EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Antecedenten Juristen

Valsheid in geschrift aantoonbaar door vergelijking van de aangiftenAangifte van verkrachting van discotheekbezoekster in Lord Nelson


Overzicht van de beide processen-verbaal van brigadier H.I. Huizenga


  Deze processen-verbaal zijn naast elkaar geplaatst
  zodat de lezer beide met elkaar kan vergelijken.

  In het document de aanklacht worden beide
  processen-verbaal kritisch geevalueerd.

  Realiseert u zich hierbij, dat beide processen-verbaal onder ambtseed zijn opgesteld en bij een aantal overheidsinstanties zijn ingediend. Deze processen-verbaal waren dus niet alleen voor intern gebruik. Het plegen van meineed en misleiden van de rechter zoals hieronder is gebeurd, zijn ernstige strafbare feiten!

horen zeggen en van bevindingen.
  Uitsluitend opgestuurd naar: Arrondissementsrechtbank Assen (voor het eerste en het tweede kortgeding)

  Commissie bestuurlijke ondersteuning

  Klachtencommissie Politie 

  Commissie rechtsbescherming 

  Gedeputeerde Staten 

vier maanden later opgesteld na verwerking van een groot aantal klachten 
  Uitsluitend opgestuurd naar:

  Arrondissementsrechtbank Assen (voor aangifte tegen Beukeveld) 

  Gerechtshof Leeuwarden(voor de artikel 12 procedure) 

PROCES-VERBAAL Van Bevindingen 

Politie Drenthe/District Zuid/wijkeenheid Coevorden.Mutatienr.: PL033A/99-126991. Dossier-paragraaf__ 

Door mij HUIZENGA, HARM IZEBRAND, 

Brigadier van politie Drenthe, district Zuid, 

Wordt het volgende verklaard: 

Betreden horecagelegenheid op grond van de Opiumwet. 

Politie Drenthe / WE COEVORDEN 

Dossiernummer: PL033A/99-104595; 

Proces-verbaal: 

Door mij HUIZENGA, HARM IZEBRAND 

Brigadier van politie Drenthe, district Zuid, rechercheur verdovende middelen wordt het volgende verklaard: 

Naar aanleiding van ambtelijke bevindingen met betrekking tot gebruik van middelen voorkomend op Lijst I en II van de Opiumwet in de horecagelegenheid genaamd Lord Nelson, gevestigd Schoolstraat 18 te Coevorden, werd in de nacht van donderdag op vrijdag 28 mei 1999 omstreeks 01.30 uur een onderzoek op grond van de bepalingen van de Opiumwet in bedoelde gelegenheid verricht.

Sinds langere tijd is bekend dat door bezoekers en personeel van cafe Lord Nelson hard drugs gebruikt worden.Met name het cocaïne gebruik door eigenaar Frans Beukeveld, portier H.B., personeelslid J Ho, barman Hld N. hetgeen blijkt uit rapportages opgemaakt door het hoofd van de Regionale Criminele Inlichtingendienst (RCID) van de regio politie Drenthe, was een reden tot dit onderzoek. 

In het belang van (andere) lopende onderzoeken kan op dit moment niet specifieker op de informatie inwinning worden ingegaan.

RCID informatie 

Sinds langere tijd is bekend dat door bezoekers en personeel van café Lord Nelson harddrugs, cocaïne, (middelen voorkomend op lijst 1 van de Opiumwet) gebruikt worden. 

Bekend werd dat Lord Nelson een verzamelplaats van gebruikers en dealers van cocaïne aan het worden is. Regelmatig worden er al bij de politie bekende cocaïne gebruikers uit Hardenberg gezien. 

Ook is middels RCID informatie bekend dat de nader te noemen H.A met medeweten van eigenaar Frans Beukeveld lijntjes cocaïne klaar legt in de toiletten waarna de kopers het kunnen opsnuiven. 

Op grond van RCID informatie is bekend dat eigenaar Frans Beukeveld cocaïne betrekt van de nader te noemen A. Ook is bekend geworden dat klanten cocaïne kunnen betrekken van Beukeveld en personeelsleden, dames achter de bar van Beukeveld. 

De horeca gelegenheid Lord Nelson is gevestigd op de hoek van de Bakkersteeg en de Schoolstraat te Coevorden. Het pand heeft 1 toegangsdeur aan de Schoolstraat-zijde.
 
