Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Slechtzienden?. Klik op een rondje voor een groter letter type hier onder,
100% 125% 150%
Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Circa 80 mailadressen van rechtbanken, gerechtshoven, College van Beroep, Centrale Raad voor Beroep en de Raad van State, voor zover die te vinden zijn. Het lijkt zinnig om vanuit Het Echte Nieuws als pers vragen te stellen aan de rechters over aspecten die in het interview aan de orde zijn geweest. Er is reden dat wat poetswerk moet worden verricht aangaande het zelfreinigend vermogen van de Zittende en Staande Magistratuur. Ook het parlement, de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak hebben huiswerk te doen om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen dat Platform Herstel Rechtsorde bepleit. De Nederlandse Orde van Advocaten zwijgt !

Videoverslag van de rechtszaak tegen de Sociale Databank Nederland

De rechterlijke instructie om tot een oordeel te komen

Het kortgeding diende 27 juni in Rechtbank Den Bosch om 9.30 uur met mr. B. Geurtsen. De SDN werd gedagvaard wegens het niet vooraf aanbieden van een weerwoord aan advocaat mr. H.F.C. Kuijpers. Mr. D.H. Harff was zijn (vaste) raadsman. Deze heren hadden een proces aangespannen (dat diende op 27 juni 2008) tegen de Stichting Sociale Databank Nederland en diens bestuursleden n.a.v. een interview op video. Zij eisen € 50.000 schadevergoeding. Zij voeren regelmatig processen tegen iedereen die verwijst naar het conflict tussen deze meesters in de rechten en Gerard Kucharek. Zie Google en Leugens.nl !! Waarom worden deze websites mèt commentaar niét aangeklaagd en de SDN zonder commentaar wèl ?!! De SDN werd vrijgesproken van schadevergoeding maar moet wel een rectificatie plaatsen. De fout m.b.t. wederhoor zal de SDN niet meer maken. Ook al was de klacht van Gerard Kucharek gedocumenteerd met honderden bewijzen.

Het Videoverslag van deze zitting willen wij u niet onthouden, te meer omdat hier duidelijk wordt dat een advocaat in het belang van zijn cliënt mag beschimpen, verdraaien, liegen, meineed plegen en alles wat God verboden heeft, behalve misschien kinderporno vertonen. De tuchtraad heeft daarvoor het groene licht gegeven. Wij als gewone burgers worden diep geshockeerd wanneer je voor de eerste keer met dit soort vuilspuiterij wordt geconfronteerd. Karaktermoord is hier het juiste woord. Het gedrag van deze advocaten is o.a. voorgelegd aan de Orde van Advocaten, de Raden en Hoven van Discipline en aan de Tweede Kamer. (Zie de mailinglist). Wat justitie mag kennelijk wel, maar de burger niet.

Waarschuwing...!!!

Wanneer voldoende jurisprudentie ontstaat dat bij een journalistiek opgetekende wetsovertreding of melding van fraude er geen wederhoor vooraf is toegepast, dan kan de klager een proces tegen de krant, omroep of blad starten met een voorgeprogammeerde veroordeling tot het betalen van grote schadebedragen. De actualiteit en persvrijheid wordt daarmee de nek omgedraaid, want de media zullen de les hardhandig leren ten gunste van de klager of wetsovertreder die er zelfs 'big business' van kan maken. Projecteer op uzelf wat op 27 juni 2008 de St. Sociale Databank Nederland overkwam met de aanval van de advocaten Kuijpers en Harff. (zie de 12 centimeter dikke aanklacht op de website van G.H. Kucharek die behalve het interview geen enkele relevantie heeft met de klacht in het kortgeding, om daarmee de rechter te misleiden zoals Kuijpers in zijn boek uitlegt hoe dat te doen. Het pleidooi van mr. Marjolijn Vissers toont inzicht, vakkennis en beschaving.

