EuroStaete: oproep deelname bevrijdingsdag op 23 oktober 2010

EuroStaete . . Parliament Seat 151 . . Whistle blowers <==> SDN . . Euro . . CMN

Brief van coördinator Theo Lalleman aan prinses Irene zur Lippe-Biesterfeld
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††                        ††††††††††††††EuroStaete, 10 oktober 2010

Open brief aan prinses Irene zur Lippe-BiesterfeldHoogheid,

Deze aanspreektitel nemen wij letterlijk, aangezien we u hoog hebben. Juist vanwege enkele moedige beslissingen die u in uw leven nam en onze indruk dat u uw overtuigingen nooit verraadde.

Wij, de ondertekenaars van deze brief, verzoeken u hierbij als vroedvrouw te fungeren bij de geboorte van EuroStaete, een vooralsnog embryonaal geesteskind met een gezonde levensdrang. Vroedvrouw interpreteren we met de oorspronkelijke betekenis van ďwijzeĒ vrouw.

Om uw vroedvrouwschap symbolisch en spiritueel gestalte te geven verzoeken we u het idee te ondersteunen voor een groene ideeŽnmuur. Met het oog op deze actie hebben we enkele eikels geraapt van de enige in Nederland nog levende vrijheidsboom uit de patriottentijd, die in Oisterwijk staat.

 

Voor we hier nader op ingaan willen we onze motieven verduidelijken en ons aan u voorstellen:

       wij maken ons ernstig zorgen over enkele recente ontwikkelingen in Europa.

       wij willen daar daadwerkelijk iets tegenoverstellen.

       wij menen sterker te staan met u aan onze wieg.


Vrijstaat Eurostaete, in wording, beschikt momenteel, behalve over een strook land van 6 bij 500 meter tussen Nederland en Duitsland over een vlag, grenspalen, een eigen munt en een volkslied. Onze menskracht bestaat uit een grondwettelijke vergadering, enkele denktanks, een embryonale handelskring, stille vennoten en een groeiend aantal uitwoners op zoek naar een Europese ombudsvrouwe. 

Ombudsvrouwe

Om het ambt ďombudsvrouweĒ (een klachtenloket met een menselijk gezicht) spiritueel en symbolisch uit te beelden, stellen we voor terug te grijpen op de joodse traditie van de Klaagmuur. Wij willen hier een groene variant van verwezenlijken en deze tot ideeŽnmuur omdopen.

Hiermee willen wij het 'Ik-Jij'- Dialogisch Principe van Martin Buber tastbaar gestalte geven, en u als toekomend houdster van diens plaquette lijkt ons de ideale hoedster van deze muur.

Geboortedag

We roepen 23 oktober 2010 uit tot de officiŽle geboortedag van Eurostaete. Als aanzet tot de groene ideeŽnmuur planten we een eikel van de vrijheidsboom uit Oisterwijk en een beuk. Verder plaatsen wij een symbolische zendmast voor ons vrije woord.

Tevens is deze dag de eerste gelegenheid voor kandidaat-uitwoners om zich feestelijk als Eurostaeter te komen registreren, een eigen boom te planten, deze brief mede te ondertekenen en eventueel van een persoonlijke bijlage te voorzien. Een speciale koerier zal de resultaten van deze actie aan u bezorgen.

We hopen tot slot dat deze brief een aanzet vormt tot een inspirerende en wederzijds verrijkende gedachtewisseling en dat wij uw opvatting over uw vroedvrouwschap in deze mogen vernemen.

Hoogachtend,

namens de grondleggers van Eurostaete,

Theo Lalleman, gevolmachtigd ambassadeur en woordvoerder. 

NB! de bijlagen geven een historisch precedent en illustreren welke ideeŽn er bij de huidige ondertekenaars leven. Wellicht leggen we de lat hiermee erg hoog, maar deze voorkomt wel dat we het voorbeeld van uw illustere voorvader moeten volgen. Willem van Oranje zag zich gedwongen kaperbrieven uit te schrijven om de bevrijding van de lage landen mogelijk te maken. Dit gaat ons als eigentijdse geuzen vooralsnog te ver en we vragen u mee te denken over vreedzamere alternatieven.