 
Lokatie 

De horecagelegenheid Lord Nelson is gevestigd op de hoek van de Schoolstraat en de Bakkersteeg te Coevorden. 

De ingang van het café is aan de Schoolstraatzijde. De nooduitgang is aan de zijde van de Bakkersteeg doch deze kan niet gebruikt worden omdat voor die deur een speelautomaat is geplaatst. 

Bij navraag afdeling bevolking van de gemeente Coevorden bleek dat er niemand staat ingeschreven in bedoeld perceel, 

Doel 

Het doel van de inval was gericht op opsporing overtredingen van de Opiumwet en in het kader van de openbare orde daar de afgelopen 2 jaar in Coevorden diverse ernstige geweldsmisdrijven zijn gepleegd door daders die kennelijk onder invloed verkeerden van middelen vermeld in de Opiumwet 

Ten tijde van de inval bevonden zich 12 persoenen in de horecagelegenheid waaronder de eigenaar Frans Beukeveld, personeelslid J. Ho en H. B als portier. Hld N. was ook aanwezig doch het is niet bekend of hij ten tijde van de inval werkzaam was.

Mevrouw Ho. stond als personeelslid achter de bar.
 
 

Inval 

Ten tijde van de politie inval bevonden zich 12 personen in de horecagelegenheid waaronder de eigenaar Frans Beukeveld.

-Ten tijde van de inval was de gelegenheid voor het publiek geopend. 

-Ten tijde van de inval stond J. M. Ho als personeelslid achter de bar. 

-Alle aanwezige politieambtenaren droegen een zwart nylon jack met daarop aan de voor en achterzijde de opdruk "politie".

-Tijdens de inval werd door mij verbalisant met luide stem aan de aanwezigen kenbaar gemaakt dat wij politie ambtenaren waren. 

-Bewust was gekozen voor de inzet van 16 politieambtenaren opdat eventuele conflict situaties niet zouden escaleren. Het was immers bekend dat er cocaïne gebruikt wordt in het café. Van cocaïne is bekend dat gebruikers agressief kunnen reageren.

-Tijdens de inval waren twee inspecteurs van politie in politie-uniform gekleed in het café aanwezig. 

-Kort na de inval verschenen twee bij de politie bekende harddruggebruikers uit Hardenberg bij het café Lord Nelson. 

Vervolgens werden alle aanwezigen op grond van ernstige bezwaren aan de kleding onderzocht.

Bij 7 aanwezigen werd in hun bezit/ fouillering cocaïne aangetroffen met een totale hoeveelheid van circa 15 gram. Tevens werd bij een bezoeker een vlindermes aangetroffen. 

Fouilleren/boeien 

Alle aanwezigen werden op grond van ernstige bezwaren aan de kleding onderzicht. 

Uit oogpunt van veiligheid werden meteen na de inval de aanwezige cafébezoekers geboeid en verzocht al knielend plaats te nemen bij een van de muren met het gezicht in de richting van de muur. Vorenstaande om escalaties te voorkomen. De aanwezigen werden individueel door de politieambtenaren naar de muur begeleid. 

De eigenaar Beukeveld werd niet geboeid omdat hem bekende politieambtenaren hem gedurende de politieactie gezelschap hebben gehouden. 

Vrouwelijke aanwezigen werden door een vrouwelijke politieambtenaar in de toiletruimte gefouilleerd. 

Met betrekking tot het bezit van de cocaine wordt een nader onderzoek door het onderzoeksteam ingesteld.

Achter de bar werd in een handtas eigendom van mevrouw Ho een glazen flesje met daarin cocaïne alsmede een pakketje cocaïne en snuifkoker aangetroffen.

Tevens werd achter de bar in een kast 2 pakketjes cocaïne aangetroffen. Het is aannemelijk dat alleen personeel toegang heeft achter de bar en tot de inhoud van de kastjes achter de bar temeer daar de handtas van mevrouw Ho. ook in een kastje achter de bar stond. 

In het magazijn, naast de bar waar de opslag van het bier is ondergebracht, werd een jas met daarin vier pakketjes cocaïne aangetroffen. Gelet op de vindplaats is het aannemelijk dat alleen personeel tot die plaats toegang heeft. 

In het bezit van eerder genoemde N. werden 3 pakketjes cocaine aangetroffen. 

