Bellamy de ziener: De Gouden Eeuwen liggen voor ons, en niet achter ons. Het jaar 2000 bezien vanuit 1887

Schep een economische orde waarin plaats is voor iedereen

Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute


Verbeter de wereld begin bij de fiscus


Inhoud                                pag.
Van de redactie                            1
Staatsschuld en bezuinigen, door Rob Brockhus             2
Eigen verantwoordelijkheid, door Wim Sweers              5
Tien motieven voor een algemeen basisinkomen, door Simon Hogervorst  6
Boekbespreking "En Nu Echt Anders", door Saar Boerlage        7
Grondvest commentaar ENEA basisinkomen, door Wim Sweers       11
Tien geboden voor een rechtvaardig en ecologisch fiscaal systeem, 
door Wim Sweers                           13
Belasting Onttrokken Waarde, door Wim Sweers             15


Van de redactie

Verbeter de wereld, begin bij de fiscus heeft deze Grondvest als motto meegekregen. Schep een economische orde waarin plaats is voor iedereen en waar zuinig wordt omgegaan met de rijkdommen van onze planeet, in ons eigen belang maar vooral in het belang van de generaties die na ons komen. Dat ons fiscale systeem juist het tegenovergestelde bevordert wordt door Grondvest al jaren in alle toonaarden bezongen, maar niemand wil dat liedje horen. Deze Grondvest is erg verlaat en wordt gedrukt op het moment dat minister Zalm de kabinetsplannen verdedigt. Bij het lezen van deze Grondvest zal u duidelijk worden dat verantwoord beleid maken voor de toekomst iets anders is dan centen tellen.

De misvatting in de discussie bij NOVA over de noodzaak van bezuinigen

Staatsschuld en bezuinigen

door Rob Brockhus

Huizen, 26 september 2004

Van: SDN [mailto:w.sweers2@chello.nl]
Verzonden: zaterdag 25 september 2004 00:52
Aan: 'nova@nps.nl'

L.s.,

Ik zag een deel van de discussie van vanavond. Daarin viel mij de standaard misvatting op dat wij onze kinderen een niet te torsen schuld zouden nalaten indien wij de staatsschuld niet rap zouden aflossen. Ik zou u willen aanraden om de site te bezoeken die een ander licht werpt op die staatsschuld.

Allereerst wijs ik op het gegeven dat die nationale schuld een interne schuld is. De onze is ca. 50% van het BBP. Die van Japan is ca. 157% en die van België ca. 100%. De staatsschuld in de VS flits ook omhoog met $ 1,7 miljard per dag, wat uitkomt op een schuld van $ 25.117 per persoon (ofwel € 20.580). Wij zijn het braafste jongentje van de klas, want we hebben ook nog honderden miljarden in pensioenspaarpotten. Verder liegt Zalm glashard over de hoogte van de staatsschuld omdat de reserve in het Spaarfonds voor de AOW van de overheidsschuld moet worden afgetrokken.

Zoals jullie wel weten heb ik ernstige kritiek op de media die andere benaderingen dan de gangbare over de staatsschuld consequent buiten de discussie laten. Ik stel hier dan ook wat simpele vragen die gemakkelijk te beantwoorden zijn.

 1. Kun je geld eigenlijk wel UIT-geven?
  Antwoord NEE !! Dat kan je alleen maar DOOR-geven aan een ander.

 2. Is de staatsschuld een probleem voor toekomstige generaties?
  Antwoord: Nee, is het niet en dat zal het ook nooit worden.

 3. Waarom niet:
  Antwoord: omdat het een doodgewoon spaarfonds is voor mensen die geld over hebben, met dezelfde functie als alle andere spaarpotten bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bovendien erodeert een te hoge staatsschuld geleidelijk en vanzelf met inflatie. Bij aandelen gebeurt de afschrijving meer direct met een beurskrach. Het verschil is dat je bij een beurskrach niemand de (politieke) schuld kan geven, maar bij inflatie (ook onterecht) wel.

 4. Hoe hoog is de Nederlandse overheidsschuld?
  Antwoord: ca. € 245 miljard, ofwel € 15.312 per inwoner

 5. Hoe groot is ons exportoverschot?
  Antwoord: 26 miljard euro in 2003 net als de kapitaalexport (we hebben massa's geld over !!)

 6. Kunt u vandaag een brood consumeren dat over tien jaar wordt gebakken?
  Antwoord: natuurlijk niet, wat een onzin! Nee dus? Dan kunnen we onze kinderen ook niet opzadelen met een staatsschuldprobleem. Als Zalm dat wel kan, dan mag ie wat mij betreft bezuinigen op een cirkel (wat ie nu echt doet). Maar ik denk dat u nu begint te begrijpen dat de staatsschuldfobie alleen gebruikt wordt om de sociale bescherming naar een Midden-Europees/Amerikaans niveau af te breken. Dit ten behoeve van de globalisering en concurrentie met loonniveaus in lagelonenlanden. Fijn hè? Wilt u ook voor uzelf een concurrerend laag loon om onze export te bevorderen?

 7. Ziet u wanneer u naar uw werk rijdt (nog wel !!) ook borden op gebouwen met: TE HUUR ?
  Antwoord: Ja zeg, ik ben toch niet blind !? (weet u dat laatste wel helemaal zeker?)

 8. Vraagt u zich dan niet af WAAROM die gebouwen zonder werkgelegenheid leeg staan?
  Antwoord: omdat er geen klanten op de stoep staan met koopkracht op zak, nog los van de sociale en welzijnsaspecten van het ontbreken van koopkracht voor de afzet van werkgelegenheid scheppende producten en diensten.

 9. Hoe komt het dat er geen klanten met koopkracht op de stoep staan?
  Antwoord: Vanwege de conjunctuur, met als gevolg het gebrek aan en uitvallen van particuliere geldschepping, zoals bij de stijging van de huizenprijzen en beurkoersen het geval was; en omdat de overheid de economie welbewust laat krimpen met het bezuinigen.

 10. Kan een staat eigenlijk bezuinigen net als een particulier of bedrijf?
  Antwoord: NEE, de overheid kan met maatregelen de economie laten groeien of krimpen, maar bezuinigen (en dat bij een kapitaal- en exportoverschot als feit) kan een staat helemaal niet !! Bezuinigen is 'n begrip dat in de nationale/internationale economie niet bestaat en fysiek onmogelijk is. Iedereen kan bezuinigen en zelfs de overheid als partner, behalve de staat der Nederlanden (met overschot op de handels- en kapitaalbalans), want die is niet meer dan een kolonie van individuen. De activiteit binnen die kolonie als geheel kan groeien of krimpen. Men weet werkelijk niet wat geld als fenomeen is.

 11. Weet u wat "eigen verantwoordelijkheid" betekent?
  Het is een eufemisme voor ongebreideld kapitalisme (zonder kapitaal als maatschappelijke functie te willen verdoemen). Maar de mensen die er slachtoffer van worden vindt u dakloos op straat. Normen en waarden zijn in een economie van de vrije markt nergens te vinden. Maar u krijgt wat u met CDA, VVD en D66 gekozen hebt. Namelijk: de rekening van de hebzucht.

