De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold. Met KAMERZETEL 151 zeker niet...!!
oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

's-Gravenhage, 13 mei 1998

Vragen van het lid Hendriks aan de Minister van Justitie.

 1. Hebt u kennis genomen van de hongerstaking van een vader bij de Vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming in Assen?

 2. Acht u het gewenst dat de Raden voor de Kinderbescherming na valse incestaanklachten in hun raadsrapporten adviseren dat de aangeklaagde ouders hun kinderen niet mogen zien omdat de kinderen eerst tot rust moeten komen?

 3. Deelt u de opvatting van de Raden voor de Kinderbescherming dat ouders zich niet moeten verdedigen tegen valse incestaanklachten? Indien neen, waarom niet?

 4. Deelt u de opvatting van de Raden voor de Kinderbescherming dat streven naar rechtvaardigheid in strijd is met de "rust" voor de kinderen, en ouders derhalve geen gebruik mogen maken van de wettelijke mogelijkheden?

 5. Mogen voogdij-instellingen verzoekschriften in de jeugd- en familiesector bij de rechtbanken en/of bureau kinderrechter zonder procureur indienen? Zo ja, wat is hiervoor de wettige basis? Zo neen, hoe kunnen deze praktijken dan toch plaatsvinden en bent U bereid een einde te maken aan deze praktijken?

 6. Mogen ouders verzoekschriften in de jeugd- en familiesector bij de rechtbanken en/of bureau kinderrechter zonder procureur indienen? Zo ja, wat is hiervoor de wettige basis? Zo nee, wilt u deze mogelijkheid een wettelijke basis geven?

 7. Wordt een kinderrechter bij de rechtbank aangemerkt als een lid van een rechterlijk college? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?

 8. Wat is de wettelijke status van de bureaus kinderrechter?

 9. Acht u een gelijke behandeling voor ouders en voogdij-instellingen gelet op de vragen 5, 6 en 7 bij het indienen van verzoekschriften bij rechtbanken en/of bureaus kinderrechter in de jeugd- en familiesector gewenst? Zo nee, waarom niet?

  Th.J.M. Hendriks
  13 mei 1998

  
  
  
  
  
  

  Voetnoot .

  Drentse Courant, 11 en 12 mei jl.
  Nieuwsblad van het Noorden, 12 mei jl.

Antwoord van minister van Justitie a.i. Dijkstal op deze vragen
Ook de Nederlandse Staat schadeplichtig bij grove nalatigheid gezondheidsrisico's
Europese Hof Rechten van de Mens veroordeelt overheid tot schadevergoeding
Uw schadeclaim tegen de Staat der Nederlanden m.b.t. arsenicumvergiftiging
SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm"> Homepage van Kamerlid Hendriks

Advies:

Lees het boek "De onzichtbare hand van de politiek"
Geschreven door de NRC-journalisten Cees Banning en Tom Jan Meeuws.
ISBN 9050183964