Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

De lezing van Rob Brockhus als kandidaat voor de Tweede Kamer over de monetaire politiek in 1986
SOPN . . Leef bewust . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . MenS
De Staatsschuld: wat is geld eigenlijk? Weet u het, de politici, de media?
Wat Kernpunten om journalisten en politici goed te kunnen antwoorden

From: SDN

Sent: Saturday, June 23, 2012 10:42 AM

To: juru70uc@kpnmail.nl

Cc: Kiesraad Informatiepunt ; Ministerie Binnenlandse Zaken Info

Subject: Hieronder alvast de lijst met mailadressen van de partijen die zijn ingeschreven bij de Kiesraad

Dag Juru,

Heel mooi gedaan Juru, je raakt de kern van de integriteit van het landsbestuur. Ik stuur hierbij wat mailinglijsten die je kunt gebruiken om de kat de bel aan te binden. De verwijzing naar de publicatie over art. 162 Sv bij de SDN is perfect. Hieronder alvast de (oude) lijst van de partijen bij de Kiesraad. Je moet er wel op rekenen dat de elite, de ambtenaren en politici elke wet zullen negeren en overtreden wanneer het systeem dat door de juristen is opgetuigd zelf wordt aangevallen wegens onacceptabel, frauduleus en corrupt gedrag. Het wordt hoog tijd dat de klokkenluiders in ons land de koppen eens bij elkaar steken om een echte tegenbeweging op gang te krijgen. De media zijn per definitie in de klem van politieke krachten op de achtergrond. Tot nu toe heeft geen enkele journalist, omroep of krant het gewaagd om vragen te stellen bij de tsunami van aangiften over fraude en corruptie in het rechtsbedrijf die de slachtoffers laten bungelen in onrecht en verpaupering.

Meer dan 400 mensen plegen per jaar zelfmoord om te ontsnappen aan de terreur van het zogenaamde rechtssysteem. Maar niemand in de media of politiek, danwel recht- en bestuursorganisaties als de Nederlandse Orde van Advocaten, Raad voor de Rechtspraak, Raad van State, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en parlementaire pers wagen het om hierop actie te ondernemen. Geleuter over kleine kritiekjes op een concurrerende politieke partij in vlijmscherpe interviews, zoals op 22 juni van Sven Kockelmann met demissionair premier Mark Rutte op TV, is exemplarisch voor de mist en misleiding waaraan de bevolking wordt blootgesteld met de komende propagandalawine. Dit om de verdeel- en heerstactiek van de non-democratische machtsstructuur in de politiek over de kiezers uit te storten. Doe met de informatie wat je goeddunkt.

Rob Brockhus.

P.s. Bekijk mijn leunstoel-tirade die aansluit op mijn kritische vragen die ik aan Mark Rutte zelf in Nieuwspoort aan hem heb gesteld. Zonder de essentiŽle vragen in de reclamespotjes voor politieke zendtijd op tv kan je alle inspanning en investeringen compleet vergeten. Juist als je zinnige dingen naar voren wilt brengen als kandidaat wordt je buiten de openbare discussie gehouden (dat verwijt in de media). De laatste keer (5) dat ik meedeed als kandidaat aan de verkiezingen bij Mens en Spirit heeft Lea Manders, die ik waardeer en respecteer om haar visie, niet de kans gegrepen om de twee breekijzers om in de debatten mee te kunnen doen te benutten.

  1. Het recht van inspraak van de burger in het Vragenuurtje in de Tweede Kamer volgens KAMERZETEL 151.
  2. De staatsschuld moet niet worden afgelost, omdat het een spaarpot is voor de pensioenen. De pers moet gedwongen worden hierover te berichten.
  3. De advocatenwet moet worden aangescherpt om het liegen, lasteren, smaden van de tegenpartij strafbaar te stellen en het gedogen daarvan door de rechter eveneens.
  4. De vraag aan alle lijsttrekkers van de politieke partijen te stellen: Waar komen en kwamen de miljarden vandaan om de euro te stabiliseren?

