Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Stichting Grondvest

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

De Aarde en haar bodemschatten behoren toe aan alle levende wezens

steun St. GRONDVEST op giro 2446600


De gedachte van Henry George, in zijn boek "Progress and Povery", dat de Aarde en haar bodemschatten toebehoren aan alle levende wezens, is leidraad voor de activiteiten van de stichting. Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier.


Vierde kwartaalnummer 1999
Inhoud pag. Van de redactie 1 Laat den haag elk jaar miljoenen liggen ? 2 Grondwaarden van Allen en dus voor Allen 5 Erfpacht, schipperen tussen ideaal en haalbaarheid, door drs H.G. Schotman 7 Grondrecht voor iedereen, door Ir Jan J. Pot 9 Waarde aan grond gehecht, door Siebe Sevenster 11 Eigendomsbegrip, door Ir Jan J. Pot 12 Grondrecht en milieu, door Wim Sweers 14 Honderd jaar Nederlands Georgisme, door Wim Sweers 20 Schets voor een restrictie stelsel, door Klaas de Boer 27 Tien motieven voor een algemeen basisinkomen door Simon Hogervorst 28 Tien geboden voor een rechtvaardig en Ecologisch fiscaal systeem, Wim Sweers 29 Het ei van Henry George, James Tobin en Hans Binswanger, door dr. P.E. Metz 31

Van de redactie

Deze 'Grondvest' is het laatste nummer van de 25e jaargang. Het blad jubileert. Vijfentwintig jaar lang hebben achtereenvolgende redacties geschreven over en meegedaan aan acties voor een rechtvaardiger en duurzamer economisch systeem. Het heeft er een aantal jaren naar uitgezien dat alle georgistische inspanningen in Nederland geen effect zouden hebben en het door Grondvest uitgedragen gedachten-goed de komende eeuwwisseling en de drempel van het derde millennium niet zou halen. Ondertussen is het afgelopen jaar gebleken dat de Nederlandse samenleving rijp is om haar economie om te bouwen in een richting waarvoor de georgisten zich al een eeuw lang warm lopen.

Er is een roep om vergroening van ons belastingstelsel. De grondpolitiek schijnt weer op de politieke agenda te komen. Grote en kleine, landelijke en plaatselijke milieuorganisaties voeren actie voor het behoud van een leefbare ruimte onder het motto: "trek de groene grens". Als slotapotheose de kersttoespraak van hare majesteit de koningin die het opneemt voor de natuur, ons aller erfgoed.

Intussen vormt de voortdurende toename van materiele productie een ernstige bedreiging van de draagkracht van de aarde. Steeds meer dringt het besef door dat onze toekomst op het spel wordt gezet. Hieruit worden langzaam aan ook consequenties getrokken. Zo werd dit de eeuw van het milieubewustzijn. Nooit eerder was onze natuurlijke omgeving zozeer aangetast, maar tegelijk werd de verantwoordelijkheid van de mens voor de schepping, met al haar schepselen, nimmer zo serieus genomen. De aarde is ons erfgoed; de zorg daarvoor is de mensheid toevertrouwd. Mensen zoeken nu naar een nieuwe verhouding tot de natuur en zien in de verplichtingen tot zorgvuldig beheer hun grote opdracht, ook jegens toekomstige generaties."

Het door Grondvest uitgedragen gedachtengoed schijnt millenniumbestendig ! Ter viering van dit feit is in dit nummer een selectie artikelen opgenomen uit de 25 verschenen jaargangen. De keuze is van de huidige redacteur die in kort bestek tracht weer te geven de ontwikkeling van de grondvest gedachten in 25 jaar en hun actuele betekenis voor een duurzaam rechtvaardige en ecologische economie in de volgende eeuw.

Tot slot wordt aandacht gevraagd voor een duurzaam mondiaal energie verdelings-systeem; voor een algemeen basisinkomen voor iedereen; voor de betekenis van Henry George en de verwantschap met James Tobin en Hans Binswanger.

De redactie van het blad en het bestuur van de stichting Grondvest wensen alle lezers en donateurs Gelukkig Nieuwjaar met een goede voorbereiding op een gelukkige en vreedzame toekomst.


Disclaimer