De vooruitgang van PvdA en VVD: 'ARBEIT MACHT FREI'

Arbeid is de slaaf van het geldsysteem. Maar wat is geld in werkelijkheid ?!

Geldpolitiek . . . Armoede . . . Dwangarbeid . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

Herkeuring dupeert 80 procent WAO'ersvan 2 november 1996

van onze verslaggever

AMSTERDAM - De herkeuringen van arbeidsongeschikten hebben veel ingrijpender gevolgen dan tot dusver werd aangenomen. Ongeveer 80 procent van de WAO'ers kreeg na herkeuring een lagere uitkering of verloor de WAO-uitkering, omdat ze volledig arbeidsgeschikt werden geacht. Het kabinet is er altijd van uitgegaan dat de herkeuringen slechts gevolgen zouden hebben voor 21 procent van de WAO'ers.

De werkelijke gevolgen van de herkeuringen kwamen aan het licht tijdens een onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant. Het werd uitgevoerd onder 725 cliënten van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) in Helmond. Ook de emotionele gevolgen van de herkeuringen werden onderzocht. Ze blijken nogal wat spanningen bij arbeidsongeschikten teweeg te brengen. Geklaagd werd over: een zeer ontregeld leven (40 procent), moeilijker in slaap komen (47 procent) en het toenemen van spanningen in het gezin (53 procent).

De onderzoekers concluderen dat de overheid er goed aan zou doen de onbedoelde en ongewenste gevolgen van de herkeuringen nog eens nader te bekijken. Bovendien zouden er maatregelen moeten worden genomen om de knelpunten weg te nemen. Premier Kok neemt vandaag het onderzoeksrapport in ontvangst tijdens een werkbezoek aan Brabant. Gesignaleerd wordt dat van de ondervraagde arbeidsongeschikten bijna de helft (48 procent) na herkeuring volledig geschikt voor werk werd bevonden. Eenderde bleek na herkeuring minder arbeidsongeschikt dan daarvoor. De (ex-)WAO'ers bleken weinig kans op de arbeidsmarkt te hebben en gingen er allemaal in inkomen op achteruit.

Eerder bleek uit onderzoek dat van de mensen die bij herkeuring arbeidsgeschikt werden bevonden, 22 procent een baan vindt. In de Tweede Kamer dringen vooral PvdA en D66 aan op versoepeling van de WAO-herkeuringen, die in 1993 drastisch werden verscherpt. Het kabinet bekijkt nu de mogelijkheid de herkeuringen van een groep oudere WAO'ers af te schaffen.


Onder dit artikel staat - hoe cynisch - deze advertentie van de PvdA. Men kan er uit opmaken dat uiteindelijk 10 procent van de herkeurde WAO'ers weer een (onderbetaalde) baan heeft kunnen vinden. Of je deze mensen tot de "geluksvogels" moet rekenen is ernstig te betwijfelen.

Het lijkt tijd om de Partij van de Arbeid ook eens aan een herkeuring te onderwerpen. Wanneer we het verdedigen van de sociale structuur van Nederland beschouwen, dan lijkt de PvdA duidelijk "arbeidsongeschikt" te zijn.

De PvdA werkte mee aan nieuwe wetten over de sociale zekerheid. Onder ander de Nieuwe Algemene Bijstandswet, die honderdduizenden mensen (vooral gezinnen) in een zeer gespannen situatie brengt. Man en vrouw worden met de sollicitatieplicht tegen elkaar opgezet, nu ook de sancties op de vrouw van toepassing zijn geworden. Hadden we eerst één werkloze uitkeringsgerechtigde als gezinshoofd in de statistieken, nu hebben we er plotseling twee. De man én de vrouw. De werkloosheid stijgt dus in absolute getallen, waaraan dan weer nieuwe draconische maatregelen en bezuinigingen kunnen worden ontleend. Toch verandert er niets aan de structuur en het volume van de werkgelegenheid.

De hierboven beschreven WAO-ellende is duidelijk ook een verantwoordelijkheid van de PvdA. De afschaffing van de ziektewet waaraan de PvdA heeft meegewerkt, brengt niet alleen de werknemers onder grote druk maar ook de werkgevers; vooral kleine. Kortom hier is een regeringspartij die met het verraden van zijn eigen historie, sociale uitgangspunten en integriteit direct verantwoordelijk is te stellen voor de verpaupering van miljoenen mensen. Op het platte land en in de binnensteden is de nood hoog, zeer hoog. Wilt u lid worden van een partij die dat allemaal heeft bewerkstelligd?


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/wao-shit.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374
Disclaimer