Zwartboek Kinderbescherming op Internet


Jeugdzorg . . Arlette Heskes . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Kafka

Problemen met jeugdzorg eist veel slachtoffers en oorzaak van veel leed

Arlette Heskes dreigt haar kind te verliezen door maatregel van Jeugdzorg en onjuiste inschatting (Video)

Arlette's weblog

Overzicht van enkele schokkende ervaringen over begeleiding door Jeugdzorg

Het betreft hier geschreven en ongeschreven regels binnen jeugdzorg en de sector kind- en familierecht.

Het afgelopen jaar hebben er drastische wijzigingen plaatsgevonden onder het bewind van minister Rouvoet. Er is bij de kabinetsformatie speciaal een ministerpost vrijgemaakt voor Jeugd en Gezin. Je zou denken dat het nu beter zal gaan... Het ligt er echter maar net aan welke insteek je maakt. Een ding is zeker: zit je eenmaal in de molen, dan kom je er niet (gemakkelijk) meer uit. (klik op de foto)

Hieronder enige van de minder goede resultaten die ik uit eigen ervaring heb ondervonden:

 • Naast de miljoenen subsidies (paar miljard) nog meer miljoenen subsidies extra bedoeld om onder andere de "wachtlijsten" binnen de jeugdzorg weg te werken.
 • Peperdure reclame's op TV en op o.a. station om de burger ervan bewust te maken om bij vermoedens van kindermishandeling de telefoon ter hand te nemen.
 • Groeiende wachtlijsten door de nieuwe wachtlijsten die ontstaan zijn vanwege deze (aan)meldingen.
 • O.a. scholen en (huis)artsen worden onder druk gezet elk "apart" gedrag van een kind te melden, ongeacht waar dit door veroorzaakt wordt. Het kind wordt dan aangemeld bij BJZ (Bureau Jeugdzorg).
 • Centra voor Jeugd en Gezin schieten als paddenstoelen uit de lucht om de jongste generatie te monitoren, consultatiebureaus krijgen een lijst van mogelijke probleemgevallen.
 • Het nieuwe Burgerservicenummer zal eraan bijdragen om de nieuwe generatie aan te melden bij jeugdzorg, nog voordat deze geboren is(!) worden de nummers van beide ouders hieraan gekoppeld. Ontvangen bijvoorbeeld beide ouders een uitkering, dan krijgt het kind de stempel "probleemgeval"; hetzelfde geldt als (een van) de ouders in hun eigen jeugd met jeugdzorg te maken hebben gehad.
 • Ouders die een uitkering ontvangen en die "weigeren mee te werken aan de hulpverlening" verliezen (een gedeelte van) hun uitkering.
 • Jongeren die vroegtijdig (voor hun 18e) school verlaten komen in de toekomst in een soort "leerwerkkampen" terecht, waar ze tot model burger worden opgevoed.
 • De uitkering voor jongeren tot 27 jaar staat ter discussie; om toch geld te ontvangen dienen ze aan bovenstaande projecten mee te werken.
 • Krijg je de stempel "slechte ouder" dan kan je bij de geboorte al je kind kwijtraken". De gegevens hiervoor zijn te vinden door simpelweg het Burgerservicenummer in te tikken
 • Enkele criteria voor "slechte ouder" zijn: niet een doorsnee ouder (= model burger) zijn (in de breedste zin van het woord), "problemen" ontkennen en "hulpverlening weigeren".
 • "Hulpverlening weigeren" kan voldoende zijn om je kind kwijt te raken, uit de ouderlijke macht ontzet te worden, en je andere (toekomstige) kinderen kwijt te raken.
 • Een kind kwijtraken kan dus betekenen dat je ook je andere kinderen kwijtraakt.
 • "Hulpverlening weigeren" begint al bij "hulp" van Bureau Jeugdzorg weigeren (tegen een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing zijn), maar ook op "vakantie" zijn ten tijde van deze "hulp", of zelf al andere passende hulp gevonden te hebben waar Bureau Jeugdzorg niet mee instemt en het niet kunnen aanzien hoe er met je kind "gesold" wordt.
