Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Joris Demmink, wordt op tientallen websites beschuldigd van misbruiken van kinderen

Secretaris-Generaal, sinds 1 november 2002 is mr. J. Demmink secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Hij is eindverantwoordelijk voor het goede functioneren van het ministerie, zowel voor de bedrijfsvoering als voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Joris Demmink trad na zijn rechtenstudie te Leiden in dienst bij het ministerie van Defensie (Directie Juridische Zaken) en is sinds 1982 werkzaam in verschillende functies bij het Ministerie van Justitie. Hij was onder meer hoofd van de directie Politie, directeur-generaal Rechtspleging en sinds 1993 directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken.

DEMMINK, J., geboren 11-12-1947
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken,
Directeur-Generaal
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI),
Voorzitter-Lid (JU)
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]
Joris Demmink wordt beschuldigd van pedofilie, maar wordt vooralsnog geprotegeerd..!!

Micha Kat schrijft een brief aan Joris Demmink op 31 juli 2007

Geachte Joris Demmink,
31 juli 2007

Werk aan de winkel!

Door: Micha Kat

De hoogste man van het Ministerie van Justitie, SG Joris Demmink, wordt op tientallen websites, ook internationale, beschuldigd van het misbruiken van kinderen. Maar hij komt niet in het geweer. Hoe veel groter moet de schade voor hemzelf en voor ons land nog worden?

Joris Demmink, u bent een smerige en achterbakse pedofiel die het leven van tientallen en wellicht zelfs honderden kinderen (en dat van hun ouders) heeft vernietigd door ze te misbruiken uitsluitend ten dienste van uw eigen perverse seksuele genot. Door uw weerzinwekkende gedrag helpt u ons land en onze rechtsstaat de afgrond in en verliest de overheid elk moreel gezag.

Veel gekker moet en kan het niet worden: de hoogste man van Justitie laat zich teksten als deze nu al maand na maand welgevallen zonder in het geweer te komen, bijvoorbeeld tegen mijn websites klokkenluideronline.nl en nrcombudsman.nl die de 'campagne' tegen Demmink mede-aanvoeren, de eerste site al vanaf 2003. In een land waar mensen van ons koningshuis 'roddelbladen' voor de rechter slepen als deze foto's publiceren van hun woning, waar een bergbeklimmer jaren procedeert tegen een krant die schrijft dat hij top X niet heeft bereikt, waar een ex-minister als Job de Ruiter ogenblikkelijk actie onderneemt als hij in een boek van vergelijkbaar gedrag wordt beschuldigd als Demmink, in datzelfde land zwijgt en zwijgt onze hoogste Justitie-ambtenaar, een functionaris die boven elke twijfel verheven dient te zijn, in alle toonaarden bij de meest huiveringwekkende beschuldigingen aan zijn adres!

Dit is om meerdere redenen niet acceptabel. Daarom eis ik van Demmink dat hij zijn advocaat opdracht geeft mij per omgaande te dagvaarden. Meer 'smaad en laster' over de pedofiel uitstorten dan ik deed in de eerste alinea van dit stuk is niet mogelijk. Althans..... als Demmink onschuldig is zoals hijzelf en de minister steeds maar weer benadrukken. Ik denk echter dat Demmink wel schuldig is. De omstandigheid dat de SG geen smaadzaak wil opstarten sterkt mij in die mening.

Als ik door Demmink wordt gedagvaard wegens smaad hoeft in deze procedure niet te worden vastgesteld of hij zich ook feitelijk heeft schuldig gemaakt aan het misbruiken van kinderen. Ik ga al vrijuit als ik de rechter kan overtuigen van de zorgvuldigheid van mijn werkwijze als journalist. Een journalist is immers niet verplicht de waarheid te schrijven, wel al het mogelijke te doen deze te benaderen, zeker in gevoelige en belangrijke zaken. Juridisch is dat voor mij een eitje. Ik heb het dossier goed in de vingers, ken het klappen van de juridische zweep en zal er een mooie happening van maken, bijvoorbeeld door het laten horen van getuigen. Mensen die Demmink bezig hebben gezien in het Anne Frank Plantsoen in Eindhoven, de 'onbekende jongen' die reeds in 2003 aangifte tegen hem deed maar later na verregaande intimidatie verklaarde dat deze aangifte 'vals was'.

