De chaos over aspecten van vaccinatie tegen de Mexicaanse griep leidt tot kortgeding * * *

Kamerzetel 151 en popup-1 en popup-2 en popup-3 en popup-4 en popup-5 en Discussie

EuroStaete . . . Klokkenluiders . . . Medische fouten <===> SDN . . . Vaccinatie

Medische fouten en de wake en statement van de Surinaamse familie Engel bij AMC

Van: Fam. van Rooij [mailto:a.vanrooij1@chello.nl]
Verzonden: woensdag 28 oktober 2009 22:03
Aan: voorzitter@tweedekamer.nl; arbeidsinspectie@minszw.nl; p.vanvollenhoven@utwente.nl; nvvk@veiligheidskunde.nl; Publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
CC: eric.drent@philips.com; dzuyd@hotmail.com; nanda.huizing@philips.com;
Onderwerp: Bij het vaccineren met influenza A (H1N1) worden zeer zware misdrijven gepleegd vanwege overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en Bestrijdingsmiddelenwet


    Bekijk de afbeelding op ware grootte


Klik op bovengenoemde foto’s.

Aan Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden

Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  

Geachte Mevrouw Biesheuvel,

U als griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bent er verantwoordelijk voor dat de 150 Tweede-Kamerleden en alle overige personen die werkzaam zijn binnen de Tweede Kamer, de Arbeidsomstandighedenwet, de Bestrijdingsmiddelenwet en de Wet op de ondernemingsraden strikt naleven.    

Lees hieronder onze e-mail aan de Secretaris van de Raad van State de heer R. van de Burg. Hetzelfde geldt voor alle 150 Tweede-Kamerleden en alle overige personen die werkzaam zijn binnen de Tweede Kamer,

Daar waar hier secretaris R van de Burg staat, moet dan de naam Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal staan.  

PS: Er zit nog een leuke verrassing achter elke foto en achter elke naam als u daar met de muis op klikt: ik wil u vragen dat dan ook te doen.  

Gezien de ernst van dit alles, verzoeken wij u met klem, om deze e-mail aan alle Tweede Kamerleden der Staten-Generaal en alle ambtenaren die Tweede Kamer werken onverwijld toe te zenden ons dat per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen.  

Op grond van die inhoud sommeren wij u als verantwoordelijk Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, omdat u (en niet de 150 tweede kamerleden) verantwoordelijk bent voor naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Bestrijdingsmiddelenwet en de Wet op de ondernemingdraden, ter bescherming van het leven van 150 Tweede-Kamerleden en alle overige personen die werkzaam zijn binnen de Tweede Kamer op grond van de hieronder beschreven overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, Bestrijdingsmiddelenwet en de Wet op de ondernemingsraden, middels overlegging van dit sommatieverzoek (e-mail), dit onverwijld te melden bij de arbeidsinspectie en strafaangifte te doen bij de officier van justitie bij het Landelijk Parket te Rotterdam, waartoe u vanuit uw functie als griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wettelijk verplicht bent.  

Wij sommeren u om ondergetekende ter stond te berichten of u een einde wenst te maken aan deze meest ernstige misdrijven en ondergetekende dat per kerende e-mail te bevestigen.

PS: bekijk ook het Kort Geding tegen Minister Klink, zie mexicaanse-griep.htm

PS: Als u geen einde maakt aan het plegen van de deze meest ernstige misdrijven in Nederland dan betekent dit dat elk bedrijf in Nederland vanaf heden alle mogelijke zware misdrijven mogen plegen die er te bedenken vallen en dat zij daarvoor op grond van het gelijkheidsbeginsel ook nog 70 miljoen euro aan overheidssteun van de Staat der Nederlanden moeten krijgen.