 • Het niet eens zijn met de beslissing van Bureau Jeugdzorg of de rechter kan betekenen dat je je kind kwijtraakt, je bezoekrecht vermindert of dit kwijtraakt, of dat je uit de ouderlijke macht ontzet kan worden (het gezag verliezen)
 • Is het kind te "loyaal" naar de ouders toe (in andere woorden: wil het kind graag naar de ouders toe, bij de ouders blijven, vraagt het naar de ouders, vertoont het verdriet of onhandelbaar gedrag als het terug keert van de ouders, mist het de ouders of loopt het weg en terug naar de ouders) dan kan het variëren tot vermindering van contact of bezoekrecht tot het verliezen hiervan en sancties voor zowel ouder, kind als eventuele broers en zussen.
 • Deze sancties kunnen eruit bestaan dat het kind de ouder in het geheel niet meer mag zien, bellen of schrijven, dat het kind verder weg geplaatst wordt bij een onbekend gezin op een geheim adres, of dat een ouder kind in een gesloten jeugdinrichting beland tot het de 21 jaar bereikt heeft.
 • Een ouder kind maakt kans op een langer verblijf in een inrichting of gevangenis of "behandelplaats" als dit tegen alle regels in toch "ontoelaatbaar gedrag" laat zien. Dit kan bestaan uit: weigeren "goedemorgen" tegen de bewaarders te zeggen of weigeren over zichzelf en zijn/haar familie te praten of de (geheime) verblijfplaats van broers/zussen te geven.
 • Ten alle tijden staat "het belang van het kind voorop/centraal". Deze term kan te pas en te onpas gebruikt worden door welke hulpverlener/ pleegouder dan ook.
 • Als kinderen door eindeloos rekken van instanties, onderzoeken en rechtszaken langer dan 1 jaar in een pleeggezin of elders verblijven, worden de betrokken personen ook als belanghebbend naast de ouders benaderd. Wat zij te zeggen hebben weegt echter minstens twee keer zo zwaar mee. De omgeving (getuigen), overige behandelaars, familie (bijvoorbeeld grootouders, broers/zussen) daarentegen hebben niets in te brengen en worden dan ook niet ter zitting toegelaten.
 • Alle zittingen vinden achter gesloten deuren plaats en zijn niet toegankelijk voor derden. Opnameapparatuur is niet toegestaan. Bij het tonen van emoties (zoals huilen) word je verzocht de rechtszaal te verlaten, of word je verwijderd
 • De proces-verbalen, verslagen van hoorzittingen, beschikkingen worden veelal in het voordeel van andere personen dan de biologische ouders/opvoeders geschreven.
 • Zelfs ongeschoren en onverzorgd overkomend bij een rechtszaak, wordt aan de interpretatie van de medewerkers van de kinderbeschermingsorganisaties meer waarde gehecht dan aan die van overige deskundigen. Zelfs als het slecht gaat met het kind.
 • Als het zo uitkomt, wordt de ene ouder tegen de andere opgezet.
 • Onderzoeken vinden in de regel alleen bij grote overheidsinstanties plaats die betaald worden door justitie of hun geld ontlenen aan de cliënten van jeugdzorg. De uitkomst van deze onderzoeken zal dan ook in de regel in het voordeel van de opdrachtgever uitvallen. Wordt er toch door een particulier een contra-expertise gedaan, dan wordt deze eenvoudig ter zijde geschoven.
 • De klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg bestaat uit mensen die zelf bij jeugdzorg werkzaam zijn. Eerdaags worden de verslagen van de hoorzittingen niet meer uitgereikt en wordt de reactie van de cliënt hierop ook niet meer meegestuurd. Niemand zal dus meer weten wat er gezegd is om tot een bepaalde beslissing te komen (als deze procedure al eerlijk verliep...). De reden hiervoor is dat deze werkwijze teveel tijd in beslag neemt. Hierbij moet opgemerkt worden dat er soms wel een jaar overheen gaat voordat er een zittingsdatum bepaald wordt. Van veel klachten wordt de (on)gegrond verklaring teruggekoppeld naar de kinderrechter. Deze gaat er ter zitting niet op in, omdat deze besteed wordt aan de tenuitvoerlegging van de OTS/UHP.
