Ab Flipse waarschuwt in de Telegraaf voor vakantietruc van Verbond van Verzekeraars

Toezicht . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Ab Flipse

www.toezicht.nl
www.adviesverlies.nl
Het interview met Ab Flipse


Zaterdag 2 augustus 2003

"Verzekerden let op uw zaak." Dat is de boodschap die A.E. Flipse, voorzitter van de Stichting Toezichthoudend Nederland (STN), de consument wil meegeven. "Tot 15 augustus kunnen ze namelijk met hun schadeverzekeringen overstappen naar een andere verzekeraar. Dat kan een besparing opleveren van soms wel honderden euro's. De meeste mensen weten dit echter niet, omdat de brief van het Verbond van Verzekeraars waaruit ze deze informatie hadden kunnen halen, uitgerekend is gestuurd op het moment dat Nederland massaal op vakantie is."

De brief waarop Flipse doelt, is het schrijven dat het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) huis-aan-huis op zes miljoen adressen in ons land hebben verspreid over nieuwe polisvoorwaarden in verband met de dekking van de gevolgen van terrorisme. "Normaliter mag je verzekeringen pas opzeggen op de vervaldatum, met een opzegtermijn van 2 3 maanden. Vaak gaat het om contracten van 10 of 5 jaar, de laatste tijd is 1 jaar gebruikelijk. Maar wanneer door verzekeraars polisvoorwaarden worden gewijzigd, geldt die contractduur niet meer; dan kun je onmiddellijk van verzekeraar veranderen", verklaart Flipse.

Volgens hem kan de consument die nu oplet gemiddeld 20% tot 25% besparen op zijn schadeverzekeringen waarop deze nieuwe terrorismevoorwaarden betrekking hebben. Het gaat onder meer om inboedel-, opstal-, ziektekosten,- auto-, arbeidsongeschiktheidsverzekerringen en dergelijke. Levens- en kapitaalverzekeringen vallen hier buiten. "Als je de ene verzekeraar eens goed gaat vergelijken met de andere, dan zie je dat er bij dezelfde verzekeringen sprake is van grote prijsverschillen", zegt de STN-voorzitter, die als directeur/eigenaar van F-Point in Lelystad zelf ook als adviseur in onder meer verzekeringen werkzaam is.

En hij vervolgt: "Het opzeggen en elders onderbrengen van je verzekeringsovereenkomsten moet binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van die brief. Het schrijven van het Verbond en de NHT is collectief gedateerd op 15 juli. Dat betekent dat mensen uiterlijk 15 augustus alles moeten hebben geregeld. Maar welke consument merkt dit nu op? En welke tussenpersoon is aanwezig om cliënten te helpen? Alles en iedereen is immers op vakantie. En als je die datum voorbij laat gaan, geldt de oorspronkelijke contractduur weer."

Verontwaardigd over deze handelwijze van het Verbond van Verzekeraars heeft de voorzitter van de Stichting Toezichthoudend Nederland, vier jaar geleden opegricht als controleur van de branche, een klachtenbrief geschreven aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). "De (gefingeerde) datering van de brief van 15 juli 2003 is opzettelijk zo gekozen om de kans op opzegging van bestaande verzekeringsovereenkomsten zo klein mogelijk te maken", schrijft Flipse aan de NMa. Bovendien vindt hij dat verzekeraars en/of tussenpersonen zelf hierover contact met hun cliënten hadden moeten opnemen en het niet collectief via het Verbond hadden moeten doen.

Een citaat uit de brief aan de NMa: "Het heeft er alle schijn van dat deze Nederlandse verzekeraars onder de dekmantel van het Verbond van Verzekeraars/NHT met elkaar een niet-aanvalsverdrag hebben gesloten. En daarbij onderling de afspraak hebben gemaakt om de markt van particulieren en bedrijven niet actief te benaderen met de wervende mededeling dat door de eenzijdige wijziging van de polisvoorwaarden de betrokken consumenten en bedrijven de unieke gelegenheid hebben om hun verzekeringsovereenkomsten (goedkoper en beter) over te sluiten."

"Stiching Toezichthoudend Nederland kan zich daarbij niet aan de indruk onttrekken dat de verzekeraars middels het Verbond van Verzekeraars/NHT de concurrentie in de verzekeringsmarkt op dit punt zo niet hebben willen uitsluiten, dan toch zoveel mogelijk hebben willen beperken." Flipse verzoekt de NMa een en ander te onderzoeken en, zo schrijft hij: "alle passende maatregelen te nemen opdat de verboden concurrentiebeperkende werking van en achter deze brief wordt weggenomen c.q. teruggedraaid."

Zelf heeft hij een kleine steekproef gehouden. "We hebben zomaar 50 willekeurige Nederlanders gevraagd of ze ervan op de hoogte waren dat ze nu van verzekeraar kunnen veranderen. Slechts twee mensen wisten ervan", zegt hij. "Logisch toch, want wie neemt in vakantietijd de moeite zo'n schrijven uitgebreid te bekijken, laat staan om in zijn schoenendoos met verzekeringen te duiken. Mensen vinden verzekeringen toch al een ingewikkelde materie."


  Geachte heer of mevrouw,
  Hebt u een ogenblik de tijd voor een analyse van uw financiële positie.
  Wanneer u 'JA' antwoordt op een van de volgende vragen
  leest dan de 'Belastingramp van de 21e eeuw'.

  • U hebt een hypotheek ?
  • U hebt een lijfrente ?
  • U hebt een beleggingsverzekering ?
  • U hebt een financiering ?
  • U hebt een spaar/lease-product

  www.toezicht.nl


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44

St. Sociale Databank Nederland
http://www.sdnl.nl/flipse-5.htm
E-mail: sdn@planet.nl
Westkade 227 - 1273 RJ Huizen
035-5244141

Disclaimer