In afwachting op uw kerende besluitvorming op deze sommatie, verblijven wij;

Met vriendelijke groeten

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint Oedenrode:
Tel: 0413-490387 / fax: 0413-490386 / e-mail: a.vanrooij1@chello.nl

Voor mijn CV, lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ en cv-ad-van-rooij.htm en ine-veen.htm

 

Dit is het èchte nieuws       Nieuwe playlist JDTV op YouTube  

Klik op bovengenoemde foto’s.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Fam. van Rooij [mailto:a.vanrooij1@chello.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 18:51
Aan: 'voorlichting@raadvanstate.nl'
Onderwerp: Bij het vaccineren met influenza A (H1N1) worden zeer zware misdrijven gepleegd vanwege overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en Bestrijdingsmiddelenwet

 

foto van Drs. R. van der Brug

 Aan R. van de Burg van de Raad van State

Secretaris van de Raad van State

Als werkgever die haar werknemers (ambtenaren) binnen de Raad van State betaalt.

 

 

Geachte werkgever van de Burg,

In Nederland wil men op korte termijn gaan vaccineren met het vaccin Influenza A (H1N1) tegen de Mexicaanse griep.

Daarmee wordt onder politieke verantwoordelijkheid op grond van de Arbeidsomstandighedenwet door minister Donner van SZW en op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet door minister Klink van VWS, minister Donner van SZW, Minister Cramer van VROM en minister Verburg van LNV zeer zware misdrijven gepleegd, waarvan door de arbeidsinspectie, politie en justitie direct proces-verbaal moet worden opgemaakt.

Als secretaris van de Raad van State (werkgever) pleegt uzelf dezelfde misdrijven naar uw werknemers (ambtenaren) binnen de Raad van State als dat bestuurder Roel Fonville als werkgever dat doet naar haar werknemers binnen Philips. Dat is pas echt groot nieuws voor het interne blad van de Raad van State, Ter State, vindt u niet?

Voor feitelijke en wettelijke bewijzen, lees hieronder: of lees op internet: www.sdnl.nl 

Voor meer onderbouw, lees: (bijlage 1 en bijlage 2)

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden is daarvoor instemmingplicht vereist van de ondernemingsraad.

Wij willen u vragen om deze e-mail dan ook door te sturen naar uw ondernemingsraad.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Graag vernemen wij (gezien de ernst) per kerende e-mail hierop uw inhoudelijke reactie.

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)

't Achterom 9a, 5491 XD, Sint Oedenrode:

Tel: 0413-490387 / fax: 0413-490386 / e-mail: a.vanrooij1@chello.nl

 

Bijlage:

  Safety manager ing. A.M.L. van Rooij waarschuwt directie Philips Medical Systems !
  Klik voor de analyse die waarschuwt voor stoffen in o.a. griepvaccins (documentatie)

Sint Oedenroede, 29 oktober 2009

Hoge urgentie

 

Aan Minister A Klink van VWS

Verzoek om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur inzake uw bestelopdracht om de influenzavaccins A (H1N1) vanuit het buitenland over de grens van Nederland heen Nederland te laten binnenkomen.

Geachte Minister Klink.

Naar aanleiding van dit schrijven (lees: http://www.sdnl.nl/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf ) ben ik in kontact getreden met het Nederlands Vaccin Instituut. Ik heb gesproken met vervangend hoofd dr. ir. M. W. Weststrate. Ik heb hem uitgelegd dat het influenzavaccin A (H1N1) de biocide “Thiomersal” bevat die in Nederland ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet niet is toegelaten. Voor feitelijk bewijs zie het voorblad en blz. 38 en 39 uit betreffend rapport d.d. 8 november 2007 met als referentie: 9S4280.01/R0004/Nijm (zie productie 1)

Ik heb dr. ir. M. W. Weststrate tevens uitgelegd dat om die reden betreffend influenzavaccin A (H1N1) nooit via de grenzen Nederland had binnen mogen komen en nu het in Nederland is niet meer over de grens naar het buitenland mag op grond van de volgende wettelijke bepalingen in de Bestrijdingsmiddelenwet (zie productie 2)