Persoonlijke brief van R.M. Brockhus aan prinses Irene

http://www.eurostaete.eu/

Dag prinses Irene,

Ik ben Rob Brockhus en lid van EuroStaete van het eerste uur. Ik heb vijf minuten om mijn voorstellen tot verbetering aan u voor te leggen.

 1. Ik wil het recht van inspraak van drie burgers om elke dinsdag in de Tweede Kamer en live op televisie, gevolgd door een tv-programma waarin regering en parlement verantwoording afleggen over onze vragen. Zie: www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm. Onderwerpen die er toe doen komen dan eindelijk op de politieke agenda.

 2. Het invoeren van een basisinkomen voor iedereen met een passende opzet om niet alleen armoede te voorkomen, maar ook om de vrijheid van de mens te waarborgen, om onder eerlijke omstandigheden werk te aanvaarden en zo meer inkomen te verwerven. www.sdnl.nl/basisinkomen.htm.

 3. De staatsschuld moet niet per se worden afgelost, omdat het een spaarpot is voor beleggers en vooral voor pensioenfondsen die de ouderen van een inkomen voorzien bovenop de AOW of een ander basisinkomen. De fobie en bangmakerij voor de staatsschuld is onacceptabel. Bovendien heeft Nederland een zeer gematigde schuld t.o.v. veel andere industrielanden. Zie hiervoor: www.sdnl.nl/staatsschuld.htm en onze positie.

 4. De files zijn beter op te lossen met herallocatie van werknemener en bedrijven dan met een kilometerheffing zoals voorgesteld. Het probleem zit in het woon- en werkverkeer en is het zinnig naar de structuur daarvan te kijken. Het Forensenforfait kan een oplossing zijn door werkgevers/werknemers subsidie te geven om bedrijf of personeel dat van ver komt te stimuleren te verhuizen naar dichter bij het werk. www.sdnl.nl/forensen-forfait.htm.

 5. Sociale voorzieningen, onderwijs en zorg moeten weg van de privatisering omdat dit diensten zijn die zonder tegenprestatie in economische zin worden verleend aan de bevolking. Uitgaven daarvoor geven stabiliteit, zekerheid en afzet voor bedrijven met koopkracht door organisatie en afspraken. www.sdnl.nl/koopkrachtpariteit.htm.

 6. Betere controle op vergoedingen aan AWBZ-instellingen die kinderen als melkkoe gebruiken, vooral m.b.t. gezinsvervangende tehuizen en hiervoor in de plaats ambulante hulp bieden. www.sdnl.nl/jeugdhulp.htm.

 7. De bankencrisis heeft ons geleerd dat ons geldsysteem onvolkomen is en men in de politiek dreigt met bezuinigingen de tekorten op de begroting te dekken tegen de schade die is aangericht door de financiŽle sector; en die te laten betalen door de werkenden en vooral door de zogenaamde 'onrendabelen' zoals Marcel van Dam dat verwoordde in zijn boek. Zie voor informatie over ons geld: www.sdnl.nl/open-discussie.htm en www.sdnl.nl/geld.htm.

 8. De problemen in het recht en in de jeugdzorg zijn zo groot dat een snelle aanpassing van deze justitie-onderdelen, zowel wat betreft de advocatuur als controle op de rechterlijke macht en de jeugdzorg bij OTS of uithuisplaatsing opgepakt moet worden. Ca. 6000 dakloze jongeren die 18 jaar zijn, worden zonder middelen of begeleiding op straat gezet; en daarom gecertificeerde opleidingen, tuchtcolleges en waarheidsvinding verplicht stellen ! www.sdnl.nl/jeugdzorg.htm.

 9. De wet op de deurwaarder moet snel aangepast, waarbij deze niet meer als incassobureau kan en mag optreden in opdracht van bedrijven etc. Alleen een rechterlijke uitspraak kan met een deurwaardersexploot een vordering rechtsgeldig laten zijn. Incassobureaus komen vaak in valse hoedanigheid een schuldenaar pressen om te betalen met extreem hoge kostenopslag die in de zak verdwijnt van de deurwaarder/incasseerder zelf en soms de minimale vrijlating zelfs wordt genegeerd: www.sdnl.nl/deurwaarders.htm. Want op EuroStaete heeft de Nederlandse deurwaarder, het Openbaar Ministerie, de advocaat en de rechter geen enkele bevoegdheid.

