Wie nog denkt dat wij in een vrij en democratisch land wonen, loopt echt doelbewust met oogkleppen op !

De nacht van Wiegel blijkt nacht van de VVD


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

De TV-opnamen van de stemming bewijzen dat!

Er werd druk gegist wie nu de schuld droeg voor de val van het kabinet Kok-2. Velen werd gevraagd hun mening te geven over wie de aanstichter van het kwaad was. Thom de Graaf of Hans Wiegel.

Ik meen dat alleen de VVD als partij schuld treft. Weliswaar heeft Wiegel met zijn stem de val van het kabinet veroorzaakt, maar dat was omdat dat zo was afgesproken. Iedereen buiten de VVD was er bijna zeker van dat ook de laatste twee dwarsliggers - o.a. senator Makkreel die na het behaalde killer-succes al rap met een glas whisky rondzwalkte - wel zouden bijdraaien.

Hoewel bekend was dat Wiegel tot de Bende van vijf behoorde werd 'm niet toegedicht dat de 'éminence grise' de zaak zou laten ploffen. Alle ogen waren gericht op de minkukels in de fractie. Toen de "W" van Wiegel aan de beurt was voor het uitbrengen van zijn stem zei deze onderkoeld, alsof hij niet in de gaten had wat hij daarmee bewerkstelligde, dat ie TEGEN was.

Deze scène is nog een aantal keren op het tv-scherm te zien geweest. Maar niemand in de politiek en bij de pers heeft goed uit zijn doppen gekeken. Niemand zag - behalve de stoïcijnse kop van Wiegel - dat geen van de andere tien VVD-senatoren rondom Wiegel ook maar even knipperde met de ogen, een wenkbrauw optrok, of in stomme verbazing het hoofd wendde naar deze contemporaine Brutus, die zijn politieke dolk in rug van 'Caesar' Kok liet ploffen. Deze actie was des te pijnlijker nadat Wiegel - net als Brutus bij Caesar - Wim Kok uiterst vriendelijk een compliment over z'n rede maakte en hem hartelijk de hand schudde. De Judas!!

Mijn conclusie is eenvoudig. De tv-beelden bewijzen dat alle senatoren van de VVD verdomd goed wisten dat de theaterrol van de dissidenten was uitgespeeld en dat de grootmeester in de valse vooring, genietend van zijn triomf achter het masker van zijn principiële bezwaren de democratisering van de politiek blokkeerde. Later gaf hij dat zelfs volmondig toe met zijn opmerking: dat wanneer het principe in de grondwet was verankerd, met latere aanpassingen van de grondwet meer referendabele invloed van de burgers zou worden losgewrikt. Op zich is dat juist gesteld, en dat was zeker het doel van D'66 en anderen die echte democratie willen.

De tv-opname toont aan dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

  A) geen Volkspartij is maar een elitaire regentenclub,

  B) de VVD de Vrijheid om correcties aan te brengen aan de kiezers ontzegt,

  C) dat de VVD per definitie geen werkelijke Democratie toestaat.

Ik meen dat het gefalsificeerde product 'VVD' getoetst moet worden aan de warenwet, waarbij de partij veroordeeld moet worden voor het betalen van de financiële schade die deze partij met haar wanprestatie heeft aangericht. De VVD heeft voor de verkiezingen aan de burgers beloofd een 'partij van het volk' te zijn. De VVD de de kiezers een feitelijk niet geboden vrijheid voor, en ontfutselde in de Eerste Kamer alle Nederlanders een reële democratie. Hier ligt een schone taak voor de oppositie en voor de media.

Huizen, 20 mei 1999

  R.M. Brockhus
  Westkade 227, 1273 RJ Huizen
  035-5244141


E-mail sdn@planet.nl
Web-site: http://www.sdnl.nl/brutus.htm


Alfabetisch register letter H

  © Alle rechten voorbehouden drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH   HEIJNE MAKKREEL

H., geboren 30 jul 1931; ir. [R
s
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 feb 1982
Rechter rechtbank Haarlem 9 jul 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 jan 1998

NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
VVD Lid 1e kamer

TEVENS
Deed in 1949 eindexamen gymnasium-B, deed in 1957 ingenieursexamen vliegtuigbouwkunde aan de Technische Universiteit te Delft en in 1979 doctortaalexamen rechten (civielrecht) aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Sedert 29 mrt 1977 Lid van de VVD
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Reserve-officier bij de Koninklijke Marine (1957-1958).
Was ingenieur afdeling planning Fokker-Schiphol (1958-1964) en leraar HTS Haarlem afdeling vliegtuigbouwkunde (1964-1984).
Bekleedde tussen 1960 en 1970 diverse functies in JOVD_ en VVD-verband, onder meer secretaris VVD afdeling/kamercentrale A'dam.
Was Voorzitter Politiek Jongeren Contact A'dam. Was van 1979-1977 Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
Van 1969 tot 1973 Lid van het hoofdbestuur van de Bond van Docenten bij Tertiair Onderwijs (1970-1973 Voorzitter) en maakt deel uit van enkele adviescommissies en werkgroepen in het onderwijs, waaronder de Commissie Ontwikkeling Hoger Onderwijs en de werkgroep ter voorbereiding van de HBO-Raad.
Is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier met cijfer XV. Rijnegomlaan 13 2111 XL Aerdenhout, tel: 023-5243517

INFO
Er is in (ie Wet Rechterlijke Organisatie artikel 8, lid 1:

  De leden van de rechterlijke macht die voor hun leven zijn benoemd, met uitzondering van de raadsheer-plaatsvervangers, de rechter-plaatsvervangers en de kantonrechter-plaatsvervanger, kunnen niet tevens zijn advocaat, procureur of notaris, of enig ander ambt als hoofdbetrekking bekleden.
Waarom kan een rechter, d.w.z. iemand die voor liet leven benoemd is, dan toch lid van de Eerste Kamer worden of: waarom mag een lid van de Eerste Kamer dan toch tegelijkertijd wel rechter zijn ? Of zou men zich kunnen verschuilen achter het feit dat liet nu een plaatsvervangend rechterschap is ?
Mr. B.0. Dittrich, lid van de Tweede Kamer voor D66, is als rechter met bijzonder verlof. Maar hij heeft, meen ik, wel eens gesputterd dat een lid van de tweede Kamer niet, maar cel) lid val) de Eerste Kamer wel rechter mag zijn. Maar staan niet beide gevallen haaks op artikel 8 Wet R.O.? Wat voor kronkels heeft men bedacht om hier omheen te komen ?