 12. Denkt u dat de vergrijzing onbetaalbaar zal worden voor onze kinderen?
  Alleen piramides en kathedralen naast oorlog voeren zijn echt onbetaalbaar. De ouderdom is sowieso geen probleem om die te financieren, dat is kwestie van verdelen van de overvloed. We moeten alleen de economische structuur aanpassen aan deze dienstverlening. Maar wie wil dat horen? De pers? Onze politici? De studenten? Economen en vakbondsleiders ...??!!

 13. Hoe komt het dat de EMU-schuldquote in 2003 weer iets is opgelopen?
  Antwoord: Door de zwakke conjunctuur, dalende koopkracht door bezuinigingen en bevriezing van lonen en uitkeringen, o.a. ook doordat KPN miljarden terugvorderde wegens compensabele verliezen met het megalomane debacle van Wim Dik en het nog jarenlang niet betalen van belasting vanwege hetzelfde fiscale verlies in de komende jaren. Alleen KNP liet de staatsschuld (los van € 22 miljard kapitaalvernietiging) met 10 procent stijgen. Maar, dat vertelt niemand erbij. Geen journalist of kamerlid die hierover valt, en dit als direct gevolg van privatisering !!

 14. Dat wordt wat met nog andere privatiseringen van o.a. de gezondheidszorg, de AOW en het onderwijs. Wat het CDA (ultra-rechts) en de VVD (extreem-rechts) en D66 (midden-rechts) aan u trachten te verkopen in de verkiezingsretoriek is PUUR EGOÏSME. En dat verkoopt buitengewoon gemakkelijk, niets menselijks is de kiezer vreemd. Ik zou toch maar even gaan kijken in de Verenigde Staten van Amerika om te weten wat dat voor toekomstbeeld geeft.

N.b.: De private schuld is anderhalf keer zo hoog als de staatsschuld. Niemand zegt wat !!

'Eigen verantwoordelijkheid !'

door Wim Sweers

Wat betekent dat toch , "eigen verantwoordelijkheid", het leidmotief van het kabinet Balkenende, dat met deze heilige kreet ons allerlei narigheid door de strot duwt?

Voor de slimme burger of maatschappijcriticus gemakkelijk te duiden: "Eigen verantwoordelijkheid" is een kapitalistisch eufemisme voor "Ikke, Ikke, Ikke en de Rest kan Stikke. Kijken we naar de wereld waar de "Eigen Verantwoordelijkheid" al tot volle wasdom is gekomen dan gaan we beseffen waar we in Nederland met de balk ellendige verantwoordelijkheid uitkomen.Tot welk resultaat de 'eigen verantwoordelijkheid' in Amerika heeft geleid ziet u in het hier volgende Amerikaanse welvaartsoverzicht:

 • Laagste jaarinkomen voor iemand uit de bovenste 4 procent van Amerikaanse werknemers is $ 100.000
 • Aantal Amerikaanse miljardairs 268
 • percentage huishoudens met nihil of negatief eigen vermogen:18
 • deel van het totale financiële vermogen dat in het bezit is van de bovenste 20 % van Amerikaanse huishoudens: 91 %
 • deel van Amerikaanse huishoudens dat een eigen huis bezit: 66,3 %
 • netto eigen vermogen van bewoners van eigen woningen: 18,2 %
 • jaarlijkse beloning van de 20 best betaalde topmanagers $ 2,024 miljard
 • totaal consumentenkrediet in de Verenigde Staten $ 1,742 miljard
 • Stijgingspercentage tussen 1990 en 1999 van respectievelijk inflatie 27,5 % arbeiderslonen 32,3 % salarissen topmanagers 535,0 %
 • Kans dat een persoon die stierf in 1997 vermogend genoeg was om aangeslagen te worden voor de Federale Nalatenschaps Belasting: 1 op 50
 • deel van de onderwijzers,politiemensen,gediplomeerde verpleegsters of dat met een middeninkomen een middenklasse woning kan kopen: nihil
 • deel van het totale netto gezinsvermogen dat in het bezit is zwarte Amerikanen: 1 %
 • deel van de kinderen beneden de armoedegrens die wonen bij iemand met een fulltime baan: 34 %
 • deel van de daklozen populatie dat bestaat uit gezinnen met kinderen: 40%
 • kans dat een stedelijk grond in de VS braak ligt: 1 op 6,6
 • aantal leegstaande gebouwen per 1000 inwoners in Bridgeport, Connecticut: 1

Tien motieven voor een algemeen basis-inkomen

door Simon Hogervorst,
eerder verschenen in "Grondrecht innen voor Milieu en Basisinkomen"

 1. Een ABI geeft de burger bestaanszekerheid zonder zijn vrijheid aan te tasten, d.i. zonder dat dit een eenzijdige afhankelijkheidsrelatie met zich meebrengt.

 2. Een ABI maakt in principe een vrije arbeidskeuze mogelijk, doordat het de werknemer een onafhankelijke positie op de arbeidsmarkt verschaft

 3. Een ABI versterkt de positie van de werknemer tegenover zijn werkgever bij zijn streven naar gunstige arbeidsomstandigheden.

 4. Een individueel toegekend ABI kan tevens worden beschouwd als een basishonorering van velerlei vormen van onbetaalde aktiviteiten ten behoeve van gezin en samenleving.

 5. Een ABI maakt de rol, die betaalde arbeid in de samenleving speelt, minder centraal.

 6. Een ABI vergemakkelijkt de keuze voor deeltijd-banen; het bevordert daarmee een betere verdeling van de betaalde arbeid en is zodoende een belangrijk middel om de werkloosheid terug te dringen, respectievelijk op te heffen.

 7. De vervanging van de huidige uitkeringen door een ABI voorkomt aftrek van inkomsten uit arbeid en stimuleert zo het eigen initiatief van de betrokkenen.

 8. Een ABI maakt een vergaande vereenvoudiging van het sociale zekerheidsstelsel mogelijk met tegelijkertijd sterke vermindering van de premiedruk.

 9. Een ABI verlost werklozen en andere uitkeringsgerechtigden van een zware morele druk, van omstreden verplichtingen en van mogelijke inbreuken op hun privacy; het bevrijdt hen van stigmatisering.

 10. Een ABI heeft een positief effect op het economisch leven; het betekent met name een belangrijke ruggesteun voor veel marginale bedrijvigheid.

ENEA ! (En Nu Echt Anders !): Het Basisinkomen

Overgenomen uit NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING BASISINKOMEN. Juli 2004

Boekbespreking

door Saar Boerlage

Dit voorjaar kreeg ik een oranje boekje toegestuurd met bovenstaande titel. Astrid van Triet heeft het geschreven en zij heeft ons toestemming gegeven om een fiks aantal bladzijden uit haar boekje over te nemen. Met veel plezier heb ik de 49 (kleine) bladzijden gelezen. Het is een uitnodiging mee te denken over een basisinkomen. Astrid schrijft: "Als we willen dat er in Nederland iets verandert, moeten we als maatschappij zelf aangeven hoe we willen zijn".

ENEA !'Het basisinkomen' is de tweede uit een reeks. Het eerste boekje heette 'Nederland, hoe wil je zijn?' De omschrijving luidt: Een oproep om als volwassen maatschappij zelf te bepalen waar we naar toe willen met Nederland, en dat niet alleen aan de politiek overlaten.

Astrid heeft, lijkt het, zonder veel documentatie te raadplegen de brochure over het basisinkomen geschreven. Dat is haar, denk ik, niet echt aan te rekenen, omdat haar motivatie lag bij de vraag hoe de maatschappij zich kan los maken van de in haar ogen oppermachtige partijbonzen. Haar opzet wijkt hier en daar flink af van datgene waarover wij het in de vereniging basisinkomen min of meer eens zijn. Toch was ik bij het lezen aangenaam verrast. Het is een zeer goed leesbaar pleidooi voor het invoeren van een basisinkomen.

Deze boekbespreking heeft drie onderdelen:

 • De concrete inhoud van het scenario
 • Mijn kritiek daarop
 • Enige opmerkingen

l. De concrete inhoud van het scenario

Astrid gaat uit van een basisinkomen waarvan te leven valt. De hoogte ligt tussen 500 en 750 euro per maand. Vanaf 18 jaar heeft iedere Nederlander, die minstens een oudere heeft met een reeds vijf jaar geldige 'Nederlandse identiteit', daar recht op. Tegelijk worden alle subsidies en uitkeringen (behalve die voor kinderen en tieners tot 18 jaar) afgeschaft. Het basisinkomen wordt ongeacht inkomen, huishoudensvorm e.d. maandelijks verstrekt op een speciale rekening (de z.g sofi-rekening). Bij de besteding van het basisinkomen is echter een beperking; het moet in Nederland worden uitgegeven. Astrid stelt voorts, zonder veel omhaal dat het basisinkomen financieel haalbaar is.

Zij is onder meer optimistisch over de effecten op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een hoog inkomen is een basisinkomen ( dat wellicht bij de loononderhandelingen een drukkende werking heeft) geen stimulans tot gedragsverandering. Voor uitkeringsgerechtigden is dat wel zo: zij worden gestimuleerd om te gaan 'bijverdienen'. Voor de grote categorie mensen met een laag of gewoon salaris is het basisinkomen nauwelijks een verbetering van de koopkracht, denkt zij. Immers ook bij hen zal het loon waarschijnlijk omlaag gaan en zij zullen bij voorbeeld de huursubsidie gaan missen. Door de lagere lonen hoopt zij dat de arbeidsmarkt ruimer wordt, waardoor de 'herverdeling van werk en loon op een meer natuurlijke wijze plaats gaat vinden'.

Voorts stelt zij, dat er na invoering van een basisinkomen (en de dan ontstane ruimere arbeidsmarkt) in verhouding weinig 'lanterfanters' zullen zijn. De aan hen te besteden overheidsuitgaven zullen in het niet vallen bij de kosten van de huidige uitkeringsbureaucratie en controle.

Onder het kopje 'Loon naar arbeid' gaat zij in op de huidige situatie waarbij uitkeringsgerechtigden dit niet-leuke werk' proberen te weigeren. Immers bij aanvaarding van laagbetaald niet-leuk werk gaat de koopkracht van menigeen er nauwelijks op vooruit. Na invoering van een basisinkomen zullen veel uitkerings gerechtigden dit niet-leuke werk wel (parttime) willen doen. Zij gaan er dan (mits het minimumloon gehandhaafd blijft) in koopkracht flink op vooruit. Voor de Nederlandse maatschappij (onze schatkist) heeft deze, zonder bureaucratie en strafkortingen opgelegde werkaanvaarding een positief effect.

ll. Kritiek

Zoals gezegd: het is een korte,duidelijke brochure met een wervend verhaal. Van jongeren (en anderen) die nog nooit over het basisinkomen hebben nagedacht verwacht ik een enthousiast onthaal. Maar het boekje is voor mensen die al langer over het basisinkomen in debat zijn wel erg weinig gedocumenteerd en is daardoor weinig overtuigend. Mijn bezwaren zijn:

 • Astrid is te hard voor kansarme mensen.
 • De consequenties voor economie en schatkist zijn onvoldoende uitgewerkt.
 • De negatieve houding tegenover 'de politiek'.


ad a. De harde aanpak

De subsidies.
Het voorstel om alle subsidiemogelijkheden voor bijstand, huur, bijdragen voor (thuis) etc. af te schaffen is ondoordacht. In 2004 leeft zo'n 20% van de 65 plussers alleen van de AOW. Astrid gaat in het algemeen uit van 500 euro per maand, maar ook al zou het basisinkomen dezelfde hoogte krijgen als waarop de AOW-er nu recht heeft, dan nog zou er voor een groot aantal alleenwonende ouderen een noodsituatie ontstaan. Immers: de aanvullende subsidies worden in Astrids scenario geschrapt, terwijl er (vooral bij de hoogbejaarden) geen inkomensverbetering denkbaar is. Die noodsituatie zal ook optreden bij veel alleenstaande moeders, jonggehandicapten, oudere ww/wao-ers etc.etc. Kortom de bijzondere bijstand mag niet verdwijnen. Het afschaffen van de huursubsidie en andere zaken is dus mijns inziens alleen verantwoord als de bijzondere bijstand als een goed en betrouwbaar vangnet gaat functioneren.

De huizenmarkt. Astrid stelt in het onderdeel 'afstemming vraag en aanbod' dat de huizenmarkt nu 'gekunsteld in stand wordt gehouden.' Na invoering van het basisinkomen zouden mensen huizen kunnen kiezen die zij zich 'kunnen en willen veroorloven'. Commentaar mijnerzijds: in Amsterdam is zo'n uitspraak ver naast de werkelijkheid. Er is sprake van ernstige schaarste. Voor een sociale huurwoning is de wachttijd minstens 5 jaar en de koopwoningen zijn onbetaalbaar voor gewone huishoudens.

Uitsluiting. Astrid is wel erg hard voor betrapte fraudeurs. Zij zouden levenslang geen basisinkomen meer mogen krijgen. Ook de eis aan migranten (kinderen) om een ouder te hebben met minstens vijf jaar oude 'Nederlandse identiteit' is onrechtvaardig en werkt negatief. Op deze manier krijgen wij in Nederland een lompenproletariaat met noodgedwongen onaangepast gedrag. De sofi-rekening. Voor mensen, die (nagenoeg) uitsluitend zullen leven van het basisinkomen (zoals veel ouderen) is het in Astrids voorstel niet meer mogelijk om (met vakantie) naar het buitenland te gaan. Het effect is discriminerend en dus ongewenst.

