Polderkolder in de Tweede Kamer

oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">
  Aan de redactie WUB

  T.a.v. mevr. Ellen Verhoef
  Landbouwuniversiteit
  Postbus 357
  6700 AJ Wageningen


betr.:

  Tekening van de toekomst van het Poldermodel,
  van Loet van Moll;
  oproep aan alle deelnemers Hoger Onderwijs

Uw brief:


  's-Gravenhage, 15 januari 1990.

  Geachte leden van de redactie en lezers van WUB,

Op de laatste bladzijden van uw universiteitsblad van 8 januari 1998 staat een veelzeggende tekening over onze samenleving afgedrukt. Daarbij wenst de tekenaar de beschouwer een mooie plaats toe in het poldermodel, versie 1998, dat geeft te denken.

Het Koldermodel

  Studie

Als onafhankelijk parlementslid en lid van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb ik dan ook dit staatkundige kunstwerk nauwkeurig bestudeerd. In hoofdlijnen zijn de anonieme krachten, die in de landspolitiek voor de resultaten van het regeringsbeleid medeverantwoordelijk worden geacht, in de tekening manifest vastgelegd. De compositie binnen en buiten de polder-achtvorm van alle participanten uit onze samenleving, is zo goed, dat ik vind dat staatkundig gezien zo spoedig mogelijk het gezag en de macht weer dient terug te keren waar het thuis hoort! Zeer treffend heeft ir. Van Moll aan de Staten Generaal en overige Hoge Colleges van Staat hiervoor in zijn tekening de centrale plaats aangewezen. Zijn zienswijze over de rol van de gekozen volksvertegenwoordigers is tot op heden de enig juiste.

Toch tekent van Moll aan drie zijden van het Haagse Ridderzaal, als symbool van ons Landsbestuur, een dertiental multinationale reuzen die door, vaak anonieme, aandeelhouders dwingend worden geleid. Rondom deze financiële hemelbestormers zijn zeer actieve beursmannetjes getekende die op een virtuele wijze, met uitsluitend veel bravoure en telematicagereedschap, de aandelen naar waanzinnige rijkdom koersen. Ik begrijp waarom de tekening verlucht is met veel vliegtuigen. Daarin zitten de 230 miljardairs, die de wereld globaal regeren en ons Poldermodel als 'kolderachtig en te mooi om waar te zijn' - van grote hoogte observeren.

Zeer treffend zwemmen in de zee van gevaren de belangrijkste deelnemers aan onze samenleving en aan het Poldermodel. Tragisch genoeg, hebben zij allen een reddingsband om hun lijf om niet te verdrinken. Zeer opvallend zien wij links onderaan de prent een eiland getekend, met daarop 100.000 Nederlandse miljonairs die onder de palmbomen vrolijk hun spaarcenten opmaken. Dit is heel begrijpelijk, want volgens de indexen van Morgan Stanicy Capital International, is wereldwijd gezien het virtuele rendement op aandelen in ons land het hoogst n.l. 55,7% (volgens de wereld/emerging markets is dit slechts 38,8%).

  Naam

Ik vind de naam 'Koldermodel versie 1998' die de heer van Moll aan zijn historische tekening heeft gegeven, terecht. Op de vraag of het parlement verantwoordelijk voor het gedrag van deze regering in, is mijn antwoord nee. Wel zijn de partijen die deze Paarse Regering hebben gesteund medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid, dat op het Poldermodel steunt. Daarnaast vind ik, dat onze instellingen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het regeringsbeleid te weinig tegengas geven. Zijn ze bang via kortingen op hun budget hiervoor te worden gestraft? Dat feit mag nooit aanleiding voor zo'n houding zijn.

  Optie

De Wageningse Landbouwuniversiteit heeft veel kennis en ervaring binnen haar afdelingen gecentraliseerd. De hele agro-cultuur maakt daar dankbaar gebruik van. Internationaal gezien is deze uitstraling zeer groot. Toch vind ik dat er binnen onze landsgrenzen zich vele samenlevingsproblemen manifesteren waarvoor 'Wageningen', milieufysisch en agrarisch gezien, goede richtinggevende adviezen kan geven. Voor deze staatkundige sectoren zijn zij het aan de samenleving zelfs moreel verplicht! In het parlement is voor hen zeker een plaats te vinden. Het huidige gemis aan genoemde deskundigheden heb ik, als stedenbouwkundig planoloog, bij de debatten in ons parlement over bijvoorbeeld de herstructurering van onze varkenshouderij, het klonen en genetisch manipuleren van mens, dier en landbouwgewassen ervaren. Naast de vaktechnische aspecten komt in de discussie daarbij tevens de morele kant steeds weer aan de orde.

  Verkiezing

De Tweede Kamerverkiezingen worden op 6 mei 1998 gehouden. Voor onze samenleving is het noodzakelijk dat het nieuwe Parlement aan een Regering uitsluitend het mandaat geeft, als er een evenwichtig bestuursakkoord wordt aangeboden en de plicht aan de multinationale ondernemingen wordt opgelegd om de welvaart en het milieuwelzijn in ons land beter te verdelen. Daarbij past naar mijn mening géén genetische manipulatie van landbouwgewassen, mensen en dieren en het klonen van dieren en mensen. Een compromis hierover zal ongetwijfeld tot catastrofale gevolgen leiden. Helaas zien wij de resultaten hiervan in onze samenleving in toenemende mate groeien.