 • Klachten die gegrond verklaard zijn of "aanbevelingen" of "adviezen" van andere instanties kunnen door Bureau Jeugdzorg volledig genegeerd worden. Het is aan hun te bepalen welke informatie zij wel en niet gebruiken. Omgekeerd worden de teksten uit rapporten waarvan gegrond verklaard is dat deze niet deugen integraal overgenomen of "marginaal" getoetst.
 • "Klagen" wordt tevens als indicatie voor "lastige ouder" tot "niet begeleidbaar" tot "probleemontkennend", "wantrouwend" of "weigering hulp" gezien of vertaald.
 • Als de "samenwerking" met jeugdzorg en andere instanties vermindert, of je als ouder medewerkers tegenspreekt of weerspreekt word je bezoekrecht uitgesteld of ingehouden. Omgekeerd kan je als ouder zeer naar bejegend worden, evenals de vertrouwenspersoon die je meeneemt.
 • In de praktijk kunnen instanties kinderen weghalen zonder machtiging van de kinderrechter. Ze hoeven alleen het woord "crisis" te laten vallen, zonder verdere uitleg te geven of verzinnen een uitleg als de standaard regel uit het wetboek die voldoet, nl.: "het kind werd in de thuissituatie in zijn ontwikkeling/ opvoeding bedreigd". Voorbeelden zijn niet nodig of informatie/feiten worden verdraaid. Informanten worden niet bij naam genoemd, melders zijn "anoniem".
 • Weigert de ouder een handtekening te zetten, dan kan de rechter altijd een plaatsvervangende handtekening zetten, daarvoor is de OTS in het leven geroepen.
 • Zelfs bij hulp aan huis of terugplaatsing kan de OTS (ondertoezichtstelling) nog jaren duren, dit levert immers veel geld op. Ook de UHP (uithuisplaatsing) kan jaren verlengd worden, m.a.w.: een terugplaatsing kan jaren uitgesteld worden.
 • Als een kind langer dan 2 jaar (door eindeloze "vertraging" en rekken vanuit instanties) in een pleeggezin of elders verblijft, gaat het als stelregel niet meer terug naar de ouders. Grootouders hebben in de praktijk niets in te brengen omdat deze geen gezag hebben. Deze regel is onder het nieuwe bewind verscherpt.
 • Indicatiebesluiten kunnen worden niet getoetst door de kinderrechter en de bestuursrechter verwerpt ze om dat er geen beroep tegen open staat (monopolypositie van Bureau Jeugdzorg). Dit betekent het tegenovergestelde van onschuldig tot je schuld bewezen is. Je krijgt ook niet de kans om te bewijzen een goede ouder te zijn, deze kan je zelfs ontnomen worden nog voordat je het ziekenhuis verlaat (zonder baby).
 • Samengevat kan een kind zonder interactie met hulpverlening vooraf en zonder rechtszaak uithuis geplaatst worden. Daartoe wordt als het nodig is de deur ingeramd en de ruiten gebroken, de kinderen midden in de nacht van hun bed gelicht, anderen betrokkenen onder druk gezet of meegenomen naar het politiebureau bij verzet. De kosten van de schade komen voor rekening van de ouders/bewoners.

Deze opsomming is alles behalve compleet…en er wordt door instanties vooral NIET gedaan aan WAARHEIDSVINDING. Het ontbreken daarvan is zelfs géén reden tot klagen en volgens onderzoeksinstituten mogen zij dat zelfs niet: men schrijft 'indrukken' op waar men naar believen feiten verdraait, weglaat of anders uitlegt…

En de definitie van 'het belang van het kind'? Ontbreekt ook al van officiële zijde… Hier is er een: Een kind in het onvoorwaardelijke genot stellen van de LIEFDE, AANDACHT en (ver)ZORG(ing) van en door beide ouders en hun familie! En nu nog de mensen wakker maken….en vooral Justitie, de 'Kinderbescherming' en 'Jeugdzorg'…

Deze lijst is niet compleet; o.a. het wegnemen van een baby bij de geboorte wegens onbekwaamheid om op te voeden volgens jeugszorg.