De redactie van het NOS Journaal kan ook worden gehoord: die meldden in 2003 immers ten overstaan van heel Nederland dat Demmink zijn misbruik 'had toegegeven', een mededeling die reeds een dag later werd 'gerectificeerd'. Op grond van welke nieuwe 'feiten' heeft die unieke 'rectificatie' destijd plaatsgevonden? Leuk om dat onder ede van Hans Laroes te mogen horen. De advocaat van Demmink diende destijds een klacht in tegen het NOS Journaal bij de Raad voor de Journalistiek. Ook dat is een sterke aanwijzing voor zijn schuld, want echte zaken worden aangebracht bij de echte rechter. Maar laat ik niet te veel op dit 'droomproces' vooruitlopen. Ik beperk me nu tot het blijven beschuldigen van Demmink van het misbruiken van kinderen.

Hoe leuk een civiele procedure Demmink/Kat ook moge zijn, het blijft behelpen, want de daadwerkelijke schuld van Demmink zal er niet in worden vastgesteld. Dat kan slechts gebeuren in een strafzaak tegen hem vanuit het Openbaar Ministerie. Maar die weigeren Demmink voor de rechter te brengen, een uiterst schadelijke en onbegrijpelijke beslissing die ons land in een diepe crisis zal storten. De beslissing die zelfs tot stand kwam zonder de onderliggende stukken serieus te bestuderen is alleen te begrijpen vanuit het besef dat er een beerput open zal gaan die gesloten moet blijven. Penny wise pound foolish, maar wat kunnen we anders verwachten van een Super-PG die zelf reeds meerdere malen is ontmaskerd als leugenaar? Het feit dat de Staat zelf de ultieme waarheidsvinding onmogelijk maakt speelt mij natuurlijk enorm in de kaart in de civiele zaak.

Niemand kan namelijk bewijzen dat ik feitelijke onjuistheden debiteer als ik schrijf dat Joris Demmink zijn piemel in kinderkonten prikt. Anders gezegd: door de weigering Demmink voor de rechter te brengen lokt het OM de civiele zaak zelf uit, een rechtsgang waarover de Staat geen directe controle kan uitoefenen (van een strafrechtelijke vervolging van Demmink had gemakkelijk een geregisseerd schijnproces kunnen worden gemaakt) en die de overheid dus veel meer schade kan berokkenen, daar zal ik wel voor zorgen. Stompzinning beleid van het OM dus, ingegeven door pure angst.

Tenslotte is er nog een derde juridische mogelijkheid: Demmink kan zelf bij het OM aangifte doen tegen mij om mij strafrechtelijk te laten vervolgen wegens smaad, of laten we er dan 'demoniseren' van maken. Maar is het voorstelbaar dat het OM in actie zal komen op verzoek van Demmink inzake smaad waar het de aangifte van twee gerenommeerde advocaten tegen de man inzake het veel zwaarde delict van kindermisbruik lachend in de prullenbak heeft gekieperd? Ik zou direct niet-ontvankelijkheid eisen wegens klassenjustitie: blijkbaar kan Demmink 'vrijelijk beschikken' over de 'vervolgingsdiensten' van het OM als zijn eigen reputatie in het geding is.

Een van de factoren die de schuld van Demmink voor mij nog weer aannemelijker maakt is de gang van zaken rond Eddy de Kroes. De voormalig vleeshandelaar werd tot en met de Hoge Raad veroordeeld voor fraude tot een jarenlange gevangenisstraf maar bleef door-feesten met een zogeheten 'vrijbrief' in zijn kontzak van het OM, een stuk dat in geen enkel strafrechtelijk leerboek voorkomt. Dat deze onbegrijpelijke gang van zaken destijds niet tot op de bodem is uitgezocht en dat de verantwoordelijken voor deze verkrachting van de rechtsstaat niet zijn gestraft, heeft een kankergezwel veroorzaakt dat zich steeds meer uitzaait.

Inmiddels is er meer informatie beschikbaar op dit punt. En al die informatie wijst op chantage door De Kroes van hoge Nederlandse justitie-mensen als Demmink en Hans Holthuis, de officier die de zaak-De Kroes destijds behandelde. Chantage, net als gepleegd door de Turkse overheid met als gevolg het schijnproces tegen de Koerd Baybasin. Het probleem-Demmink gaat dus veel verder dan het zedendelict in engere zin. De relatie Nederland-Turkije staat op het spel net als de complete reputatie van mensen als Sorgdrager, Donner en Hirsch Ballin. Logisch dat het OM de beerput gesloten wil houden.