Alle nieuwkomers op het politieke strijdtoneel kunnen het echt vergeten wanneer zij alleen maar vertellen hoe goed, eerlijk, sociaal en efficiŽnt zij zijn en op de centjes zullen passen. Vergeet het maar! Dat werkt zo niet! Ik heb het al in 1986 geprobeerd met een lezing die ook toen al ging over de structuur van ons geldstelsel, maar waar niemand in de media en politiek naar wilde luisteren;, en dat als speerpunt te gebruiken. Nu zitten we met de gebakken peren, ofwel met een blunderend fractioneel bankierssysteem dat op lucht is gebaseerd en waarvan de op de borst roffelende politici de schaderekening bij de burger neerleggen, terwijl er ook een slimmere oplossing te bedenken is. Laten we daarover eens nadenken.

Pas wanneer de kennis en oplossingen die worden aangedragen door de burgers zelf worden meegenomen in de openbare discussie, zonder 16 miljoen burgers elk apart aan het woord te laten, want dat is helemaal niet nodig, pas dan kan de kiezer een verstandige keus maken om zijn of haar stem te geven aan een volksvertegenwoordiger. Die volksvertegenwoordiger wordt dan op basis van deskundigheid en betrouwbaarheid gekozen, en niet gebrainwashed zoals deze week in het Congrescentrum van Den Haag gebeurde bij de VVD met het politiek vergezicht van Mark Rutte en zijn spirituele oekaze die werd uitgestort over de diepgelovigen van de VVD. Zonder enige kritiek accepteerden zij met applaus de ommezwaai van Rutte m.b.t. het Kunduz-akkoord en slikten het als Gods woord in een ouderling, exclusief het Evangelie van Marcus 10 natuurlijk. De betrouwbaarheid en integriteit van de VVD en diens lijsttrekker staat hier terdege op het spel. Mijn vragen aan Mark Rutte (die ik als mens en vrolijke flierefluiter zeker wel waardeer) over essentiŽle zaken m.b.t. de rechtspraak en de Commissie de Wit over de schuldencrisis, zijn aspecten die elke oppositiepartij zou moeten gebruiken om de nieren van de lijsttrekker van de VVD te doorproeven.

Ingeschreven partijen bij de Kiesraad

ahmetdask@hotmail.com
alg.sec@vvd.nl
b.kruitwagen@caisson.nl
bart@moed.nl
bert@wia.nl
bestuur@libdem.nl
bestuur@piratenpartij.nl ;
chris.x@home.nl ;
contact@libertasnederland.nl ;
f.van.dam27@kpnplanet.nl ;
info@50pluspartij.nl ;
info@degroenen.nl ;
info@groenrechtsnederland.nl ;
info@joshendriks.nl ;
info@klokkenluiderspartij.nl ;
info@libdem.nl ;
info@libertarischepartij.nl ;
info@partijvoordedieren.nl ;
info@solidara.nl ;
info@sopn.nl ;
info@sp.nl ;
info@tamtam.nl ;
iq.partij@gmail.com ;
landelijkbestuur@trotsopnederland.com
leamanders@upcmail.nl ;
n.nieuwenhuizen@opd.nl ;
partijbureau@groenlinks.nl ;
sp@sp.nl ;
vereniging@vvd.nl ;
vreeswyk.wte@ziggo.nl ;

From: juru70uc@kpnmail.nl

Sent: Saturday, June 23, 2012 4:55 AM

To: a.bijleveld-schouten@tweedekamer.nl

EEN BUSJE MET CREATIEVE AGENTEN, EN DE WET OPENBARE MANIFESTATIES VAN EEN DEMONSTRANTEN OP HET PLEIN TE DEN HAAG > CREATIEVE AGENTEN WORDEN NIET MEER GEDULD > EN WORDEN VASTGELEGD OP FILM ALS BEWIJS MATRIAAL.
wet openbare manifestaties > www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html
Artikel 160 Sv = wetboek van strafvordering

1. Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92 Ė 110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zover daar door levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van mensenroof of van verkrachting, is verplicht daar van onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

2. De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor ene vervolging van zichzelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

3. Even zo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden wordt op ene plaats die niet wettig daar voor bestemd is, verplicht daar van onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

Artikel 161 Sv = wetboek van strafvordering

Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daar van aangifte of klacht te doen.