 10. Het milieu wordt nog steeds geweld aangedaan door het diffuus verspreiden van gifstoffen op talloze manieren, zelfs met subsidie van de overheid; zelfs zonder een mogelijkheid om die vergiftiging van het milieu te voorkomen, die politiek worden gesteund bij illegale stortingen. Deze rechtsprocedures werden steevast verloren, maar na jaren is de gemeente wel aansprakelijk gesteld voor het opruimen. Zie: www.sdnl.nl/nvvk.htm en www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm.

 11. De voorgenomen bezuinigingen met 20% blijken allemaal een grote aanslag te zijn op de inkomens van de werkenden en op die van gepensioneerden en minima. Waarom geen bezuiniging op de staatsschuld zelf ?! Waarom wordt het (groot)kapitaal afgeschermd van de bijdrage aan het oplossen van de crisis ?? Waar komen de geleende miljarden toch vandaan?

 12. Invoeren van het recht op een eigen kamer voor ouderen in verpleeg- en bejaardenhuizen. Er mogen geen twee gevangenen in een cel, maar wel vier bejaarden in &eacue;én kamer. De beschaving moet ook doordringen tot de leefomstandigheden van zieken en gehandicapten.

 13. Het BTW-tarief moet gelijk gesteld worden aan dat in andere Europese landen. Dat zal de economie ten goede komen. Zodat de internationale koopkrachtontwikkeling meer in evenwicht komt. Fiscale compensatie kan gezocht worden in niet te ontwijken grondbelasting zoals die in Hongkong en een oppervlaktebelasting voor flats.

 14. Met betrekking tot normen en waarden zal het onderwijs sterk verbeterd moeten worden. Met name voor de jeugd die de toekomst tegemoet gaat met beroepen waarvoor praktische kennis en vaardigheden nodig zijn in o.a. de industrie. Het herstellen van de "oude" ambachtschool moet zo snel mogelijk vorm krijgen. Daarom moet wij vragen kunnen stellen in het parlement.

 15. Meer aandacht voor onze jeugd die steeds minder mogelijkheden heeft gekregen met de bezuinigingspolitiek van de grote partijen in de afgelopen 30 jaar. We moeten iets doen aan de problemen van hangjongeren als gevolg van die bezuinigingen door jeugdhonken en sportscholen open te stellen, zoals in de naoorlogse decennia heel gewoon was.

 16. Verlaging van de href="http://www.sdnl.nl/pvdk.htm">successiebelasting, want daar is al eerder belasting op ingehouden. Het frustreert mensen om economisch actief te worden wanneer financieel vermogen wordt afgenomen en initiatieven voor ondernemerschap worden ingeperkt.

 17. Het afschaffen van de overdrachtsbelasting bij verkoop van onroerend goed kan de woningmarkt weer op gang helpen, de werkgelegenheid voor verhuizen, verbouwen en opleuken stimuleren, waardoor ook de belastingopbrengst over die activiteiten weer op gang komt. Afschaffing van de overdrachtsbelasting bevordert de doorstroming.

 18. Invoering van een grondbelasting, zoals het Henry George en Edward Bellamy Institute voorstelt, kan de tekorten van de overheid drastisch terugdringen. Die ontduiking van de belastingplicht kan niet via allerlei fiscale constructies gebezigd worden. Zie: hg-eb-institute.htm.

 19. Terugdraaien van de Pikmeer-arresten. Daarnaast moeten lage en hogere (bestuurs) rechtbanken de (rechts)middelen krijgen om hun uitspraken te handhaven. Te vaak leggen bestuurders uitspraken van de Raad van State gewoon naast zich neer en zijn partijen gedwongen om steeds opnieuw naar de rechtbank te stappen om handhaving af te dwingen. Zie persvoorlichter van de Raad van State.

 20. Een verandering is nodig met de invoering van de offerte en licentie economie, waardoor massaproducten, goederen en diensten maatschappijbreed eerst preventief getoetst worden Ė door democratisch gekozen brancheorganisaties - op duurzaamheid criteria, waarna de besten Ė op de criteria scorenden - een Ēlicense tot duurzame productieĒ krijgen, voor bijv. vijf jaar; en een vast marktsegment toebedeeld krijgen, waarin alle maatschappelijke kosten zijn opgenomen, waardoor concurreren op kostprijs Ė hoofdoorzaak van ellende - weggenomen is.