Conclusie. Astrid gaat uit van een maatschappij met de volgende drie belangrijke waarden:

 • het kunnen dragen van je eigen verantwoordelijkheid,
 • keuzevrijheid binnen maatschappelijke grenzen en
 • het recht op werk

Zij vergeet echter de solidariteit (het recht op zorg). Niet iedereen kan betaald werk verrichten.Ouderen en een groot aantal gehandicapten hebben vaak extra hoge kosten die niet op eigen kracht kunnen worden bestreden.


ad b. Te weinig gedocumenteerd

Astrid gaat impliciet uit van het ook door mij (ons) voorgestane idee, dat het basisinkomen voor de schatkist niet (al te) onvoordelig moet zijn. Astrid denkt, dat de 500 of 750 euro die een werknemer extra ontvangt, aanleiding is voor loonsverlaging waardoor een gunstig effect op het arbeidsaanbod ontstaat. In de vereniging basisinkomen is er een stroming die het loonbedrag niet wil aanpassen, maar het belastingtarief van de gemiddelde en hogere inkomens zodanig wil verhogen, dat de extra kosten van het basisinkomen daaruit gefinancierd kunnen worden. Over deze twee mogelijke uitwerkingen is documentatie verschenen. Astrid is optimistisch over de te verwachten effecten.

Ik deel haar optimisme wel, maar mis in haar publicatie een aanzet tot verantwoording. Ik betwijfel bij voorbeeld of Astrid zich gerealiseerd heeft, dat een (naar schatting) miljoen partners van kostwinners bij invoering van een basisinkomen dit inkomen nagenoeg extra incasseren. De vereniging basisinkomen heeft op dergelijke zaken een weerwoord of studeert daarop. Het is jammer dat Astrid tegenstanders zo gemakkelijk laat scoren. Een andere kwestie, n.l. de inpassing in Europees verband laat zij ook geheel onbesproken.

Conclusie.
Aan het invoeren van een basisinkomen zitten economisch gezien wat haken en ogen. Deze dienen op een serieuze wijze te worden weersproken of tot de juiste proporties te worden teruggebracht. Het boekje van Astrid schiet op dit terrein tekort.


ad c. 'De politiek'

In het voorwoord stelt Astrid: 'De richting die Nederland kiest is een gezamenlijke keuze, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe wij als land willen zijn is de keuze van de maatschappij, en niet een keuze van de politiek. De politiek dient keuzes vervolgens waar te maken'.

Voor Astrid is er kennelijk een tweedeling: de maatschappij en de politiek. Voor mij is dit een vreemde indeling. Ik ga ervan uit dat Astrid met de richting 'die Nederland kiest' doelt op een uitspraak van de Nederlandse kiezers. Of wil Astrid ons politieke bestel opzijzetten?

Zij roept mensen op om mee te denken en mee te schrijven aan de ENEA scenario's, maar, schrijft ze: 'verval daarbij niet in politieke ideologieën'. Hoezo? Zijn de door Astrid genoemde belangrijke waarden zoals 'keuzevrijheid' en het 'recht op werk' geen politieke doelstellingen?

Wij hebben juist wel graag contact met onder meer politici.

De vereniging basisinkomen tracht belangrijke organen het debat over zaken,, die bij een basisinkomen aan de orde komen te bevorderen. Wij komen zodoende wel eens naar politieke congressen.Dat ons standpunt nauwelijks geaccepteerd wordt is een probleem. Een ander probleem is het feit, dat onze opgebouwde kennis over mogelijke effecten van een basisinkomen niet zijn opgenomen. Zelfkritiek is hier op zijn plaats, maar het weerhoudt mij er niet van om Astrid te adviseren om eens na te gaan hoe een ombuiging van het sociale stelsel tot stand kan komen. Voorbeelden zijn er genoeg. Ik noem de invoering van drie belangrijke wetten: de Woningwet, de AOW en de Algemene Bijstandswet.

In deze drie gevallen is er sprake geweest van een goede samenwerking tussen maatschappelijke stromingen en 'de politiek',waardoor uiteindelijk een meerderheid in het parlement het desbetreffende wetsvoorstel steunde.

Conclusie.
Gezamenlijk kunnen we in Nederland (en daarbuiten) alternatieven ontwikkelen en daarna doen realiseren in het Parlement. Astrid reageert op diverse bladzijden te fel op 'de politiek' en op 'een aantal partijvoorzitters' alsmede op het feit dat men niet luistert naar 'de maatschappij'. Wij zijn ook niet altijd tevreden, maar wij vinden het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de samenwerking en de communicatie zowel met leden en bestuurders van de diverse partijen als met partijlozen, wetenschappers, ervaringsdeskundigen etc. zo hecht mogelijk te laten zijn.


lll. De ENEA-straat

Zoals u wellicht weet, is in onze vereniging het plan ontwikkeld om te komen tot een uitvoerige brochure. Wij hebben ons afgevraagd hoe wij bij diverse huishoudens het effect van een basisinkomen kunnen schetsen. Astrid heeft het probleem mijns inziens subliem opgelost.

Inhoudelijk heb ik wel wat bezwaren.
Het is een blanke, vrij jonge probleemloze straat. Het oudere echtpaar is te jong en te vitaal om als voorbeeld te dienen voor 'de oudere'. Een kwetsbare alleenwonende echt oude vrouw had in de beschrijving niet misstaan. Hetzelfde geldt voor de gehandicapte. Ook zij is vitaler dan de gemiddelde gehandicapte. Dat er in de straat geen Turks of Marokkaans gezin gevestigd is, is ook een duidelijke misser. Maar verder is de opzet en de uitwerking erg verhelderend en gebruiksvriendelijk.

Saar Boerlage

Aanvullend Grondvest commentaar op het ENEA basisinkomen

door Wim Sweers

Na kennisname van bovenstaande boekbespreking door Saar Boerlage heb ik mij het boekje "ENEA ! Het Basisinkomen" snel aangeschaft. Het was toen al de tweede druk.Het boekje wordt kennelijk gretig gelezen. Ik ben het eens met de bespreking door Saar en oordeel mogelijk nog positiever. Toch kleven aan het ENEA inkomen m.i. een paar ernstige tekortkomingen.Met de hierna volgende kritiek voldoe ik aan de oproep van Astrid om mee te schrijven aan ENEA scenario's

1 Uitsluiting jongeren

Astrid wil alle uitkeringen afschaffen ook die voor de jongeren zoals kinderbijslag, studiebeurs, bijstand en subsidie voor kinderopvang etc. Voor de jongeren tot 18 jaar stelt zij er slechts gratis ziektekostenverzekering en gratis schoolgaan tegenover. Bovendien moet een toegelaten asielzoeker van 18 jaar aantonen dat minstens één van zijn ouders gedurende 5 jaar de Nederlandse Nationaliteit bezit. Hoe moet een 16, 17 jarige alleenstaande schoolgaande jongere hetzij wees hetzij een kind met probleemouders in zijn levensonderhoud voorzien.?