Artikel 2 Bestrijdingsmiddelenwet, feitnummer:

o        BMW020101, verbod om bestrijdingsmiddel af te leveren, indien het middel niet is toegelaten, direct strafbaar feit;

o        BMW020102, verbod om bestrijdingsmiddel voorhanden te hebben, indien het middel niet is toegelaten, direct strafbaar feit;

o        BMW020103, verbod om bestrijdingsmiddel in Nederland te brengen, indien het middel niet is toegelaten, direct strafbaar feit;

o        BMW020104, verbod om bestrijdingsmiddel te gebruiken, indien het middel niet is toegelaten, ernstig strafbaar feit;

Daarmee is feitelijk bewezen dat degene die de bestelopdracht heeft gegeven om betreffende influenzavaccin A (H1N1) vanuit het buitenland over de grenzen naar Nederland te brengen daarmee een direct strafbaar feit (misdrijf) heeft gepleegd.

Mijn vraag of dat de influenzavaccins A (H1N1) al in Nederland zijn, beantwoordde dr. ir. M. W. Weststrate met JA”.

Mijn vraag “”Wie heeft de bestelopdracht gegeven?” beantwoordde dr. ir. M. W. Weststrate met “Minister A Klink van VWS persoonlijk

Om van dit ernstig strafbaar feit (misdrijf) aangifte te kunnen doen bij de officier van justitie van het Landelijk Parket in Rotterdam moet ik de beschikking hebben van een kopie van uw bestelopdracht. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om zo spoedig mogelijk (in dit geval direct) bij besluit een kopie van uw bestelopdracht aan mij te verstrekken nu ik daarom verzoek.

Gezien de zeer hoge urgentie verzoek ik u aan mij per kerende e-mail een kopie te verstrekken van uw bestelopdracht om de influenzavaccins A (H1N1) vanuit het buitenland over de grens van Nederland heen Nederland te laten binnenkomen.

In afwachting van het verzochte document (uw bestelopdracht van de influenzavaccins A (H1N1)) per kerende e-mail, verblijven wij;

Hoogachtend

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (directeur)
Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel: 0413-490387 / fax: 0413-490386 / e-mail: a.vanrooij1@chello.nl

Voor mijn CV, lees: https://hetechtenieuws.site-nl.nl/ en cv-ad-van-rooij.htm en ine-veen.htm