Een morele herbezinning, zoals direct na de Tweede Wereldoorlog door de bekende Brabantse Industrieel dr. ir. Frits Philips werd georganiseerd, moet opnieuw plaatsvinden. Deze humane mid-negentigjarige christen, heeft ruim een halve eeuw geleden hiervoor ten gunste van onze samenleving bewonderenswaardig pionierswerk verricht. Het zal voor onze samenleving van grote waarde zijn, als er heden, óók onder de (toekomstige) agro-ingenieurs, personen te vinden zijn, die op landsniveau een betere parlementaire inbreng willen geven. Leeftijd is niet van belang. wel zijn motivatie en persoonlijke inzet noodzakelijk.

  Vraag

Ik vraag u als lezer om individueel of collectief het getekende Koldermodel versie 1998, van ir. Loet van Moll, goed te analyseren en over het hele land te verspreiden. Waar het mogelijk is, zal ik dit persoonlijk bevorderen. In ieder geval laat ik deze prachtige spotprent inlijsten en op een markante plek ophangen. Voor mij is het dé prent van het jaar.

  Verantwoording

Mogelijk zult u zich afvragen wat mijn positie en inbreng in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende de zittingsperiode 1994-l990 is geweest. U kunt hierover alles lezen in de documentatie over ruim parlementaire inbreng, getiteld 'Het gesproken woord gedrukt Kamerlid Th.J.M. Hendriks'. Op aanvraag wordt deze parlementaire verantwoording graag aan u toegezonden. Ook op Internet is er politiek relevante informatie over mijn parlementaire activiteiten te vinden. Contact daarvoor met: sdnl.nl/politiek.htm


Geheel tot uw dienst, teken ik niet vriendelijke groet en een goed 1998 !

Met vriendelijke groet,

Th.J.M. HendriksBijlage: 1 diskette WP 5.1 en 1 foto


SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">Homepage van Kamerlid Hendriks
Zie de Financiële beschouwingen 1998


Postadres: Postbus 20018, 2500 EA 's-Oravenhage
Bezoek: Plein 2, 's-Gravenhage, Gebouw Justitie, Kamer J-001, tel. 070-3183833, fax. 070-3183835

Documentatie van oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks

  Oorkonde voor oud-Kamerlid Hendriks voor zijn inzet, openheid en integriteit
  Seniorenpartij trekt beerput open rond de Sociale prestatie van Nederland en de AOW
  Super-bankfraude: Politiek dynamiet voor oud-Kamerlid Hendriks
  Overzicht van gevoerde procedures inzake voormalig Tweede kamerlid Th.J.M. Hendriks
  Pleitnotitie Raad van State inzake Hendriks versus minister van Binnenlandse Zaken
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de minister van Justitie over hongerstaking
  Belangenverstrengeling: Verbod justitiële ambtenaren als rechter. Kamervragen
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de ministers van VROM, VWS en Justitie
  Steunbetuiging voor Kamerlid Th.J.M. Hendriks tegen achterklap VNU-bladen
  Smaadartikel in de VNU-pers over Kamerlid Th.J.M. Hendriks (v.a. 25-2-98)
  Brief aan redactie van het Brabants Nieuwsblad (VNU) in reactie op het artikel
  Persbericht aan de media over Hendriks' positiebepaling m.b.t. de verkiezingen
  Reactie op het smaadstuk van een 'Denktank-lid' van 2e Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de EMU en opwaardering van de goudvoorraden
  Rede van kamerlid Hendriks bij de Algemene Beschouwingen van 1996
  Vragen van kamerlid Hendriks over concurrentiebeding ISDN
  Kamerlid Hendriks reageert in open brief op melodrama van Jet Nijpels
  Bijdrage aan het debat over de Eurotop in Amsterdam door Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks stelt vragen over waarde deviezen na invoering v.d. euro
  Algemene politieke beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Rede in de Financiële beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de belangenverstrengeling rond de Kinderbescherming
  Dankbrief van Kamerlid Hendriks aan uitgever Cd-rom Maatschappijleer
  Aanbieding van Internet cd-rom aan Minister Zalm van Financiën
  Kamervragen inzake belangenverstrengeling bij de Raad v/d Kinderbescherming
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzout en Europees milieurecht
  Kamervragen van Hendriks aan minister Sorgdrager over scheiding der machten
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzouten en Europees milieurecht
  Kamerlid Hendriks kritiseert kandidaatstelling Hoge Raad
  Politiek dynamiet uit de adviescommissie van Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks prijst KOLDER-model van de Universiteit van Wageningen
  Kandidaatstelling Algemene Rekenkamer gesteund door Hendriks en Unie 55+
  Verontruste Burgers bieden AOV, D'66, VVD en Hendriks IRM-rapport aan

  Homepage: Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en de Unie 55+
  Homepage: Vragen staat vrij ...! Of niet soms ...? Den Haag onder vuur !!!
  Homepage: Politieke Actualiteiten en Correspondentie

  Terug naar het begin