2 Kinderwens en vrije keus

Omdat school en ziektekostenverzekering voor kinderen gratis zijn kan volgens Astrid elk volwassen stel (dus met twee basisinkomens) voor kinderen kiezen. Maar als de kinderen er zijn, 2 of misschien 3 , en één van de ouders, de slimste en de sterkste met een baan, komt te overlijden en de overlevende partner is zwak en niet in staat om meer op zich te nemen dan het verzorgen van haar huishouden en haar kinderen. Vanwege haar zwakte is er geen leefgemeenschap die haar en haar kinderen wil opnemen om kosten en zorgtaken te delen. Zij zal het dus niet breed hebben en heeft er niet voor gekozen. Terecht verwijt Saar Astrid dat zij erg hard is voor de kansarmen

3 De uitvoering

Het voor iedere Nederlander te openen rekening waarvan het nummer gelijk is aan zijn sofi-nummer waarop maandelijks het basisinkomen wordt gestort is echt een vondst. Maar dan al toekennen bij de geboorte. (Grondvest kiest voor een leeftijdsafhankelijk basisinkomen van de wieg tot het graf) Ook de eis dat geld van de 'sofi-rekening' alleen in Nederland mag worden besteed vind ik eveneens een vondst. Dit bevordert de acceptatie door het wantrouwige deel van de samenleving en voorkomst misbruik. Dat kansarmen geen vakantie besteding buiten de landsgrenzen kunnen doen is een negatief punt maar ze kunnen dat nu van de bijstand ook niet, ofschoon het wel mag.

Dat er geen contante bedragen van de sofi-rekening kunnen worden opgenomen en bedragen overgeschreven naar gewone rekeningen of spaarrekeningen.zal de nodige betalingsproblemen leveren.Hoe koop en betaal je goederen en diensten in zaken en winkels en op de open markt. Dat kinderen (bij het leeftijdsafhankelijk BI) geen contant geld kunnen opnemen lijkt mij vanzelfsprekend.Dit dient te gebeuren door de wettelijk vertegenwoordiger, ouder of verzorger.

4 Duurzaam en betaalbaar?

Het BI concept van Astrid bevat geen enkele verwijzing naar de onhoudbaarheid van ons huidige 'economisch' gedrag. Haar basisinkomen sleutelt aan de oude 'sociale kwestie':

 • Betere verdeling van werk en inkomen
 • Emancipatie van de werkers
 • Financiële zekerheid los van betaalde arbeid

Astrids BI is een zinnige bijdrage aan de oplossing van de sociale kwestie als het binnen de huidige economische structuur, een aanbodeconomie gebaseerd op concurreren en winst maken, uitvoerbaar zou zijn. Geen enkele link kan ik vinden bij het Astrids ENEA-basisinkomen die verwijst naar de 'ecologische kwestie' die juist nu ernstiger is dan de 'sociale kwestie' uit de vorige eeuw.

Met haar opmerking: "Alle uitkeringen en subsidies vervallen, zoals kinderbijslag, pensioen, studiebeurs, bijstand, AOW, WAO, subsidie voor kinderopvang etc. Dit alles zal op de particuliere markt geregeld gaan worden" vallen de anders globalisten massaal over haar heen. Zij zijn de GATs toestanden van Seattle nog niet vergeten. De GATs wilden immers alle gemeenschapsvoorzieningen privatiseren, de energievoorziening, het openbaar vervoer, de watervoorziening, sociale uitkeringen, het hoger onderwijs, de scholen, tot zelfs de bibliotheken.

Het gevaar bestaat dat in sommige linkse kringen en andersglobalisten een kwalijke ideologie wordt verondersteld achter het ENEA-basisinkomen. Astrid gaat er van uit dat het BI echt betaalbaar is, maar gaat daar niet verder op in. Ik vind en velen met mij vinden dat het basisinkomem niet betaalbaar is binnen de huidige economische structuur en haar fiscale regiem.

Voor het echt betaalbaar en toereikend basisinkomen zie hiervoor: "Belasting Onttrokken Waarde" Het door Grondvest voorgesteld ecologische fiscale systeem en een andere economische orde, een vraageconomie zonder onnodige producten en zonder exportoverschot en met een evenwichtige betalingsbalans.

  Tien geboden voor een rechtvaardig
  en ecologisch fiscaal systeem  Door Wim Sweers

  
  
  

 1. rechtvaardig
  Het fiscale systeem dient de juiste maatschappelijke activiteiten te stimuleren en de verkeerde activiteiten tegen te gaan. Bij het huidige systeem worden juist diegene belast, die met hun arbeid een toegevoegde waarde leveren. En zij die waarde onttrekken en daar rijk van worden, worden door het huidige systeem ontzien. Dit is ongehoord.

 2. ecologisch
  Het systeem dient de ontwikkeling van duurzaamheid te bevorderen. Wij dragen ook verantwoordelijkheid voor medemensen die buiten ons fiscaal territorium leven en ook hele generaties die nog na ons komen. Het is een grote schande dat onze belastingopbrengst voor 97% afkomstig is van de toegevoegde waarde en slechts 3% van onttrokken waarde. Dit is volledig in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met name artikel 1 en artikel 25.

 3. eenvoudig, helder en doelmatig
  Belastinggelden moeten door de overheid gemakkelijk inbaar zijn zonder een omvangrijk en kostbaar ambtenarenapparaat. Deze eenvoud kan bereikt worden door heffingen aan het begin van de bedrijvigheid te doen in plaats van belastingen op te leggen aan het eind van de bedrijvigheid. Een ondernemer weet dan waar hij aan toe is. Hij heeft al betaald wanneer hij begint en wordt niet meer achtervolgt en op de vingers gekeken door de fiscus. Geen zwartwerken meer en wegwerken of verstoppen van bedrijfsresultaten.

 4. stabiel en voorspelbaar
  Wanneer belasting wordt geheven over de input van de bedrijvigheid, aan het begin van elke bedrijvigheid dus, is de belastingopbrengst niet afhankelijk van de dan heersende conjunctuur. En aan het eind van de rit treedt geen fiscus meer op als preferente schuldeiser en zullen bij eventuele faillissementen de werknemers preferente schuldeisers zijn en het echte 'volle loon' opeisen waarvan geen belasting meer kan worden ingehouden; de belasting is immers al aan het begin van de bedrijvigheid geïnd. De rendement (=winst) eisende reguliere kredietverleners, de banken zullen dan het gelag betalen.

 5. meer opbrengst
  Wanneer belasting wordt geheven over de input van grond, grondstoffen, energie, water, lucht enz. (en ingevoerde goederen en reeds geproduceerde halffabrikaten ook als input worden beschouwd) voor elke soort bedrijvigheid, dan levert zelfs een veel lager belastingtarief veel meer belasting op. Halvering van het huidige tarief en toegepast op de input levert een verdubbeling van de belastingopbrengst. Bij het huidige systeem van belasten van de output verdwijnt te veel in belastingvrije voet, aftrekposten, verrekenen van verliezen, verborgen winsten, zwart werk, etc.

