Groene stroom verhult subsidiemisbruik. Die overbodige 1,3 miljard subsidie moet naar de Nuloptie v van Edelchemie BV

Oproep voor de Algemene Leden Vergadering op 25 mei 2002

EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

De tegenaanval
Aangifte wegens smaad
Bas Vos weg bij Milieudefensie!
Royement Brockhus bij Milieudefensie
Bestuurslid Milieudefensie Vroomen reageert
Bij Milieudefensie gaat dan eindelijk de beuk er in !!
Ontwikkelingshulp dodelijk voor miljoenen. Milieudefensie?

  Rondschrijven over betere informatie voor leden van Milieudefensie
  Twentse Courant: Milieudefensie gaat aan manipulatie en bedrog ten onder
  Info over moties voor de Algemene Leden Vergadering van Milieudefensie
  NOODOPROEP aan wie milieubehoud en Milieudefensie belangrijk acht
  Tumult rond het aftreden van voorzitter Bas Vos van Milieudefensie
  De leugen regeert kritiek op Milieudefensie die u NIET mocht lezen
  Overzicht correspondentie en artikelen en het gevecht om democratie

  Aan alle leden van de "Vereniging Milieudefensie" (VMD).

  Heerenveen, 17 april 2002 en 20 april 2001.

Onderstaande tekst is weliswaar van 20 april 2001,
maar is nog net zo actueel als vandaag en op 25 mei 2002.


 • de "Koersgroep" en de situatie v.d. Vereniging Milieudefensie.

  De Koersgroep is een aantal verontruste Milieudefensie leden die samenwerken onder de naam "Koersgroep". Deze leden waren en zijn nog steeds verontrust over de koers die VMD is gaan varen. Tegelijk constateerden zij een sterk centralistisch denken en handelen bij directie en personeel, die daarbij geen strobreed in de weg wordt gelegd door het feitelijk verantwoordelijke bestuur dat op veel te grote afstand toekijkt en dit vervolgens welwillend gedoogt. Dit centralistisch denken en doen heeft tot gevolg, dat de leden van de vereniging nauwelijks en dan nog zeer selectief en tendentieus worden geïnformeerd over wat er in de vereniging gaande is.

  Er ontstaat daardoor een fatale spiraal: De leden(=ALV) kan het bestuur en directie niet meer controleren en corrigeren; de positie van de ALV als hoogste orgaan wordt uitgehold; het hoofdbureau koppelt zich steeds verder los van de leden en bepaalt zelf het beleid in onze vereniging. Er ontstaat in feite een losstaand "bedrijf" dat kennelijk niet meer principieel is gericht op het behoud van een schoon milieu en op het streven naar een duurzame maatschappij; dit bedrijf is in eerste instantie gericht op het instandhouden en versterken van zichzelf en van zijn "positie" in het Groene Poldermodel. Dus op eigen groei, ledenwinst, financiële winst en dus ook wervingsactie om giroleden en donaties te winnen i.p.v. ideële acties voor het milieu, acties gericht op leefbaarheid i.p.v. op milieu en duurzaamheid en persoonlijke ijdelheid, want men wil een geziene partner zijn in overleg en gesprekken met hoge bewindvoerders en ondernemers; men laat zich daar maar al te graag door "gebruiken". Kortom de harde acties van de oorspronkelijk militante Ver. Milieudefensie zijn verworden in ludieke publiciteitsstunts waarmee het "bedrijf" Milieudefensie de sympathie van het grote publiek probeert te verwerven.

  Zo'n pragmatisch bedrijf krijgt in zijn machtsstreven dan ook te maken met zaken als concurrentie van andere "bedrijven" in dezelfde branche; evenzo ligt dan een overname of fusie met de Stichting Natuur & Milieu, die reeds op dezelfde bedrijfsfeest is geschoeid, voor de hand. Natuurlijk komt dan de democratie binnen de vereniging in gevaar en raken belangrijke sturende ideële waarden als Visie, Doelstelling en Strategie in de vergetelheid.
  Natuurlijk worden de zelfstandige milieudefensiegroepen dan steeds meer "vergeten" en worden ze in toenemende mate door het hoofdbureau als instrument gebruikt voor de eigen doelen van het "bedrijf" en ingepast in de centrale regie. Het hoofdbureau in Amsterdam is zich steeds nadrukkelijker gaan opstellen tegenover de leden en probeert inmiddels openlijk bemoeienissen van leden af te weren. Met de invoering van het loongebouw(= een nieuw salarissysteem) wordt deze houding versterkt en bevestigd.

