Brief aan burgemeester Jansema over onteigeningsprocedure voor Heege West 3
Aangifte van verkrachting van discotheekbezoekster in Lord Nelson

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Antecedenten Juristen

Het gevecht om grond met alle ook illegale middelen


Brief aan burgemeester Jansema over onteigeningsprocedure

   Mr. ing. B.P. Jansema
   Burgemeester van Coevorden
   Postbus 2
   7740 AA Coevorden  Betreft: onteigeningsprocedure voor Heege West 3

  Coevorden, 6 december 2000

   Geachte burgemeester Jansema,

  Op 12 december 2000 wordt de onteigeningsprocedure voor de kavels gelegen in Heege West 3 door de gemeenteraad behandeld. Als belanghebbende zou de familie Beukeveld tijdens deze vergadering van het spreekrecht gebruik willen maken. Hierbij worden de volgende onderwerpen in chronologische volgorde behandeld:

 • Begin september 1999 meld ik aan wethouder Thiele mijn plan over het congrescentrum en vraag ik of de gemeente Coevorden als enige onderhandelingspartner belang bij mijn kavels heeft.

 • Midden september 1999 komt de gemeente Coevorden met het bestemmingsplan Heege West 3.

 • Eind september komt de gemeente Coevorden met de projectontwikkelaar Houdringe bij mij met de mededeling, dat de gemeente Coevorden uitsluitend en alleen via Houdringe gronden aankoopt. Omdat Houdringe mij al eerder met onteigening had gedreigd (zie de koptekst) gaat de verkoop niet door.

 • P. Leeuw, Hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Coevorden, die tijdens dit gesprek de gemeente Coevorden vertegenwoordigde krijgt mijn klachtbrief over het bestemmingsplan Heege West 3 te lezen, die een tweetal dagen later naar burgemeester Jansema wordt gestuurd.

 • De klachtbrief (d.d. 29 september 1999) gaat over het feit dat de familie Beukeveld op de grens met Nederland en Duitsland een congrescentrum wil bouwen volgens de bevoegdheid verkregen bij de Wet Ruimtelijke Ordening. De geplande weg kan dan op die plaats geen doorgang vinden.

 • Deze klachtbrief wordt dus op 29 september 1999 naar burgemeester Jansema verzonden.

 • Door geen bevestiging van ontvangst van de klachtbrief te sturen en door niet binnen de wettelijke termijn op deze klachtbrief te antwoorden, na hoor en wederhoor plaats te hebben laten vinden, overtreedt de gemeente Coevorden hiermee enkele artikelen die in de Wet Algemeen Bestuursrecht staan vermeld.

 • Midden oktober 1999 en begin november 1999 vinden voor het eerst twee informele gesprekken met gemeente Coevorden plaats. De plannen over het congrescentrum, de klachtbrief, alsmede de weg over de grens komen tijdens deze gesprekken ter sprake. De woordvoerders van de gemeente Coevorden zijn H. Ten Hoonte en G. Metselaar. Door hen wordt beloofd, dat ik begin december een taxatierapport voor alle kavels van de familie Beukeveld gelegen in het Europark zou ontvangen. Over de prijs is niet formeel onderhandeld, omdat het taxatierapport zou worden afgewacht en daarover een officiële vergadering met verslaglegging zou worden belegd.

 • Eind december 1999 behandelt de gemeenteraad van Coevorden de klachten over het bestemmingsplan Heege West 3 met de bedoeling het bestemmingsplan goed te keuren. De klacht van Beukeveld wordt in zijn geheel niet behandeld. Sterker nog deze klacht bestaat op dat moment niet.

 • Door deze klacht niet in de gemeenteraad te behandelen bij het goedkeuringsproces over het bestemmingsplan Heege West 3 overtreedt de gemeente Coevorden andermaal enkele andere artikelen vermeldt in de Wet Algemeen Bestuursrecht. Een van de vele overtreden artikelen is de verplichting de geklaagde op de hoogte te stellen van de besluitvorming van de gemeenteraad over het bestemmingsplan. Een andere is een gemotiveerde in met rede onderbouwd verslag te geven, indien de klacht door de gemeenteraad ongegrond wordt verklaard. Een andere ernstige overtreding is het verzuim de klacht door te sturen naar Gedeputeerde Staten alwaar Gedeputeerde Staten eveneens de klacht op zijn merites kan bekijken en in zijn besluitvorming mee kan nemen.

 • Via de media wordt vernomen dat de gemeenteraad van Coevorden de infrastructuur voor Heege West 3 heeft aanbesteed. Op dit moment heeft de gemeente Coevorden nog geen enkel bod voor onze kavels uitgebracht!

 • Begin februari 2000 krijgt mijn zoon een brief van Kammel (op dat moment nog in functie van de gemeente Emlicheim, maar een maand later mededirecteur van Europark GmbH) met de mededeling dat zijn vader (ik dus) niet zo onredelijk moet zijn en op het genereuze bod van de gemeente Coevorden in moet gaan ander zouden zij vanuit Duitsland tot de onteigening over moeten gaan (zie bijlage).

