Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

TROS OPGELICHT

PERSBERICHT

Mooi gedaan Camilleri, wanneer meer mensen deze pagina naar de TROS sturen, waarvoor ik ondanks deze rotzooi toch waardering heb met de uitzending over 'De Schuldvraag' van 23 december 2013 ( Deel twee ) m.b.t. het bank- en geldsysteem. Niettemin zwijgt ook TROS Opgelicht over de boekhoudfraude die bewijsbaar is en waarover de Algemene Rekenkamer jaarlijks de audit deed. Zie daarvoor: www.sdnl.nl/aow-fonds-bedrog.htm en de voorpagina bij www.sdnl.nl met bewijzen van politieke boekhoudfraude incl. vervalsing van de Miljoenennota’s vanaf de oprichting van het fonds.

(Opm.: De uitzending van 14 mei 2007 is niet terug te zien, en de onthullng over een zwendelde advocaat is niet terug te vinden. Waarom is dat? Invloed van de Commissie Hoekstra in opdracht van de NOvA om het imago van de advocatuur niet nog verder te laten beschadigen? Zie de voorbereiding van TROS-Opgelicht van 19 april 2011)

Programmamakers laten uitzending spoorloos verdwijnen

29 april 2014 HUIZEN (NH) – Rob Brockhus stuurde ons als ingezonden stuk het navolgende wat hij aan de makers van TROS opgelicht stuurde: “Vanavond heb ik weer naar uw uitzending gekeken en volg uw oproep om een geval van oplichting te melden. Vraag: geldt dat ook voor manipulatie van het archief van uw omroep door een specifieke uitzending te laten verdwijnen? Zelfs sinds 10 april jl. op het youtube-kanaal van Camilleri, waarop een deel van uw uitzending was geopenbaard over de oplichterspraktijk van nu geroyeerd advocaat mr. H.F.C. Kuijpers!

Eric Kuijpers destijds gewapend in toga

 

Ik heb een aanvraag gedaan bij het Omroep Museum om een kopie op DVD te bestellen, maar men zei dat men dat pas kon doen wanneer de TROS toestemming daarvoor zou geven. Vreemd, heel vreemd. Overal waar de advocatuur en de rechterlijke macht in een kwaad daglicht in de (ook sociale) media worden neergezet blijkt dat opnamen en kritiek plotseling zijn verdwenen. Wie heeft er zulke lange armen om dat te verwezenlijken? Toch alleen de AIVD en het ministerie van Justitie…?!.

Inmiddels weten wij al lang dat in de politiek (o.a. Demmink) gelogen wordt dat het een aard heeft. Maar dat ook de persvrijheid opgeofferd wordt aan imagobescherming is toch wel heel kras. Kunnen wij een dergelijk handelen met verwijdering van essentiële informatie over gedragingen van de overheid ook niet als oplichting van de hele bevolking kenschetsen? Ik wijs u op de vooropname van de uitzending waarin ik zelf hoofdpersoon was. Men zei mij dat ik als vanzelf een kopie van de uitzending had moeten ontvangen, die ik onlangs had besteld bij het Omroepmuseum, maar met de opmerking van eerst uw toestemming vanwege auteursrecht.

Ik ben heel benieuwd hoe uw verklaring zal zijn over het spoorloos (laten) verdwijnen van precies die ene uitzending uit uw archief op internet, en ook wie de opdracht heeft gegeven om die (overal en elders) te laten verwijderen. Ik heb noch van u, noch van het omroepmuseum enige verklaring gekregen over deze merkwaardige toestand.

Ik heb uw redactie gemeld dat de grootste oplichtingzaak die de overheid zelf heeft gepleegd kennelijk niet in aanmerking komt voor publicatie in TROS-Opgelicht. Houdt u zich alleen bezig met kleine criminelen, of is giga-boekhoudfraude ook een onderwerp dat past bij het beroven van 50,9 miljard uit de financiering van alle Nederlanders die met AOW gaan na 2025?

U mag mij best vragen stellen als u dat aandurft. Er komt nog een heel dramatische oplichtingzaak binnenkort bij de SDN op de site te staan. In dit geval m.b.t. het kadaster en notarissen die samen met curatoren plundertochten organiseren op de vermogens van eveneens onterecht failliet verklaarde bedrijven. Zie daarvoor nu al deze link.” 

TAGS: Eric Kuijpers,foute advocaten

·     © Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

https://www.youtube.com/embed/Pljew-Cz3ko

De (te) ruime beleidsvrijheid van advocaten en hun persoonlijkheidsstoornis wordt gesteund door de Raad en het Hof van Discipline. Een aantal van de inmiddels 15.000 advocaten vertonen als gevolg van incompetentie ernstig psychopathisch gedrag.

