Zwartboek Kinderbescherming op Internet


Jeugdzorg . . Arlette Heskes . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Kafka

Problemen met jeugdzorg eist veel slachtoffers en oorzaak van veel leed


Arlette Heskes dreigt haar kind te verliezen door maatregel van Jeugdzorg en onjuiste inschatting (Video)

www.marcvandelft.nl (zie de zap-service van P&W) van P&W)

Ha, Arlette

Ik heb net je uitzending gezien en opgenomen, maar het stelde niet veel voor.
Je bent gewoon gebruikt voor hun doeleinden, hier schiet je dus niks mee op. Ria vond dat het ook niks voorstelde.
Ik schreef haar het volgende terug:

-------------------------------------

Hoi schat,

Inderdaad, het stelde niet veel voor, ik vond het er eerder tegenovergesteld aan dan zoals het werkelijk is.
Arlette is dus gewoon misbruikt door de pers voor hun eigen doeleinden, hier schiet ze dus echt totaal niets mee op!
Maar je ziet hier wel aan dat de pers even corrupt is als Jeugdzorg, de rechterlijke macht en de ambtenarij, vandaar dat de echte waarheid nooit op televisie komt, zoals de waarheid rond 11 september, mind control, etc.

Liefs: Marc

Terug naar het menu over de UHP van Leander

Reacties op de uitzending van EenVandaag, maandag, 26 februari 2007.

Eén Vandaag zond een programma-onderdeel over Jeugdzorg uit, waaronder een fragment met een interview met Arlette. Achteraf gezien bleek dat zij gewoon is gebruikt door de media en dat 'haar verhaal' alleen is ingepast in een miniem item over 'dat er teveel bureaucratie is'... Voor de rest was deze uitzending [voor de zoveelste keer] er alleen maar propaganda voor om nòg meer geld en macht aan Jeugdzorg te geven en de ouders nòg meer rechten te ontzeggen [door het VVD-kamerlid met name].
Hieruit blijkt wel, wat velen ondertussen al wisten, dat de media alleen maar in dienst staan van de machten die de dienst uitmaken, dat er geen sprake is van een rechtsstaat maar van een dictatuur, een politiestaat, waarbij de burger volkomen rechteloos is.

Kinderrechter Quick beweerde zelfs dingen die het tegenovergestelde zijn als wat er in werkelijk het geval is. Ze erkende echter openlijk dat 'de rechters er altijd voetstoots van uit gaan dat Jeugdzorg en Pleegzorg het wel het beste zullen weten'... [in de praktijk is er geen sprake van dat deze organisaties dat het beste weten, integendeel!!! zie hieronder]
Eén Vandaag beweerde dat de praktijk er op gericht is om het kind weer terug te plaatsen naar de ouders. [voor de werkelijkheid die het tegenovergestelde is, zie hieronder]

Om dit te illustreren zal ik hieronder enige geschriften citeren van een dokter die al jarenlang ervaring heeft met deze onderdrukkingsmachten.

M.v. Delft

www.marcvandelft.nl

Reactie van dokter N. M. op de stuitende uitlatingen van Anouchka Miltenburg, 2e kamerlid van de VVD, die o.a. zei dat Rouvoet 'los moest komen' van zijn 'christelijke idee' dat het het beste was voor een kind om in het gezin op te groeien waar hij is geboren... Ze had het weer over het bekende holle cliché 'dat het belang van het kind centraal gesteld moest worden' en niet de ouders [dat hebben we gemerkt met Leander....!!! een regelrechte leugen, de ouders zijn juist al volkomen rechteloos!!!] en dat de ouders dus het recht ontnomen zou moeten worden om de Uit-Huis-Plaatsing van hun kind überhaupt aan te kunnen vechten... Ze beweerde dat je 'ook een goede ouder kunt zijn als je op een afstand, buiten je gezin dus, de toekomst van je kind kunt meebepalen' [dat hebben we gemerkt met de huidige pleegouders van Leander ...!!!] ...

