De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold. Met KAMERZETEL 151 zeker niet...!!oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

KAMERVRAGEN


  's-Gravenhage, 19 juni 1997

Schriftelijke vragen van het lid Hendriks aan de Minister van Financiën

 1. Hebt U tijdens het beraad van de Europese Top in Amsterdam gesproken over de consequenties van de euro, voor de werkgelegenheid en voor de waarde van de valutareserves? Immers, bij het vervangen van de munten van de lidstaten, zullen straks ook de valutareserves omgewisseld dienen te worden in euro's, en die zijn economisch niet van elkaar te onderscheiden. Zo ja, wat is dan afgesproken over de clearing? Zo neen, deelt U de mening dat het Europese deel van de deviezen der lidstaten na 1 januari 1999 feitelijk niet meer inwisselbaar zijn?

 2. Kunt U aangeven welk deel van de huidige Nederlandse deviezenvoorraad van ca. 40 miljard gulden bestaat uit valuta's der lidstaten? Zo neen, waarom niet?

 3. Kunt U aangeven hoe hoog de deviezenvoorraad van de 15 lidstaten der EU momenteel is?

 4. Wat gebeurt er met de onder lid twee en drie vermelde deviezenvoorraden, bij de inwerkingtreding van de EMU?

 5. Is de conversie van de Europese deviezen feitelijk niet hetzelfde als het inflatoir creëren van nationaal geld? Zo ja, heeft dan de Nederlandse overheid het recht om de koopkracht in deze deviezen, die door de burgers met export werd verdiend, te vernietigen om inflatie te voorkomen?

 6. Welke rechtsgronden zijn er om deviezen, al dan niet geconverteerd, aan de nationale welvaart, en daarmee aan de werkgelegenheid, te onttrekken? Zo ja, welke wet voorziet dan in deze onteigening?

 7. Is een oplossing mogelijk van het onder vraag 5 vermelde probleem van conversie, door het saldo voor 1 januari 1999 naar nul terug te brengen? Zo ja, hoe denkt u deze nationale vordering op de overige 14 lidstaten van de EU te besteden, en waaraan?

 8. Kunt u zowel voor Nederland als voor de overige lidstaten aangeven wat de consequenties voor de werkgelegenheid zijn, wanneer alle lidstaten dezelfde oplossing kiezen om hun onderlinge vorderingen te verzilveren?

 9. Bent U bereid tijdens de eerstvolgende Euro-Top c.q. EcofinRaad een voorstel te doen om de deviezenvoorraden van alle lidstaten om te laten zetten naar export- c.q. importorders, en daarmee werkgelegenheid en economische groei voor de hele EU te bevorderen? Zo neen, waarom niet?

 10. Hebt U al antwoord ontvangen van de EcofinRaad over de door mij, via de Commissie Financiën, aangemelde fusiemiljarden van de banken, en deze voor de financiering van de AOW aan te wenden? Zo ja, hoe luidt het antwoord?


  's-Gravenhage, 18 september 1996, Algemene politieke beschouwingen Begroting 1997 (25.000)
  Vragen van Lid Hendriks aan de Ministers VWS en EZ over ISDN en Europese mededingingsrecht
  Kamerlid Hendriks pareert Jet Nijpels' tirade in de Gelderlander
  Schriftelijke vragen van het lid Hendriks aan de Minister van Financiën
  Bijdrage aan het Kamerdebat Europese Top Amsterdam door het lid Th.J.M. Hendriks, 10 juni 1997
  Kamerlid Hendriks in de Algemene Beschouwingen 1998
  Kamerlid Hendriks in de Algemene Financiële Beschouwingen voor 1998
  Kamervragen over belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming
  Dankbrief van Kamerlid Hendriks voor de cd-rom Internet Simulatie voor Maatschappijleer
  Aanbieding van Internet cd-rom aan Minister Zalm
  Kamervragen inzake de belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming
  Kamervragen van lid Hendriks aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Kamervragen van het lid Hendriks over een verbod op justiële ambtenaren als rechter
  Kamervragen aan de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Kamervragen aan de Minister van VROM over wolmanzouten en Europees milieurecht
  Vragen van het lid Hendriks aan de Minister van Justitie over toestanden bij de Kinderbescherming
  Homepage van Tweede Kamerlid Hendriks bij de Sociale Databank Nederland
  Pleitnotitie voor de Raad van State in de zaak Hendriks versus de minister van Binnenlandse Zaken
  Homepage van Tweede Kamerlid Hendriks

  Terug naar het begin