart 2018

Deze aangifte ambtscriminaliteit richt zich tegen HOvJ mw. Mr. M.J. Bloos, mr. P.A.M. Staal, OvJ mw. mr. Y.A. Van der Meer en OvJ mr. T.M. Bosch, van het landelijk parket Amsterdam, vanwege het stelselmatig afdekken van ernstige strafbare feiten van betrokken rechters en raadsheren en officieren van justitie op grond van artikel 162 Sv, als kennisdrager van strafbare feiten. De strafbare feiten zijn gepleegd door curatoren en Rabobankbestuurders en zwarthandelaren in meerdere uitgelokte faillissementen van bloembollenbedrijven in het voormalige arrondissement Alkmaar. Zie verder de toelichtingen I en toelichting II

Huizen, 17 december 2011

Mede op grond van de publicatie van Zembla over: ĒOfficieren van justitie in de foutĒ over de rechtsgang rond de uitlevering van Robert Hörchner naar Polen op grond van vervalste tapverslagen van de politie Brabant-Noord. Die procedure stond onder leiding van de toenmalige korpschef drs. E.S.M. Akerboom, de huidige voorzitter van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

De redactie verklaart het volgende:

Allereerst wil de redactie verwijzen naar de uitzending van Nieuwsuur op Nederland 2 over het seksueel misbruik van kinderen dat vanaf 1940 als onbespreekbaar werd gezien tot aan de instelling van de Commissie Deetman om dit misbruik te onderzoeken.

Analoog daaraan wil de redactie van de SDN een oproep doen aan de Nederlandse politiek om eenzelfde soort onderzoek te doen naar het misbruik van macht en procesrecht door en bij de advocatuur en de zittende en staande magistratuur. Dit mede door de ervaringen van mensen die als klokkenluider bij de redactie van de SDN sinds de oprichting daarvan zich hebben gemeld om hun beklag te doen inzake de rechtsvordering en rechtspleging. Leidraad voor de SDN is de ISO-9000 norm voor het rechtsbedrijf.

Het feit dat de redactie heeft besloten om die prominente aandacht voor de strijd om recht van ir. R.A.A. Rietveld van de website te verwijderen, houdt verband met onterechte eisen en visie tussen ons en de klager over misbruik van macht en rechtsprocedures, door zowel ambtenaren van ministeries, het Openbaar Ministerie, de advocatuur in het algemeen en van enkele advocaten in het bijzonder; maar ook van de leidinggevenden bij rechtbanken en gerechtshoven.

Aangezien de SDN en enkele oud-bestuursleden zelf ernstig geschaad werden en worden door juristerij als gevolg van eenzelfde doofpotcultuur als die werd gekoesterd in de rooms-katholieke organisaties, verzoekt de redactie aan de Nederlandse media, aan de politiek en aan gedupeerden van het rechtssysteem om actie te ondernemen, analoog aan het onderzoek van de Commissie Deetman. Maar nu naar het misbruik van het procesrecht bij de rechtspraak in ons land.

Om de basis van bewijzen, ondanks de verwijdering van de voorpagina, over de kruistocht van ir. R.A.A. Rietveld tegen corruptie en machtmisbruik in het rechtssysteem beschikbaar te houden voor slachtoffers van machtsmisbruik en rechtzoekenden in de rechtsgang, heeft de redactie van de SDN besloten om u alsnog toegang te verschaffen tot de basisgegevens. Bewijzen en aangiften wegens misbruik van macht en bevoegdheden tegen de juridische elite in het land zijn daarvan onderdeel. Dit om net als bij de kerkelijke en maatschappelijke instituten als jeugdzorg en pleegzorg uitwassen te kunnen aanpakken en misschien ongedaan maken.

De redactie nodigt iedereen uit die slachtoffer is van misbruik van macht, om een bijeenkomst te organiseren om misbruik van het procesrecht te bespreken en kwalijke gedragingen van advocaten, rechters, raadsheren, deurwaarders en ambtelijke functionarissen bij politie en gemeenten aan de kaak te stellen. Let ook op de disclaimer van de SDN.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153 Web: www.sdnl.nl/verklaring.htm

Huizen 14 december 2011
Geachte heer Recourt,

Bedankt voor het eerlijke gesprek. Zoals ik u zei ging het mij niet om mijn eigen zaak maar om de geheel ontbrekende controle op het functioneren van advocaten en m.i. ook rechters. Ik ben mij bewust dat de meeste advocaten en rechters eerlijke mensen zullen zijn, maar ook die houden hun mond dicht wanneer zaken aan de orde komen die niet fris zijn.

