Misstanden bij Vereniging Milieudefensie !!

Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Vragen rond het functioneren van de vereniging Milieudefensie

MOTIE 1. voor de ALV 25 mei '02: Ongeldigheid v.d. verkiezing van een Groepenvertegenwoordiger


PERSBERICHT

  15 april 2002.

Misstanden bij Vereniging Milieudefensie!

De Klokkenluiders van de Koersgroep luiden de Noodklok over: anti-democratie, misleiding, propaganda, belangenverstrengeling, intimidatie en machtsmisbruik bij de Vereniging Milieudefensie.

Dit komt ondermeer tot uiting in de onderstaande Moties, die in de Alg.Leden Vergadering(ALV) van 25 mei '02 in Slijk-Ewijk bij Nijmegen aan de orde zullen komen.

Wilt u meer weten, klik dan op www.sdnl.nl/koersgroep.htm ; tevens staan op de website van de Sociale Databank Nederland(SDN) www.sdnl.nl/ nog veel meer zeer belangwekkende zaken.

Motie 1:

  Ongeldigheid v.d. verkiezing van een Groepenvertegenwoordiger Ondergetekenden verzoeken u, om de verkiezing van een groepenvertegenwoordiger in maart '02 wegens ernstige en beslissende onregelmatigheden ongeldig te verklaren.

Motie 2:

  Aantal vacatures in het bestuur en het aantal tegenkandidaten De leden van de Ver.Milieudefensie, op 25 mei '02 in algemene vergadering bijeen, stellen vast dat er in het bestuur van de vereniging vier vacatures bestaan, waarin tijdens deze vergadering voorzien dient te worden en gaan over tot de orde van de dag.

Motie 3:

  Ontzetting uit de vereniging van dhr. R.Brockhus De leden van de Ver.Milieudefensie, op 25 mei '02 in vergadering bijeen, van oordeel zijnde dat het voorstel van het bestuur van de vereniging, om dhr. R.Brockhus te ontzetten uit de vereniging op onjuiste gronden is geschied, verwerpen dit voorstel en gaan over tot de orde van de dag.

Motie 4:

  Ontzeggen van het lidmaatschao aan personeelsleden Zij die een directe of indirecte zakelijke binding, of materieel belang hebben met de werkzaamheden van de Ver.Milieudefensie, zijn uitgesloten van het lidmaatschap van deze Vereniging. Een ieder is verplicht om (on)bezoldigde werkzaamheden, die voor deze vereniging relevant zijn, aan het bestuur van de Vereniging te melden, die daarover ook de ALV in kennis stelt.

Motie 5:

  Afstemmen / opschorten van het ABP Gelet op het feit, dayt een Alg.Beleids Plan(ABP) een afgeleide van een door de leden vastgelegde Visie, Doel, Koers en Strategie dient te zijn en gelet op het feit, dat er met de door de ALV ingestelde Visie-werkgroep een traject is ingezet, om middels het voren van een brede open discussie te komen tot een door de leden breed gedragen Visie, Doel, Koers en Strategie, dient de ontwikkeling en vaststelling van het ABP te worden afgestemd / opgeschort, totdat de discussie over Visie, Doel, Koers en Strategie heeft vrucht gedragen.

Motie 6:

  Motie van wantrouwen jegens (voorzitter) Chris Smitskamp Verzoek tot intrekking van de door (waarnemend) voorzitter Chris Smitskamp, namens het bestuur van de Vereniging Milieudefensie, bij brief van 10 april 2002 genomen beslissing op de brief van 26 maart 2002 van A.M.L. van Rooij en hierover een motie van afkeur / wantrouwen tegenover Chris Smitskamp uit te spreken.

Voor de Toelichtingen van deze Moties verwijs ik u evenzo naar www.sdnl.nl/koersgroep.htm

Voor nadere informatie en commentaar kunt u contact opnemen met Harry Kerkhof, initiatiefnemer van de Koersgroep.

  H.J.A. Kerkhof
  Sjollemastraat 6
  8442 JS Heerenveen
  tel. 0513-624907
  fax.0513-645700
  E-mail: hjakerkhof@zonnet.nl

Uitgebreide versie met toelichting

 • MOTIE 1: - Ongeldigheid v.d. verkiezing van een Groepenvertegenwoordiger
 • MOTIE 2: - Aantal vacatures in het bestuur en het aantal tegenkandidaten
 • MOTIE 3: - Ontzetting uit de vereniging van dhr. R. Brockhus.
 • MOTIE 4: - Ontzeggen van het lidmaatschap aan personeelsleden
 • MOTIE 5: - Afstemmen / opschorten van het ABP in de ALV
 • MOTIE 6: - Motie van wantrouwen jegens (voorzitter) Chris Smitskamp