27 feb. 2007

Geachte mevrouw Miltenburg,

Gezien de uitzending van 1-vandaag van 26 feb. zou ik,  een en ander willen opmerken. Zelf ben ik sinds een jaar of 13 actief als hulpverlener / deskundige op alles wat met 'Jeugdzorg' en 'Kinderbescherming' te maken heeft. Ik was onder andere lid van de commissie familierecht van de SCJF en later bestuurslid van die vereniging, die helaas is opgeheven door subsidiestops van VWS en Justitie. De cliënt is daarmee grotendeels monddood gemaakt in 2004.

Uw opmerking: 'Alles is er op gericht om kind terug te laten gaan naar ouders'. Deze opmerking deed bij mij de vraag opkomen of U wel eens gezien hebt hoe het er werkelijk aan toe gaat als men als ouders met BJZ of kinderbescherming te maken krijgt?

Ik chargeer even om enige beknoptheid te geven.

 • Ouders hebben geen verstand van kinderen en worden vooral NIET gehoord.
 • Ouders worden met zachte hand gemaand om maar een 'OTS aan te vragen' ('anders kunnen we geen hulp geven')
 • Als de 'hulpverleners ' binnen zijn, meestal een gezinsvoogdijmedewerker, die zelf geen kinderen heeft en enkele uren per maand of minder, ouders wel weet te kleineren en het 'in het belang van onderzoek' nodig te vinden 'kinderen tijdelijk op te nemen' .....
 • Als ouders dat niet wensen, volgt een verzoek aan kinderrechter...
 • Op grond van woorden van 'de gedragsdeskundige' van BJZ, (die de kinderen nooit onderzocht, laat staan gezien heeft) worden kinderen dan gedwongen uit huis geplaatst, desnoods in een gevangenis, onder het mom van 'hulp'....
 • Na de 'hulp' komen de kinderen meestal in een pleeggezin terecht dan wel gaan van de ene inrichting naar de andere of weekend pleeggezinnen maar juist NIET meer bij de 'echte ouders'... (zie uw bewering in deze!)

(Op ouders is immers altijd wel wat aan te merken. Het meest stompzinnige en kwalijke criterium vind ik wel: 'ouders kunnen kinderen niet de juiste stimulans bieden voor de opvoeding'... wat die 'juiste stimulansen' zijn weet (bijna) niemand denk ik zo...)

Vragen: hebt u al eens in werkelijkheid gezien op grond van welke criteria kinderen in jeugdgevangenissen zitten, dan wel uit huis geplaatst worden, dan wel op transport naar Frankrijk gesteld worden, tegen hun wil, en dat tegen de wil van de gezag hebbende ouders en zonder rechterlijke machtiging daartoe ? (Wel verplicht..., want we hebben immers wetten; en zetten die gewoon aan de kant...)

Hebt u al eens gezien welke gekwalificeerde onderzoeker een diagnose heeft gesteld op grond waarvan een kind gedwongen hulp van BJZ MOET hebben? (Meestal GEEN ENKELE: de 'diagnoses van BJZ' worden gesteld door mensen zonder enig opleidingscriterium of BIG-registratie, bovendien hebben ze vaak kinderen niet eens gezien! Moest ik als medicus eens proberen...!)

Helaas hebt u het algemene beeld wat er over politici heerst in Nederland wederom bevestigd. U gaf te kennen totaal niet te weten waar u het over had...

Gaarne wil ik U voorzien van meerdere info en eens met u in gesprek gaan.

Vriendelijke groet,

Reactie op de uitlatingen van Agnes Kant [2e kamerlid SP], op Een Vandaag, die o.a. voor 'preventieve hulp' in de buurt is...

26 februari 2007

Geachte mevrouw Kant,

Al jaren heb ik de wens om eens met u in gesprek te gaan over diverse zaken waar u in de media uw mening over geeft.
---

Nu de zaak van vandaag.

Ik ben zelf reeds jaren hulpverlener aan ouders in verband met de strijd van ouders juist tégen Bureau Jeugdzorg en de 'kinderbescherming'. In deze zaken heb ik zo'n 13 jaar ervaring, was zelfs bestuurslid van de landelijke S.C.J.F. (opgeheven wegens subsidie-stop VWS en Justitie) en treed wel vaker op als getuige-deskundige op dit gebied. Ik behoor niet tot enige organisatie, ben in deze onafhankelijk en onbetaald.

Wat mij opviel: Weet U wel hoe BJZ te werk gaat in de praktijk?

