VNU-journalist A. Mandemaker schreef onzuiver artikeloud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks

's-Gravenhage, 25 februari 1998.


VNU
Redactie Brabants Dagblad
Fax: 013/

Betr.: Publicatie ingezonden brief

Geachte redactie,

In de editie van 25 februari jl. heeft VNU-journalist A. Mandemaker geheel buiten mij om een uitgebreid artikel gepleegd over mijn parlementaire activiteiten, waarin helaas verschillende onwaarheden staan vermeld.

In tegenstelling tot wat in het artikel wordt beweerd, is het 140 ha. grote woonpark De Blaak in Tilburg destijds volledig in samenspraak met de bevolking en drie groepen deskundigen ontwikkeld en gerealiseerd. Ik was daarbij slechts coördinerend stedebouwkundig hoofdingenieur. Ten tweede heb ik nooit ministers of staatssecretarissen uitgenodigd op mijn werkkamer.

Gedurende de jaren 1994-1998 heb ik steeds in het belang van de Nederlandse samenleving een constructieve bijdrage tot de debatten pogen te leveren. Een overzicht van mijn bijdragen aan de plenaire debatten is te vinden in een document van ca. 20 bladzijden: genaamd "Het gesproken woord gedrukt". Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat ik bij de jaarlijkse behandeling van de begroting steeds heb gepleit voor steun aan de zwakkeren in onze samenleving. Een exemplaar van dit document kan gratie worden verkregen op mijn correspondentieadres, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

Ik hecht namelijk zeer aan rechtstreeks contact met en het persoonlijk oordeel van de kiezer, wat niet van alle Kamerleden kan worden gezegd.

HENDRIKS 2e Kamerlid
TEL:0031-070-3183835


Homepage van Kamerlid Hendriks
Persverklaring over de kandidaatstelling van Tweede Kamerlid Hendriks

Documentatie van oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks

  Oorkonde voor oud-Kamerlid Hendriks voor zijn inzet, openheid en integriteit
  Seniorenpartij trekt beerput open rond de Sociale prestatie van Nederland en de AOW
  Super-bankfraude: Politiek dynamiet voor oud-Kamerlid Hendriks
  Overzicht van gevoerde procedures inzake voormalig Tweede kamerlid Th.J.M. Hendriks
  Pleitnotitie Raad van State inzake Hendriks versus minister van Binnenlandse Zaken
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de minister van Justitie over hongerstaking
  Belangenverstrengeling: Verbod justitiële ambtenaren als rechter. Kamervragen
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de ministers van VROM, VWS en Justitie
  Steunbetuiging voor Kamerlid Th.J.M. Hendriks tegen achterklap VNU-bladen
  Smaadartikel in de VNU-pers over Kamerlid Th.J.M. Hendriks (v.a. 25-2-98)
  Brief aan redactie van het Brabants Nieuwsblad (VNU) in reactie op het artikel
  Persbericht aan de media over Hendriks' positiebepaling m.b.t. de verkiezingen
  Reactie op het smaadstuk van een 'Denktank-lid' van 2e Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de EMU en opwaardering van de goudvoorraden
  Rede van kamerlid Hendriks bij de Algemene Beschouwingen van 1996
  Vragen van kamerlid Hendriks over concurrentiebeding ISDN
  Kamerlid Hendriks reageert in open brief op melodrama van Jet Nijpels
  Bijdrage aan het debat over de Eurotop in Amsterdam door Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks stelt vragen over waarde deviezen na invoering v.d. euro
  Algemene politieke beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Rede in de Financiële beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de belangenverstrengeling rond de Kinderbescherming
  Dankbrief van Kamerlid Hendriks aan uitgever Cd-rom Maatschappijleer
  Aanbieding van Internet cd-rom aan Minister Zalm van Financiën
  Kamervragen inzake belangenverstrengeling bij de Raad v/d Kinderbescherming
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzout en Europees milieurecht
  Kamervragen van Hendriks aan minister Sorgdrager over scheiding der machten
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzouten en Europees milieurecht
  Kamerlid Hendriks kritiseert kandidaatstelling Hoge Raad
  Politiek dynamiet uit de adviescommissie van Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks prijst KOLDER-model van de Universiteit van Wageningen
  Kandidaatstelling Algemene Rekenkamer gesteund door Hendriks en Unie 55+
  Verontruste Burgers bieden AOV, D'66, VVD en Hendriks IRM-rapport aan

  Homepage: Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en de Unie 55+
  Homepage: Vragen staat vrij ...! Of niet soms ...? Den Haag onder vuur !!!
  Homepage: Politieke Actualiteiten en Correspondentie

  Terug naar het begin