Artikel 162 Sv = wetboek van strafvordering

1. Openbare colleges en ambtenaren die in de uit oefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daar van onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

A) indien het misdrijf is een ambts misdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

B) indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daar bij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daar bij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel

C) indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2. Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aan gewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zichzelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4. Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6. De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder C, kan in overleg met de officier van justitie en met in achtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan na dat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied, twee maanden verstreken zijn.

Aan de slachtoffers van juristerij

Misschien is hier met samenwerking een oplossing te vinden. Het gaat om een bewijs van frauduleus handelen door met name een beŽdigd persoon als een advocaat, rechter, griffier, notaris, Kamerlid of een ambtenaar in functie. Bekijk de site en vraag eventueel advies. Het gaat niet om een geval op zich, maar om de wet die kennisdragers verplicht om aangifte te doen.

( Artikel 162 Sv = wetboek van strafvordering )

Het wets Artikel. 161 Sv = wetboek van strafvordering geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen.

Er zijn drie concept formulieren beschikbaar om de juiste weg te bewandelen.

Zie: www.sdnl.nl/conceptbrieven-voor-aangifte.htm

1. een uitnodiging aan een liefst beŽdigde functionaris als een rechter, notaris of Kamerlid die als kennisdrager van een te bewijzen strafbaar feit op de hoogte is, maar dat is gepleegd door een derde persoon, deze aangeschreven persoon uit te nodigen om samen met jou aangifte te doen bij de politie. Hij mag dat natuurlijk ook zelfstandig, maar vraag altijd een kopie van die aangifte.

2. Een concept-aangifteformulier, dat je in kunt invullen met je eigen woorden. Dat kan worden afgegeven aan de balie van een rechtbank en de kopie daarvan laat je afstempelen voor inlevering op die dag. Die afgestempelde kopie neem je dan mee naar huis. De Officier van Justitie moet daarop reageren.

Ik geef je een voorbeeld op video zoals ik dat zelf heb gedaan. Gewoon nadoen. Bij voldoende deelnemers aan deze actie zal zowel de pers als de politiek gedwongen zijn om daarop te reageren en de wet, maar ook over de manier waarop rechtszaken lopen, ter discussie stellen. Want advocaten mogen liegen, meineed plegen, lasteren en alles wat God en de wet verbiedt in een rechtszaak. Dat moet strafbaar gesteld worden

Indien de politie weigert een aangifte op te nemen kan je die aangifte zelf op schrift stellen en deze aangifte inleveren bij de hoofdofficier van Justitie bij een rechtbank in het arrondissement. Daar in kan ook vermeld worden dat de politie ter plaatse de wet overtreedt door aangifte te weigeren. Zij zijn namelijk verplicht dat te doen. Als zij toch weigeren die op te nemen, verwijs dan naar het wetsartikel art. 161 Sv = Wetboek van Strafvordering, dat geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen. Het gaat niet om een geval op zich, maar om de wet die kennisdragers verplicht om aangifte te doen

( Artikel 162 Sv = wetboek van strafvordering )

In dat geval kan je de korpsbeheerder ( burgemeester ) aansprakelijk stellen met een dwangsom van 1000 euro per dag. Dat is wettelijk geregeld, maar wordt nog nauwelijks gebruikt. Wees er wel honderd procent zeker van dat u de fraude kunt bewijzen.

De laatste tijd is mij als demonstrant meerdere malen opgevallen dat enkele demonstranten op het Plein voor de Tweede Kamer te Den Haag door politie of door beveiligingsambtenaren van de Tweede Kamer worden lastiggevallen; en in hun rechten van vrijheid van meningsuiting met regelmaat wordt geschonden en aangetast. Ook worden zij tegengewerkt tijdens zijn of haar demonstratie terwijl er nauwelijks tot geen reden voor is. De wet openbare manifestatie is bedoeld voor demonstranten daar te plaatse. Er behoren tevens richtlijnen te zijn voor de politie Haaglanden, Jan Henderikstraat en die van de Tweede Kamer beveiligingsambtenaren.