Onder een tafel in de lokaliteit werd een glazen flesje met daarin circa 4 gram cocaine aangetroffen welke kennelijk door een van de aanwezigen was weggegooid. 

Bij de portier werd een pakketje cocaine alsmede een snuifkoker en een pakketje cocaine alsmede een snuifkoker en een stroomwapen/stok als bedoeld in de Wet wapens en Munitie artikel 2 categorie II aangetroffen. 

M.H verklaarde later dat zij kort voor de inval in Lord Nelson nog cocaïne gebruikt had. 

Later werd vastgesteld dat J.Ho achter de bar in een handtas nog circa 1 gram cocaïne had opgeborgen voor, zoals zij later verklaarde, eigen gebruik.

Ook werden twee pakketjes cocaïne van totaal 1 gram in het kastje achter de bar aangetroffen. Van deze pakketjes werd naderhand niet vastgesteld wie de eigenaar of bezitter was geweest. De pakketjes lagen in een niet agesloten kast en lagen voor het zicht. 

De mannelijke aanwezigen werden gefouilleerd in het café gedeelte waarbij de nader te noemen H.A tot op zijn ondergoed ontkleed werd daar in zijn fouillering/kleding 6 gram cocaïne werd aangetroffen. 

-Bij de nader te noemen H.A werd 6 gram cocaïne aangetroffen. 

-Bij de nader te noemen H.B werd 0,3 gram cocaïne aangetroffen. 

-Bij de nader te noemen Hld N werd 1,5 gram cocaïne aangetroffen. 

-Bij W.Ar werd een minimale hoeveelheid cocaïne aangetroffen in de verpakking. Kennelijk had hij kort voor de inval gebruikt. Ar was duidelijk onder invloed. 

In het met een deur afgesloten magazijn naast de bar werd een jas aangetroffen met daarin twee pakketjes van totaal 2 gram cocaïne. Later bleek deze jas eigendom te zijn van H.A. Totaal werd bij Assen 8 gram cocaïne aangetroffen. 

Op de vloer naast de ingang van het cafégedeelte werd een snuifflesje met daarin circa 4 gram cocaïne aangetroffen hetgeen door een aanwezige tijdens de inval kennelijk is weggegooid. Het is dus naderhand niet bekend geworden van wie die cocaïne was geweest.

Totaal werd ruim 15 gram cocaïne aangetroffen.

Nadat de aanwezigen gefouilleerd waren werd het pand ontruimd en nader op de aanwezigheid van middelen onderzocht.
 
 
Vervolgens werden zij heengezonden. Aanhoudingen werden niet verricht. Nadat alle betrokkenen het pand hadden verlaten werd met behulp van een zogenaamde drugshond het pand nogmaals doorzocht op eventuele middelen voorkomend op lijst 1 van de Opiumwet. Hierbij werd verder niets meer aangetroffen. 
Vanuit de hal achter de toegangsdeur kan toegang verkregen worden tot de bovenverdieping. Die ruimte is middels een valluik gescheiden van de trap. De bovenverdieping waar blijkens de afdeling bevolking van de gemeente Coevorden niemand staat ingeschreven, is ingericht als gebruikers ruimte.

Een en ander blijkt uit de aangetroffen gebruikersartikelen zoals onder meer citroenzuur, lepels, spiegeltjes, mesjes en op diverse plaatsen verbrande resten van middelen, alsmede versnijdingsmiddelen en verpakkingsmateriaal ten behoeve van hard drugs. (snow seal papier).

Er werden op recept verstrekte kalmeringstabletten aangetroffen. 

Ook is bekend op grond van RCID informatie dat cafebezoekers van de bovenverdieping gebruik maken om de middelen tot zich te nemen. 

De aangetroffen situatie op de bovenverdieping kan als een enorme bende omschreven worden. Onder meer werd er losliggende en niet geïsoleerde electriciteitsbedrading aangetroffen. 

In geval van een calamiteit is het denkbaar dat personen die zich op de bovenverdieping bevinden het pand niet kunnen verlaten.

In het cafegedeelte is de nooddeur/uitgang Bakkersteeg afgesloten (en niet te openen). Tevens staat een speelautomaat voor de hoofddeur.

Bovenverdieping. 

Vanuit het cafégedeelte is middels een centrale hal de bovenverdieping te bereiken. Daar blijkens gemeente informatie niemand woonachtig is in het bovengedeelte was in overleg met de officier van justitie van het arrondissementsparket besloten tot een onderzoek aldaar op grond van artikel 9 Opiumwet. Indien mocht blijken dat de ruimte wel bewoond werd en dus een woning zou betreffen dan zou alsnog een gerechtelijk vooronderzoek gevorderd kunnen worden door de officier van justitie.

Tijdens de zoekactie op de bovenverdieping bleek evenwel niet dat die ruimte feitelijk bewoond werd. Tevens bleek dat die bovenverdieping alleen middels de toegangsdeur van café Lord Nelson te bereiken is. 

De bovenverdieping welke middels een afgesloten valluik gescheiden was van een trap werd nader onderzocht. Het valluik is de enige toegang tot de bovenverdieping. Een hangslotje werd verbroken om toegang te verkrijgen. Bekend was dat door bezoekers in de ruimte boven het café gebruikt werd. Ho verklaarde ook wel in die ruimte gebruikt te hebben. 

De bovenverdieping bestaat uit twee vertrekken waarvan een ruimte met bed en een ruimte welke uit een zitgedeelte /open keuken bestaat. 

De aangetroffen situatie op de bovenverdieping kan omschreven worden als een enorme bende. 

Diverse gebruikersartikelen zoals onder meer citroenzuur, lepels, snuifkoker (kokertje van papier) spiegeltjes, waterpijpje, mesjes, versnijdingsmiddelen, snow seal verpakkingspapier voor harddrugs, werden aangetroffen hetgeen duidt op een gebruikersruimte. Ook werden op diverse plaatsen verbrande resten van middelen aangetroffen. Vanuit de bovenverdieping kan middels een trap de zolder bereikt worden. 

De samenhang van de aangetroffen zaken duidde op een zogenaamde gebruikersruimte.

Inhoudelijk is er verder geen onderzoek verricht in hoeverre de ruimte als gebruikersruimte in gebruik was of was geweest. Van de bovenverdieping werden dan ook geen zaken veiliggesteld. 

Zoals omschreven was de bovenverdieping een enorme bende waarbij tevens bleek dat de electrische bedradingen deels niet geïsoleerd waren hetgeen tot levensgevaarlijke situaties kon leiden. 

Later bleek op grond van afgelegde verklaringen dat een van de cafébezoekers de bovenverdieping tijdelijk tot zijn beschikking had daar hij verder geen woonruimte had. Betrokkene L. was tijdens de inval cafébezoeker doch heeft niet te kennen gegeven dat hij tijdelijk op de bovenverdieping verbleef. 

Tijdens de politieactie is er door diverse politieambtenaren gesproken met de eigenaar Frans Beukeveld. Na afloop van de actie omstreeks 02.30 uur werd door mij verbalisant Huizenga afgesproken met Frans Beukeveld dat ik hem later zou bellen voor een afspraak aan het bureau van politie te Coevorden. 

De totale politieactie heeft van 01.30 uur tot circa 02.30 uur geduurd. 

Tegen H.A is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt gelet op de grote hoeveelheid cocaïne welke bij hem werd aangetroffen (6 gram) 

Bevindingen van de verhoren 

Blijkens de verhoren van de betrokken werden door diverse barbezoekers, zoals ze zelf aangeven, hand en spandiensten verleend aan de eigenaar Frans Beukeveld door zo nu en dan achter de bar te staan en barwerkzaamheden te verrichten. 

Ook is ons tijdens het voorbereidend onderzoek gebleken dat J.Ho en R.S met regelmaat als personeelslid in het café van Beukeveld actief zijn. Het feit dat beide dames verklaren wel eens achter de bar te staan en werkzaamheden te verrichten bevestigd dat gegeven. 

Blijkens de verklaring van H.B had hij ten tijde van de inval een zogenaamd stroomwapen in zijn bezit omdat hij wel eens portierswerkzaamheden verricht. Tevens verklaard hij dat Lord Nelson feitelijk de enigste kroeg is waar hij nog kan komen, gelet op zijn financiële situatie. 

Het is dus aannemelijk dat B al dan niet incidenteel als portier optreedt. In tegenstelling tot bovenstaande verklaarde hij die avond/nacht niet als portier op te treden en dat hij vergeten was de stroomstok thuis te laten. 

