Buggenum wil hulp België en Duitsland bij verzet tegen proef

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Toezending van een proces-verbaal van een rechtszitting van de Raad van State

Index SDN . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaaldonderdag, 18 oktober 2001


Commentaar inzake "Buggenum wil hulp België en Duitsland bij verzet tegen proef"

Huizen 19 oktober 2001

T.a.v. staatsraad Mr. Boll, Raad van State

DEN HAAG - De Stichting tot Behoud leefmilieu Buggenum wil de hulp van de buurlanden België en Duitsland inroepen bij haar strijd tegen de vergassing van biomassa bij de Willem-Alexandercentrale in Buggenum. Dat heeft woordvoerder A. van Rooij van de stichting deze week aangekondigd bij de Raad van State in Den Haag. De Raad van State behandelde deze week bezwaren van de stichting tegen de proeven met het vergassen van stoffen als kippenmest, houtafval en slib van zuiveringsinstallaties.

Stoffen die volgens haar behoren tot de categorie gevaarlijke stoffen en die derhalve volgens de stichting niet gerekend mogen worden tot biomassa.Van Rooij nam bij die behandeling al een voorschot op de uitspraak die de Raad van State over een paar weken over de bezwaren zal doen. "In geval dat u de minister van Verkeer en Waterstaat niet dwingt tot het stopzetten van de illegale lozingen via de lucht en de onmiddellijke verwijdering van alle op de centrale aanwezige afvalstoffen, zal ik deze zaak aan de Belgische en Duitse regering voorleggen', kondigde hij aan.Namens de stichting bracht Van Rooij naar voren dat de stichting bang is dat het bedrijf schade toebrengt aan het milieu en de volksgezondheid door het vergassen van gevaarlijke stoffen met een lawaaierige fakkel.

In de Buggenumse kolenvergasser worden sinds eind vorig jaar proeven gedaan met het vergassen van kippenmest en houtafval. Demkolec bestrijdt dat de stoffen die daarbij worden gebruikt gevaarlijk zijn. "Dat afval is ongevaarlijk', liet C. Blanksma namens Demkolec weten. Begin dit jaar heeft de provincie Limburg dan ook toestemming gegeven om de proeven tot 2002 voort te zetten. Maar volgens Van Rooij zijn de proeven van Demkolec wel degelijk schadelijk..Hij stelde dat de giftige stoom' uit de 75 meter hoge schoorsteen van de centrale in het oppervlaktewater terechtkomt.

Zowel de Maas als grote gebieden in België en Duitsland zouden daarvan de gevolgen ondervinden. En hij eiste dat de Raad van State de proeven een halt toeroept door middel van een dwangsom van honderdduizend gulden per dag.Rijkswaterstaat weigerde eerder in te gaan op het verzoek van Van Rooij en de Buggenumse stichting om Demkolec een dwangsom op te leggen. "Mocht er al sprake zijn van verontreiniging dan is dat te beperkt om waar te nemen', merkte de woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op. Wel is er een beperkte hoeveelheid gevaarlijke afval op het bedrijf aanwezig: slib dat vrijkomt bij de verwerking van afvalwater. "Dat wordt echter niet vergast, maar regelmatig afgevoerd', verzekerde Blanksma. donderdag, 18 oktober 2001 © Dagblad De Limburger Reageer op dit artikel
    4 september 2001Bakstenenbeleid stuit op weerstand Europese Commissie

De Europese Commissie heeft Nederland geen toestemming gegeven om een miljardenvergoeding, die is toegezegd aan de nutsbedrijven, te vergoeden via de elektriciteitstarieven. Het ministerie van EZ moet het bedrag nu uit de algemene middelen zien te betalen.

Om de nutssector te compenseren voor de gevolgen van de liberalisering is minister Jorritsma van EZ vorig jaar een pakket steunmaatregelen overeengekomen. Het gaat om een bedrag van naar schatting euro 600 mln. Voor de maatregelen op zichzelf heeft de Europese Commissie al toestemming gegeven. Maar de manier waarop EZ de steun wil financieren, blijkt voor de commissie niet aanvaardbaar.

Een van die maatregelen is de steun voor de stadsverwarmingsprojecten in Amsterdam, Almere en Diemen, en voor de kolenvergasser Demkolec. EZ had deze steun willen financieren via een heffing op de transporttarieven voor stroom. Hiervoor geeft de Europese Commissie geen toestemming. EZ zal het bedrag nu op een andere manier moeten financieren. Een woordvoerder van het ministerie verklaart dat er nog naar een oplossing wordt gezocht.

De projecten zijn in het verleden door de nutsbedrijven gerealiseerd uit milieu-overwegingen. Ze zijn niet rendabel genoeg om te kunnen concurreren in de nu al grotendeels geliberaliseerde elektriciteitsmarkt. De Europese Commissie heeft daarom toestemming gegeven om tien jaar lang de 'niet-marktconforme kosten' te compenseren.

