Perikelen rond voordracht van
kandidaten voor de Hoge Raad

Parlementaire vragen . . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

ANP186 4 BIN 183 BELLEMAN KOCKELMANS 807

  Hendriks: onrechtmatigheden bij stemming over leden Hoge Raad

AMSTERDAM (ANP) - Het onafhankelijk Tweede Kamerlid Th. Hendriks zegt dat zich dinsdag tijdens de stemming over de benoeming van leden voor de Hoge Raad onrechtmatigheden hebben voorgedaan. In een brief aan voorzitter Deetman vraagt hij om het ongeldig verklaren van de voordracht, en een nieuwe stemronde. Deetman heeft hem al laten weten dat dit niet kan.

Volgens Hendriks vulden tijdens de stemming meerdere Kamerleden stembiljetten in die toebehoorden aan leden die de zaal reeds hadden verlaten. Hij wijst er in zijn brief op dat dit reglementair niet is toegestaan.

Kamervoorzitter Deetman heeft Hendriks schriftelijk laten weten dat het krachtens de grondwet en het reglement van orde van de Tweede kamer onmogelijk is eenmaal genomen besluiten ongedaan te maken. Hij wijst er verder op dat tijdens de stemming geen van de leden bezwaar heeft gemaakt tegen de gevolgde procedure of de voordracht. Deetman zelf heeft ook geen onregelmatigheden geconstateerd.

Begin juni al vroeg de zogenoemde groep Verontruste Burgers de leden van de Tweede Kamer om aandacht voor de op handen zijnde benoemingen. Hun grieven richtten zich met name tegen de aanstelling van mr. O. de Savornin Lohman van het Haagse advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Het benoemen van advocaten van gerenommeerde kantoren in het hoogste rechtscollege van Nederland komt volgens de groep vaker voor. Het bergt het gevaar van niet-objectieve uitspraken in zich, omdat de kersverse magistraten moeten oordelen over partijen die worden bijgestaan door ex-kantoorgenoten.

De groep Verontruste Burgers houdt zich reeds twee jaar bezig met onderzoek naar belangenverstrengeling tussen juristen en ambtenaren.

141523 jun 96


11 juni 1996

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

Op de agenda staat de voordracht van kandidaten voor de Hoge Raad. Om wille van een zorgvuldige besluitvorming verzoek ik U kamerstuk 24720 van de agenda van hedenmiddag af te voeren en op korte termijn een debat te houden.

(concepttekst; niet uitgesproken doordat de gehele Kamer op voorstel van Voorzitter Deetman om ca. 14.20 uur besloot niet aan het verzoek tot beraadslaging te voldoen, nadat de voorzitter van de Vaste Commissie voor Justitie, mr. V.A.M. Van den Burg, leugenachtig beaamde dat in de commissie wèl beraadslaagd was; de griffier van de Commissie heeft bevestigd dat er op 15 mei geen beraadslaging heeft plaatsgevonden, slechts een "horen" van de Hoge Raad (Royer en Ten Kate), er is ook geen verslag gemaakt)

11 juni 1996

24720

VOORDRACHTEN TER VERVULLING VAN
DRIE VACATURES IN DE HOGE RAAD

In de Wet op de Rechterlijke Organisatie staat dat de Kamer op de aanbevelingslijst van de Hoge Raad "zodanig acht (zal) slaan, als zij zal dienstig oordelen." (RO, art. 85, lid 1). Omdat de aanstelling bij koninklijk besluit voor het leven geschiedt (RO, art. 84), dat wil zeggen tot de zeventigste verjaardag, is het van het grootste belang dat de Tweede Kamer zich er rekenschap van geeft dat de voordracht voor langere tijd van invloed zal zijn op het functioneren van de rechtsstaat. Zeventien jaar geleden vond het laatste diepgaande debat over de voordrachten voor de Hoge Raad plaats. Bij die gelegenheid gaf de Tweede Kamer zich rekenschap van het feit dat de voordrachtsprocedure méér diende te zijn dan een formaliteit.

Toen waarschuwde D'66 er reeds voor dat de feitelijke coöptatie tot nepotisme zou kunnen leiden. Daarom stelde D'66 voor een meer open sollicitatieprocedure te volgen, waardoor er gelegenheid werd geboden voor aanmeldingen. Ik mag ervan uitgaan dat de fractie van D'66 nu nog steeds die mening is toegedaan.

De CDA-fractie heeft destijds terecht opgemerkt dat de kandidaten voor de Hoge Raad uit drie sferen afkomstig dienen te zijn, te weten uit de rechterlijke macht, uit de wetenschappelijke wereld en uit specialisten. Het komt mij voor dat de specialisten op de voorliggende lijst vrijwel uitsluitend uit de financiële wereld afkomstig zijn. De beschikbare gegevens duiden op een sterke verwevenheid met financieel-commerciële belangen. Het CDA zal het dus met mij eens zijn dat het voorstel erg eenzijdig is. Afgezien daarvan merk ik op dat de levensbeschouwelijke diversiteit aan de hand van de aan de Kamer beschikbaar gestelde gegevens niet te toetsen is.