Tot slot komt er nog iets bij dat ik niet onvermeld wil laten. De Nederlandse Staat heeft zich tegen mij van haar slechtste kant laten zien door het proces van de Haagse rechter Hans Westenberg tegen mij te financieren, een zuiver op rancune gebaseerde poging van de man mij het zwijgen op te leggen omdat ik de wantoestanden die zich onder zijn voorzitterschap in de Nederlandse rechtszalen hebben afgespeeld heb blootgelegd. De rechter verloor het proces tegen mij, maar hoger beroep op staatskosten (het gaat om meerdere tonnen van mijn eigen belastinggeld) hangt nog in de lucht. Ik moet mijn eigen financiering verzorgen: over equality of arms gesproken! In dit proces was de advocaat actief die ook optreedt als de advocaat van Joris Demmink.

Anno 2007 is het in Nederland niet meer mogelijk gewone journalistiek te bedrijven. De mainstream media weigeren botweg de waarheid af te drukken of brengen louter nog gespinde pseudo-waarheden naar buiten en als er onverhoopt toch eens eens een klein stukje waarheid naar buiten mocht komen wordt deze wel langs juridische weg de kop ingedrukt via intmidatie van schrijver of medium door peperdure 'topadvocaten'. Maar de 'waarheid' rond Joris Demmink mag blijkbaar ongestraft op internet worden rondgebazuind.....

Puiblicatie bij het Vrije Volk van juli 2007

In de archieven van SDN is de naam van Secretaris-Generaal J. Demmink te vinden in het antecedentenregister van de Rechterlijke Macht en enkele brieven van o.a. de heer Ad van Velsen die asiel heeft aangevraagd in Canada wegens schending van de mensenrechten in Nederland. Minister van Justitie Jan Piet Hein Donner vindt de publicaties maar riooljournalistiek. Zou minister Donner dat ook vinden over de pedofiele rechter uit Maastricht die met behoud van een vet salaris in Frankrijk woont? Zou pedofilie bij het OM en Justitie ook met de mantel der liefde worden bedekt zoals dat sinds mensenheugenis door de Rooms-katholieke kerk ook is gedaan?! Politici zijn geschokt wanneer hun niet de waarheid wordt verteld zoals de heer Balkenende in de affaire Mabel Wisse Smit. Maar omgekeerd lijkt men in Den Haag daar geen moeite mee te hebben met kiezersbedrog en keiharde bezuinigingen die niet met de verkiezingspropaganda werden aangekondigd.

Past een dergelijk afdekken van misstanden bij Justitie ook bij de door de minister zelf erkende onwettige oplegging ter verjaring van genegeerde bevelen van de Rechbank, van de Hoge Raad en van het Gerechtshof, om de bewezen meineed van vakbondsbestuurders van CNV en FNV strafrechtelijke door het OM te laten vervolgen? De rechtsstaat is door het niet meer erkennen van de Openbaar Ministerie van de Rechterlijke Macht principieel om zeep gebracht. Willekeur van het OM wordt dan door opportunisme vervormd tot ambtelijke dictatuur. De verplichte procesvertegenwoordiging geeft de genadeklap aan het recht en de democratie, omdat zelfs de gewiekste advocaten het niet aandurven om voor de slachtoffers van het OM in rechte op te treden.

Volgens de gegevens uit het journaal van 14 oktober 2003 moet het schandaal in Eindhoven en Praag, zoals weergegeven in de Gaykrant en Panorama en later in de dagbladen, betrekking hebben op onderstaande Secretaris-Generaal. Bij de Sociale Databank Nederland komt de naam van deze Secretaris-Generaal regelmatig voor. (organigram Ministerie van Justitie)


Juristen van het Ministerie van Justitie; uit de Staatsalmanak 2000
Juristen in De literaire sociëteit 'De Witte' van de Haegsche residentie
Ad van Velsen krijgt als politiek vluchteling asiel in Canada
Possible hostageship of the Minister of Justice and the Attorney-general
Overzicht ontoelaatbare overheidsdaden en immoreel gedrag van politie en justitie

Nederland is met 12 arrestaties nu een politiestaat na de rechtszaak tegen Micha Kat
Micha Kat stond vrijdag 11 februari 2011 voor de rechter en is daar dan heel erg blij mee!