De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold. Met KAMERZETEL 151 zeker niet...!!
oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

De heer Th.J.M. Hendriks, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft op 27 maart 1998 de volgende vragen bij de Kamervoorzitter gedeponeerd ter doorzending aan de betreffende ministers.

Onderwerp: Kamervragen aan de Ministers van Justitie, van VWS en VROM over wolmanzouten en Europees milieurechtVan het lid Hendriks (Hendriks) aan de Ministers van Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu:

 1. Kent U het rapport "Gezondheidsrisico's van houtverduurzamingsmiddelen: Oriënterende evaluatie voor CCA-zouten", dat in november 1994 werd uitgebracht in opdracht van het Ministerie van VWS?

 2. Is het u bekend dat daarin staat geschreven dat na ongecontroleerde verbranding de achterblijvende as ongeveer 5600 mg arseen per kg bevat. en dat het daarmee de grens van gevaarlijk afval honderdvoudig te boven gaat?

 3. Kent U het rapport "Basisdocument Arseen", uitgebracht in januari 1990 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

 4. Is het U bekend dat daarin staat geschreven dat bij ongecontroleerde verbranding van met arseen geïmpregneerd hout 20 tot 80 procent van het arseen in de lucht terechtkomt, en dat het arseen nagenoeg volledig aan aërosolen gebonden is?

 5. Is het U bekend dat daarin staat geschreven. dat het betreffende arseen in aërosolen tot een van de allerfijnste aërosolfracties behoort (massamediaan circa 0,4 m en 85 % beneden 1 m) en daardoor bij inademing tot diep in de longblaasjes terecht kan komen en zo kanker veroorzaken?

 6. Hebt U kennis genomen van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 19 februari 1998, nummer 216/1996/735/932' ?

 7. Is het U bekend dat in die uitspraak valt te lezen dat arsenicum in principe in al zijn verbindingen kankerverwekkend is, omdat het in het menselijk lichaam wordt 'omgezet in arsenaat dat de plaats van fosfaatgroepen in het DNA inneemt, wat leidt tot fouten bij de celdeling en als zodanig tot kanker?

 8. Is het U bekend dat die uitspraak stelt dat de overheid op grond van artikel 8 EVRM een actieve rol moet spelen bij het verstrekken van informatie over de risico's van met arseen geïmpregneerd hout als dat het privé-leven van mensen ernstig nadelig kan beïnvloeden?

 9. Is het U bekend dat over geheel Nederland met arseen geïmpregneerd afvalhout wordt verbrand in houtkachels, in open haarden binnenshuis en op brandstapels in de buitenlucht, zonder dat de Staat haar inwoners heeft geïnformeerd over de risico's van de vrijkomende arseen-aërosolen in de lucht en de zeer hoge arseenconcentraties in de as?

 10. Deelt U de mening, dat de Staat op grond van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 19 februari 1998 met betrekking tot artikel 8 van het EVRM de plicht heeft tot de actiever verstrekking van informatie aan alle inwoners van Nederland over de grote risico's van het verbranden van met arseen geïmpregneerd hout in kachels, open haarden, op brandstapels en dergelijke?

 11. Hoe gaat U deze informatie concreet verstrekken?

 12. Erkent U dat de Staat nalatig is geweest om de Nederlandse bevolking te informeren en dat de Staat op basis van de uitspraak van het Europese Hof verplicht is tot het vergoeden van de aangerichte schade?

 13. Bent U bereid alsnog uitvoering te geven aan de door de Tweede Kamer op 12 november 1996* en op 19 november 1996 aangenomen moties om arseenhoudende wolmanzouten te verbieden?

 14. Bent U bereid, gelet op het bovenstaande, de door U gegeven antwoorden op mijn vragen van 6 augustus 1996* en op 7 november 1997* betreffende het onmiddellijk verbod op het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten te herzien?

Th.J.M. Hendriks
27 maart 1998 1. Jurisprudentie Bestuursrecht 1998, nr. 49 (12 maart 19,98, afl. 3)
 2. Handelingen Tweede Kamer, 1992-1992, blz. 781 en 1266. Tweede Kamerstuk 22 300, XI, nr. 25.
 3. Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer 1996-1997, nr. 33
 4. Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer 1997-1998, nr. 369


Geïmpregneerd hout in uw tuin staat stijf van Arseenzuur en Chroomtrioxide. Beide stoffen staan op de zwarte lijst van uiterst kankerverwekkende stoffen. Spelen de kinderen in de buurt ook op dat niet-rottende hout?? De Italiaanse Staat is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de inwoners van Manfredonia. Voor Nederland zal dat ook gaan gebeuren, alleen dan voor ALLE Nederlanders. Ook de Nederlandse Staat schadeplichtig bij grove nalatigheid gezondheidsrisico's
Geïmpregneerd hout in uw tuin staat stijf van Arseenzuur en Chroomtrioxide. Beide stoffen staan op de zwarte lijst van uiterst kankerverwekkende stoffen. Spelen de kinderen in de buurt ook op dat niet-rottende hout?? De Italiaanse Staat is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de inwoners van Manfredonia. Voor Nederland zal dat ook gaan gebeuren, alleen dan voor ALLE Nederlanders. Europese Hof Rechten van de Mens veroordeelt overheid tot schadevergoeding
Geïmpregneerd hout in uw tuin staat stijf van Arseenzuur en Chroomtrioxide. Beide stoffen staan op de zwarte lijst van uiterst kankerverwekkende stoffen. Spelen de kinderen in de buurt ook op dat niet-rottende hout?? De Italiaanse Staat is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de inwoners van Manfredonia. Voor Nederland zal dat ook gaan gebeuren, alleen dan voor ALLE Nederlanders. Uw schadeclaim tegen de Staat der Nederlanden m.b.t. arsenicumvergiftiging
Uitzending van 2 Vandaag op 18 juli over het milieuschandaal aan de Wolfswinkel in Son / St. Oedenrode
Geïmpregneerd hout in uw tuin staat stijf van Arseenzuur en Chroomtrioxide. Beide stoffen staan op de zwarte lijst van uiterst kankerverwekkende stoffen. Spelen de kinderen in de buurt ook op dat niet-rottende hout?? De Italiaanse Staat is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de inwoners van Manfredonia. Voor Nederland zal dat ook gaan gebeuren, alleen dan voor ALLE Nederlanders. Hulp bij het indienen van deze schadeclaim
Geïmpregneerd hout in uw tuin staat stijf van Arseenzuur en Chroomtrioxide. Beide stoffen staan op de zwarte lijst van uiterst kankerverwekkende stoffen. Spelen de kinderen in de buurt ook op dat niet-rottende hout?? De Italiaanse Staat is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de inwoners van Manfredonia. Voor Nederland zal dat ook gaan gebeuren, alleen dan voor ALLE Nederlanders. Publicatie hierover in de Staatscourant van 23 maart 1998