De Partij van de Arbeid stelde 17 jaar geleden het belang vast van inzicht in de algemeen politieke achtergrond van kandidaten. Ten aanzien van de huidige lijst stel ik dat zulk een inzicht onvoldoende aanwezig is. Moet ik er dan van uit gaan, dat alle kandidaten partijloos zijn?

De VVD-fractie merkte toen al op dat als de Kamer af zou wijken van de aanbeveling dat "geen reden zou hoeven te zijn voor rillingen over de rug".

Het punt van de representativiteit werd door D'66 in 1979 ook reeds naar voren gebracht. Dit is de eigenlijke zaak die hedenmiddag onze nadere aandacht verdient. De voorliggende aanbevelingslijst geeft aanleiding tot vragen.

Verleden week ontvingen de Kamerleden brieven van de groep "Verontruste Burgers" waarin gewezen werd op het feit dat één van de kandidaten, de heer O. de Savornin Lohman, géén deel uitmaakt van de magistratuur. Wèl blijkt de heer de Savornin Lohman advocaat en partner bij het advocatenkantoor De Brauw, Blackstone en Westbroek in Den Haag te zijn. Dit advocatenkantoor is een hofleverancier van de magistratuur, rijksadvocaten en van cassatie-advocaten en dergelijke. Deze uitgangspositie is dus niet de meest aanbevelenswaardige voor een kandidatuur voor de Hoge Raad. Daar is immers totale onafhankelijkheid een noodzakelijke voorwaarde. Zoals gezegd acht ik een langdurige carrière als permanent lid van de rechterlijke macht een gewenste uitgangspositie.

Daarom is het wenselijk dat de Kamer onverwijld aan de heer president van de Hoge Raad het verzoek richt de kandidatuur van de heer O. de Savornin Lohman in te trekken en via een open sollicitatie zo spoedig mogelijk een geheel nieuwe lijst met namen van onafhankelijke kandidaten aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

De Tweede Kamer, tenslotte, dient de discussie te laten uitmonden in de schriftelijke vastlegging van de gewenste selectiemethodiek voor de kandidaten van de Hoge Raad en de magistratuur in het algemeen.

Kamerlid Hendriks laat voorzitter Deetman vóór de stemming schriftelijk weten niet mee te zullen doen aan de stemming over de voordrachten voor de Hoge Raad

Uit de Handelingen, blz. 6045-6046SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

Homepage van oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks

  Oorkonde voor oud-Kamerlid Hendriks voor zijn inzet, openheid en integriteit
  Seniorenpartij trekt beerput open rond de Sociale prestatie van Nederland en de AOW
  Super-bankfraude: Politiek dynamiet voor oud-Kamerlid Hendriks
  Overzicht van gevoerde procedures inzake voormalig Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks
  Pleitnotitie Raad van State inzake Hendriks versus minister van Binnenlandse Zaken
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de minister van Justitie over hongerstaking
  Belangenverstrengeling: Verbod justitiële ambtenaren als rechter. Kamervragen
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de ministers van VROM, VWS en Justitie
  Steunbetuiging voor Kamerlid Th.J.M. Hendriks tegen achterklap VNU-bladen
  Smaadartikel in de VNU-pers over Kamerlid Th.J.M. Hendriks (v.a. 25-2-98)
  Brief aan redactie van het Brabants Nieuwsblad (VNU) in reactie op het artikel
  Persbericht aan de media over Hendriks' positiebepaling m.b.t. de verkiezingen
  Reactie op het smaadstuk van een 'Denktank-lid' van 2e Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de EMU en opwaardering van de goudvoorraden
  Rede van Kamerlid Hendriks bij de Algemene Beschouwingen van 1996
  Vragen van Kamerlid Hendriks over concurrentiebeding ISDN
  Kamerlid Hendriks reageert in open brief op melodrama van Jet Nijpels
  Bijdrage aan het debat over de Eurotop in Amsterdam door Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks stelt vragen over waarde deviezen na invoering v.d. euro
  Algemene politieke beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Rede in de Financiële beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de belangenverstrengeling rond de Kinderbescherming
  Dankbrief van Kamerlid Hendriks aan uitgever Cd-rom Maatschappijleer
  Aanbieding van Internet cd-rom aan Minister Zalm van Financiën
  Kamervragen inzake belangenverstrengeling bij de Raad v/d Kinderbescherming
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzout en Europees milieurecht
  Kamervragen van Hendriks aan minister Sorgdrager over scheiding der machten
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzouten en Europees milieurecht
  Kamerlid Hendriks kritiseert kandidaatstelling Hoge Raad
  Politiek dynamiet uit de adviescommissie van Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks prijst KOLDER-model van de Universiteit van Wageningen
  Kandidaatstelling Algemene Rekenkamer gesteund door Hendriks en Unie 55+
  Verontruste Burgers bieden AOV, D'66, VVD en Hendriks IRM-rapport aan

  Homepage: Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en de Unie 55+
  Homepage: Vragen staat vrij ...! Of niet soms ...? Den Haag onder vuur !!!
  Homepage: Politieke Actualiteiten en Correspondentie

  Terug naar het begin