Markt, markt en nog eens markt

Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

Boekbespreking door Paul Bordewijk

Een progressief van de oude stempel over de PvdA in de jaren negentig

Dit boek komt voort uit ergernis over de dominantie van het marktdenken in de jaren negentig van deze eeuw, en de geringe weerstand die de huidige sociaal-democraten daar nog tegen bieden. Het laat zien, dat de PvdA anno 1996 in zijn stellingnames en in zijn electorale problematiek veel meer lijkt op de partij van veertig jaar geleden dan die van twintig jaar geleden, en gaat na hoe het mogelijk is, dat een partij in een periode van twintig jaar zozeer in zijn tegendeel verkeert: de stelling dat de huidige werkloosheid in de eerste plaats het gevolg is van verstoring van het marktproces wordt ook door Wim Kok onderschreven, en ook PvdA-wethouders proberen een gemeente te runnen alsof het een bedrijf is.

De schrijver laat zien dat een benadering van de werkloosheidsproblematiek die zich alleen richt op de sociale zekerheid als verstoring van de marktverhoudingen, en macro-economische samenhangen verwaarloost, gedoemd is te falen. In plaats daarvan pleit hij voor een demografisch georiënteerd overheidsschuldbeleid.

Uitgebreid wordt ook ingegaan op de gevolgen van het marktdenken voor de overheid zelf. Aangegeven wordt hoe quasi-privatisering en -uitbesteding tot ongewenste resultaten kan leiden, en hoe het bedrijfsmatig denken de integriteit van de overheid onder druk zet. Dat laatste maakt de overheid ongeloofwaardig als moralist, een rol waaraan de auteur groot belang hecht.

Uitgeverij Jan van Arkel

ISBN 90 6224 3827 Prijs: f 35,-