Maar schijnen daar weinig tot geen kaas van gegeten te hebben en lappen vervolgens de wet openbare manifestatie aan hun grote politieke beveiligings- en politielaars. En soms gaat de politie in meerdere busjes met veel geweld tekeer tegen een enkele demonstrant, door zijn arm op zijn rug te draaien tot die het uitgilt van de pijn, terwijl er nauwelijks aanleiding voor is geweest. Hij wilde alleen niet zijn legitimatie tonen. Vaak betrap ik als demonstrant de politie op meerdere leugens, wat nou volgens de politieagent de wet niet zo behoort te zijn en het vervolgens niet is, of gaan meerdere politieagenten creatief te werk op het uit voeren van de wet.

Dit mag nooit en te nimmer gebeuren in Nederlaag-Nederland, maar gebeurt toch met regelmaat, daarom schrijf ik er over !!!!

Er kan volgens bij politie Haaglanden geen aangifte worden gedaan van een klacht van ambtsmisdrijf? Dit gegeven van de politie klopt niet !!

Onder Artikel 162 van het wetboek van strafvordering wel te verstaan: een ambtsmisdrijf van de politie valt ook onder die ambtenaren.

Vraag : Wordt dit altijd tegen gewerkt door politie ? Antwoord: Ja

U kunt wel een klacht indienen bij politie Haaglanden terwijl de keuze veel ruimer ligt dan de huidige politie durft vermelden, zoals staat geschreven in Artikel 161 wetboek van strafvordering. Artikel 161 > Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daar van aangifte of klacht van te doen.

Dat betekent niet alleen maar een klacht in dienen bij een strafbaar feit zoals bij meerdere politiebureau aangeven, maar dient er ook aangifte te worden opgenomen zoals Artikel 161 van het Wetboek van Strafvordering staat beschreven wanneer sprake is van een ambtsmisdrijf.

Het verkeerd voorleggen van de Wet Openbare Manifestatie door creatieve politieagenten op het Plein te Den Haag, tegenover de Tweede Kamer. Demonstranten hebben ook rechten en die worden vaak door politieagenten of door beveiligingsambtenaren in de Tweede Kamer geschonden en de vrijheid van meningsuiting wordt met voeten getreden. Het Plein is een demonstratieplek voor de demonstranten. Laten we daar ook gebruik van maken bij de Tweede Kamer. Eenmansdemonstraties zijn bij gemeentelijk regelement volstrekt toegestaan. Vraag de burgemeester ernaar.

Doormiddel van een klachtprocedure bij hetzelfde politiebureau die naar mijn weten zijn eigen vlees keurt, wordt het waarschijnlijk afgedaan of dat er helemaal niets is voorgevallen; en de politie zich nimmer schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, om naar mijn weten op deze manier het politiebureau te beschermen tegen een eventuele slechte naam. Maar als u als burger de wet overtreedt, dan is de wereld voor de politie te klein geworden en dient u voor de gevolgen op te draaien, of u dat nu wel of niet wilt. Ik vind dat hetzelfde geldt voor creatieve politieagenten. Maar wie ben ik, om dat te zeggen? Juist een demonstrant die opkomt voor zijn internationale mensenrechten en vrijheid van meningsuiting laat zich niet de grond in boren.

De Nederlandse wet geldt dus niet voor politieagenten en wetshandhavers, heb ik meerdere malen gemerkt ???

De wet geldt dus alleen maar voor de naÔeve - burgers die niet de wet kennen > niet voor politieagenten die liegen tegen burgers, als de wet verkeerd voor ze uitkomt > Wel vreemd eigenlijk ??

Het afdwingen van een aangifte wanneer deze geweigerd wordt door politie, waaronder ambtsmisdrijf volgens Artikel 162 Wetboek van Strafvordering, of als laatste procedure met model klacht 381 die nog steeds van kracht is.

www.sdnl.nl/conceptbrieven-voor-aangifte.htm

Er is momenteel als demonstrant / burger geen enkel vertrouwen in het politieapparaat in Nederland en heb het recht om eigen bewijsmateriaal te verzamelen en vastleggen voor later gebruik in een rechtszaal en deze te gebruiken als bewijsmateriaal:

