Verzoek om staatsraad mr. J.M. Boll te vervangen wegens belangenverstengeling en partijdigheid


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 10 september 2000

OPEN BRIEF

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 10 september 2000.


Ons kenmerk: AGB/18060/VZ.

Uw nummer: 200001572/5/BZ.

Betreft: Ing. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen / Toezending nadere stukken in opgemelde zaak


    Geacht college,

Namens de heer A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, gevestigd aan 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant, laat ondergetekende u in opgemelde zaak het volgende nader stuk toekomen:

  • De uitspraak nummer: 200002953/1 van voorzitter mr. J.M. Boll, van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (6 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Onder punt 2:3 van deze uitspraak schrijft voorzitter mr. J.M. Boll letterlijk het volgende: Het door verzoeker tegen deze uitspraak gedane verzet is nog niet behandeld. Gelet op het voorgaande gaat de voorzitter er vanuit dat wat bedoelde brief van 20 februari 2000 betreft niet kan worden gesproken van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Anders dan verzoekers betogen dienden verweerders derhalve nog op het bezwaarschrift te beslissen. Met deze overweging heeft voorzitter mr. J.M. Boll al op 8 september 2000 een beslissing genomen op ons verzetschrift van 18 juni 2000 dat nog op 5 oktober a.s. om 14.45 uur ter zitting moet worden behandeld. Dit alles met de bedoeling om burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Oedenrode daarmee groen licht te geven om appellant op onrechtmatige wijze f.25.000,- gulden afhandig te maken.

Dat voorzitter mr. J.M. Boll hiermee ruim 4 weken voor de hoorzitting heeft uitgesproken op ons verzet, dat op 5 oktober a.s. om 14.45 uur moet worden behandeld, is heel apart in onze rechtspraak. Om die reden hebben wij deze nadere stukken tevens als persbericht verstuurd aan iedereen die het maar wil weten.

Het zal u duidelijk zijn dat voorzitter mr. J.M. Boll hiermee met zijn eigen uitspraak nummer 200002953/1 van 8 september 2000 zelf heeft aangetoond dat hij in deze zaak niet onpartijdig is. Een voorzitter van ons hoogste rechtscollege van de Raad van State die zelf beslist dat hij niet onpartijdig is, is bepaald een opmerkelijk verschijnsel. Het gezonde verstand dicteert dat ondergetekende mag verwachten dat staatsraad mr. J.M. Boll ons verzetschrift van 18 juni 2000 niet op 5 oktober a.s. om 14.45 uur ter zitting zal behandelen, maar iemand anders.

Dit schrijven hebben wij ongecensureerd laten registreren bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, website adres: www.sdnl.nl/ekc-rs54.htm

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


Bijlage: 6 pagina's volgen