Het probleem voor EZ kan nog groter worden. Minister Jorritsma kwam vorig jaar ook nog met de stroomproductiebedrijven overeen dat zij voorrang krijgen bij het verdelen van de schaarse importcapaciteit van elektriciteit. Deze tweede steunmaatregel wordt nog door verschillende partijen aangevochten. De vereniging voor zakelijke energieverbruikers VEMW heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven een zaak aangespannen. Ook hebben individuele bedrijven bezwaar aangetekend bij de Europese Commissie. Als de voorrangspositie van de productiebedrijven bij de stroomimport wordt verboden, opent dit de weg voor claims van de productiebedrijven tegen de Staat, en van de stroomverbruikers tegen de productiebedrijven.

Bron: FD, 2001-09-04Commentaar:

L.s.

Mijn naam is Robert Brockhus en ik ben webmaster en redacteur van de Stichting Sociale Databank Nederland op internet. Ik beheer de website van zowel het Ecologisch Kennis Centrum van ing. Ad van Rooij als die van de actiegroep in Buggenum e.o.; en daar leer je wat van.

Het is frappant dat de actiegroep nu hulp zoekt in het buitenland (België en Duitsland) om zich te verweren tegen de giftige uitstoot uit de schoorstenen van de Demkolec energiecentrale. Men verbrandt er als "proef" allerlei afvalstoffen, waarvoor de overheid ook nog een flinke subsidie neertelt. Juist dit laatste is niet alleen verdacht maar zelfs illegaal, omdat het in strijd is met alle Europese regels en verdragen. Zelfs deed de overheid in Brussel onlangs een brutale subsidieaanvraag van 1,3 miljard gulden - in strijd met de Europese regelgeving en wetten m.b.t. de uitstoot van giftige stoffen - om via de schoorsteen van een grote hoeveelheid giftig afval af te komen (o.a. vervuild slib).

De procedures voor de raad van State geven aan dat de actiegroep geen integer recht krijgt, omdat de Raad van State een politieke bestuursrechtbank is met belangenverstrengeling naar de grote industrie en de financiële sector. Het zogenaamde Pikmeerarrest van de Hoge Raad geeft de lagere en landelijke overheden de mogelijkheid om straffeloos alle wetten te overtreden, waarvoor u en ik voor jaren de gevangenis in zouden draaien.

  • We hebben het gezien met bijvoorbeeld de Kannerberg, waar asbest zeker 25 jaar in gebruik was en die pas werd gesloten toen alleen nog een kleine bezetting de zaak draaiende hield. Kamerleden liepen er met gasmaskers en veiligheidskleding in rond bij een inspectiebezoek om de ernst vast te stellen.

  • We hebben ook gezien hoe de overheid - ten koste van de eigen burgers - de schadeloosstelling van mijnwerkers met stoflongen ontliep. Tienduizenden mijnwerkers kostte het voortijdig hun gezondheid en later ontijdig het leven.

  • We hebben het gezien bij de storting van giftige mijnsteen in de grintgaten die het grondwater voor eeuwig verziekt heeft op grote diepte. Ook de uitwatering naar de Maas wordt daarmee verontreinigd, terwijl de kwel van schoon grondwater uit de Ardennen op onverantwoorde wijze misbruikt wordt om giftig afvoerwater in het Laterale Kanaal te verdunnen, i.p.v. het te gebruiken voor drinkwater.

  • We hebben het gezien bij het onlangs door minister Netelenbos geopende wetland "de Mosbulten" in Sint Oedenrode, welk gebied ingesloten is door enkele vuilnisbelten waarvan men zelfs niet weet wat er in zit. Het Pikmeerarrest geeft ook hier lagere overheden, maar ook de ministeries de mogelijkheid om alle wetten te overtreden.

Het is duidelijk dat de actiegroep in Buggenum hulp zoekt in het buitenland, in Brussel en Straatsburg, om zich te weer te stellen tegen het - zoals drs. Burhoven Jaspers het zo krachtig uitdrukte - door en door verrotte rechtssysteem in ons land. Juist vanwege de ergerniswekkende en verplichte procesvertegenwoordiging; en de gedwongen nering bij advocaten die rekeningen schrijven met een vork.

Wanneer de Limburger het lef heeft om een open en eerlijke discussie te laten voeren over bestuurlijke en rechterlijke praktijken, dan kan dat verfoeilijke Pikmeerarrest van de Hoge Raad rap de nek worden omgedraaid en de burger weer uitzicht krijgen op een meer integere rechtsgang.

Met vriendelijke groet,

Robert M. Brockhus (webmaster SDN)

Westkade 227 - 1273 RJ Huizen
Tel: 035-5244141
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl

Brief aan minister Pronk met een verzoek direct handhavend op te treden tegen het bijstoken
van afval en gevaarlijk afval in de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum, omdat dit in
strijd is met uw op 3 aug. 2000 met de elektriciteitsproductiesector afgesloten beleidsafspraak
.