Essentieel zijn:

  1. De integriteit van de dossiers, want wie heeft toegang tot het dossier zonder toezicht?
  2. Wie is belanghebbende ingeval van diffusie vergiftiging zoals in de zaak Bas Heijmen?
  3. Wat is de reden van de excessieve beveiliging?
  4. Waarom die extreme fobie voor het bekendmaken van de namen van rechters en officieren?
  5. Waarom rechtsweigering in de zin van ontwijkende uitspraken met als gevolg financiële consequentie voor de overheid?
  6. Wat is de reden dat geen officieel papier wordt gebruikt bij uitspraken en arresten? Maar blanco A4?
  7. Waarom worden arresten en uitspraken van rechters en raadsheren al te vaak niet volgens de wet ondertekend?
  8. Mogen rechters/raadsheren de wettelijke voorschriften m.b.t. de vormvereisten en ondertekening van uitspraken in de wet negeren?
  9. Wanneer wordt de functie van de deurwaarder strikt gescheiden van die van 'n incassobureau vanwege verstrengeling?
  10. Wat te denken van de schandpaal waaraan de Nederlandse rechtspraak wordt genageld in de soevereine staat EuroStaete?

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2010 Aansporing van een minister.

Info m.b.t. het kortgeding van 26 mei 2011 in Rotterdam

Wanneer men zoekt naar uitspraken en vonnissen met de zaaknummers m.b.t. de personen mr. D.A. Harff, mr. H.F.C. Kuijpers en rechter Hofmeijer-Rutten bij de Raad voor de Rechtspraak, dan is het buitengewoon merkwaardig dat geen enkel vonnis in de archieven is terug te vinden waarbij mr. Harff, mr. Kuijpers en rechter Hofmeijer-Rutten samen daarin betrokken zijn. Welke positie hebben deze drie personen binnen het landsbestuur? Is er een relatie met de inbraak in de computer van de SDN op 27 april 2011? Een deskundige kan uitzoeken wie er bij KPN toegang had en heeft tot de FTP-server van de SDN. KPN zegt bezig te zijn met het onderzoek naar de inbraak, maar we weten niet of KPN van de AIVD informatie mag geven. Duidelijk is dat men bij KPN direct kan zien wie er ingelogd is geweest. Elke verklaring van niet kunnen vinden is een aperte leugen, die wordt ingegeven door hoog ambtelijk ingrijpen.

Het kan zijn dat er een geheime instructie is die gericht is tegen de openbaarmakingen van de SDN m.b.t. het disfunctioneren van het juridisch systeem. Het is buitengewoon opvallend dat in het kortgeding van 26 mei 2011 (wat feitelijk een langgeding blijkt te zijn gezien het maximale rekken in de tijd) ook nu weer rechter Hofmeijer-Rutten de zaak voorzit. Zij veroordeelde Gerard Kucharek als schuldig, terwijl het per definitie zo niet was, en zij brutaalweg stelde dat Kuchareks advocaat een dag te laat was geweest met het indienen van bewijslast, en dus Gerard Kucharek werd veroordeeld. Integriteit is bij deze onafhankelijke 'rechter' ver te zoeken.

Onze advocate zou, gezien de hoogstmerkwaardige gang van zaken, deze rechter op voorhand moeten wraken vanwege het compleet ontbreken in de archieven van de rechtspraak van alle vonnissen en uitspraken waarin (ex-advocaat) mr. D.A. Harff (inmiddels met de noorderzon vertrokken naar het buitenland), mr. H.F.C. Kuijpers, geroyeerd ex-advocaat vanwege oplichtingspraktijken samen betrokken zijn. Zie TROS-Opgelicht van 19 april 2011. Vreemd, heel, heel vreemd allemaal. Dat er gedacht kan worden dat er een complot is tegen de openbaarmaking van zaken bij en door de Sociale Databank Nederland lijkt geen ondenkbare zaak.

Zie voor het ontbreken van integriteit in de rechtspraak het bewijs van de correspondentie van dhr. K.H. de Werd van 26-10-2002. Maar de barsten beginnen zichtbaar te worden in het zogenaamde rechtssysteem waaraan de politiek nog niet de vingers durft branden, zoals bij het uitblijven van een reactie van PvdA-fractievoorzitter Job Cohen duidelijk wordt.