Wouter Ter Heide . . . . . SDN Homepage <====> Klokkenluiders . . . . Kunst en cultuur

Klimaatconferentie

Het antwoord op het mondiale broeikas-probleem moet niet gezocht worden in de ratificatie van het Kyoto-protocol, maar in de creatie van een mondiaal broeikas-beleid, waarvan (zoals het een mondiale democratie betaamt) elk nationaal beleid is afgeleid. Voor die mondiale aanpak vormen de Verenigde Naties de aangewezen instantie. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie echter eerst omgebouwd moeten worden van een ongeloofwaardige organisatie van regeringen tot een gezaghebbend politiek wereldforum met bovennationale bevoegdheden.

Er van uitgaande dat voor deze rigoureuze ombouw de tijd rijp is en er wereldwijd genoeg capabele lieden rondlopen voor het bemannen van het wereldforum, moet het doeltreffend mondiaal broeikas-beleid van de grond kunnen komen.

Als voorzitter van de Klimaatconferentie zou minister Pronk daartoe de aanzet kunnen geven, door bij de sluiting op 24 november de deelnemers op te roepen zich thuis hard te maken voor een 'politiek klimaat' waarin - ter beteugeling van het broeikas-probleem - onvoorwaardelijk wordt aangestuurd op de broodnodige reorganisatie van de Verenigde Naties, dus op de installatie van het wereldforum. Dat deze zuiver politieke (want geweldloos!) weg op termijn automatisch zal leiden tot de effectieve (want mondiale!) bestrijding van alle andere weerbarstige wereldproblemen, met alle positieve consequenties van dien voor de alom beoogde wereldvrede of verwerkelijking van de mensenrechten, moge duidelijk zijn.