Wijziging Regeling groencertificaten Electriciteitswet 1998

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Staat der Nederlanden blijkt een wereldwijd vertakte milieucriminele organisatie

  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

   Brinkhorst subsidieert misdrijven.

  Wie had dat ooit kunnen denken; de Staat der Nederlanden
  is al vanaf 1996 voorzitter van een wereldwijd vertakte
  milieucriminele organisatie.
Door Ad van Rooij.

Brinkhorst subsidieert misdrijven

Bij ministeriële regeling "Wijziging Regeling groencertificaten Electriciteitswet 1998" heeft minister L.J. Brinkhorst van Economische Zaken beslist dat alle Nederlandse bedrijven die bouw- en sloopafval ophalen, opslaan, vervoeren en verwerken zware milieumisdrijven moeten plegen.

door Ad van Rooij

Als beloning daarvoor ontvangen deze bedrijven van de Staat der Nederlanden jaarlijks honderden miljoenen euro's aan overheidssubsidie. Deze misdaad van enorme omvang is door de gehele Eerste en Tweede Kamer, als gevolg van onvolledige en onjuiste voorlichting door minister Brinkhorst, goedgekeurd.

Bij brief van 12 september 2003 laat staatssecretaris drs. P.L.B.A. van Geel van VROM mij een afschrift toekomen van de "Circulaire inwerkingtreding Eural-regelgeving" die zijn voorganger J.P. Pronk in 2001 heeft verstuurd aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies en aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten. Daarin staat geschreven dat de regelgeving inzake de Europese afvalstoffenlijst per 1 mei 2002 in werking zal treden.

Op verzoek van vertegenwoordigers van het afvalbedrijfsleven en de provincies heeft de minister van VROM de inwerkingtreding van de Eural-regelgeving uitgesteld tot 1 januari 2003. Hiermee heeft staatssecretaris Pieter van Geel mij kenbaar gemaakt dat alle provincies en gemeenten in Nederland vóór 1 januari 2003 de milieuvergunningsvoorschriften bij alle bouw- en sloopafvalverwerkende bedrijven zodanig moeten hebben aangepast dat met arseen en/of chroom VI geïmpregneerd hout als gevaarlijk afval moet worden verwijderd, vervoerd, opgeslagen en verwerkt.

Uit onderzoek is gebleken dat geen enkele provincie of gemeente in Nederland uitvoering geeft aan deze circulaire van VROM. Dit komt omdat minister Brinkhorst van Economische Zaken bij ministeriële regeling "Wijziging Regeling groencertificaten Energiewet 1998" heeft beslist dat met arseen en/of chroom VI geïmpregneerd hout, dat vrijkomt uit bouw- en sloopafval, als "schone zuivere biomassa" moet worden ingedeeld, waarop groencertificaten worden afgegeven voor de opwekking van groene stroom. Stroomproducenten als Essent, Nuon, Electrabel die energie opwekken uit deze zogenaamde "schone zuivere biomassa" ontvangen daarvoor vanaf 1 juli 2003 miljoenen euro's aan subsidie van de Staat der Nederlanden in de vorm van MEP-subsidie en terugbetaling REB-belasting.

Met deze door de Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen ministeriële regeling heeft minister Brinkhorst weten te bewerkstelligen dat alle Nederlandse bedrijven die bouw- en sloopafval ophalen deze door de minister van VROM in 2001 uitgevaardigde "Circulaire inwerkingtreding Eural-regelgeving" moeten overtreden en massaal gevaarlijk afval moeten ophalen, opslaan, vervoeren en verwerken in strijd met de regelgeving inzake de Europese afvalstoffenlijst. Daarmee worden al deze bedrijven verplicht tot het plegen van zware milieumisdrijven.

Als beloning daarvoor ontvangen deze bedrijven jaarlijks honderden miljoenen euro's aan overheidssubsidie van de staat. Dit op het moment het kabinet heeft besloten dat de laagste inkomens zoveel moeten inleveren dat zij daarvan niet meer kunnen rondkomen. De gehele Tweede en Eerste Kamer hebben dit goedgekeurd. Begrijpt u het nog? Ik niet. Wanneer roepen de leden van de Tweede en Eerste Kamer minister Brinkhorst hiervoor ter verantwoording? Wanneer brengt de landelijke media dit enorme milieu- en misdaadschandaal naar buiten?

noot:
(Ad van Rooij is milieu- en veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Een overstelpende hoeveelheid informatie over de gevolgen van eco-terrorisme kunt u vinden op www.sdnl.nl/ekc.htm )


Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 383, 26 september 2003

hoofdmenumail reactie