Ik chargeer even heel kort:

 • Ouders zoeken hulp, gaan naar maatschappelijk werk of huisarts.
 • Ouders krijgen eenvoudige thuishulp.
 • De 'thuishulp' dan wel huisarts adviseren naar BJZ 'voor een hulp-indicatie'.
 • BJZ zegt vervolgens, dat dit alleen mogelijk is met een Onder Toezicht Stelling (OTS)...
 • De 'Hulp' komt, in de vorm van een voogd die zich zelden laat zien.
 • Binnen enkele maanden of jaren MOETEN de kinderen uit huis geplaatst worden wegens bijvoorbeeld 'ernstige gedragsstoornissen'.
 • Kinderen verdwijnen op last van de kinderrechter naar de jeugdgevangenis wegens 'ernstige gedragsstoornissen'.

(Ik kan dit illustreren met enige recente rechterlijke vonnissen)

Hier zitten een paar haken en ogen aan.
De ernstigste: WIE heeft de 'ernstige gedragsstoornissen' geconstateerd?
BJZ schrijft het op, de 'interne gedragsdeskundige' heeft de kinderen nooit gezien, er is géén enkel rapport van een psychiater of psycholoog of ander bewijsstuk waaruit dat blijkt...
Sterker nog: in diverse zaken is er een bewijsstuk waarin staat: 'Psyche: geen afwijkingen / therapie: niet noodzakelijk'

Een voorbeeld: Rapport JJI -Doggershoek, Den Helder:

 • BJZ blijft van mening dat dit kind van 15 in de gevangenis MOET blijven wegens haar gedragsstoornissen...
 • Doggershoek houdt het betreffende kind gevangen omdat BJZ het zegt...
 • BJZ zegt dit te moeten van de kinderrechter...
 • En die kinderrechter? Die gaat af op de enige 'deskundige' van BJZ, die de kinderen nooit gezien of gesproken heeft....
En zo heb je als BJZ wéér een gezin compleet geruïneerd...

Ik heb hier gechargeerd naar een recente casus, waar een gezin van 7 kinderen uit elkaar gedreven is door BJZ. Ik schreef al: ik kan méér noemen, ik zou er een boek van kunnen schrijven.

Ook de casus van Arlette Heskes is mij bekend, ik ken véél stukken in deze. Wat ontbreekt:

 • WAAROM kan moeder NIET voor haar kind zorgen?
 • Aan welke criteria moet zij voldoen om gewoon moeder te mogen zijn?
 • Welke redenen rechtvaardigden dat ze het kind tijdens het voeden met politiemacht en al wegrukten bij moeder?
 • Hoe is het met de band tussen moeder en kind?
 • Is er één pedagogisch of psychologisch stuk bekend, waaruit blijkt dat een contact van 2 uur per maand onder vernederend toezicht, voldoende en juist GOED is voor een band tussen moeder en kind?

Hebt U zich wel eens verdiept in de wérkelijke redenen waarom kinderen uit huis geplaatst zijn, in plaats van het adagium 'ouders kunnen niet de juiste stimulans bieden voor een veilige opvoeding'? (Of andere van dat soort prietpraat van BJZ zonder onderbouwing).

 • Hoe is het met de vrijheid van opvoeding van ouders?
 • Hoe zit het met de fundamentele rechten van het kind op hun ouders en familie?
 • Waarom kunnen ouders niet gewoon EENVOUDIGE, laagdrempelige hulp krijgen, in plaats van de weg van BJZ ('valkuilen', zie de poster van SCJF uit 2002), door 'vrijwillig OTS aanvragen' en vervolgens kinderen uit huis plaatsen als de ouders naar believen van een of andere ambtenaar van BJZ 'niet goed genoeg zijn'...

Hoe verklaart u ca. 700 kinderen in jeugdgevangenissen...?
Het feit dat onder het mom van 'jeugdhulp' kinderen buiten iedere toestemming van ouders, buiten rechterlijke machtiging daartoe, door Horizon Jeugdhulp naar Frankrijk op transport gezet worden en onttrokken worden aan de leerplicht en de banden met hun ouders..? (zie de mooie website van Horizon Jeugdhulp Rotterdam)

Vragen: waarom is er bij wet géén enkel opleidingscriterium gesteld voor de opstellers van 'indicatiebesluiten' door BJZ...! (Overigens: hier wordt de wet ook terzijde geschoven: De STICHTING BJZ dient verzoeken in bij de KR, niet BJZ...
Zo komt ook alleen éé 'gedragsdeskundige' van BJZ ter zitting, die ronduit verklaart kinderen nooit gezien te hebben, ze bepleit wel UHP..., enz.)

