Kerken komen in verzet tegen verarming en verrijking

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Snuffelhoekje . . English

Muskens wil de armen helpen door geld van de groep rijken af te pakkenBisschop Muskens roept de armen in
Nederland op om in verzet te komen

De Volkskrant van 14 september 1996
Van onze verslaggever
AMSTERDAM - Bisschop Muskens van Breda predikt in het tijdschrift voor vakbewegingsvraagstukken 'Zeggenschap' de revolutie. Muskens wil de armen helpen door geld van de groeiende groep rijken af te pakken. 'Ik ben ervoor dat mensen in verzet komen, maar wel binnen de grenzen van onze Nederlandse verhoudingen', zegt Muskens in het interview. 'Dus druk uitoefenen door middel van het woord, demonstraties, overleggen, etc.'

De bisschop gaat fel tekeer tegen regering, werkgevers en werknemersorganisaties. Van een economische bloeiperiode en dalende werkloosheid wil hij niet weten. 'De cijfers worden gemanipuleerd', weet de bisschop. 'Ik vermoed dat minister Melkert de zaken bewust positiever voorstelt dan de werkelijkheid is.' Volgens de bisschop is het zonneklaar dat de Nederlanders verkeerd worden voorgelicht over de groei van de economie. Want er is geen enkele reden tot juichen.

'De werkelijkheid is dat we in een crisissituatie verkeren. En in elke crisis vallen de zwakkeren af en worden de rijken steeds rijker.' De bisschoppelijke woordvoerder op het gebied van 'Kerk en Samenleving' meent dat de armoede niet onder doet voor die van de jaren dertig. Er zijn minder armen dan voor de oorlog, maar Muskens hoort zorgwekkende geluiden uit zijn katholieke netwerk. 'De politiek is er niet in geslaagd armoede voorgoed uit te bannen', zegt Muskens. 'Ze corrigeert de afwijkingen niet meer die uit het economisch proces voortkomen. Het exportcijfers, niet meer om mensen.' Maar niet alleen de politiek er van langs. Ook werkgevers en vakbonden moeten het ontgelden. De werkgevers, vindt Muskens, zijn alleen nog maar met cijfers bezig. 'De ethiek is weg, er heerst een verkeerde mentaliteit Arbeidsvreugde staat al lang niet meer centraal. Arbeid als ~ van de mens is al lang geen uitgangspunt meer. Tegenwoordig is arbeid topsport'

Volgens de bisschop 'is er geld genoeg. Makende ondernemingen niet steeds grotere winsten? 'Het wordt alleen niet eerlijk verdeeld. Het geld blijft in handen van de rijken, terwijl het aantal armen steeds toeneemt.' Muskens zou het toejuichen als vertegenwoordigers van de werknemers in de raad van bestuur of in de raad van commissarissen van bedrijven zouden plaatsnemen. 'Op die manier zouden de werknemers zicht houden op wat er met de winsten gebeurt.'

Muskens vindt de nieuwe grondslag van de vakcentrale FNV een slechte zaak. 'De vakbond hoort een brede vakbond te zijn met oog voor de zwakkeren in de samenleving. Neemt deze afstand van de brede opstelling dan gaat het afbraakproces gewoon door en verliezen de zwakkeren weer een parter' Volgens de bisschop komt er nog een tijd dat de armen zelf het heft in handen gaan nemen. 'De nood moet kennelijk nog groter worden', zegt hij. Klinkt dat niet als de Verelendungstheorie van Marx?, vraagt Zeggenschap. 'Ja' maar ik vrees dat het wel zo is. De armen zijn nog niet arm genoeg. Het is een afschuwelijke constatering, maar helaas zie ik geen andere mogelijkheid.