Groene stroom verhult subsidiemisbruik. Zie ons advies onderaan....!

Groene stroom verhult subsidiemisbruik

href="http://www.sdnl.nl/kn.htm"> Katholiek Nieuwsblad . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Media

Staat der Nederlanden aansprakelijk voor volksgezondheidseffecten van geïmpregneerd hout

Euro-fraude

  van 2 augustus 2001


Groene stroom verhult subsidiemisbruik




De Staat der Nederlanden is aansprakelijk voor de volksgezondheidseffecten van geïmpregneerd hout, Dit zal een explosie val kanker veroorzaken, aldus veiligheidskundige ing. Ad van Rooij, In het kader van `groene stroom' mag minister Pronk van de Europese Commissie voor het opstoken van het hout een subsidie verstrekken, Maar dat betekent alleen maar extra verspreiding van het gif. (Klik op logo -->)


  Henk Rijkers

Ing. Ad van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in Sint-Oedenrode timmert al jaren aan de weg met zijn strijd tegen geïmpregneerd hout. Via dit hout worden levensgevaarlijke afvalstoffen uit de metaalindustrie in omloop gebracht. De stoffen in kwestie (arseenzuur en chroomtrioxide) ontsnappen geleidelijk aan het hout en zijn zeer kankerverwekkend. Het gebruik ervan gaat ook in tegen alle Europese richtlijnen en verordeningen. Dat impregneren nog altijd kan doorgaan, is te danken aan een fout in de toelatingsbeschikking van het impregneermiddel (zgn. superwolmanzout-Co) door het ministerie van Volksgezondheid. Daarin staat het arseenzuur vermeld ais 'arseenpentoxide', ook een gif, maar minder gevaarlijk.

  Lucratief

Van Rooij stelt de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor de fout, die hij aan opzet toeschrijft. Volgens hem is er onder verantwoordelijkheid van minister Borst valsheid in geschrift gepleegd. Men is zich wel degelijk bewust van de zware milieuverontreiniging en de kanker als gevolg van het geïmpregneerde hout, maar er zijn grote financiële belangen mee gemoeid. Enerzijds is het impregneren van hout een lucratieve bezigheid, anderzijds is de overheid daar zo sterk bij betrokken geraakt, dat zij medeaansprakelijk is voor financiële claims als gevolg van de schade aan de volksgezondheid.

  Pesterij door de staat

Oud-Kamerlid Hendriks (Algemeen Ouderen Verbond) heeft de zaak van het geïmpregneerde hout aan de orde durven stellen in de Tweede Kamer. Hij ligt nog altijd overhoop met minister De Vries van Binnenlandse Zaken over de terugbetaling van een subsidie van f 30.000,- aan zijn partijbureau. Volgens Van Rooij is dit ten onrechte en is hier sprake van pesterij door de Staat, juist omdat Hendriks het gewaagd heeft de vuile was van de Staat der Nederlanden buiten te hangen. Binnen enkele weken doet de Raad van State uitspraak in de zaak, waarover beide partijen sinds 1996 met elkaar in conflict zijn.

  Groene stroom

Terwijl Nederland zelf aan de schandpaal gaat vanwege het misbruik van Europese werkgelegenheidsubsidies, heeft minister Pronk (VROM) mogelijk alweer een nieuwe omstreden Europese subsidie in de wacht gesleept. Deze is rechtstreeks met de kwestie van het geïmpregneerde hout verbonden. Het gaat om een bedrag van f. 1,3 miljard deels bestemd voor de kolenvergasser Demkolec in Buggenum (bij Roermond). Een schandaal van de eerste orde, volgens ing. Ad van Rooij. De centrale wordt namelijk onder meer gestookt met geïmpregneerd afvalhout en met slib dat vergiftigd is met de stoffen die aan dat hout zijn ontsnapt. Deze gevaarlijke stoffen komen terecht in de vliegas, die weer de grondstof voor cement is. Dat cement vormt een bedreiging voor iedere bouwvakker die ermee werkt. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn al vanaf de kleinste hoeveelheid kankerverwekkend en dringen zonder moeite door de huid. De opgewekte stroom wordt gesleten als 'groene stroom'.