 6. belast onttrokken waarde
  Belasten van het gebruik en verbruik van natuurgoederen met BOW (Belasting Onttrokken Waarde brengt rust aan het werkfront; bevordert de coöperatie bij de sociale partners en geeft inhoud aan het poldermodel, dat dringend aan restauratie toe is. Nieuwe inhoud geven aan het poldermodel zal Europese partners uitnodigen het goede Nederlandse voorbeeld te volgen. BOW maakt het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk om kapitaalsproductiever te gaan werken. Dit is bezuinigen op materialen en meer inzetten van menselijke arbeid en creativiteit. De drang naar meer arbeidsproduktiviteit zal afnemen en rust brengen op de werkvloer. Het aantal zieken en wao-ers zal dan ook teruglopen.

 7. belast de slechte producent even zwaar als de goede
  Verliesgevende bedrijven betalen even veel BOW voor het gebruik van grond, grondstof, halffabrikaten, energie, water, lucht enz. als de winstgevende bedrijven. Alle BOW wordt tijdens het produktieproces geind en mag eigenlijk geen belasting genoemd worden maar gewoon 'een prijs' voor het gebruik van….

 8. genoeg opbrengst voor een basisinkomen voor iedereen.
  De betaling voor het gebruik van de productieve natuurkrachten, levert zo veel meer middelen op voor de overheid dan het huidige belastingsysteem, dat naast de gebruikelijke inkomstenbehoefte van de overheid een basisinkomen voor iedereen kan worden betaald op het niveau van de huidige sociale voorzieningen zoals kinderbijslag, studiefinanciering, bijstandswet en aow.

 9. stimuleer de lokale economie
  Door efficiënter en zuiniger om te gaan met materialen ontstaat minder afval en neemt de druk op hergebruik en reparatie toe. De arbeidsintensieve bedrijvigheid neemt toe en vertoont minder neiging uit te wijken naar lage lonen landen. De lokale economie zal groeien. En de zelfvoorziening neemt toe waardoor goederenvervoer over lange afstand afneemt. Een aantal dure infrastructurele werken behoeven niet meer te worden aangelegd.

 10. ruimtesparend
  De druk op de spaarzame ruimte in Nederland zal afnemen. Nederland wordt geen distibutieland maar een plezierig werk-, woon-, en leefland

Belasting Onttrokken Waarde en zijn geschiedenis

door Wim Sweers

Al aan het eind van de 19e eeuw werd door de Nederlandse Georgisten al gepleit voor grondrecht innen als oplossing van de sociale kwestie; komen tot een rechtvaar-dige inkomensverdeling en een beter functioneren van de economie. Na het verschijnen van "Grenzen aan de groei" van de Club van Rome in 1972 en in 1973 van "Voedsel in Nederland, Gezondheid bedrog en vergif van Lucas Reijnders, Rob Sijmons e.a. was ook voor Nederland er de ecologische kwestie. Milieuorganisaties ontstonden en voerden akties tegen de vervuiling van de omgeving en pleitten voor het verbieden van en het onaantrekkelijk maken van vervuilende en milieu onvriendelijke productie.

Ondertussen verscheen in 1983 van Wijvekate en Wijvekate "ALLE HENS AAN DEK, een Nieuw Sociaal-Fiscaal Systeem, zonder belasting op inkomen en bezit, zonder sociale premies, met een basisinkomen voor iedereen". Milieu organisatie Aktie Strohalm stelde de invoering van ecotax voor evenals in Duitsland het Heidelberger Umwelt und Prognose Instituut dit deed.

Begin jaren 90 belegde Strohalm een brede conferentie over het eco-tax voorstel. Als spreker trad op mw. prof. dr. Margrit Kennedy van het Permaculture Instituut in Streyerberg Duitsland. Hoewel MK tijdens haar pleidooi voor eco-tax veel kritiek uitte op het bestaande belastingsysteem, werd nog geen link gelegd met grondrechtinnen , het alternatief van de Nederlandse Georgisten voor het bestaande fiscale systeem.

Voor mij als Georgist en kennis hebbende van "ALLE HENS AAN DEK" reden om richting MK op te merken:"Eco-tax heft zichzelf op,het heeft geen effect. Als eco-tax werkt en de milieuonvriendelijke producten verdwijnen,verdwijnt ook de tax,verdwijnen ook de middelen die ons milieu moeten herstellen.Dat is één kant van de zaak. Als we eco-tax gaan heffen op milieuonvriendelijke producten en zij worden niet meer gemaakt, dan wijkt de producent uit naar andere milieuonvriendelijke producten. Dan moet je je eco-tax iedere week bijstellen en verhuizen naar andere artikelen.Mijn oplossing is: ga ecotax heffen op een product dat niet te vervangen is. Het belangrijkste van ons eco-systeem dat we hebben is grond en ruimte. Ga grond-waarde en ruimte-waarde belasten, een geweldige heffingsbron voor de overheid, die kun je niet ontduiken of vervangen, die is eeuwig en blijft alsmaar groeien."

Antwoord mevrouw Kennedy: "Ik denk dat u gelijk hebt, het is een erg goed idee om een ander grondbezits-patroon te maken, gebaseerd op het belasten van land. Ik ga daar nu niet verder op in. Het eerste punt van uw opmerking, als eco-tax succes heeft,heft ze zichzelf op, is waar. Daarom zei ik ook dat het belangrijk is naar belasting in zijn geheel te kijken en een balans te creëren zodat regeringen kunnen bestaan op een eenvoudiger manier met minder bureaucratie, minder overdaad en een meer aansporend systeem enzovoort. En dit alles wordt tot op zekere hoogte bereikt als je product-belasting invoert in plaats van inkomsten belasting. Deze productbelasting moet alle kosten van het product in zich hebben, vanaf het begin, de grondstoffen die voor het product gebruikt zijn, tot aan het einde, waar het weggegooid wordt. Als je deze 'holistische' prijs aan het product verbindt en de inkomstenbelasting opheft, dan zullen zich intelligent gedragende mensen minder belasting betalen dan zich onintelligent gedragende mensen die de grondstoffen opgebruiken.(…) Als we een product-belasting van 50% hadden en we zouden alle niet economische handelingen van ons bureaucratisch staatssysteem uitbannen, dan zou de regering voor een lange tijd kunnen bestaan van deze belasting. Lees volgende pagina BOW en BI in Nederland.

Belasting Onttrokken Waarde en Basis Inkomen in de Nederlandse economie

Al meer dan tien jaar heeft de stichting Grondvest maatschappelijke organisaties, de politiek en de media benaderd om onze welvaarts economie, die erg nadelig is voor de natuur en voor de mensen generaties die na ons komen, om te bouwen naar een natuur- en toekomstvriendelijke economie. Hiervoor werden zinvolle elementen aangedragen. De reacties waren 0,0 Waarom ? De Nederlandse economie loopt vast, zowel financieel als ecologisch, alle mooie praatjes van het kabinet en coalitie over een beginnend herstel ten spijt.

