De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw bijgedrukte geld van DNB?

De vraag is: Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Euro . . Discussie

Europese parlementsverkiezingen 2009

De SDN-redactie stelt iedereen dezelfde twee vragen: Waar komen toch al die miljarden vandaan?
En daaraan gekoppeld: Moeten wij dan rente gaan betalen, over geld dat door onszelf gemaakt is?


Hans van Baalen lijsttrekker voor de VVD _ _ _ _ _ _ _ _ _ Agnes Kant fractievoorzitter van de SP


Peter van Dalen voor de Christen Unie _ _ _ _ _ _ _ _ _ Otto ter Haar voor De Groenen


Joeri Wiersma voor de Klokkenluiders Partij _ _ _ _ _ _ _ Düzgün Yildirim lijsttrekker voor Solidara


Sammy van Tuyll - Liberaal-Democratische Partij _ _ _ _ _ Wim van der Camp lijsttrekker voor het CDA


    Staatssecr. Jan Kees de Jager: belastingparadijzen_ _ _ Frank Neuman van Europa Voordelig! & Duurzaam


        CDA-kamerlid Haersma Buma weet 't niet precies_ _ SP-europarlementariër Eric Meijer staat voor raadsel

Het antwoord namens de minister van Financiën Wouter Bos

Korte Voorhout 7
Postbus 20201
2500 EE Den HaagGeachte heer Brockhus,

Dank voor uw schrijven aan minister Bos. Hij heeft mij gevraagd u te antwoorden.

De Nederlandse staat heeft 100% van de aandelen in Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. (FBNH) gekocht van de Belgische moeder, Fortis Bank S.A./N.V. Hiermee is eveneens het volledige belang van Fortis in de AA-onderdelen verworven. De Nederlandse staat heeft tevens 100% van de aandelen in FVN gekocht van Fortis Insurance N.V. Eveneens zijn 100% van de aandelen in FCI gekocht van Fortis Insurance International N.V.

De Nederlandse staat verkrijgt deze aandelen van Fortis. De prijs die moet worden betaald voor deze deelnemingen is € 16,8 miljard; dit bedrag is inmiddels betaald en ontvangen.

Daarnaast werkt de Nederlandse staat mee aan de onmiddellijke aflossing van de kortlopende schuld ten bedrage van maximaal € 34 miljard van FBNH en haar dochterondernemingen aan Fortis Bank S.A./N.V. Deze aflossing is voorgefinancieerd door een overbruggingskrediet verstrekt door DNB onder een garantie van de Staat. Op dit moment wordt aan een herfinanciering van deze lening gewerkt door de Staat. Het uiteindelijke doel is dat FBNH deze lening volledig zelf regelt op de financiële markten. Ook is afgesproken dat enkele langlopende leningen ter waarde van maximaal € 16 miljard versneld zullen worden afgelost door FBNH aan Fortis Bank S.A./N.V. en enkele financieringsmaatschappijen binnen Fortis. Deze aflossing zal op korte termijn moeten plaatsvinden. Ook hier zal de Nederlandse staat op basis van marktconforme voorwaarden aan meewerken.

De aankoop van de aandelen (ad € 16,8 miljard) en de door de Staat verstrekte leningen hebben geen rechtstreekse gevolgen voor de belastingbetaler. De aankoop van de eerder genoemde entiteiten kan worden aangemerkt als een financiële transactie. De Nederlandse staat leent voor zo'n transactie op de financiële markten. Bij een dergelijke financiële transactie staat tegenover de verschaffing van kapitaal door de Staat ook een groter bezit van de Staat (in de vorm van de staatsdeelneming). De benodigde financiering ten behoeve van het versneld aflossen van de eerder genoemde leningen is ook een financiële transactie. Dit betekent dat de verwerving van de aandelen en de financiering van de leningen voor de overheidsbalans in beginsel neutraal verloopt. De financiering hiervan telt dus niet mee in het EMU-saldo.

Voor de bovengenoemde transacties geldt wel dat de overheidsschuld toeneemt. Dit leidt tot hogere rentelasten voor de Staat. Daar staan echter hogere opbrengsten voor de Staat tegenover. Deze opbrengsten bestaan uit dividendopbrengsten (uit het aandelenbezit) en renteopbrengsten (uit de leningen aan FBNH). Op dit moment is nog niet duidelijk of de opbrengsten uit de nieuwe staatsdeelneming lager of hoger zullen zijn dan de extra rentelasten op de overheidsschuld. Ook is onduidelijk wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn van de verkoop van de deelnemingen door de Staat. Overigens merk ik op dat dividendopbrengsten en renteopbrengsten wel meetellen in het EMU-saldo.

De budgettaire verwerking van de gehele financiering zal plaatsvinden op hoofdstuk IXB van de Rijksbegroting bij het eerstvolgende budgettaire verwerkingsmoment. Dit zal bij de Najaarsnota gebeuren (tweede suppletoire begroting 2008).

De deelnemingen en de leningen zijn van tijdelijke aard. Het publieke belang ligt primair in het ondersteunen en herstellen van het vertrouwen in de gekochte bedrijfsonderdelen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geďnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

J.J.C. Sprenger
Directeur Voorlichting en Communicatie
Ministerie van Financiën

Het stellen van de juiste vragen is prioriteit nummer 1

De staatsschuld volgens het CBS