Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Waarom nooit vragen in de Kamer over gerotzooi in het recht?

Langzamerhand wordt duidelijk dat bij Justitie en de rechterlijke macht er veel mis is. Op 26 augustus was er een zaak in de rechtbank in Den Haag tegen ene Karel de Werd, die premier Balkenende als Adolf Hitler had uitgedost en daarvan honderdduizend mails had rondgestuurd. Met name naar alle kamerleden en ministeries.

De zaak liep uit op een wraking van de rechter, die alsmaar probeerde de NIET bestaande aanklacht van premier Balkenende toch in een vonnis te vatten; en daarmee de heer K.H. de Werd de mond te snoeren over het afdekken van meineed door minister Donner en het college van Procureurs-generaal. Die meineedzaak is al heel oud (30 jaar) maar loopt nog steeds, waarnaar de AIVD een onderzoek had gestart om te peilen of uit onvrede met het beleid er aanslagen te verwachten waren. Na een gesprek met een inspecteur van de Veiligheidsdienst vertrok deze met volledig begrip voor de strijd die de heer De Werd zonder geweld al zo lang voerde tegen de corruptie bij de overheid.

Want waar ging het om? De vakbonden hadden namelijk met machtsmisbruik het bedrijf van De Werd om zeep geholpen en daarvoor lag aansprakelijkheid voor de schade bij de overheid, omdat het Openbaar Ministerie de 60-voudige meineed van de bonden had afgedekt om het imago van de bonden te redden.

De FNV had aan De Werd in eerste instantie 90.000 gulden zwijggeld betaald, maar die dekte bij lange na de schade niet die de vakbeweging had aangericht met bevriezing van het bedrijfskapitaal van deze Amsterdamse ondernemer in de bouw met 48 man personeel. U kunt het hele relaas lezen op de website van de heer De Werd: de-werd/de-werd-haags-toneel.htm

Omdat de politiek het laat afweten om vragen te stellen over misstanden bij Justitie, de advocatuur, de rechtbanken en gerechtshoven, hoop ik - en met mij vele anderen - dat deze partij er iets mee gaat doen. Criminaliteit bij de overheid is zo ongeveer het ergste wat je kunt meemaken, omdat het de democratie compleet uitschakelt. En over democratie gaat het bij de verkiezingen, of niet soms? Ik ben benieuwd hoe de internetdemocratie nu al functioneert, want anders schrijf ik dit allemaal voor niks.