Hendriks stelt zich niet kandidaat voor de Kamerverkiezingen
oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks

Persbericht

Aan alle media

Naar aanleiding van de komende Tweede Kamerverkiezingen deel ik mee dat ik mij hiervoor niet kandidaat zal stellen. Gedurende de jaren 1994-98 heb ik behalve de eerste vijf maanden gewerkt als onafhankelijk Tweede Kamerlid en heb daarbij de belangen van de Ouderen zo goed mogelijk behartigd door middel van bijdragen aan de plenaire debatten en door schriftelijke vragen aan de regering.

Al mijn bijdragen aan deze debatten zijn samengevat in een schematisch overzicht. Daaraan zijn toegevoegd de vele schriftelijke vragen die ik heb gesteld aan de ministers en staatssecretarissen. Binnenkort zijn deze documenten gratis te verkrijgen op mijn correspondentieadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

Het is mij tijdens die vier jaar opgevallen dat bij de beoordeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer veel partijpolitieke rituelen plaatsvinden. Het is voor iedere waarnemer duidelijk dat de coalitiefracties hierbij de regering vier jaar lang vrij spel hebben gegeven. Hierdoor is de reële besluitvormende macht van de Staten-Generaal volledig uitgehold. Het politieke debat wordt duidelijk niet in de Tweede Kamer gevoerd. Ik heb mij hiertegen steeds verzet.

Het debat vindt meer plaats in de pers dan in het parlement. Ik heb mij daarnaast mateloos geërgerd aan de vele onderlinge verdachtmakingen tussen de Tweede Kamerleden in het algemeen en aan mijn adres in het bijzonder. Hierbij heeft de toenmalige voorzitter W. Deetman een bedenkelijke rol gespeeld en hebben de griffie en het presidium alle fatsoensnormen overtreden. Ons parlement wordt mede door hen monddood gemaakt. Nochtans heb ik steeds uitsluitend de grondwet als richtsnoer gebruikt bij mijn werkzaamheden als volksvertegenwoordiger.

Den Haag, 3 maart 1998 Th.J.M. Hendriks

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tel. 070/3182830 Fax. 070/3183835
Homepage van Kamerlid Hendriks
Reactie van een van de leden van de betreffende denktank op het smaadstuk

Documentatie van oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks

  Oorkonde voor oud-Kamerlid Hendriks voor zijn inzet, openheid en integriteit
  Seniorenpartij trekt beerput open rond de Sociale prestatie van Nederland en de AOW
  Super-bankfraude: Politiek dynamiet voor oud-Kamerlid Hendriks
  Overzicht van gevoerde procedures inzake voormalig Tweede kamerlid Th.J.M. Hendriks
  Pleitnotitie Raad van State inzake Hendriks versus minister van Binnenlandse Zaken
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de minister van Justitie over hongerstaking
  Belangenverstrengeling: Verbod justitiële ambtenaren als rechter. Kamervragen
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de ministers van VROM, VWS en Justitie
  Steunbetuiging voor Kamerlid Th.J.M. Hendriks tegen achterklap VNU-bladen
  Smaadartikel in de VNU-pers over Kamerlid Th.J.M. Hendriks (v.a. 25-2-98)
  Brief aan redactie van het Brabants Nieuwsblad (VNU) in reactie op het artikel
  Persbericht aan de media over Hendriks' positiebepaling m.b.t. de verkiezingen
  Reactie op het smaadstuk van een 'Denktank-lid' van 2e Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de EMU en opwaardering van de goudvoorraden
  Rede van kamerlid Hendriks bij de Algemene Beschouwingen van 1996
  Vragen van kamerlid Hendriks over concurrentiebeding ISDN
  Kamerlid Hendriks reageert in open brief op melodrama van Jet Nijpels
  Bijdrage aan het debat over de Eurotop in Amsterdam door Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks stelt vragen over waarde deviezen na invoering v.d. euro
  Algemene politieke beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Rede in de Financiële beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de belangenverstrengeling rond de Kinderbescherming
  Dankbrief van Kamerlid Hendriks aan uitgever Cd-rom Maatschappijleer
  Aanbieding van Internet cd-rom aan Minister Zalm van Financiën
  Kamervragen inzake belangenverstrengeling bij de Raad v/d Kinderbescherming
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzout en Europees milieurecht
  Kamervragen van Hendriks aan minister Sorgdrager over scheiding der machten
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzouten en Europees milieurecht
  Kamerlid Hendriks kritiseert kandidaatstelling Hoge Raad
  Politiek dynamiet uit de adviescommissie van Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks prijst KOLDER-model van de Universiteit van Wageningen
  Kandidaatstelling Algemene Rekenkamer gesteund door Hendriks en Unie 55+
  Verontruste Burgers bieden AOV, D'66, VVD en Hendriks IRM-rapport aan

  Homepage: Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en de Unie 55+
  Homepage: Vragen staat vrij ...! Of niet soms ...? Den Haag onder vuur !!!
  Homepage: Politieke Actualiteiten en Correspondentie

  Terug naar het begin