Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!


Kiesraad . . . Advies . . . De Groenen . . . SDN . . . Mens & spirit . . . EuroStaete

Info voor alle partijvoorzitters

L.s.

Over onderstaand bericht hebben wij van u nog geen reactie mogen ontvangen. Het is erg belangrijk om ook uw mening te kunnen weergeven op de kiesraadlijst bij de Sociale Databank Nederland.

Of uw partij een zetel zal halen is niet aan de orde, maar het in de Tweede Kamer aan de orde stellen van een bepaald onderwerp van belang wel. Met Kamerzetel 151 als inspraakrecht in het parlement hebt u in elk geval de mogelijkheid uw standpunt naar voren te brengen in de politieke discussie. Toon aan dat u een functionele democratie wenst.

Aan alle partijen die in de Kiesraad zijn ingeschreven zenden wij dit bericht.

Het inspraakrecht voor de burgers in de actuele politiek in het parlement is net zo'n grote stap als het accepteren van het vrouwenkiesrecht in het begin van de vorige eeuw. De suffragettes vochten als leeuwinnen om hun democratische burgerrechten in de wet verankerd te krijgen.

Vandaag staan we opnieuw voor een strijdpunt van fundamentele kiezersrechten, namelijk over inspraak in de politiek. Dit recht kan niet zomaar en zonder slag of stoot worden toegekend aan de burgers. Het verzet van de zittende politieke elite moet niet worden onderschat. Iedereen weet dat in de verkiezingscampagnes van alles beloofd wordt en daarna heel weinig nagekomen. 

Wij sturen u de onderstaande tekst die op de website www.kamerzetel.nl/kiesraad-stopbord.htm staat met het klemmende verzoek om op uw eigen website het logo van Kamerzetel 151 te plaatsen. Daarnaast is het van groot belang dat (met name de nieuwe en kleine partijen) in hun acties het inspreekrecht in de Tweede Kamer liefst gezamenlijk gaan uitdragen en opeisen. Het is heel zeker dat misschien een of twee nieuwe partijen erin zullen slagen om een Kamerzetel te verwerven, en dat sluit alle andere nieuwe partijen de komende regeerperiode volkomen uit. Alleen met het afdwingen van het inspraakrecht voor de burgers heeft iedereen straks een gerede kans om het eigen punt op de politieke agenda te krijgen, zoals omschreven op: www.kamerzetel.nl/kiesraad-overzicht.htm

Over enkele weken zullen wij u nogmaals vragen of u dit recht voor de burgers en uzelf wilt claimen.

Het inspraakrecht 

Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren. Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen naar een partij die de formule van Kamerzetel 151 al in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook naar uw eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen gerespecteerd wordt.

In het overzicht hierboven staan de adressen en telefoonnummers voor zover die bekend zijn. Alle partijen worden uitgenodigd om te verklaren dat zij die inspraak van de burger wensen of niet, zodat in dit overzicht een duidelijke keuze ontstaat welke partij van èchte democraten iemand eenmalig wil afvaardigen naar het parlement. Uw keuze is belangrijker dan u denkt. De kloof tussen de burgerij en de politiek, die zoveel mensen het geloof in politiek Den Haag heeft doen verliezen, kan deels worden overbrugd. De keus is aan u !!!! Niet alleen op die ene dag van de verkiezingen, maar elke dag.

De simpele vraag aan de partij waarop u denkt te gaan stemmen is: "Zit u voor uzelf in die blauwe zetel of namens mij; en stelt u dan de vragen die ik gesteld wil zien?". Wanneer men met de smoes komt: "Dat niet alle vragen van 16 miljoen Nederlanders aan de orde kunnen komen", kunt u antwoorden: "Prima, dan ga ik stemmen op een partij die mij inspreekrecht in het parlement wil geven". Eens kijken of de democratisering van de politiek dan niet een duwtje in de goede richting krijgt. Wanneer voldoende partijen dit initiatief hanteren, dan kunnen de media er geen ludieke reportage over maken, maar zullen ze serieuze vragen moeten stellen.

Het meest cruciale aspect van democratisch belang voor de burger is de integriteit van de rechtspraak. Er zijn zoveel zaken die verkeerd lopen in het recht waarover de Tweede Kamer alsmaar blijft zwijgen, dat elk initiatief vanuit de samenleving om helderheid te krijgen over wat er achter de gordijnen van het zogenaamde rechtssysteem plaatsvindt moet worden ondersteund. Er ligt bij de komende verkiezingen een kans voor burgerlijke controle op de politieke machinaties, zodat Kamerzetel 151 een absolute must is om de rechtszekerheid in zowel familierechtzaken, strafzaken en civiele aangelegenheden te kunnen verkrijgen. Het is onacceptabel dat onderdelen van dossiers van rechtszittingen zomaar kunnen verdwijnen. De vonnissen zijn daardoor niet meer gebaseerd op wettelijk recht, maar op valse motieven.

Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus (redactie Sociale Databank Nederland)

Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Fax.: 035-5244142
Mail: sdn@wxs.nl
Web: www.sdnl.nl

P.s., van de in de Tweede Kamer zitting hebbende partijen is nog geen reactie gekomen. Het is aan u om een standpunt daarover af te dwingen. De partij met zendtijd voor politieke partijen die als eerste Kamerzetel 151 als speerpunt naar voren brengt, zal een flinke zetelwinst kunnen boeken. De burger wil namelijk ook ná de verkiezingen serieus genomen worden. Waarom Alexander Pechtold nog niet aan de telefoon is gaan hangen is een raadsel. Het idee is bijna op het lijf van D66 geschreven. Bestuurlijke en politieke vernieuwing in optima forma. 

Sluit de rijen op dit punt, iedereen heeft er groot belang bij...!!