De adressen waarnaar door Ad van Rooij de bovenstaande informatie toezond

dzuyd@hotmail.com ; nanda.huizing@philips.com ; saskia.maas@philips.com ; morven.mackinnon@philips.com ; joost.maltha@Philips.com ; m.mittendorff@eindhoven.nl ; m.fiers@eindhoven.nl ; h.don@eindhoven.nl ; e.van.merrienboer@eindhoven.nl ; r.reker@eindhoven.nl ; m.nijs@eindhoven.nl...  ; m.reker@eindhoven.nl ; fractie@eindhoven.christenunie.nl ; raadslid@eindhoven.christenunie.nl ; bestuur@eindhoven.christenunie.nl ; stadspartij.fractie@eindhoven.nl ; info@d66eindhoven.nl ; d66.fractie@eindhoven.nl ; a.rennenberg@eindhoven.nl ; p.mulder@eindhoven.nl ; bettyhabets@hotmail.com ; secretaris-eindhoven@groenlinks.nl ; m.nijs@eindhoven.nl; vvd.fractie@eindhoven.nl ; secretariaatvvdeindhoven@gmail.com ; secretariaatvvdeindhoven@gmail.com ; eindhoven@sp.nl ; j.heesterbeek@eindhoven.nl ; b.gerard@eindhoven.nl ; m.kamphorst@eindhoven.nl ; carin.v.d.crommert@chello.nl ; biancavankaathoven@hotmail.com ; fatmi@hotmail.com ; j-v-erp@tomaatnet.nl ; a.marien1@chello.nl ; yb.ramakers@wanadoo.nl ; p.leenders@eindhoven.nl ; h.van.herk@eindhoven.nl ; webmaster@pvda-eindhoven.nl ; a.oosting@pvda-eindhoven.nl ; kupvlc@gmail.com ; p.freriks@chello.nl ; henk@hetechtenieuws.org ; bas.heijmen@groepzuid.nl ; kareldewerd@gmail.com ; info@jikkejager.nl ; info@gifgrondopurk.nl ; r.kahlman@quicknet.nl ; thunderworld@casema.nl ; julius601@hotmail.com ; mullers@hotelzurems.de ; videl049@planet.n ; bertmaathuis@gmail.com ; whwolbrinksr@hetnet.nl ; eric.drent@philips.com ; drsmkat@yahoo.com ; smol.013@hetnet.nl ; voorlichting@raadvanstate.nl ; r.kahlman@quicknet.nl ; Anton37.putten@wxs.nl ; miep@miepbos.nl ; f.bovenkerk@uu.nl ; nvvk@veiligheidskunde.nl ; luuk@stralingsarm-nederland.orgl ; burgersinactie@hotmail.com ; miep@miepbos.nl ; info@vovj-sintoedenrode.nl ; vanspanje1@planet.nl ; smol.013@hetnet.nl ; r.van.gijzel@eindhoven.nl ; redactie@tscheldt.com ; a.vanrooij1@chello.nl ; dzuyd@hotmail.com ; info@deepjournal.com ; m.agema@tweedekamer.nl ; Ton.van.der.Ham@vara.nl ; wiek099@planet.nl ; info@jacobsadvocaten.nl ; i.baric@kosmopolisrotterdam.nl ; ans@denieuwezon.nl ; luuk@stralingsarm-nederland.org ; Anneke@verontrustemoeders.nl ; ronald.van.uden@gmail.com ; pierre.schreuder.sr@gmail.com ; michelvandijk@kpnplanet.nl ; drsmkat@yahoo.com ; sanjari02@hotmail.com ; bvroomen@moskovic.org ; a.vietsch@tweedekamer.nl ; xcecile@hotmail.com ; Toon.Spaninks@iak.nl ; cnvinfo@cnv.nl ; cjrooker@xs4all.nl  ; llfjansen@home.nl ; l.mees@home.nl ; Anton37.putten@wxs.nl ; info@xandervanvessem.nl ; w.gerwen@chello.nl; burgersinactie@hotmail.com ; legaletijdsbeelden@hotmail.com ; i.vd.velde@kpnplanet.nl ; Eduard.Breuer@t-online.de ; frideslameris@orange.nl ; Bas.Goedejohan@Brabant-Noord.Politie.nl ; g.siebel@claimyourrights.eu ; nieuws@hetechtenieuws.org ; ine.veen@quicknet.nl ; stichting.dimitri.ede@gmail.com ; info@dimitri.nu ; sophie.intveld@europarl.europa.eu ; h.kerkhof5@kpnplanet.nl ; lapwouters@gmail.com ; toine.manders@europarl.europa.eu ; npeters@planet.nl ; p.teesink@hccnet.nl ; p.van.soelen@planet.nl ; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl ; redactie@tref.eu ; redactie@tscheldt.com ; rene.baeten@home.nl ; pierrenelly@home.nl ; t.spa@leek.nl ; f.teeven@tweedekamer.nl ; tgoeman@concentra.be ; johan.malcorps@groen.be

  Onderzoek Integriteit Rechtspraak
  Informatie over de Rechterlijke Macht in Nederland
  http://natriumbicarbonaat.blogspot.com
  http://xandernieuws.punt.nl
  http://www.gentechvrij.nl
  http://www.iocob.nl
  http://images.google.com
  http://jiooda.punt.nl/


Disclaimer