Wij stellen u voor om nu zelf de aanval te openen

oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks

Huizen, 8 maart 1998

Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks
Binnenhof 1a
2513 AA 's-Gravenhage

Geachte heer Hendriks,

Gezien de perverse artikelen in de dagbladen over uw functioneren in de Tweede Kamer en de onjuistheden, onwaarheden, verzinsels en beschuldigingen daarin, menen wij dat u elke gelegenheid zou moeten benutten om de zaken recht te trekken.

Wij stellen u voor om nu zelf de aanval te openen, en niet alleen in de richting van de VNU-bladen die het smaadartikel hebben gepubliceerd. Met nadruk vragen wij u om al datgene wat u voor ons en voor de mensen in het land hebt gedaan, niet te niet te laten doen met de vuilspuiterij in de media. Gebruik de wapens waarover u beschikt, en geniet van de apotheose die het einde van uw kamerlidmaatschap met zich meebrengt. Wij willen u de suggestie doen, de door u verdedigde lijn te blijven benadrukken en het onafhankelijke karakter van uw kamerlidmaatschap als uitgangspunt te blijven verdedigen; zoals dat in de grondwet tot uitdrukking komt.

Wij zien niet in dat u dat dan doet op een zogenaamde 'beminnelijke of parlementaire' manier, maar als iemand die groot onrecht is aangedaan. Het zal dan iets moeten worden waarbij u voluit en met echte verontwaardiging uw afschuw laat blijken over de publicaties in de bladen van nu en in het verleden. Met name over de pers in het algemeen, en over het volstrekt ondemocratische karakter van de parlementaire besluitvorming. Maar ook over het ongrondwettige partijbelang en het vrijwel geheel ontbreken van maatschappelijke verantwoordelijkheid van kennelijk overbetaalde volg-de-leider-types in het parlement, die de stem van het volk al lang niet meer horen.

Geachte afgevaardigde Hendriks, wij danken u voor de inspanningen die u hebt geleverd en voor de inzet die u toonde om zaken die gewone mensen zoals wij naar voren brachten in het politieke debat te brengen. Dat een en ander niet tot resultaat heeft kunnen leiden, ligt zeker niet aan uw functioneren maar aan de politieke machinaties, af- en misleidingen, tot en met de feitelijke boycot van de griffie van de Tweede Kamer aan toe, om zaken te manipuleren.

Bedankt voor alles wat u gedaan hebt.

  getekend namens allen

  R.M. Brockhus
  ing. A.M.L. van Rooij
  drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  J. Hop

Documentatie van oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks

  Oorkonde voor oud-Kamerlid Hendriks voor zijn inzet, openheid en integriteit
  Seniorenpartij trekt beerput open rond de Sociale prestatie van Nederland en de AOW
  Super-bankfraude: Politiek dynamiet voor oud-Kamerlid Hendriks
  Overzicht van gevoerde procedures inzake voormalig Tweede kamerlid Th.J.M. Hendriks
  Pleitnotitie Raad van State inzake Hendriks versus minister van Binnenlandse Zaken
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de minister van Justitie over hongerstaking
  Belangenverstrengeling: Verbod justitiële ambtenaren als rechter. Kamervragen
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de ministers van VROM, VWS en Justitie
  Steunbetuiging voor Kamerlid Th.J.M. Hendriks tegen achterklap VNU-bladen
  Smaadartikel in de VNU-pers over Kamerlid Th.J.M. Hendriks (v.a. 25-2-98)
  Brief aan redactie van het Brabants Nieuwsblad (VNU) in reactie op het artikel
  Persbericht aan de media over Hendriks' positiebepaling m.b.t. de verkiezingen
  Reactie op het smaadstuk van een 'Denktank-lid' van 2e Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de EMU en opwaardering van de goudvoorraden
  Rede van kamerlid Hendriks bij de Algemene Beschouwingen van 1996
  Vragen van kamerlid Hendriks over concurrentiebeding ISDN
  Kamerlid Hendriks reageert in open brief op melodrama van Jet Nijpels
  Bijdrage aan het debat over de Eurotop in Amsterdam door Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks stelt vragen over waarde deviezen na invoering v.d. euro
  Algemene politieke beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Rede in de Financiële beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de belangenverstrengeling rond de Kinderbescherming
  Dankbrief van Kamerlid Hendriks aan uitgever Cd-rom Maatschappijleer
  Aanbieding van Internet cd-rom aan Minister Zalm van Financiën
  Kamervragen inzake belangenverstrengeling bij de Raad v/d Kinderbescherming
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzout en Europees milieurecht
  Kamervragen van Hendriks aan minister Sorgdrager over scheiding der machten
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzouten en Europees milieurecht
  Kamerlid Hendriks kritiseert kandidaatstelling Hoge Raad
  Politiek dynamiet uit de adviescommissie van Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks prijst KOLDER-model van de Universiteit van Wageningen
  Kandidaatstelling Algemene Rekenkamer gesteund door Hendriks en Unie 55+
  Verontruste Burgers bieden AOV, D'66, VVD en Hendriks IRM-rapport aan

  Homepage: Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en de Unie 55+
  Homepage: Vragen staat vrij ...! Of niet soms ...? Den Haag onder vuur !!!
  Homepage: Politieke Actualiteiten en Correspondentie

  Terug naar het begin