  Giftig cement

Er zijn dus vele groepen mensen die met het giftige geïmpregneerde hout in aanraking komen het gaat niet alleen om degenen die het impregneren uitvoeren, maar ook om de werknemers die het hout verwerken tot schuttingen, tuinhuisjes en kinderspeeltoestellen e.d. In de afvalfase zijn er mensen die het hout versnipperen en mensen die het verstoken in de centrale in Buggenum. Ten slotte zijn er de al genoemde bouwvakkers die met het giftige cement moeten werken. Onduidelijk is hoe groot de vergiftiging is bij bijvoorbeeld kinderen die spelen met toestellen van geïmpregneerd hout.

Van Rooij voorspelt de Staat der Nederlanden als gevolg hiervan een stortvloed aan claims: "Zowel arseenzuur als chroomtrioxide staan bovenaan op de lijst van beroepskankers. Door de 'fout' van het ministerie van VWS, heeft Nederland de verplichte Europese risicobeoordeling ontdoken. Werkgevers zijn echter op grond van de Arbo-wet verplicht hun werknemers via een zgn. maximaal brongerichte aanpak tegen deze stoffen te beschermen. Op dit punt overtreden alle werkgevers van de genoemde werknemers de Arbo-wet. Dat betekent dat zij alle gezondheidsschade bij hun werknemers zullen kunnen verhalen op de Staat."


  Commentaar R.M. Brockhus

Het lijkt erop dat Nederland opnieuw in de fout gaat met een Europese subsidie. Deze politieke misser is niet alleen drie keer groter dan die voor de werkgelegenheid, maar is wat betreft de gevolgen volstrekt abject. Iedereen kan begrijpen dat wanneer je biomassa opstookt (hetgeen feitelijk gevaarlijk afval is en niks gezond) er niet alleen evenveel CO2 in de lucht geblazen wordt als met het verbranden van olie of steenkool, maar dat in die giftige biomassa zeer fijn verdeeld een concentratie aan zware metalen zit. Zoals hierboven beschreven, komt deze vergiftiging met zware metalen als een fijne fall-out via de schoorsteen in ons milieu; en daarmee in de voedselketen. De gevolgen op langere termijn zijn echt niet in te schatten.

  Advies

Het zou een grote verbetering zijn wanneer deze Europese subsidie niet aan de gifspuitende kolencentrales zou worden toegekend, onder het mom van 'groene stroom'. Want in werkelijkheid produceren die 'GIF-groene' stroom, waarvan we allemaal de schade zullen ondervinden. Die 1,3 miljard gulden moet worden aangewend om de technologie toe te laten passen die er al lang is, en waarmee het gif compleet onschadelijk kan worden gemaakt. Gif met gif bestrijden kan, wanneer er een energiedrager gevonden kan worden. Die energie is in hout en ander brandbaar materiaal voldoende aanwezig om alle gevaren van milieuvergiftiging te kunnen afwenden en de meeste milieuproblemen op te lossen.

  Technologie

Ons advies is dan ook om allereerst de te bekijken die bij de Sociale Databank Nederland op het internet te zien zijn. Het enige probleem is om deze technologische oplossing, die Nuloptie genoemd wordt, op grote schaal toe te laten passen. Dat is zuiver een kwestie van voldoende media-aandacht. Het is niet alleen voor Nederland een uitweg uit de milieuproblemen, maar ook voor andere landen, omdat die technologie op kleine en op grote schaal kan worden toegepast. Het is onze wens dat overheden zich gaan buigen over deze op een presenteerblaadje aangeboden oplossing van een heel groot probleem. Bezoek de website Edelchemie en bekijk de diverse over de verontreiniging van het milieu en de oplossing daarvoor achter de knop Nuloptie van Edelchemie BV, of nu direct.