 • Aan Kammel wordt gevraagd om welk bod het dan moet gaan omdat wij op dat moment nog nooit een officieel bod van de gemeente Coevorden hebben ontvangen.

 • Aan burgemeester Jansema, die op dat moment nog vigerend mededirecteur van Europark GmbH is, wordt een afschrift van deze brief gestuurd.

 • Met de gemeente Coevorden wordt een afspraak gemaakt om over de verkoop van alle kavels van de familie Beukeveld in het Europark te onderhandelen. Deze afspraak wordt verschoven vanwege de vakantie van G. Metselaar.

 • Op de allereerste officiële vergadering over de verkoop van >alle kavels van de familie Beukeveld gelegen in het Europark komt de gemeente Coevorden zonder enige berichtgeving >niet opdagen.

 • Vanaf onze zijde wordt, mede in het algemeen belang, wederom een nieuwe afspraak gemaakt, die op 27 april 2000 plaats zal vinden.

 • Begin maart 2000 ontvangen wij geen taxatierapport voor alle onze kavels in het Europark maar een schadeloosheidsrapport op basis van onteigening voor uitsluitend de Nederlandse kavel. Dit rapport bevat een dermate groot aantal omissies, dat besloten wordt dit rapport niet in behandeling te nemen en uitsluitend als intimidatie van de zijde van de gemeente Coevorden te doen opvatten.

 • Zoals gezegd vindt eind april 2000 de eerste officiële vergadering over de verkoop van alle kavels van de familie Beukeveld gelegen in Europark plaats. Tijdens deze vergadering is afgesproken dat beide partijen zouden notuleren en dit verslag naar elkaar zouden doen toesturen. De notulen van de gemeente Coevorden hebben wij nooit gekregen, zodat zij later weer op de inhoud van deze vergadering in zijn gegaan door met de onwaarheid te komen uitsluitend voor de Nederlandse kavel een bod te hebben uitgebracht.

 • De gemeente Coevorden doet dus een bod op alle betreffende kavels, dat qua grootte de helft is van onze vraagprijs.

 • Het agendapunt volgende vergadering wordt niet behandeld en drie weken later krijg ik een brief in huis met de mededeling, dat de gemeente Coevorden de Nederlandse kavel gaat onteigenen en daarvoor een onteigeningsprocedure op gaat starten. Op de andere kavels van de familie Beukeveld wordt niet ingegaan!

 • Dit dreigement van onteigenen vindt plaats na maar eenmaal te hebben onderhandeld op dezelfde manier intimiderende wijze alsook Houdringe, Kammel en SOAZ met hun dreigement van onteigening zijn gekomen. Wat het dreigement van de gemeente Coevorden betreft staat deze, als zijnde afkomstig van een integere overheid, op een hoger voetstuk, omdat zij nooit de dreigementen van de andere partijen heeft veroordeeld, noch heeft getracht zijn eigen inwoners in deze in bescherming te nemen. Integendeel!

 • Een klacht bij de Raad van Staten over de gevolgde procedure van het bestemmingsplan Heege West 3 wordt ingediend.

 • De gemeente Coevorden komt in juli 2000 met de mededeling dat zij gefrustreerd raken van het congrescentrum en dat reeds een scala aan onderhandelingen plaats heeft gevonden.

 • Als ik vanaf januari 2000 de boekhoudkundige trucs van boekhouder Dijksterhuizen te Dalen, waarbij hij trachtte het belastbaar inkomen van de maatschap Beukeveld voor het jaar 2000 gigantisch op te krikken en hiervoor reeds vooraf belasting liet betalen en als ik het dicht draaien van de geldkraan van de Rabobank te Coevorden voor de maatschap Beukeveld buiten beschouwing laten, dan meld ik, dat ik halverwege juli 2000 een mededeling van de Rabobank Coevorden krijg met het bericht, dat ik de gehele hypotheek van de boerderij binnen de dan nog resterende tijd van 10 dagen eenzijdig af moet lossen, naast een dan door de boekhouder Dijksterhuizen gevonden belastingschuld over het boekjaar 1997, dat viermaal groter is dan mijn bruto belastbaar inkomen over dat jaar. Op hetzelfde moment krijg ik eveneens de ene intimiderende brief na de ander van de gemeente Coevorden, omdat zij dan vanwege een subsidieaanvraag in tijdnood komen. (Voor augustus 2000 moeten zij dan namelijk met de weg op de grens zijn begonnen.)

 • Let wel, de Rabobank te Coevorden heeft in juli 2000 een nieuwe ad interim directeur met nog steeds dezelfde raad van bestuur als ten tijde van Van Damme, die deze malversaties ten opzichte van de familie Beukeveld niet meer aan kon. Vanwege de overwaarde van de boerderij en een altijd getrouwe betaling van al mijn schulden konden een andere bank en een andere boekhouder worden gevonden. De Rabobank heeft in deze tussentijd wel zijn kantoor op de Markt aan de gemeente Coevorden verkocht en krijgt daarvoor een nieuwe vestiging in het Europark in op de Markt. Nu nog de discotheek Lord Nelson opruimen en dan is er een ideale ontsluiting voor het nieuwe gemeentehuis en de bank te realiseren.

 • Los van het dreigement: de loslopende honden rond de boerderij af te zullen maken, het dreigement: een niet in eigendom hebbende sloot te moeten ontgraven, een bouwstop: voor een schuur te hebben ontvangen, enkele onderzoeken in het kader van naleving van het milieu rondom de boerderijen als familie Beukeveld te hebben moeten ondergaan, naast een onderzoek op de aanwezigheid van asbest en het onderzoek naar vergunningen voor het houden van vee, dan vallen deze rouwe contacten met de gemeente Coevorden mee t.o.v. het dreigement van onteigening zonder een noodzaak of een duidelijk project aan te kunnen wijzen.

 • Wethouder E. Theile en zeerzeker mr H.W.J. Jonker, eveneens van Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Coevorden, tellen bovengenoemde contacten en alle dreigementen van de andere partijen zeker mee, zodat zij beiden over de veelvuldige en langlopende onderhandelingen met de familie Beukeveld kunnen spreken.

 • Echter, bij mijn weten, vindt op 7 september 2000 pas het tweede officiële contact over de verkoop van >alle kavels van de familie Beukeveld in het Europark plaats. Tijdens deze onderhandelingen gaat de gemeente Coevorden in de prijs omlaag en wenst zij ons succes toe bij de onderhandelingen met projectontwikkelaars. Tijdens het verplicht verslag dat de gemeente Coevorden dit keer wel indient, ontkennen zij in april voor de Duitse kavels te hebben geboden. Daarbij hebben zij wel onze verslaglegging van die vergadering goedgekeurd. In deze verslaglegging staat duidelijk dat wij uitsluitend en alleen over alle kavels als één verkoopobject willen onderhandelen. Voor dit object brengt de gemeente Coevorden op 27 april 2000 een bod uit dat zij in september 2000 ontkennen.

 • Voor 1 oktober 2000 moet ik mijn plannen voor de kavels definitief aan de gemeente Coevorden kenbaar maken. Dit doe ik, waarbij ik de wens uitspreek een congrescentrum, ondergrondse parkeerplaats, park en bosaanleg naast een landhuis en zeven kantoor complexen te willen realiseren. Eventueel in volledige samenwerking met de gemeente Coevorden.

 • Deze plannen halen de media, waarbij wethouder Theile tot tweemaal toe beweert via minnelijke schikking met de familie Beukeveld in contact te staan.

 • Echter, vanaf september 1999, toen wij voor het eerst met een brief over het congrescentrum bij hem aanklopten, tot op heden 4 december 2000 heb ik persoonlijk van wethouder Thiele schriftelijk noch mondeling iets over minnelijke schikking vernomen laat staan een uitnodiging van hem ontvangen hebben mogen ontvangen om over de verkoop van alle de grond van de familie Beukeveld te kunnen praten.

 • Alle initiatieven over de verkoop van de kavels gelegen in Heege West 3 en deels in het Europark zijn vanuit de familie Beukeveld gekomen. Als reactie daarop reageert de gemeente Coevorden hoofdzakelijk met wetsovertredingen, dreigementen, intimidaties en onwaarheden.

  Tijdens de raadvergadering d.d. 12 december 2000 zal mijn oudste zoon dr G.J.J. Beukeveld namens de familie het standpunt van de familie Beukeveld uit dragen.

   Dit standpunt is als volgt samen te vatten.

  Een samenwerking om gezamenlijk met de gemeente Coevorden Heege West 3 en Duitse kavels van de familie Beukeveld in te kunnen richten bij voorkeur met een internationaal congrescentrum, voorstellend, verblijf ik.


  Met vriendelijke groet,

  namens de familie Beukeveld


   H.G. Beukeveld
   Wittenweg 1
   7751 TC Dalen
  
  
  
  
  
  
  
  

  Voor een chronologisch overzicht van de strijd tegen corrupte ambtenaren
  en bestuursrechters wordt u aangeraden met deze hyperlink te beginnen.

  Aangifte van verkrachting van discotheekbezoekster in Lord Nelson
  Brief aan mr. R.S.T. van Rossem-Broos Hoofdofficier van Justitie, Arrondissementsparket Assen
  Enkele ambtenaren gebruiken het recht om het met voeten te treden. Dat mag ongestraft, want het gezag!
  Antwoord van Mr. R.S.T. van Rossem-Broos hoofdofficier van Justitie aan dr. F.J. Beukeveld
  Brief aan Jonkheer mr. J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
  Brief aan burgemeester Jansema over onteigeningsprocedure voor Heege West 3
  Discotheek Lord Nelson te Coevorden en zijn bijzondere ambtenaren
  Overzicht van de beide processen-verbaal opgesteld door brigadier H.I. Huizenga
  De Nationale ombudsman handelt in strijd met de waarheid
  Vormfout in uitspraak Raad van State van 10 oktober 2001
  Na de onwetmatige inval van de RCID politie in de discotheek Lord Nelson te Coevorden en het indienen
  van aanklachten wetende deze feiten niet te hebben gepleegd worden deze overtredingen van de politie
  en van de burgemeester van Coevorden door de hoofdofficier van Justitie te Assen geseponeerd.