Ook verklaarde H.B dat Hld N wel werkzaamheden verricht in het café net als andere vaste stamgasten zoals onder meer J.Ho en Dk. L. B. wilde geen verklaring afleggen over de bovenverdieping. 

Blijkens de verklaring van H.A staat J.Ho wel eens achter de bar om de muziek te regelen en ziet hij Hld N ook wel eens achter de bar staan. 

Resumerend kan worden opgemerkt dat diverse betrokkenen actief behulpzaam zijn bij barwerkzaamheden in het café. 

Van enkele andere aanwezigen, die ten tijde van de inval geen middelen in hun bezit hadden is bij de politie bekend dat ze hard drugs gebruiken. 

Het is niet bekend geworden aan wie de aangetroffen cocaïne (twee pakketjes a 0,5 gram) achter de bar in een kast alsmede het snuifflesje (circa 4 gram) gevonden op de grond toebehoorden. 

Door mij verbalisant wordt nog opgemerkt dat het onwaarschijnlijk voorkomt dat de aangetroffen pakketjes cocaïne achter de bar in een kastje aan een ander dan personeel toebehoort daar het niet waarschijnlijk is dat klanten daar vertoeven. 

Cocaïne 

De aangetroffen middelen zijn door mij verbalisant Huizenga, middels van rijkswege verstrekte narcotesten getest waarbij bleek dat het in alle gevallen cocaïne betrof, zijnde een middel vermeld op lijst 1 van de Opiumwet. 

Met toestemming van de officier van Justitie van het arrondissementsparket te Assen wordt deze rapportage ter beschikking gesteld van de gemeente Coevorden. Ik heb vervolgens telefonisch contact gehad met de advocaat waarbij hem is meegedeeld dat het proces-verbaal dan zonder de verklaring van Beukeveld opgemaakt werd en ingezonden zou worden en dat wij niet langer kunnen wachten op een verklaring van Beukeveld. 

De fax is als bijlage gevoegd bij dit proces verbaal. 

HUIZENGA, HARM IZEBRAND, op ambtsbelofte 

Is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en tekende 

Te COEVORDEN op 31-MEI-1999. 

(verbalisant) 

HUIZENGA, HARM IZEBRAND op ambtsbelofte 

Is opgemakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en tekende 

Te COEVORDEN op 29 september 1999

  De lezer zal duidelijk zijn dat ik in het eerste proces-verbaal drugs gebruik dat mede de aanleiding tot de inval is geweest, terwijl ik in het herziene proces-verbaal wordt beschuldigd van handel in coke. Als vervolg hiervan wordt één dag nadat het herzien proces-verbaal uitgebracht is een aangifte van overtreding van middelen bezit bij de Arrondissementsrechtbank te Assen tegen mij ingediend. Deze aangifte is voor mr D. ten Boer de onmiddellijk aanleiding om tegen mij een dagvaarding uit te schrijven. Enkele maanden later wordt de aangifte sepenoneerd met de mededeling niet meer in aanraking met de Opiumwet te komen want dan zwaait er wat.

  Voor een chronologisch overzicht van de strijd tegen corrupte ambtenaren
  en bestuursrechters wordt u aangeraden met deze hyperlink te beginnen.

  Aangifte van verkrachting van discotheekbezoekster in Lord Nelson
  Brief aan mr. R.S.T. van Rossem-Broos Hoofdofficier van Justitie, Arrondissementsparket Assen
  Enkele ambtenaren gebruiken het recht om het met voeten te treden. Dat mag ongestraft, want het gezag!
  Antwoord van Mr. R.S.T. van Rossem-Broos hoofdofficier van Justitie aan dr. F.J. Beukeveld
  Brief aan Jonkheer mr. J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
  Brief aan burgemeester Jansema over onteigeningsprocedure voor Heege West 3
  Discotheek Lord Nelson te Coevorden en zijn bijzondere ambtenaren
  Overzicht van de beide processen-verbaal opgesteld door brigadier H.I. Huizenga
  De Nationale ombudsman handelt in strijd met de waarheid
  Vormfout in uitspraak Raad van State van 10 oktober 2001
  Na de onwetmatige inval van de RCID politie in de discotheek Lord Nelson te Coevorden en het indienen
  van aanklachten wetende deze feiten niet te hebben gepleegd worden deze overtredingen van de politie
  en van de burgemeester van Coevorden door de hoofdofficier van Justitie te Assen geseponeerd.