Iedereen in de ban van de neoliberale politiek? Ook de oppositie ?

Zo werd in het voorjaarsnummer 2002 van Grondvest aangetoond, dat met verschuiving van de lastendruk van de output van de bedrijvigheid (premies, btw, loon- en inkomstenbelasting)naar de input van de bedrijvigheid ( alle inkoop en verbruik van grondstoffen, energie, water lucht en ruimte) Belasting Onttrokken Waarde genoemd, een aantal heikele sociaal economische problemen zouden verdwijnen. Wij gaan hier nog een keer op de bewuste materie in: waar gaat het over en wat zouden de effecten kunnen zijn op de verdeling van het Nationale Inkomen, het milieugebruik, economische groei en krimp,etc.

Over de BOW:

Hoe realiseer je bow en hoe bepaal je wat onttrokken waarde is? Hoe en waar wordt die onttrokken? Ook buiten de territoriale grenzen? En hoe kun je enigszins voorzien wat de opbrengst zal worden? Zijn bedrijven die waarden van gezondheid en leefbaarheid aan het eigen land (rechtsgebied) onttrekken in het nadeel t.o.v. hen die waarden onttrekken buiten de landsgrenzen?

Onttrokken waarde (productieve natuurkracht) en toegevoegde waarde (menselijke arbeid) tellen we bij elkaar op en noemen dat Bruto Nationaal Product. Alle toegevoegde waarde opgeteld is het Netto Nationaal Product wat gelijk is aan het Nationaal Inkomen.

De input van de bedrijvigheid, alle aangekochte grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen, goederen en diensten, die tijdens het lopende belastingjaar worden verbruikt, het z.g. intermediair verbruik vormt samen met het verlies aan ruimte, schone lucht, schoon water en schone bodem de Onttrokken Waarde.
Het intermediair verbruik dat onderdeel is van het Bruto Nationaal Product dat jaarlijks wordt vastgesteld is redelijk voorspelbaar. En de ingevoerde goederen van buiten de landsgrenzen zijn inbegrepen. Zo kan met redelijke zekerheid worden vastgesteld dat in het jaar 2003 zonder economische groei het intermediair verbruik van de Nederlandse economie ongeveer 407 miljard euro zal bedragen.
De ontrokken natuurwaarden, ruimte, water en lucht die de producent niet behoeft in te kopen omdat er geen aanwijsbare eigenaar/verkoper te vinden is zijn moeilijk te schatten en nog moeilijker te voorspellen.

Onrechtvaardige milieuheffingen

De vaste milieuheffingen bij de consument zonder aanwijsbaar of verwijtbaar milieuverbruik zijn niet rechtvaardig en zijn niet bevorderlijk voor een beter milieugebruik. De consument kan aan het eind van de pipeline weinig invloed uitoefenen op het onzinnige milieuverbruik aan het begin van het productieproces. Daarom dienen milieuheffingen te geschieden bij de bron van het milieuverbruik, bij de aanvang van het productieproces. Alle milieuheffingen dienen over te gaan naar het begin van het productieproces. Dit is duidelijk voor de producent die aangeslagen dient te worden naar het daadwerkelijke milieuverbruik en het is rechtvaardig voor de consument. Deze milieuheffing komt natuurlijk terecht in de prijs van het eindproduct dat de consument koopt.

Betere verdeling: meer welvaart

De consument die weinig te besteden heeft, betaalt dan ook weinig milieuheffing. Terwijl de consument die veel te besteden heeft ook veel milieuheffing betaalt. Bovendien zal de zuinige consument de dure producten waar veel milieukosten en inputheffingen zitten proberen te mijden. Dient heffing op het intermediair verbruik vooreerst het doelmatig belasting innen voor de overheid en dient milieuheffing leefbaarheid en gezondheid, samen dienen zij een rechtvaardige en duurzame economie in een samenleving waarin voor iedereen plaats is overeenkomstig de universele verklaring van de rechten van de mens. Ook voor de mensen van de toekomst.

Het is een rechtvaardigheidseis van de eerste orde dat het rijke Noorden ten aanzien van het arme Zuiden een reële prijs betaalt voor het verbruik van de rijkdommen van de aarde. Is invoering van BOW op wereldschaal met daaraan gekoppeld een basisinkomen voor iedereen thans nog utopie, invoering in Nederland is al lang geen utopie meer maar bittere noodzaak om Nederland leefbaar te houden.

Wie juichen een BOW toe en wie zullen bezwaar maken?

De arbeidsintensieve bedrijvigheid die veel werkgelegenheid biedt zal de komst van 'bow' van harte toejuichen. Echter de kapitaalintensieve bedrijvigheid die veel grondstof (energie) en natuur verbruiken en daar weinig of niets voor betalen zal haar machinerie op maximale kracht laten draaien en luidkeels verkondigen dat BOW een utopie is, niet realistisch is en geen draagvlak heeft in de samenleving, de concurrentiepositie van Nederland verzwakt en daarmee slecht voor de werkgelegenheid!!

Waarom zwakke concurrentiepositie? Wat maakt het voor verschil in de prijs van het product of je belasting betaalt aan het eind van het proces of bij de aanvang van de activiteit? Slecht voor de werkgelegenheid? Ja voor slechts één categorie 'werkers' betekent het verlies van werkgelegenheid NL. de bureaucraten, belastingambtenaren, belastingadviseurs, subsidiologen etc. Deze categorie zal naar andere maatschappelijk zinvolle en productievere arbeid moeten uitzien bijv. in de onderwijs- of zorgsector.

Opbrengst BOW en de financiering van Basisinkomen en Overheidsbestuur

BOW is het gemakkelijkst te realiseren door rechten te innen of belasting te heffen op de input van de bedrijvigheid, het zogenaamde intermediair verbruik. Dit intermediair verbruik groeit met bijna 5% per jaar. In 1990 bedroeg dit nog 479 miljard gulden. In 2003 zal dit ongeveer 895 miljard gulden = 407 miljard Euro bedragen. De prestatie van de Nederlandse economie zal als de huidige trend (geen groei) zich voortzet, ook voor 2004 er ongeveer hetzelfde uitzien als in 2003:


Productie (basisprijzen)   817 miljard afgerond
Intermediair verbruik (aankoopprijzen excl. aftrekbare BTW) 407 miljard afgerond
Toegevoegde waarde (basisprijzen) (1-2)  409 miljard afgerond

Die 409 miljard is het bedrag dat we met zijn allen in 2003 en in 2004 in Nederland zullen gaan verdienen. Hiervan staan we ongeveer 40 % af (26 % aan belasting en 14 % aan sociale premies).