Ik dien als arts ook geregistreerd te zijn en stel ik een diagnose die niet klopt en een niet passende therapie voor, dan word ik aangeklaagd, stel ik een diagnose zonder een patiënt gezien te hebben, dan hang ik als medicus...
Maar als BJZ indicaties stelt zonder kinderen zelfs gezien te hebben, dan mogen die rustig voor enige jaren in de gevangenis opgesloten worden op de meest vernederende manier...

Gaarne wil ik u van meer informatie voorzien en zou graag eens met u in gesprek gaan omtrent deze problematiek.

Vriendelijke groet,

MvD: Volgens mij kan deze brief ook beter gericht worden aan het VVD-kamerlid, die tijdens de tv-uitzending veel duidelijker te kennen gaf dat volgens haar de rechten van de ouders geminimaliseerd moeten worden, en de staat zijn zeggenschap hier nog meer over moet vergroten.... Wat heeft deze opvatting van dit VVD-kamerlid nog met Vrijheid en Democratie te maken?

Terug naar het menu over de UHP van Leander

Media bedankt

De burger heeft met name de hulp van de media en publicaties nodig
om deze sectoren te dwingen over hun (ethisch) handelen na te denken

Nieuwsblad van het Noorden: Stalker Johan wil voogdij kinderen
Prof. Dr. A. de Zwaan publiceerde al in 1997 in de NRC over kinderdieven
Telegraaf: Jeugdzorg Brabant voor de rechter, Directeur weg om blunders
Trouw: Advocaten 10 van de 64 kortgedingrechters beneden de maat
Arts zwijgt over mishandeling, vertrouwen in kinderbescherming ontbreekt
Haarlems Dagblad: Raad voor de Kinderbescherming heeft privacy geschonden
Telegraaf: Wie help eigenlijk ouders in nood
Volkskrant: Minister wil van plaatsvervangend rechters af
Volkskrant: Pleegmoeder vecht voor inspraak over Pepita
Telegraaf: Echtpaar verwaarloost pleegdochter
Grootouders winnen gevecht om kleinkind
Telegraaf: Kinderbescherming in Nederland en wat er mis is
Winschoter Dagblad publiceert over Zwartboek Kinderbescherming op Internet
Telegraaf: Intimidatie door Kinderrechters
Trema doorgeefluik voor mentaliteitsverandering rechterlijke macht
Veluws Dagblad: Vader wist niets van mishandeling dochter
Telegraaf: Kinderrechter verpest vaderdag
Tijl Krantenuitgeverij: Leger des Heils in beklaagdenbank
Telegraaf: Politie beëindigt ontvoering meisje
Werkgroep Vrouw en Recht: Notulen plenaire bijeenkomst 110599
Telegraaf: Weigering inzage dossier financiële ramp voor arts
Macht is recht, wie meer macht heeft, heeft meer rechten en kan zich meer rechten toe-eigenen
De Volkskrant: Kabinet licht gehele jeugdzorg door...!
Telegraaf: Verhalen bijstand op ex-echtgenoten totale mislukking
Ervaringen van SOR rechtvaardigen het indienen van een W.O.B. verzoek
Oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid door de Stichting S.O.R.
Acties verontruste ouders tegen de Raad voor de Kinderbescherming Oost I
Acties verontruste ouders tegen de Raad voor de Kinderbescherming Oost II

  Terug naar het begin

  Zwartboek Kinderbescherming
  26 februari 2007 bij Een Vandaag op TV!
  Commentaar van anderen op de uitzending van Een Vandaag
  Brief van Bureau Jeugdzorg aan Arlette Heskes met vragen (over geboden hulp)
  Overzicht van enkele schokkende ervaringen over begeleiding door Jeugdzorg

  Bezwaarschrift IB-BJZ januari 2008 definitief
  Klacht Mooi RMT Den Haag definitief
  Spoed ex 8.81 definitief voor de voorzieningenrechter
  De beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen