De staatsschuld is bewijsbaar geen probleem, de fuik van Zalm zeker wel

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Tientallen malen hebben kamerleden en overheidsorganisaties en media waarschuwingen ontvangen
Paul Quekel, ziener, waarschuwde jarenlang tegen financiële producten van banken en verzekeraars


Lees ook het commentaar van Rob Brockhus
en de groeiende galerij van de klokkenluiders
:Aflossing staatsschuld
verdient geen voorrang


Bij deze mijn korte visie op de staatsschuld,
de pensioenfondsen en het geld van Nederlandse burgers:


Subject: Staatsschuld versus de Fuik van Zalm en de belastingramp


Waalwijk 1 augustus 2002.

Geachte Redactie en een ieder die dit leest,

Alleen al de AEX heeft 400 miljard euro verloren. Wat hebben de Nederlandse burgers, jawel u en ik verloren? Zijn de verantwoordelijken aan te pakken? Er komt een nog grotere ellende. De waarde van de huizen.

  Niemand stelde de belangrijkste vraag in Nederland:

De Staatsschuld geprivatiseerd? De Staatsschuld moet niet worden afgelost. Deze schuld zou best mogen stijgen. Voorbeeld als de Staatsschuld de afgelopen jaren was gestegen om noodzakelijke verbeteringen aan te brengen in onze samenleving zoals in de zorg, de wegen, het openbaar vervoer, de opleiding van huisartsen en ander medisch personeel, betere aanpak voor de criminaliteit, betere en transparantere AOW en nog heel veel zaken meer, dan?

Ja, dan hadden de Pensioenfondsen hun (dus ons geld) belegd in Staatsschuld en niet in risicovolle aandelen. Ja, dan hadden de burgers ook de mogelijkheid gegeven moeten worden om via de Banken om hun spaartegoeden in Staatsschuld te beleggen en niet in risicovolle aandelen of in de nog veel grotere risico's van de uitgedachte niet transparante beleggingsproducten van Verzekeraars en Banken, dan hadden de Nederlanders nu niet met een strop gezeten van meer dan 400 miljard Euro. Netto geld dat verdampt is op de Amsterdamse Effectenbeurs. Bedankt Zalm, hoeveel heb je hiervoor gekregen en van wie? De koopkracht van de gulden van 8 jaar geleden is zeker te vergelijken met die van de huidige opgedrongen euro. Met die gulden kostte een aan te leggen weg een bedrag x, nu al 2 tot 3 keer.

Klik op: www.sdnl.nl/fobie.htm en lees de artikelen over de Staatsschuld, in Nederland en ook in andere landen met name in Japan en Amerika. Lees en wees objectief en denk na over die staatsschuld. Het is namelijk schuld aan onszelf! Wij als burgers van Nederland zijn eigenaar van de staatsschuld, maar zijn ook eigenaar van de ongeveer 1000 miljard gulden die in de Pensioenfondsen zitten. Ergo de rente betaalt door de overheid aan de pensioenfondsen is rente die we eigenlijk aan onszelf betalen.

Dag meneer Zalm, wilt u in de leer gaan bij Prof. Heertje of bij Rob Brockhus. U bent een zeer gevaarlijk man, die zijn kennis en kunde uitbuit ten gunste van wie eigenlijk? Niet ten gunste van de Nederlandse burgers, want die zitten nu met een paarse erfenis die door de Regering Balkenende moet worden opgelost en waarvoor deze nieuwe regering alle shit over zich heen krijgt. U zou moeten opstappen meneer Zalm als de gevaarlijkste man van Nederland. U bent een hypocriet van het zuiverste water. Uw lach is als een donderslag van gemeenheid voor veel goedgelovige Nederlandse burgers. De Nederlandse burgers die u nu al samen met Kok 12 jaar voor de gek houdt. Eens zullen ze wakker worden zoals alle economisch zwakkeren, die er dit jaar zeker 4% in koopkracht erop achteruit gaan. Proficiat Zalm!

Verbazingwekkend is dat niemand in Nederland de belangrijkste vraag stelt voor alle burgers in dit land. Fantastisch de verlaagde staatsschuld, maar hoe groot was deze in 1990 en hoe groot is deze nu in relatie met de particuliere schuld van alle burgers in Nederland in 1990 en nu in 2002? Wat zijn de werkelijke bedragen en hoe groot zijn de verschuivingen? Worden we niet met zijn allen belazerd door Paars en Kok, Zalm en Vermeend?

De grote verschuivingstruc, of zijn we met zijn allen gewoon belazerd: De heren Wim Kok en Gerrit Zalm zijn zeer trots, want het begrotingstekort is weggewerkt en de staatsschuld is verlaagd. Met miljarden guldens. Toch zijn deze twee heren de slechtste Ministers van Financiën aller tijden geweest. Onder hun bewind zijn de schulden vanaf 1990 van alle Nederlanders gestegen naar ongekende hoogte. Hypotheken, rood staan bij banken, financieringen en consumptieve kredieten zijn er de oorzaak van dat de Nederlandse Bevolking nu honderden miljarden guldens meer schuld heeft. Het beroemde poldermodel is door de politiek gecreëerd en veelal gekocht met geleend geld. En weet u wat het ergste is, deze schuld moet in de toekomst nog terugverdiend en afbetaald worden.

Als u als redactie werkelijk objectief wilt zijn dan zou u er goed aan doen om aan de opvreters van Paars maar eens te vragen waar al die banen gecreëerd zijn. U zult verbaasd zijn en met het schaamrood op de kaken ontdekken dat het veelal banen zijn in de publieke sector. Van de 140.000 banen van vorig jaar is er ongeveer 60% gerealiseerd in een functie van ambtenaar of semi-ambtenaar. U zou eens een eigen onderzoek moeten instellen in welke sectoren de banen gerealiseerd zijn. Weet u dat nu al meer mensen (60%) uit de Nederlandse ruif eten dan de mensen die hem moeten vullen? Dit loopt gewoon spaak, daar hoef je geen politicus voor te zijn en al zeker geen Zalm. Alleen je gezond verstand gebruiken. Volgens mij heeft u dat in ieder geval wel.

Overigens heb ik een primeur voor u. Er is helemaal niets opgelost. Het is een dogma van Paars dat door velen in onze samenleving ontdekt is en Paars zal erop worden afgerekend. Ik heb het echec van eind 1978 meegemaakt. Ook na een PvdA-periode. Nu nog doen verzekeraars en banken hun vorderingen stuiten bij die gezinnen welke toen hun huis gedwongen hebben moeten verkopen en met grote schulden zijn blijven zitten. Ook na een PvdA periode!

Dit is uit mijn schrijven van medio 2001, het wordt met de dag actueler.

De Nationale Grondbank

SPOED


Paul Quekel senior, Waalwijk

Oplossing en financiering van Paul Quekel

Bij deze mijn idee over een Nationale Grondbank. Een oplossing voor de nu vaak veel te dure huizen welke hoofdzakelijk mede komt omdat de (vaak speculatieve) grondprijs een groot gedeelte uitmaakt van deze overtrokken totale prijs van een huis of appartement is het volgende idee.

De grondbank zou gefinancierd kunnen worden door de Nederlandse Pensioenfondsen die nu de effecten beurs is ingestort toch een outlet moeten hebben om op een verantwoorde manier hun ingelegde premies te beleggen.

De Nationale Grondbank verwerft de grond van de Nederlandse Boeren tegen een normaal geldende prijs voor Landbouwgrond. Deze grond kan gebruikt worden voor landschap en recreatie doeleinden alsook voor bouwlocaties. Als de grond bouwlocatie wordt dan krijgen de Nederlandse Boeren een nabetaling over de door hen ingebrachte gronden. Dit kan ook gelden voor de huidige bezitters van gronden die deze grond als speculatie al gekocht hebben van de Nederlandse Boeren.

De grond blijft eigendom van de Nationale Grondbank (de Nederlandse staat, wij dus als burgers van dit land) en zal in een nieuw soort van erfpacht gegeven worden aan burgers die zelf willen gaan bouwen en Sociale Woningbouwcorporaties die alleen maar een vergoeding betalen voor het gebruik van deze grond. Er kunnen dan veel betere en goedkopere huurwoningen worden gebouwd.

Groot voordeel is dat de belegging van de Pensioenfondsen niet kan verdampen zoals aandelen op de beurs en dat grond altijd grond blijft. En dat over tientallen jaren de investeringen van de Pensioenfondsen rendabel blijven. De Nederlandse Staat garandeert een rendement van minimaal de wettelijke rekenrente die elk Pensioenfonds moet maken. Daarnaast kan er veel goedkoper en doeltreffender gebouwd worden omdat het component grond niet meer gefinancierd hoeft te worden.

Dit idee wil ik samen met Jan Jetten gaan bespreken met de diverse Pensioenfondsen en de PVK mede op de hoogte te stellen van ons verkiezingsprogramma op dit punt om zodoende weer een steentje te hebben bijgedragen.

Een voor allen en allen voor een, dat stemt de burger zeker!

Voor onderbouwing van mijn visie klik op: www.sdnl.nl/balkenende.htm of lees de Fuik van Zalm www.sdnl.nl/flipse-1.htm

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel.

Pas op voor de 'Fuik van Zalm'

Inspectie der directe belastingen


Ik heb uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering 1999 in behandeling genomen. Om te kunnen beoordelen of ik de aanslag overeenkomstig de aangifte kan vaststellen, heb ik aanvullende informatie van u nodig. De informatie gaat over het onderwerp in de aangifte zoals dat hierna vetgedrukt is weergegeven. Ik he hierbij de volgorde van de aangifte aangehouden.

Toelichting vooraf In de toelichting bij de aangifte is aangegeven dat de Belastingdienst extra aandacht besteedt aan de rubriek "inkomen uit eigen woning". Omdat in uw aangifte deze rubriek is ingevuld, verzoek ik u de hieronder gestelde vragen te beantwoorden.

Inkomsten uit eigen woning

Uit mijn gegevens blijkt dat de hypotheek op de eigen woning in 1996 en 1997 is verhoogd. Voor zover de verhoging van de hypotheek aangewend is voor ander doeleinden dan de eigen woning kunnen de hieruit voortvloeiende rente en kosten niet als aftrekbare rentekosten van de eigen woning worden aangemerkt. Wellicht kunen deze kosten op een ander plaats in de aangifte in aftrek worden gebracht. Daarom verzoek ik u de vlgende vragen te beantwoorden: "Wanneer en met welk bedrag heeft u de hypotheek verhoogd? Waarvoor heeft u dit bedrag gebruikt?

Ook verzoek ik u originele bewijsstukken bij te voegen van:

 • de hypotheekverhoging;
 • de in 1999 betaalde hypotheekrente en kosten, alsmed een specificatie van het afgetrokken bedrag;
 • de besteding van het bedrag van de hypotheekverhoging.

Graag ontvang ik uw schriftelijke reactie voor 15 augustus 2000 in bijgevoegde portvrije retourenvelop. Als u vragen heeft, kunt u mij bellen. Mijn doorkiesnummer is 073-5245353.

Nadat ik de aanvullende informatie heb ontvangen, zal ik de inhoud van de aangifte verder beoordelen. als ik daarna nog vragen heb, stuur ik u opnieuw een verzoek om informatie. Geeft uw informatie aanleiding af te wijken van de aangifte, dan deel ik u dat schriftelijk mee. Kan ik de aangifte verder afhandelen zonder hiervan af te wijken, dan leg ik de aanslag op. Het aanslagbiljet wordt dan enige tijd later verzonden.

Hoogachtend,

Belastingdienst/Particulieren OSS/Vestiging 's-Hertogenbosch

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Bezoekadres
Kooikersweg 1
5223 KE 's-Hertogenbosch

STER ook aansprakelijk voor fiscale fuik van Zalm


  OPEN BRIEF

Huizen, 25 november 2002

Misleiding en medeverantwoordelijkheid

L.s.

Onlangs zag ik de reclame bij de Ster over het oversluiten van een hypotheek. Een firma Glink verleidt de krap zittende huizenbezitter om onder hypothecaire dekking financiën vrij te krijgen voor het aanschaffen van een nieuwe auto en en andere zaken, behalve investeringen in de hardware van de eigen woning.

U weet dat deze reclame uitermate misleidend is, omdat de fiscus met de nieuwe wet op de aftrekbaarheid van rente vragen stelt over de besteding van gelden die samenhangen met het verhogen of zelfs aanpassen van de hypotheek. De meeste van u die werkzaam bij de Ster zullen ongetwijfeld een eigen woning bezitten met daarop uiteraard een fiscaal prettig passende hypotheek(aftrek).

Wanneer u de analyse leest over de fiscale ramp die mensen treft die de vrijgemaakte overwaarde hebben aangewend voor andere zaken dan voor investering in de eigen woning, dan is de G-Link ster-spot volstrekt onacceptabel. Dat geldt overigens ook voor de overige als Frisia, Postkrediet en andere dochterondernemingen van de grote banken als ABN-Amro en ING en Rabo die op die manier de handen schoon kunnen houden wanneer mensen kaalgeplukt het faillissement in worden gejaagd.

Ik stel u medeverantwoordelijk voor de gigantische schade die aan vals voorgelichte mensen wordt gegeven door deze roofridders. Ik stel de Ster dan ook aansprakelijk voor de schade die met uw medewerking wordt aangericht. Wanneer u begrijpt na het lezen van de informatie op www.sdnl.nl/ln-quekel.htm en speciaal de brief van de inspecteur der Directe Belastingen in 's-Hertogenbosch, dan zult u moeten erkennen dat u met uw toelaten van deze misleidende reclames medeverantwoordelijk bent voor heel veel sociale en maatschappelijke ellende met zeer hoge kosten.

Ik zal deze brief als open brief toevoegen aan de briefwisseling van Paul Quekel op www.sdnl.nl/ln-quekel.htm

In afwachting van uw reactie

Hoogachtend

Robert M. Brockhus

Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141
E-mail: sdn@wxs.nl
Domein www.sdnl.nl

C.c. Paul Quekel, Ab Flipse


Definitie van Staatsschuld!

Die begrepen kan worden door de gewone huis, tuin en keuken burgers van Nederland:

Staatsschuld is schuld van ons allen aan onze spaarders in Nederland (90%). Het is een schuld die we gezamenlijk als Nederlandse burger hebben, vaak veroorzaakt door subsidiedrang voor veel onzinnige projecten van en door bestuurders die meer aan zich zelf en hun herverkiezing dachten dan aan ons, de gewone Nederlandse burgers. (Lees ook de fobie van Zalm)

Wie heeft de staatsschuld gefinancierd? Dit werd in veel gevallen gedaan door de Nederlandse pensioenfondsen die een veilige belegging zochten voor hun toekomstige en huidige gepensioneerden. Van wie zijn de gelden in de pensioenfondsen? Van de Nederlandse spaarders, dus van u en mij.

Dus het is heel simpel. De Staatsschuld is van de Nederlandse spaarders, die GELDEN gestort hebben in fondsen van de Pensioenfondsen. Die fondsen zijn van Nederlandse burgers. Wij hebben dus onze eigen staatsschuld gefinancierd en de te betalen rente over deze staatsschuld is derhalve rente die we aan onszelf (als spaarder bij de overheid) betalen.

Laat Zalm ophouden om de staatsschuld te verketteren en het een gevaar voor de vergrijzing te noemen. Of nog erger, om te zeggen dat we onze kinderen er niet mee kunnen belasten. Laat deze kinderen ook mee betalen voor de vele offers die vooral de ouderen onder ons hebben volbracht om tot de huidige maatschappij te komen, die momenteel in een sneltreinvaart wordt afgebroken, omdat we een veel te groot en log bureaucratisch overheidsorgaan hebben gekregen. De publieke sector kost aan salarissen en alle andere emolumenten al zo'n 50 miljard euro per jaar en de gezondheidszorg al zo'n 45 miljard euro per jaar. (12,8% van het Bruto Binnenlands Product van 454.276 mln euro tegen marktprijzen 2003)

Laat de staatsschuld stijgen, maar gebruikt deze verhoging om waarde te creëren zoals met de bouw van betaalbare huurhuizen, betere infrastructuur, zoals een dam voor de kust ter bescherming van ons laaggelegen land, gratis openbaar vervoer buiten de spitsuren, (dan kunnen de ouderen onder ons ook hun kinderen en kleinkinderen bezoeken) goede en fatsoenlijke levensvreugde voor de ouderen onder ons, enz., enz. Maar niet om nog meer overheidsbanen te financieren voor het logge en ondoorzichtige eigenbelang van Rijk, Provincie en Gemeente. Dat zijn alle figuurtjes die in deze overvloed van gestolen honing als brommende boze beren de opgebrachte honing door de vele bijenkorven van MKB alleen voor zichzelf houden. Zo nu en dan krijgen de werkers een klodder honing toegesmeten om ze koest te houden. Pim Fortuyn zei; "Vergis u niet dit land wordt aan het volk teruggegeven". Lees hier hoe het ambtenarenapparaat omgaat met ondernemers.

Twee grote "Staatsmannen" en ministers van Financiële Zaken gedurende de laatste 14 jaren hadden in hun wijsheid besloten dat pensioenfondsen mochten speculeren op de beurs. Dat was goed voor de beurs, voor de banken en voor de pensioendirecties, maar niet goed voor de gewone man en vrouw in dit land. Die hebben zonder enige invloed te kunnen uitoefenen zoveel geld verloren dat hun pensioenen in gevaar zijn gekomen. Ze moeten nu langer gaan werken, en krijgen dan als beloning een lager pensioen tegen een hogere premie. Dit met als uitvlucht "DE VERGRIJZING". Wanneer worden de echte schuldigen gestraft?

Vergeet nooit dat elke (werk)bij een angel heeft en uiteindelijk zal gaan steken!

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.2,5 Miljoen publieke banen (23-3-09, nu al meer dan 3 miljoen)

Wordt wakker a.u.b., geschreven 5 maart 2004

Ter bevestiging van mijn stelling dat er 7,5 miljoen banen in Nederland zijn waarvan zo'n 2,4 miljoen in de publieke sector. Het is zelfs al erger geworden en opgelopen naar bijna 2,5 miljoen. Daarbij nog 1 miljoen WAO-ers, binnenkort 600.000 werkelozen en elke dag 500.000 zieken aangevuld met de wettelijke aangestelde hoeders van de financiële en gerechtelijke wereld zoals accountants, fiscalisten, notarissen, advocaten, plaatsvervanger rechters en raadsheren die de spoeling van het MKB en de gewone huis, tuin en keuken burger oftewel hun geldelijke uiteindelijke netto bestedingsmarge nog veel kleiner maken.

Je hoeft al helemaal geen professor te zijn en zeker niet "wie zal dat betalen zoete lieve Gerritje Zalm" om te weten dat dit helemaal mis gaat.

De staatsruif van Nederland
KORT FINANCIEEL

Bron Dagblad de Telegraaf 5 maart 2004

MINDER BANEN - Het aantal banen in Nederland is vorig jaar met 0,4% afgenomen van 7.509.000 tot 7.476.000. Dat blijkt uit gisteren door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakte cijfers. Het aantal banen nam vooral af in de industrie en de financiële en zakelijke sector. In de industrie verdwenen vorig jaar 32.000 banen en bij de financiële en zakelijke diensten 39.000. Ook in de bouw vielen klappen. Bij de overheid en in de zorg gingen juist meer mensen werken. Het aandeel van overheid en zorg in het totale aantal banen is in drie jaar tijd toegenomen van 30 naar 33%.

Hoezo kort financieel? Kort financieel met langdurige en verstrekkende gevolgen voor onze Nederlandse samenleving die onbetaalbaar wordt door de graai cultuur van de hoeders der Nederlandse Overheid op elk gebied; van Staat tot Provincie tot Gemeente. Iedereen zit op de nullijn of zelfs daaronder behalve deze zogenaamde hoeders van het volk, waarom? Lees www.sdnl.nl/ln-quekel.htm want het echec van de Paarse Polder Kolder zal de ellende van de Uyliaanse periode ver overtreffen, we hebben in die tijd geleefd in een gekochte economie van geleend geld! Kok wist het al in 1999 lees zijn interview op www.sdnl.nl/quekel-40.htm en het uiteindelijke resultaat is No Pay To Day op www.adviesverlies.nl

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.

De staatsruif van Nederland
Enkele officiële CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) cijfers:

Overheid: 885.000 ambtenaren.
Overheidbestuur en sociale verzekeringen 423.000 ambtenaren.
Juridische en economische werknemers (boekhouders, advocaten etc.) 285.000.

In totaal hebben wij dus veel meer dan 1,5 miljoen mensen aan het werk om voor ons een samenleving operationeel te houden. Dit gaat gewoon mis want het wordt onbetaalbaar, nee het is al onbetaalbaar!!!

En daar bovenop nog zo'n 1,2 miljoen banen in de "GEZONDHEIDSZORG", met veel te weinig handen aan het bed maar met een gigantische overhead aan directies en managers, www.sdnl.nl/quekel-34.htm Dus nu al meer dan 2,5 miljoen publieke banen! Daar dan bovenop nog de zogenaamde geprivatiseerde ondernemingen zoals NUON, ESSENT, KPN, TPG, de NS, Pensioenfondsen, enz., enz.!

En als het toetje de door overheidswege aangestelde controleurs zoals notarissen, accountants, fiscalisten en adviseurs voor van alles en nog wat! Met als uitsmijter de steeds hogere en ondoorzichtige kosten van Banken en Verzekeraars, die de echte bazen zijn in de caroussel van de economie van de Nederlandse Staat.

Dit alles is als een ondergrondse zwam met zijn vertakkingen en tentakels door de gehele Nederlandse samenleving (maar wel gevaarlijk voor de gewone huis, tuin en keukenburgers) die vele verschillende kwaadaardige schimmels produceert door alle netwerken van Nederland en erop uit is alleen deze eigen netwerken in stand te houden en uiteindelijk zullen vele MKB bedrijven en de gewone huis, tuin en keukenburgers verdwijnen want deze zwam is voor mensen in kostbanen ongevaarlijk. De vruchtlichamen zijn zelfs eetbaar, maar ondergronds kan de zwam heel wat burgers en bedrijven in opbrengstbanen aantasten die de samenleving uiteindelijk kunnen vellen.

Citaat: Oeroude monsterzwam ontdekt

"Zwitserse wetenschappers hebben naar eigen zeggen de grootste zwam van Europa ontdekt. De 'monsterzwam' beslaat een oppervlakte van liefst 35 hectare. De extreem grote honingzwam (Armillaria ostoyae) werd ontdekt in het Zwitsers Nationaal Park in de Alpen in de streek Engadin in het oosten van het Alpenland. Het organisme is ongeveer 800 meter lang en 500 meter breed, aldus de federale WSL (Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft). De leeftijd van de honingzwam wordt op zo'n duizend jaar geschat. "Het grootste deel van de zwam bestaat uit een ondergronds netwerk dat veel weg heeft van schoenveters', aldus woordvoerder Muriel Bendel van de WSL. Dat zijn de zwamdraden die ondergronds een steeds grotere oppervlakte innemen. In het najaar zijn de vruchtlichamen te zien, die dan door de aarde heen breken en rond boomwortels boven de grond uitkomen. Die vruchtlichamen zien er bruingeel uit.

De zwam is voor mensen ongevaarlijk. De vruchtlichamen zijn zelfs eetbaar, maar ondergronds kan de zwam heel wat boomwortels aantasten die de boom uiteindelijk kunnen vellen.

De honingzwammen worden samen met ekele andere soorten dan ook verantwoordelijk gehouden voor de relatief hoge sterfte onder naaldbomen in het park, aldus de WSL. Een reden voor de late ontdekking kn zijn dat de zwammen bij mensen alleen in trek zijn wanneer ze nog jong zijn. Oudere honingzwammen schijnen niet meer zo smaakvol te zijn. Hoewel de Zwitserse zwam mogelijke de grootste van Europa is, valt de zwam in het niet bij de grootste honingzwam van Noord-Amerika. In de Amerikaanse staat Oregon groeit een honingzwam van naar schatting 2400 jaar die een ondergrondse omvang van 890 hectare beslaat. Daarmee is deze zwam zover bekend het grootste levende organisme ter wereld." Einde citaat.

Dit was het wat Pim Fortuyn wilde aanpakken, al deze "banen" en een doorgeslagen onzinnige regelgeving gecontroleerd door een ambtenaren apparaat dat zichzelf in stand houdt en daarom zei hij: "Vergis u niet, dit land wordt aan het volk teruggeven".

Zou men daarvoor niet eens de straat op moeten gaan?

Geachte heren Koolhoven en Mos, Prof. Franses en Eijffinger, hierbij te uwer informatie en mede n.a.v. van een aantal artikelen zoals in Dagblad de Telegraaf.

Een onderzoek door de krant en uw universiteiten naar:

 1. privé en staatsschuld in 1990, vergelijken met 1994, 1998, 2002 en hoe zijn de bedragen en verhoudingen momenteel nu we in een recessie belanden?
 2. Hoe groot waren het aantal "kostbanen" in 1990, te vergelijken met 1994, 1998, 2002 en hoe zijn de aantallen nu? Lees www.sdnl.nl/iedereen.htm voor de definitie van kostbanen mijn column?
 3. Hoeveel "kostbanen" zijn overgeheveld van publieke sector naar de zakelijke markt, onder de dooddoender 'privatiseren' zoals van de energiesector, de NS, de PTT, het GAK en nog vele meer?
 4. Hoeveel controlerende door de overheid opgelegde dienstverlening is er zoals advocaten, accountants, boekhouders, KVK, fiscalisten enz., enz.?
 5. Hoe groot was het inwoner aantal in Nederland in 1990, 1994, 1998, 2002, en zijn er nu in verhouding tot de bovengenoemde schulden, rekening houdend met de inflatie vanaf 1990?
 6. Het mooiste zou zijn een onderzoek per jaar en wie de verantwoordelijke ministers zijn geweest.
 7. lees mijn visies op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm (hier staan ook diverse CBS-getallen inzake kostbanen op) en www.sdnl.nl/vangnet.htm
 8. Mijn oplossing is de sociale woningbouwcorporaties te ontmantelen. De 27 miljard euro van hun vermogens daarmee vrijmaken voor grootschalige woningbouw om de kunstmatig gehandhaafde woningnood op te lossen, maar bovenal de gewone huis- tuin en keukenburger een stukje grond tegen een redelijke prijs laten kopen, en eigen bouw zoals in de 70-tiger jaren stimuleren.

Een nieuwe woning geeft behoefte aan nieuwe meubelen, nieuwe keukens, nieuwe gordijnen, nieuwe vloerbedekking enz., enz. Mensen hebben vertrouwen in hun (toekomstige?) huis en hebben daarvoor wel de moed om te investeren, mits er waar voor hun geld geboden wordt en niet zoals bij de VINEX-locaties, www.sdnl.nl/nma.htm dat er 25 tot 50 duizend euro teveel werd betaald!

Laat Zalm met Balkenende het heen en weer krijgen en stuur ze met pensioen, dat pensioen is namelijk voor dit soort lui in kostbanen uitstekend verzekerd! Ontneem ook Wim Kok zijn rechten en eretekens en verbiedt hem nog ooit in Nederland te komen. De uitkomsten zullen verbazingwekkend zijn en de politiek zal zich wel weer onthutst, verbijsterd en geschokt tonen.

Met vriendelijke groet

Paul Quekel senior

De gemeenten en sociale woningbouwcorporaties in collusie met projectontwikkelaars en aannemers hebben de bouwgrond zo duur gemaakt en ontoegankelijk voor "eigenbouwers" dat drie onverantwoorde zaken hebben plaats gevonden:

 1. Opdrijving van de prijzen van huizen, een heuse vulkaan volgens Wim Kok in 1999 www.sdnl.nl/quekel-40.htm maar hij liet alles op zijn beloop.
 2. Géén sociale woningbouw aangezien de sociale woningbouwcorporaties hun investeringen veelal deden in dure verkoopwoningen met hoge winsten voor zichzelf.
 3. Een bijna onmogelijkheid om via gemeenten een bouwvergunning te krijgen als particulier omdat gemeenten (geheime?) afspraken hebben met projectontwikkelaars en de winsten in de zakken komen van deze projectontwikkelaars c.q. van de gemeenten. Ik ken er een die 150.000 gulden winst per woning maakte in Oisterwijk met een project van 284 woningen waarvoor hij van zijn vriendje Pieter van Geel de contingenten had gekregen.

  Zo zijn er nog vele tientallen oorzaken te noemen, lees www.sdnl.nl/grondbank.htm ook www.sdnl.nl/nma.htm en www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en u weet de vele onthutsende, verbijsterde en geschokte antwoorden!

  Als extra een column van Jan Jetten over democratie uit de Pimpernel 272 (bijlage) Lees ook de column van Cor Stoker en Lucas Hartong!

  Met vriendelijke groet,

  Paul Quekel senior