Met handhaving van het huidige sociaal-fiscale systeem zal de overheid in 2003 en in 2004 moeten uitgeven inclusief bruto salarissen personeel, uitkeringen bijstandswet, studiefinanciering en huursubsidie totaal ongeveer 126 miljard terwijl de belastingopbrengst bij de huidige ontwikkeling de belastingbehoefte niet meer zal dekken.

Het NATIONAAL INKOMEN (t.w. toegevoegde waarde, plus productgebonden belastingen, minus product gebonden subsidies, plus toegerekende BTW en minus verbruik toegerekende bankdiensten) zal in 2003 ongeveer 444 miljard bedragen. 2003 liet geen groei zien .De bevolking groeide nog wel met 0,6 % en telde op 1 januari 16,193 miljoen inwoners. Ook de samenstelling (leeftijdsopbouw)van de is iets gewijzigd (vergrijsd), zodat de berekening van het leeftijdsafhankelijk basisinkomen anders uitpakt.Voor totale kosten zie berekening aldaar.

Na de omkering
Verwacht mag worden, dat bij omkering van het sociaal fiscale systeem in die zin dat geen belastingen en premies worden geheven van de output maar van de input van de bedrijvigheid, het Nationaal Inkomen ongeveer gelijk zal blijven. Wordt echter ook het systeem van uitkeringen en subsidies vervangen door een volledig basisinkomen voor iedereen ('geen gedeeltelijk basisinkomen') dan zal veel onproductieve bureaucratische arbeid worden omgezet in productieve arbeid, de productie van goederen en………diensten. Veel hoog gekwalificeerde werkers uit de bureaucratie zullen na enige tijd van aanpassing emplooi vinden in de onderwijs- zorg- en dienstensector. En misschien wel in de politiek waar veel behoefte is aan kwaliteit!

De besteedbaarheid van het Nationaal Inkomen zal flink stijgen, m.a.w. met hetzelfde N. I. kunnen meer goederen en vooral meer diensten 'gekocht' worden.

Wat kost een rechtvaardig basisinkomen voor jong en oud en hoeveel BOW moet worden geind om BI mogelijk te maken. De Nederlandse bevolking groeit jaarlijks met een 1/2 % Zo begon het jaar 2003 met 16.193 mln inwoners in Nederland. Een leeftijdsafhankelijk BI dat alle uitkeringen van kinderbijslag, studiefinanciering, bijstandswet tot en met AOW kan vervangen kan er als volgt uitzien:


    
Berekening totale kosten basisinkomen 2003

Leeftijds- aantal bedrag totaal groep
 Groep x 1000 € per mnd x 1000 €
-------------------------------------------------------------- 
 0 - 4 1023  200 204600 
 5 - 9 985 275 270875
 10 - 14 1003 375 376125
 15 - 19 959 500 479500
 20 - 24 973 550 535150
 25 - 64 9030 600 5418000
 65 + 2220 800 1776000
--------------------------------------------------------------
totaal aantal 16193 totale kosten 9055250 per maand

Per jaar bedraagt dit 12 X 9055250 X 1000 is afgerond: 109 miljard euro

Een volledig algemeen basisinkomen dat in 2003 alle sociale uitkeringen en subsidies had kunnen vervangen bedraagt dus 109 miljard Euro

Het intermediair verbruik dat jaarlijks stijgt met 5% bedraagt in 2003 afgerond 407,5 miljard euro. Wordt van dit intermediair verbruik 40 % BOW geheven, dan levert dit de overheid aan middelen een bedrag op van ruim 162 miljard euro (dat is heel wat meer dan begroot op prinsjesdag!).

Betaalt zij van de 162 miljard ontvangen BOW aan basisinkomen 109 miljard Euro, dan rest de overheid 53 miljard euro voor haar bestuurlijke arbeid.

  Volgens de Rijksbegroting 2005 verwacht de overheid in 2005
  een belastingopbrengst van 109,3 miljard Euro
  en uitgaven via twaalf ministeries van 109.4 miljard euro
  en eigen inkomsten voor gemeente en provincie fonds 12.7 miljard euro
  en eigen inkomsten van de overheid zijn 15,8 miljard euro
  tegenover een rente over de staatsschuld van 14.6 miljard euro

Dan heeft de staat totaal aan uitgaven 125,1 miljard Euro tegeover een inkomen van 136.0 miljard euro. De staatsschuldrente kan volgens begroting 2005 uit eigen inkomsten worden betaald.

De aflossing van de staatsschuld dient te geschieden uit opbrengst van de vermogensbelasting. De schuld van de staat is immers het bezit van de vermogende burger. Een interne schuld dus. (Zie ook pagina 2: "Staatsschuld en bezuinigen)

Na invoering van BOW en Basisinkomen daalt bij een stagnerende economie niet het niveau van de bestedingen, ook de belasting inkomsten laten niet snel een daling zien omdat alle belasting tijdens het lopende productieproces al is betaald en het bestedingsniveau (de inkomens) niet daalt door het vaste Basisinkomen en de premie en belastingvrije lonen en salarissen.

De kapitaalsextensieve productie met veel grondstoffen, energie en ruimte verbruik en weinig inzet van menselijke arbeid en creativiteit, weinig toegevoegde waarde levert, zal afnemen, Ook de bedrijvigheid die veel afval veroorzaakt en veel onzinprodukten produceert, die op hun beurt weer veel reclame-energie vragen met woord en geschrift, informatieruimte innemen met baarlijke nonsens, informatiestress veroorzakend en bergen papierafval, zal eveneens afnemen.

BOW bant alle noodzaak uit om nog zwart te werken. Zwart werk beslaat ongeveer er één derde van de totale arbeidsinzet en dat is op geen enkele manier voordelig. Met name op het platteland maar ook in de stad, wordt zwart gewerkt. Het is ronduit belachelijk, dat vandaag, met al onze sociale kosten, arbeid duur is, arbeiders het zich niet kunnen veroorloven een andere arbeider legaal betaald werk te laten verrichten en met één been in de gevangenis dat soort zaken in de schaduw-economie moeten regelen.

Met invoering in Nederland van BOW met een belastingtarief van 40% op de inkoop van alle voor de productie nodige goederen en diensten, ook op de reclame inzet, zal de overactieve en agressieve aanbod economie zich wijzigen in een vraageconomie die produceert voor de echte behoefte van mensen.

Bovendien zal ons steeds schaarser wordende natuurlijk kapitaal wat worden ontzien ten behoeve van generaties die na ons komen. Ook zij hebben natuurlijk kapitaal nodig om te produceren voor de dan opgroeiende kinderen en voor de verzorging van de dan aanwezige zieken, behoeftigen en bejaarden.Met de financiële reserveringen van Zalm kun je geen kinderen voeden en opvoeden en geen bejaarden verzorgen!

Grondvestnummer van het tweede en derde kwartaal 2004: Verbeter de wereld begin bij de fiscus

BEWAAR DE WAARDE VAN DE AARDE