Bijgaand de twee brieven die een samenvatting geven over onze zaak die nu nog loopt en waarvan ik op 6 december jl. nog het arrest kreeg met dat ik verloren had inzake de smaad en laster die het advocatenduo Harff en Kuijpers over ons hadden uitgestort. Volstrekt onbegrijpelijk. Andersom kunnen zij letterlijk alles doen wat God en de wet verbieden in het belang van de cliŽnt (en henzelf) om te winnen. De Hoge Raad en Raad voor de Rechtspraak geven de amices de vrijheid om dat straffeloos te doen. Hier ontbreek "The equality of arms" volledig en kost dat de verliezer ondanks zijn echte gelijk of onschuld niet alleen het recht maar ook de financiŽn.

Ik zei u dat wanneer het advocaten op straffe van welke sanctie dan ook (gele en rode kaart) om te liegen, frauderen, vervalsen, meineed en karaktermoord te plegen, zoals dat bij mij en de medebestuurders is gebeurd (zie video), dan zal onherroepelijk het aantal rechtszaken halveren, en het rechtssysteem incl. advocatuur minimaal 5 miljard per jaar aan inkomen gaan missen.

Wanneer de PvdA dat recht van de klompen aan de orde stelt, zal dat zonder enige twijfel een positief gevolg hebben bij de kiezers. De politieke dimensie van ons geval zit in de erkenning van ex-advocaat Harff dat een minister hem aanspoorde om de SDN, die hem niets verweten had of ergens van beschuldigd, toch maar stevig aan te pakken. Een kort fragment uit de video van het kortgeding. Ook TROS-opgelicht was niet voldoende om maatregelen te nemen tegen deze twee ex-advocaten met een reeks van 46 slachtoffer van dwangsommen enz.

Wat betreft de zaak Rietveld, is het onbestaanbaar dat het OM tientallen aangiften van bewijsbare strafbare feiten (ook ambtshalve) gewoon in de prullenbak kan en mag laten verdwijnen, i.p.v. naar het Functioneel Parket. Dit is zonder meer een zware aanslag op de rechtszekerheid van de burger en op de rechtsstaat als geheel. Ik vraag u dus om daarover vragen te stellen aan de minister. Ik zal proberen om met ir. Rietveld een concreet geval aan u voor te leggen. Zie de bijlagen: een en twee.

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland
  Analyse Integriteit Rechterlijke Macht
  Briefwisseling met Gerechtshofpresident mr. F. van der Winkel: Brief 1, brief 2, brief 3, brief 4, brief 5
  De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
  Twee Vandaag op 25 juli 2005: De Nederlandse rechtsstaat blijkt een absolute illusie
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij de Verenigde Naties door drie Nederlandse burgers
  Het Teernstra-archief over o.a. letselschade met: Recht in de ogen gekeken
  Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Een blik achter de schermen van de rechtspraak in de lezing van oud-raadsheer mr. dr. Wicher Wedzinga
  Ook recht is te koop in Nederland, een overzicht van foute advocaten
  Jhr. mr. J.G. Reuchlin: De integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  De Advocatenwet die in de praktijk niets voorstelt
  Donner: advocatuur moet privileges opgeven. Krijgt Nederlandse Orde van Advocaten concurrentie?
  Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor drie miljard euro geplukt !
  Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld
  Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN door drie Nederlandse burgers
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN. Drie Nederlandse burgers
  De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  De Hoge Raad heeft een strafrechter ontslagen wegens ondermaats presteren
  Het Nederlandse rechter-plaatsvervangerschap is uniek in de wereld. Nergens is dat toegestaan
  Rechter Otte: Een kijkje achter de schermen van de rechtspraak
  Meer klaarheid bij toewijzing rechter
  Rechter Otte: Kwaliteit rechtspraak lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de integriteit van de Rechterlijke Macht
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Algemeen Dagblad van 25 november 1999: Juridische hulp en de valkuilen voor de cliŽnt
  Brief aan presidenten van rechtbanken: Gebrek aan onpartijdigheid kan vertrouwen ondermijnen
  De Amsterdamse rechtbank heeft een jury van gewone burgers in het leven geroepen
  Rechters moet ook aansprakelijk worden: Schade kunnen verhalen op de rechter
  Rechters zijn boos op het Openbaar Ministerie
  Kwaliteit lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
  Het IRM-rapport doet verbijsterende onthullingen over de verwording van ons justitieel apparaat
  Weer wordt een rechter vervolgd om een ambtsmisdrijf
  HP/De Tijd: De vechtende rechter
  Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?
  Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie
  Hoge Raad serveert Jan Poot af met: Het is een vervalsing van de ambtelijke instructie van oud-minister-Hirsch Ballin
  Raad van State lijkt meer op een doofpot dan op een raad voor gerechtigheid met draaideur rechtspraak
  De Klokkenluiders en hun meldingen aan de Tweede Kamer die doof en blind blijkt te zijn
  Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?

  Terug naar het begin