Doormiddel van beeld en geluid wordt de volgende keer politie Haaglanden vastgelegd op film door meerdere demonstranten op het Plein te Den Haag, om zo creatieve agenten in de toekomst tegen te gaan en te kunnen opsluiten. Ook omdat er als demonstrant / burger geen enkel vertrouwen meer is in het politieapparaat, is het vastleggen van eigen bewijsmateriaal noodzakelijk gebleken. Naar mijn weten kan filmen in het openbaar niet worden geweigerd door politieagenten of beveiligingsambtenaren in de Tweede Kamer te Den Haag, die daar natuurlijk bezwaar tegen willen maken, maar niet het recht hebben het bewijsmateriaal tegen te werken, vooral als het later dient om eigen bewijsmateriaal te kunnen gebruiken op een later tijdstip in een rechtbank.

POLITIE AGENTEN

Politie dient te stoppen de liegende / creatieve politie agente uit te hangen op de demonstrant / burger en de wet naar behoren uit te voeren zoals deze staat geschreven in de wet openbare manifestaties.

BEVEILIGINGSAMBTENAREN TWEEDE KAMER

dienen de wet openbare manifestaties naar behoren te kennen, zoals deze staat geschreven in de wet openbare manifestaties, maar stoppen deze blunders telkens weg. Hieronder nog even alles op een rijtje.

Artikel 160 Sv = wetboek van strafvordering

1. Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92 Ė 110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zover daar door levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van mensenroof of van verkrachting, is verplicht daar van onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

2. De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor ene vervolging van zichzelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

3. Evenzo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden wordt op ene plaats die niet wettig daarvoor bestemd is, verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

Artikel 161 Sv = wetboek van strafvordering

Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klacht te doen.

Artikel 162 Sv = wetboek van strafvordering

1. Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daar van onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

A) Indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

B) Indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daar bij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden, of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel, hem door zijn ambt geschonken, dan wel:

C) Indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2. Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier des gevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast; en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zichzelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4. Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6. De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder C, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.

Aan de slachtoffers van juristerij

Misschien is hier met samenwerking een oplossing te vinden. Het gaat om een bewijs van frauduleus handelen door met name een beŽdigd persoon als een advocaat, rechter, griffier, notaris, Kamerlid of een ambtenaar in functie. Bekijk de site en vraag eventueel advies. Het gaat niet om een geval op zich, maar om de wet die kennisdragers verplicht om aangifte te doen.

( Artikel 162 Sv = wetboek van strafvordering )

Het wet s Artikel. 161 Sv = wetboek van strafvordering geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen.

Er zijn drie concept formulieren beschikbaar om de juiste weg te bewandelen.

Zie : www.sdnl.nl/conceptbrieven-voor-aangifte.htm

1. een uitnodiging aan een liefst beŽdigd functionaris als een rechter, notaris of Kamerlid die als kennisdrager van een te bewijzen strafbaar feit op de hoogte is, maar dat is gepleegd door een derde persoon, deze aangeschreven persoon uit te nodigen om samen met jou aangifte te doen bij de politie. Hij mag dat natuurlijk ook zelfstandig, maar vraag dan altijd een kopie van die aangifte.

2. Een concept-aangifteformulier dat je in kunt vullen met je eigen woorden. Dat kan worden afgegeven aan de balie van een rechtbank en de kopie daarvan laat je afstempelen voor inlevering op die dag. Die afgestempelde kopie neem je dan mee naar huis. De Officier van Justitie moet daarop reageren.

Ik geef je een voorbeeld op video zo als ik dat zelf heb gedaan. Gewoon nadoen. Bij voldoende deelnemers aan deze actie zal zo wel de pers als de politiek gedwongen zijn om daarop te reageren en de wet maar ook over de manier waar op rechtszaken lopen ter discussie stellen. Want advocaten mogen liegen, meineed plegen, lasteren en alles wat God en de wet verbiedt in een rechtszaak. dat moet strafbaar gesteld worden.

Zie: www.sdnl.nl/brockhus-aan-recourt-2.htm en www.sdnl.nl/job-cohen.htm en www.sdnl.nl/pdf/mark-rutte-gesproken-en-hem-de-hand-gedrukt.pdf