De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold. Met KAMERZETEL 151 zeker niet...!!oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

KAMERVRAGEN


's-Gravenhage, 19 juni 1997

         Bijdrage debat Europese Top Amsterdam
         door lid Th.J.M. Hendriks, 10 juni 1997

Plenair debat

Voorzitter,

Allereerst wil ik dat de regering reageert op een bericht op internet bij de Sociale Databank Nederland, dat door invoering van de euro een zeer forse inflatie dreigt.

De geldmiddelen in het euro-betalingsverkeer zullen per 1-1-1999 geen valuta-vertraging meer ondervinden. Het speculatie-circuit binnen de Unie zal eveneens verdwijnen. Kortom er komen honderden miljarden aan valuta vrij uit het wegvallende Europese valuta- en speculatieverkeer, wat grote inflatie tot gevolg kan hebben. Hoe denkt de regering dit gevaar te keren?

Voorzitter,

Wat gaat de regering daarnaast doen met onze deviezenreserve? De Nederlandse burgers hebben hiervoor immers met hun arbeid producten geleverd aan de overige lidstaten. Per 1 januari 1999 zullen de nationale munten verdwijnen. Daarmee dreigt de koopkracht van de deviezen weg te vallen, of zie ik dat verkeerd? Hierover zag ik niets in het verdrag van Amsterdam.

Mijn vraag: ligt het in het voornemen van de regering om tegen die tijd het saldo van de deviezen tot nul terug te brengen? En op welke wijze denkt de regering dat te realiseren?

Gaat Nederland voor 1 januari 1999 het Europese deel van de deviezen (totaal 40 miljard) besteden aan producten in de overige lidstaten? flat zal dan tot gevolg hebben dat in de Unie veel werkgelegenheid wordt gecreëerd. Er ligt hier voor de Unie Ca. 500 miljard gulden aan werkgelegenheid voor het oprapen.

Maar, doen de overige lidstaten met HUN deviezenvoorraden, onder dreiging van eenzelfde verlies aan deviezenkoopkracht, en vanuit hun eigen belang t.a.v. de overige lidstaten dan hetzelfde? Is daarover op de Euro-Top gesproken?

Voorzitter,

U begrijpt nu waarom ik de grote deviezenvoorraden koppel aan de werkgelegenheid. Want de politiek zal aan de burgers nooit kunnen uitleggen, dat het geld dat met hun arbeid is verdiend in EEN KLAP zal worden VERNIETIGD met het verdwijnen van de euro-deviezen. Het gaat hier uitsluitend om de politieke wil om de werkloosheid in Europa te bestrijden! Was die op de Top niet aanwezig?

Met het door mij gesignaleerde deviezensaldo zal de regering helaas de staatsschuld NIET kunnen mogen verlagen. Wel zal de regering kunnen overwegen om hiermee de jarenlange greep uit de pensioenkas van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ongedaan te maken, danwel dit saldo te gebruiken voor het versterken van het AOW-fonds, zoals ik twee jaar geleden ook al voorstelde te doen met de 30 bankfusiemiljarden. De Ecofin-Raad heeft hierover nog steeds geen oordeel gegeven. Komt dat nog?

Wel moet ik toegeven dat deze laatste fraaie alternatieve oplossing - het vormen van spaarpotten - voor ons land en de Unie vandaag geen enkel uur aan werkgelegenheid oplevert. En die willen we toch zo graag allemaal in Europa bevorderen..!!

SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">Homepage van Kamerlid Hendriks
Zie het vervolg met schriftelijke vragen


   Commentaar:

  Kamerlid Hendriks had 2,5 minuten de tijd om deze tekst uit te spreken. Hij had juist vanwege zijn beperkte spreektijd en de daarop aangepaste lengte van de tekst kamervoorzitter Bukman een afschrift door de bode laten aanreiken om deze te informeren. Meestal signeert de voorzitter dan wel voor akkoord. Deze dag echter bleef de paraaf voor akkoord uit, en hield Bukman zich zodanig strak aan de tijd, dat de laatste alinea niet eens uitgesproken mocht worden. Op een knorrige zeer cruë manier gebood hij de volksveretegenwoordiger zijn rede af te breken. Het getuigt van weinig respect voor de democratie en voor de bovenstaande inbreng van de heer Hendriks. Kamervoorzitter Bukman is van het CDA. Goed onthouden voor de volgende verkiezingen