Deze sterk ontwikkelde chronische persoonlijkheidsstoornis (As II van de DSM-IV), die veelal gepaard gaan met een NPD (Narcistic Personality Disorder) veroorzaakt bij het rechtzoekend publiek juridische letselschade, waar advocaten via het tuchtrecht op aangesproken moeten kunnen worden.

In de loop der jaren is duidelijk geworden dat commerciële advocaten de toegang tot de rechter versperren, zinloze en dure procedures aanhangig maken, de rechter niet of niet juist informeren, fouten maken en werk van slechte kwaliteit afleveren, waarvoor zij niet of nauwelijks civielrechtelijk, tuchtrechterlijk, laat staan strafrechterlijk, vervolgd kunnen worden. Advocaten, georganiseerd bij de Nederlandse Orde van advocaten, de raad van discipline en het hof van discipline, maken zich schuldig aan gelegaliseerde misdaad.

Discipline-rechters maken zich door klachten ongegrond te verklaren schuldig aan onrechtmatige rechtspraak en onrechtmatig rechterlijk handelen; de rechter als dictator?

De rechterlijke macht draagt sinds 2001, middels nieuwe wetgeving, bij aan het versperren van de toegang tot de burgerrechter door de burger niet langer in staat te stellen civielrechtelijke zaken, gewone geldelijke vorderingen tot € 5.000 rechtstreeks aan te brengen, maar via een deurwaarder, hetgeen kostenverhogend en ontmoedigend werkt, aldus een overspannen rechterlijke macht creërend.

Het onderstaande is derhalve m.i. van toepassing is op cerrebelum en het cerebrum van advocaten, rechters, officieren van justitie, politieagenten en andere vooralsnog ongrijpbare overheidsdienaren.

In Advocatenblad werd een studiedag aangekondigd voor 8 november 2002 onder de titel: Cliënt en persoonlijkheidsstoornis

PERSOONLIJKHEIDSGEBONDEN VERDEDIGING door de psychiaters F. de Jonghe en J.A. Swinkels.

Onderzoek heeft aangetoond dat bij ongeveer 10% van de bevolking sprake is van een persoonlijkheidsstoornis volgens de diagnostische criteria die staan beschreven in DSM-IV, hét richtinggevend document in de psychiatrie als het gaat om diagnose en behandeling van psychische problematiek. Juristen werkzaam in het strafrecht, sociaal verzekeringsrecht, arbeidsrecht, klachtrecht en letselschaderecht hebben te maken met de problemen die uit persoonlijkheidsstoornissen voortvloeien, en hebben daarom er belang bij om kennis over dit thema op te doen. Dit speelt onder meer voor rechters, officieren van Justitie en advocaten.

De volgende vragen komen aan de orde.

 • Wat is een persoonlijkheidsstoornis?
 • Welke persoonlijkheidsstoornissen zijn er?
 • Wat kan eraan gedaan worden?
 • Welke opvattingen heersen daarover in de wereld van psychiaters en psychologen?
 • Wat zijn de gevolgen voor de toerekeningsvatbaarheid in het strafrecht?

Van het internet geplukt.

De norm is dat een {advocaat} alle soorten uitingen, gegevens en {pertinente leugens}, waarvan een advocaat weet of kan weten dat het pertinente leugens zijn, mag gebruiken om rechters te misleiden om burgers, op verzoek van overheden, te {demoniseren} en te {censureren}.

Bron: Raad van Discipline Den Haag NOvA.

Uitspraak {R2098/03.03} Beroep ({133}) ({84}). Om die reden vind ik de advocatuur op dit moment niet alleen een groot gevaar voor de vrijheid van meningsuiting in Nederland!

Ik vind het onaanvaardbaar dat deze beroepsgroep met deze mentaliteit de (dubbel)functie rechter(-plaatsvervanger) mag vervullen. 010204

{J. Hop}

(Te) Ruime beleidsvrijheid van advocaten

  een op dubieuze en onjuiste gronden een gefabriceerde dagvaarding uit te brengen,
  1. zich schuldig te maken aan malicious sueing,
  2. de wederpartij onnodig op hoge kosten te jagen,
  3. op schaamteloze en rabiate wijze te juridisch te oefenen,
  4. bij dagvaarding en conclusies onwaarheden te debiteren,
  5. de eiser klakkeloos en hersenloos te citeren,
  6. de eer en goede naam van gedaagde aan te tasten,
  7. zich stelselmatig grievend uit te laten jegens gedaagde.

 • B: in processtukken, met het doel de rechter op het verkeerde been te zetten en stemmingmakerij, zonder maar maar iets aan te dragen ter onderbouwing van hun stellingen op schaamteloze wijze en zonder juridische kennis ter zake een daagde stelselmatig te beschuldigen van:
  1. bedrog,
  2. fraude,
  3. misleiding,
  4. dwaling,
  5. valsheid in geschrifte.

  Aan de inhoud van {https://www.overheid.nl} kunnen geen rechten worden ontleend.

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin