De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

De voorspelling in 1996
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Antwoorden op vragen over de verhouding van de Wet toezicht trustkantoren tot de Parmalat-zaak

Hoe we vele jaren door Wim Kok en Gerrit Zalm voor de gek gehouden zijn

L.s.,

AQUVEX TRADE B.V.
Grotestraat 413 B
5142 CB Waalwijk
Tel: 0416-652777
Fax: 0416-563059

FAXBERICHT

Waalwijk 18 februari 2005.

Aan         :      NCRV Netwerk
Faxnr.       :      035-655 5980
Telnr.       :      035-655 5901
T.a.v.       :      Redactie
Van         :      Paul Quekel senior 
Betreft       :      aardgasleveranties naar buitenland/ milieu / gezondheidszorg 
Referentie     :      NET-002
Pagina's      :      12 (inclusief dit voorblad)

Mocht u dit faxbericht niet in goede orde hebben ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Geachte Redactie.

In overleg met uw mevrouw Ligtvoet stuur ik u hierbij een brief aan uw omroep van 14 november 1996 met bijlagen. Deze spreken voor zich. Het voorspellende karakter van deze brief is beangstigend. Ook gisteren in uw uitzending Rondom Tien is het ongehoord hoe met de rechten van de Nederlandse bevolking wordt omgegaan. Dat velen niet in opstand komen is voor ons www.sdnl.nl een raadsel.

Hoe we vele jaren door Wim Kok en Gerrit Zalm voor de gek gehouden zijn kunt u lezen op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en hoe velen van dit onrechtvaardig bestuurlijk, publieke en politiek establishment Pim Fortuyn heeft gedemoniseerd kunt u lezen op www.sdnl.nl/pimpernel.htm Daarnaast weet ik zeer veel over de gezondheidszorg, lees www.sdnl.nl/quekel-34.htm en www.sdnl.nl/quekel-35.htm

Al in 1986 had ik met mijn toenmalige bedrijf Comdes een medisch Informatie systeem ontwikkeld dat voorzien was van een medisch dossier per patiënt en een waarschuwingssysteem wanneer verkeerde medicamenten werden voorgeschreven of andere verkeerde medische handelingen afgesproken werden. De behandelende arts moest dan specifiek deze waarschuwing autoriseren. Lees ook het verhaal over prof. Bakker www.sdnl.nl/quekel-bakker.htm en Herman Wijffels, www.sdnl.nl/quekel-wijffels.htm

De heer Bos is nu gearresteerd voor meineed terwijl ik brieven heb van het OM dat meineed géén prioriteit heeft en dat het niet vervolgd wordt, lees de afwijzing van het OM hierover. Hoezo 'eerlijke?' Nederlandse advocaten en nog meer over de Nederlandse Rechtspraak op www.sdnl.nl/quekel-procesmonopolie.htm met spreciale aandacht voor de brieven en onderzoeken door Prof. Dr. Ir. A. Van Putten.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

Utopie of toekomstige werkelijkheid?

Het is het jaar 2044 precies honderd jaar na de geboorte van Paul Quekel (17011944), de schrijver van deze utopie op 16 augustus 2001.

Een jong en zeer intelligent meisje spreekt met haar man over het 'NEMEN' van een kind. Ze hebben er 10 jaar voor gespaard en willen nu naar de Genenbank om de genen uit te gaan zoeken voor hun toekomstig kind. Het moet in ieder geval een jongetje zijn. Ze gaan naar het Gebouw van de Genenbank en worden allervriendelijks ontvangen door een keurige overheidsambtenaar die ze per direct erg op hun gemak stelt.

Maakt u zich maar geen zorgen. U kunt online alle door u gewenste kwaliteiten en uiterlijkheden via onze omvangrijke databases inzien en de voor u zo belangrijke criteria zelf selecteren. U hoeft echt niet ongerust of bang te zijn. Dit is een eerste selectie en u krijgt van ons ook een brochure mee waarin nog de vele aspecten van het artificical leven beschreven staan. U zult wel op basis van de nu geselecteerde eigenschappen uw initiële betaling moeten doen. U kunt via internet onze websites bezoeken en door middel van uw selecties een artificical kind creëren. Dit kind kunt u gedurende een periode van 9 maanden online op onze gebruikersvriendelijke website aanpassen en laten groeien zodat u een inzicht krijgt hoe uw kind er straks uit zal zien en hoe het zich gedraagt.

Natuurlijk begrijpt u dat als u een kind wilt met een IQ van boven de 180, dit kind vele malen duurder is dan een kind dat zich alleen kan bekwamen in de handwerkberoepen. Het IQ van een timmerman of metselaar behoeft natuurlijk niet zo hoog te zijn. U hebt volgens het BW recht op één kind en het is dus van zeer groot belang dat u alle eigenschappen die u van uw kind verwacht zeer nauwkeurig vaststelt en onderzoekt. Daar moet u de genoemde tijd van negen maanden voor nemen, die wettelijk voor deze beslissing staat.

Als u na deze 9 maanden dan de uiteindelijke vaststelling gedaan hebt komt u terug en tekent de contracten voor alle instanties, De Overheid, de Verzekeraars, Banken en stort u de initiële bedragen voor het mogen bestaan en leven van uw kind bij de Overheid, het hebben van toekomstige verzekeringen voor zorg etc. bij de verzekeraars, en het mogen hebben van eigen geld bij de Banken.

Bij het mogen hebben van eigen geld zijn de limieten gebonden aan het door u te betalen initiële bedrag aan de banken. Voor elke betaling van een bedrag 'x' kan uw toekomstig kind beschikken over een veelvoud van dat bedrag. Door de concurrentie verplichting opgelegd door de NMa en de STE aan de banken, kunt u die bank uitkiezen welke de grootste multiplier geeft. Er zijn nu al Banken die een factor 12 toestaan als hoogste bezit van uw eigen toekomstige geld. Hoe hoger het initiële bedrag hoe rijker uw nazaten kunnen worden in de toekomst.

U heeft dus duidelijk de toekomstige financiële gegoedheid van uw kind in eigen hand en het is aan u om uw gespaard kapitaal op een zo efficiënt mogelijke manier in uw kind te beleggen in een afgewogen mix van intellect en geldelijk bezit. Hierbij krijgt u van ons de folders, zodat u het een en ander nog eens goed kunt nalezen. Het is uiteraard niet de koop van een pakje boter. U kunt nu 10% van uw totale vermogen als initiële betaling overmaken op de rekening van de Genenbank. De Overheid heeft beslist dat het nemen van een kind naar draagkracht van het eigen vermogen dient te geschieden, dus iedereen zowel de erg rijke als de minder bedeelde is initieel slechts tien procent kwijt van hun eigen vermogen.

Wij zien u graag terug over 9 maanden om dan uw gekozen selectie bij mevrouw te kunnen inplanten en wensen u veel kracht en wijsheid voor de te nemen belangrijke beslissingen toe in die komende 9 maanden. Bij het mislukken van de procedure zijn wij van de Genenbank op geen enkele wijze verantwoordelijk. Het zijn en blijven uw eigen gekozen kwaliteiten en genen voor uw kind.

Misschien een lulverhaal, maar vergelijk de samenleving eens toen ondergetekende in 1963 met administratiemachines van IBM bij de Gemeente 's-Hertogenbosch werkte en de huidige stand van de computertechniek en het gebruik van computers. Een computer van heden ten dage van fl. 2000 kostte eind zestiger jaren meer dan fl. 10.000.000.

Vergelijk de medische wetenschap van 1963 eens met de huidige medische wetenschap. In Italië gaan wetenschappers in ieder geval mensen klonen. Genen en DNA-structuren worden geanalyseerd en kunnen al aangepast worden om erfelijke ziektes te voorkomen. Wij zijn echt niet zo ver af van een alles omvattende en controlerende overheid. Een waarlijk BIG CONTROL.

Alles en iedereen wordt gecontroleerd, van geboorte tot de dood overschaduwd door een alles overheersende en verstikkende macht. Nu nog via duizenden computerbestanden. Maar al zeer spoedig door ingeplante computerchips met online verbindingen naar de databases van de overheid, verzekeraar en bank, gekoppeld aan Justitie en onderzoekinstellingen. Ingeplante chips in de lichamen van mens en dier, maar ook 'geïnstalleerd' bij medische instellingen, auto's, huizen, televisies, internet en alle andere nog denkbare BIG CONTROL mogelijkheden.

Een zwart scenario? Zeker niet, want vele dieren hebben al ingeplante chips.

Paul Quekel Waalwijk 16 augustus 2001.

Waalwijk februari 2001

Illusie !, Illusie !, Illusie !

Toen ik nog jong en onbedorven was had ik op basis van mijn opvoeding en rooms katholieke achtergrond grote illusies. Geleerd werd, nee het werd er ingestampt dat liegen een groot onrecht en zeer verfoeilijk was.

Nu volwassen geworden en getekend en beïnvloed door je opvoeding en eigen ervaringen zijn vele van mijn illusies gebroken en in scherven opgeslagen in mijn eigen en persoonlijke CVE (Centrale Verwerkings Eenheid. Ik kijk in de gebroken spiegels van mijn eigen illusies en zie de grillige vormen van de verpaupering van de normen en waarden, de onoprechtheden, de onwil om het werkelijk goed te doen, het protectionisme en de uitbuiting. Deze CVE zijn mijn gedachten die blijven dwalen over deze teloor gegane illusies.

De illusie dat de advocaten gebonden door de advocaten wet en de door hen afgelegde eed eerlijk en betrouwbaar zijn!

De illusie dat de gedragsregels voor de advocatuur bedoelt zijn om de gewone burger te beschermen!

De illusie dat er regels en wetgeving zijn voor degene waar deze wetgeving voor is bedoeld, de gewone Nederlandse Burger!

De illusie dat deze regels en wetgeving worden gebruikt voor en ten behoeve van deze gewone burgers!

De illusie dat de onderzoekinstellingen zoals, ombudsmannen, tuchtcolleges, Hoven en Raden van Discipline, Parlementaire enquêtes, etc.etc. zijn bedoeld voor handhaving van het gevoel voor rechtvaardigheid en voor de gewone burgers!

De illusie dat Paleizen van Justitie en Hoven van Recht er voor gewone burgers zijn!

De illusie dat recht op een rechtvaardige manier te verwerven is en niet alleen door veel geld gekocht kan worden, omdat advocaten ook in de zeer rechtvaardige zaken afhaken als de teller weer op nul staat en zelfs aan hun relatie/klant dan schrijven hoe jammer het is dat er geen recht gehaald kan worden in de zeker te winnen rechtvaardige zaak! Vele tienduizenden guldens verder verdwijnt je zaak dan op een slaaprol om na verloop van tijd in het niets op te lossen! Wederom een overwinning van de geldelijke macht!

De illusie dat je goed verzekerd bent bij een rechtsbijstand verzekeraar, totdat je een zaak begint tegen de grootste aandeelhouder van deze verzekeraar! Je wordt gewoon uit de verzekering gegooid!

De illusie dat er rechtvaardig gekeken wordt naar de klachten van de gewone burger!

De illusie dat er nog onafhankelijke universiteiten zijn en onafhankelijke hoogleraren, welke niet verbonden zijn aan Verzekeraars en Banken en geen commissaris zijn en geen plaatsvervanger rechter zijn! Als ze er wel zijn dan is dit een oase van een illusie!

De illusie dat de 10 machtigste vrouwen van Nederland niet alleen verbonden zijn met Verzekeraars en Banken!

De illusie dat het gedoogbeleid er is voor de gewone burgers! Het gedoogbeleid is verworden tot een kankergezwel in onze cultuur van vergaderen, afschermen, ontkennen van verantwoording, bevoordeling van enkelingen en het toespelen van zwarte pieten.

De illusie dat er wat geleerd is van vorige rampen. Bijlmer?Enschede?Watersnood Rivieren en nu weer Volendam?

De illusie dat het Nederlands opgeheven vingertje aan de gehele wereld ons vrijwaart van alle rampen!

De illusie dat een grote ramp zich nooit gaat voltrekken in Nederland! Veel te dure huizen gefinancierd door veel te hoge hypotheken. Of krijgen we 1978 terug. De waarde van het huis was dramatisch gedaald en de executiewaarde met zeker 40% tot 50%. De Verzekeraar, Bank of andere financiële instelling verlangde bijstorting om hun risico te beperken. Vele gewone burgers zijn toen hun huis kwijt geraakt door de door de Bank en Verzekeraar gedwongen openbare verkopen. Deze gewone (gewonde) burger is blijven zitten met zijn eigen illusie van grote financiële en geestelijke beschadigingen!

De illusie dat de hypotheek aftrek gehandhaafd blijft!

De illusie dat verkiezingsbeloften ook daadwerkelijk ingevuld worden!

De illusie dat er een eerlijk en oprecht politiek apparaat is voor alle burgers, of zoals mevrouw Netelenbos het verwoorde bij B&W aan mevrouw Sonja Barend, de burger heeft recht op een betrouwbare overheid!

De illusie dat het nog ooit goed komt in de Zorg en de wachtlijsten verdwijnen! In 1985/1986 waren de kosten van de zorg ongeveer de helft van de huidige kosten. Er waren nagenoeg geen wachtlijsten en de bevolking is sindsdien zeker niet verdubbeld.

De illusie dat politiek werkelijk in de eerste en tweede kamer bedreven wordt!

Zo zijn er nog vele duizenden illusies!!!

Toch nog een licht in de illusie duisternis. Voor het eerst is er een man Mr. Oosting, na een verschrikkelijke ramp, die spot met illusies en in gewoon Nederlands zegt dat de gehele politiek, regelgeving, protectionisme en gedoogbeleid een samenleving heeft laten ontstaan, die door de betreffende verantwoordelijke instanties, overheden en personen als een illusie van de hand moet worden gedaan. Hij vonnist met een vernietigend oordeel over de illusies van: uit de wind houden, onder de pet houden, afschuiven van verantwoording en geschoktheid van de politiek.

Laten we deze man zijn illusie geven, laat deze man zijn eigen illusie houden, laten alle dag en weekbladen deze man steunen, omdat deze man voor zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel datgene schrijft en zegt wat al vele gewone burgers als rechtvaardig beschouwen. Laten we er voor zorgen dat deze man als een Groot Man wordt behandeld en niet als een klokkenluider wordt verketterd. Laat mijn eigen laatste illusie zijn dat deze man standvastig blijft en laat deze man alle ridderordes krijgen die er te krijgen zijn. Niet omdat hij zoveel jaren zonder initiatief op dezelfde stoel is blijven zitten of een onbesproken ambtenaar geweest is.

Laten wij als gewone burgers van dit land de heer Oosting onze steun betuigen en hem een hart onder de riem steken. Hij verdient onze achting. Mochten er lezers van deze illusies zijn, die hun eigen illusies op deze website willen plaatsen dan kunnen zij dit doen. Klik op: klik hier voor details. Hartelijk dank voor een bezoek aan mijn website en droom uw eigen illusies want zonder illusies is ook dit geschrift een illusie.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel Sr.