 • Wat wil en wat doet de Koersgroep.

  In oktober 1999 heeft Harry Kerkhof deze gevaarlijke ontwikkelingen onderkend. Hij zat in de 'denktanks' van het TOPS (is Schiphol-overleg) en 'Trek de groene grens' en weet dus waarover hij praat. Hij heeft toen de directie meegedeeld dat hij een brede open discussie binnen VMD opgang wil brengen over Visie, Doelstelling, Koers en Strategie. Er zou dan weer een beter zicht komen op wat VMD is, wat men wil, welke doelen men zich stelt en hoe men deze doelen wil bereiken. Deze discussie + versterking van de democratie is nog steeds het doel van de Koersgroep. Al snel bleek de weg naar bedoelde discussie geblokkeerd; enerzijds door de fusieperikelen met SNM en anderzijds door het afweren van de centralistisch denkende directie en een dito doende voorzitter Chris Zijdeveld. Er zat voor de koersgroep niets anders op dan deze obstakels te bestrijden.

  In die strijd zijn wij door directie en bestuur steeds in de "zeurhoek" gezet, doordat alle vaak goede denkbeelden en kritische geluiden door de directie werden opgepakt, vervormd, om vervolgens als directievoorstellen naar buiten gebracht te worden; zij meenden er goede sier mee te kunnen maken. Op die manier hebben wij (ten onrechte)het stempel "dissident" opgedrukt gekregen.

  Toen de fusie door SNM werd afgeblazen (MD voelde zich de afgewezen minnaar), kreeg de koersgroep te maken met een directie en bestuur die de denkbeelden van de fusie nu zelf wilden verwezenlijken; het vormen van een groot "bedrijf" was en blijft nog steeds het streven. Daarnaast werd het ondemocratische gedrag en dito verhoudingen steeds meer voelbaar en de weerstand tegen de 'koershoudende' Koersgroep steeds groter. Het is nu geworden tot een regelrechte machtsstrijd. Het werd steeds duidelijker dat als de koersgroep zijn goede bedoelingen van de discussie, enz. ooit zou willen bereiken, dan zal eerst deze machtsstrijd met directie en bestuur moeten worden opgelost.

  Deze strijd zal de koersgroep alleen maar kunnen oplossen, als wij de leden kunnen bereiken; als wij hen kunnen informeren over deze zaken. Wij zijn toen een actie begonnen om een eigen ALV bijeen te roepen. Dat kan, als tenminste 250 leden daarom verzoeken. In deze eigen ALV kunnen wij de Statuten zodanig wijzigen, dat de informatievoorziening naar alle leden verplicht wordt gesteld, de democratische mogelijkheden worden vergroot en dat de positie van de ALV als hoogste en machtigste orgaan in de vereniging wordt herbevestigd en feitelijk wordt geëfectueerd.

 • de kansen die de ALV's bieden.

  Door het verzenden van e-mailberichten is het ons gelukt om niet 250 maar zelfs 430 medestanders te vinden. Het directe resultaat is zeer hoopgevend: voorzitter Chris Zijdeveld inmiddels is opgevolgd door de voor onze ideëen openstaande Bas Vos. Dit opende de weg naar overleg, wat resulteerde in de gezamenlijke afspraak van de aangekondigde serie van drie ALV's. In deze ALV's zullen al onze agendavoorstellen gestructureerd aan de orde komen; ook en met name de door ons voorgestelde Statuten- en Reglementswijzigingen.

  Nu de Koersgroep er na een moeizame schijnbaar hopeloze strijd in is geslaagd om u te bereiken en u te informeren over de ondemocratische toestanden bij onze ideële Vereniging Milieudefensie, is het zaak om de leden ook daadwerkelijk bij de vereniging te betrekken, zodat ze de door ons aangeboden mogelijkheden tot verbetering kunnen "verzilveren". Onze voorstellen moeten immers nog door u worden bediscussieerd en vervolgens door de ALV met een 2/3 meerderheid worden aanvaard, voordat ze als bindende Statuten kunnen gaan gelden.

  NB.
  In tegenstelling tot eerdere berichten dat er een extra ALV op 9 juni zou worden gehouden, maak ik u erop attent, dat de drie in deze brief. Genoemde ALV's zullen worden gehouden op 12 mei, 16 juni en in het najaar van 2001; u krijgt hierover nog nader bericht van het bestuur.

  Als u, met ons, het grote belang van deze ALV's voor de democratische en open cultuur binnen de Vereniging Milieudefensie inziet en u wilt de Koersgroepleden steunen in hun nog lang niet gestreden strijd, geeft u zich dan op voor zo mogelijk alle drie de ALV's; zij en onze vereniging zijn het waard.

  H.J.A. Kerkhof
  Sjollemastraat 6
  8442 JS Heerenveen
  tel. 0513-624907
  fax. 0513-645700
  E-mail: hjakerkhof@zonnet.nl

P.s. De koersgroep bestaat uit ongeveer 450 leden die hebben laten blijken verandering te willen. Vermoedelijk zal zelfs de overgrote meerderheid de koersgroep met haar voorstellen willen ondersteunen indien zijn daarvan op de hoogte zouden zijn. Het is inmiddels onmogelijk gebleken om via het verenigingsblad voldoende informatie aan de leden voor te leggen.

  Aangifte wegens smaad via Radio 1 tegen Bas Vos oud-voorzitter VMD
  Video-overzicht met o.a. het aftreden van Bas Vos en het verslag van Twee Vandaag
  Commentaar van Bas Vos bij Radio 1 op zijn acute aftreden als voorzitter van Milieudefensie
  Reactie van de Koersgroep op het commentaar van Bas Vos op Radio 1 op 3 december 2001
  Fel protest van bestuurslid Barry Vroomen op de uitlatingen van Bas Vos
  Jerphaas Donner is dir. Milieukontakt O-Europa van St. Natuur & Milieu: V/h de milieubeweging
  Hein-Anton van der Heijden in VMD-magazien: Actiepoot Milieudefensie bloedt dood
  Frits Bloemendaal in HP / de Tijd over de milieubeweging: Verkalkt verzet
  Beroepschrift tegen de brief van 12 februari 2001 van Chris Smitskamp van milieudefensie
  Tegeneis tot het ontzetten van Chris Smitskamp uit het bestuur van Milieudefensie
  Tegenaanval van R.M. Brockhus tegen het royementsbesluit van het bestuur van Milieudefensie
  Reactie woordvoerder van R.M. Brockhus op de aanzegging van royement door Milieudefensie
  Bij Milieudefensie gaat eindelijk de beuk erin. Het wordt kiezen of kabelen.
  Aangifte wegens smaad via Radio 1 van Bas Vos oud-voorzitter van Milieudefensie
  Bestuurslid Vroomen reageert op interview met Bas Vos in radioprogramma 'De Ochtenden'
  Barry Vroomen, bestuurslid van Milieudefensie vraagt om verantwoording een het dagelijks bestuur
  F.F. Beunk, Amsterdam (lid presidium ledenvergadering VMD) in de Volkskrant
  Uit het grote sprookjesboek van Dagblad De Telegraaf: 'Voorzitter Milieudefensie vertrekt'
  Brief uit 1990 aan het bestuur van Milieudefensie nog steeds actueel m.b.t. consumenteninformatie
  Veranderingen in het bestuur van Milieudefensie leidt tot herbezinning
  Rob Brockhus reageert op de brief van Philippe van Milieudefensie
  Milieudefensie trekt ook het boetekleed aan.