Het geduld is op. Klemmend verzoek aan de vice-president van de
Raad van State - mr. H.D. Tjeenk Willink - om lange vingers van
organisatie-criminaliteit ook bij de Raad van State af te hakken !


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN
met ontvangstbevestiging

Vice-president van de Raad van State,
mr. H.D. Tjeenk Willink,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 4 juli 2000

OPEN BRIEF

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 - 3651380 op 4 juli 2000.

Ons kenmerk: RVS/04070/VB.

Betreft: Machteloze rechtspraak van de Raad van State.


  Hoogedelgestrenge heer,

Na 12 jaar lang procederen en zo'n 1000 rechtszaken komen wij tot de sobere conclusie dat onze lokale en landelijke overheden in zaken aangaande milieu en ruimtelijke ordening volledig in de greep zijn van de organisatiecriminaliteit.

Zij maken daarbij massaal gebruik van dekmantelbedrijven die omwille van de winst voor enkelen daadwerkelijk alles vergiftigen met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen. Asbest verbleekt hierbij. Deze dekmantelbedrijven kunnen rekenen op enorme bedragen aan milieusubsidie en mogen daarbij alle wetten overtreden die je maar kunt overtreden.

Door een al 12 jaar lang voortdurende machteloze rechtspraak van de Raad van State wordt deze organisatiecriminaliteit bevorderd.

Waar dat heden toe heeft geleid kunt u lezen in:

 • het artikel "De Nederlandse dictatuur vergiftigt letterlijk alles" uit InterDisciplinair, nummer 2, april 2000. (bijlage A)(3 pagina's).
 • het artikel "Collusie sluipmoordenaar" uit Kleintje Muurkrant van 7 april 2000 (bijlage B)(1 pagina, A3).
 • het artikel "Collusie vernietigd onze koeien" uit Kleintje Muurkrant van 5 mei 2000 (bijlage C)(1 pagina, A3).
 • het artikel "Collusie vergiftigd " uit Kleintje Muurkrant van 2 juni 2000 (bijlage D)(1 pagina, A3).
 • het artikel "collusie verrijkt witteboordcriminelen" uit Kleintje Muurkrant van 30 juni 2000 (bijlage E)(1 pagina, A3).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier geheel als herhaald en ingelast te beschouwen. Wat ondergetekende in deze nog het meest frustreert zullen wij hieronder puntsgewijs helder uitleggen:

 1. Je constateert dat een dergelijk dekmantelbedrijf de wet overtreedt.
 2. Je richt aan het betrokken bestuursorgaan een verzoek tot het nemen van een besluit om met toepassing van bestuursdwang en/of dwangsom betreffend dekmantelbedrijf deze wetsovertreding te laten beëindigen.
 3. Je constateert dat het betrokken bestuursorgaan niet binnen het maximaal wettelijke termijn een besluit neemt en daarmee ook de wet overtreedt.
 4. Tegen deze weigering om te beschikken (fictieve beschikking) teken je beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en je richt aan de voorzitter het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening.
 5. Je constateert dat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffend verzoek om voorlopige voorziening tegen deze weigering om te beschikken, bij de bedrijven die door deze organisatiecriminaliteit worden gebruikt als dekmantel, maanden en zelfs jaren laat liggen. Op deze manier word je geblokkeerd in je rechtsgang door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze manier kan betreffend dekmantelbedrijf en betreffend bestuursorgaan soms jarenlang ongestoord doorgaan met het overtreden van de wet. Degene die dit heeft veroorzaakt is de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 6. Na bijvoorbeeld ruim 1 jaar word je door de secretaris van de Raad van State uitgenodigd voor de hoorzitting waarin het verzoek om voorlopige voorziening tegen deze weigering om te beschikken wordt behandeld.
 7. Na bijvoorbeeld ruim 1 jaar en 6 weken krijg je van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak de uitspraak thuisgestuurd. Daarin staat dat betreffend bestuursorgaan binnen 4 weken na verzending van de uitspraak een besluit moet nemen op het oorspronkelijke verzoek dat intussen al 1 jaar oud is. Voor het overtreden van het wettelijke termijn van meer dan een jaar, waarbinnen het bestuursorgaan had moeten beslissen, worden zij niet beboet.
 8. Na zo'n 1 jaar wordt door het bestuursorgaan een besluit genomen op het oorspronkelijke verzoek .
 9. Tegen dat besluit teken je wederom beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en je richt aan de voorzitter het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening.
 10. Je constateert wederom dat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffend verzoek om voorlopige voorziening bij bedrijven, die door de organisatiecriminaliteit worden gebruikt als dekmantel, maanden en zelfs jaren laten liggen.
 11. Zo'n 2 jaar na de oorspronkelijke aanvraag wordt je door de secretaris van de Raad van State uitgenodigd voor de hoorzitting, waarin betreffend verzoek om voorlopige voorziening wordt behandeld.
 12. Na ruim 2 jaar en 6 weken krijg je de uitspraak thuis met de mededeling dat het verzoek om voorlopige voorziening ongegrond is verklaard omdat rondom betreffend dekmantelbedrijf de vergunningsituatie intussen (na ruim 2 jaar) zodanig is gewijzigd dat daarmee betreffend verzoek een gepasseerd station is geworden.
 13. Na ruim 2 jaar en 6 maanden procederen ben je f.10.000,- armer. Betreffend dekmantelbedrijf kan doorgaan met het overtreden van de wet. Betreffende bestuurders kunnen doorgaan met het overtreden van de wet en worden er zelfs nog voor betaald (salaris). Daar komt nog bovenop dat degene die op deze onrechtmatige wijze f.10.000,- armer is geworden ook nog belasting moet betalen voor het salaris van deze bestuurders die hem op deze manier voor f.10.000,- hebben .

Na 12 jaar lang dit keer op keer te hebben meegemaakt wil ondergetekende dit niet nog langer meemaken. U bent degene die hieraan een eind kan maken. Het enige wat u behoeft te regelen is dat vanaf heden de Raad van State alle verzoeken om voorlopige voorziening binnen 6 weken in behandeling moet nemen, ook als daar organisatiecriminaliteit achter zit.

Onze vraag aan u is: Bent u daartoe bereid????

In afwachting van uw spoedig antwoord, tekenen wij,

  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Directeur, tevens hogere veiligheidskundige.Websiteadres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-rs50.htm