Persbericht over aflopen 30-jarige termijn aansprakelijkstelling bodemverontreiniging


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens 't Achterom 9a
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 18 december 1999

   PERSBERICHT

Nog even en duizenden eigenaren en bewoners van de in 1969 gesloten oude stortplaatsen zullen vanaf 1 januari 2000 hoogstwaarschijnlijk het bankroet tegemoet zien.

Dit als gevolg van een falende en tekortschietende voorlichting door de overheid, door de Nederlandse dag-, vak- en weekbladen, door de omroepen en overige media in de ruimste zin. De hier vermelde organisaties zijn namelijk verantwoordelijk voor het "gebrekkig product" dat zij tegen betaling van belasting, abonnementen, lidmaatschappen en prijzen afleveren aan de consument; waaronder de toekomstig gedupeerde grondeigenaren.

De wet "Productaansprakelijkheid" geldt namelijk ook voor uitgeverijen, omroepverenigingen en overheidsinstanties. Mensen die na 1 januari 2000 verontreinigde grond bezitten worden dan 'schuldig eigenaar'. Dat betekent dat men de grond dan op eigen kosten moet saneren en vererving pas na sanering weer mogelijk wordt. Niet-gesaneerde percelen grond zullen na ingebrekestelling vervallen aan de staat der Nederlanden.

Mensen die na 1 januari 2000 grond bezitten waarop tot en met 1969 vuilnis is gestort zijn vanwege de wettelijke verjaringstermijn van 30 jaar "schuldig eigenaar" geworden. Dat betekent dat de betreffende grondeigenaren na 1 januari 2000 op eigen kosten de sanering van hun perceel grond zullen moet uitvoeren bij de eerste aanschrijving van de provincie of van de gemeente waarin zij grond bezitten.

De lokale overheden (grote vervuilers in het verleden) die veelal in strijd met de hinderwetvergunningen giftig afval hebben laten storten gaan na de verjaring op 1 januari a.s. vrijuit. De grondeigenaren, die nota bene voor deze lokale overheden hun gronden ter beschikking hebben gesteld, moeten dan op eigen kosten gaan saneren alvorens verkoop, exploitatie en vererving mogelijk wordt. Niet-gesaneerde percelen zullen na een procedure van ingebrekestelling allengs vervallen aan de Staat der Nederlanden, die pas dan de sanering met algemene middelen zal bekostigen, nadat de huidige eigenaar is uitgemolken.

Met het uitgaan van dit persbericht via internet en per fax aan de provincies, met toezending van de cd-rom (voor de tweede keer) met de gehele website van de Sociale Databank Nederland, hebben het Ecologisch Kennis Centrum en de stichting Sociale Databank Nederland aan hun maatschappelijke en wettelijke verplichting voldaan om te waarschuwen.

Wij van het Ecologisch Kennis Centrum BV en de stichting Sociale Databank Nederland wijzen u op de wetsartikelen m.b.t. productenaansprakelijkheid. Voor schade-eisen verwijzen wij u naar de hiervoor genoemde wet voor de aansprakelijkstelling van uw krant, uw vakblad, uw omroep, uw provincie, uw gemeente en de Staat der Nederlanden.

Wij vertrouwen erop dat dit persbericht voor u allen (overheid, media) reden is de consumenten hierover tijdig in te lichten. Enkele honderden cd-rom's werden op 8 november 1999 toegezonden waarop via de homepage van de SDN de situatie en de vervuilde stortplaatsen staan vermeld. (zie de adreslijst van per cd-rom geïnformeerde personen en instellingen)

Voor professionele hulp kunt u zich in verbinding stellen met het Ecologisch Kennis Centrum te Sint-Oedenrode.

Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-pb11.htm