Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Open brief aan Van Zinnicq Bergmann Advocaten, inzake Dossier: 11363/VZB/Van der Linden
Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Cassatieverzoek bij de Hoge Raad der Nederlanden

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 27 oktober 2002.

Per fax 073 - 6141581 en
Per e-mail: paperlaw@vzb.nl

  Van Zinnicq Bergmann, Advocaten,
  t.a.v. mr. J. van Zinnicq Bergmann,
  Postbus 1332
  5200 BJ 's-Hertogenbosch.

  Sint Oedenrode, 8 februari 2003.

   OPEN BRIEF

Uw nr. 11363.

Ons kenmerk: vdL/08023/br.

Betreft:

  A.P. van der Linden (cliënt)/
 • Dossier: 11363/VZB/Van der Linden
 • Reactie op uw brieven van 22 januari en 6 februari 2003.
 • Schadeaansprakelijkstelling.


Geachte heer Van Zinnicq Bergmann,

Namens de heer A.P. van der Linden, wonende aan de Johanna van Brabantlaan 35, 5491 CA te Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliënt, bericht ik u als volgt: Bij brieven van 22 januari en 6 februari 2003 maakt u cliënt kenbaar dat hij per omgaande 5.345,22 op uw bankrekening 52.35.70.627 moet overmaken voor de door u geleverde werkzaamheden.

Na bestudering van de dossierstukken van cliënt kom ik tot de conclusie dat u niet cliënt maar de tegenpartij van cliënt hebt geholpen. U hebt namelijk verzuimd, ondanks herhaaldelijke verzoeken daarom van cliënt, de door cliënt aangeleverde zeven in proces-verbaal vastgelegde getuigenverklaringen in te brengen bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch in de zaak met als rolnr. C9900377/HE.

De commissiebrief van 20 cent per gestorte ton afval, die cliënt had ontvangen van het Bastion B.V., was afkomstig van een niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven B.V. en was dus door de heer M.J.A. Merks valselijk opgemaakt. Ondanks het feit dat cliënt u herhaaldelijk heeft verzocht om ook dit in te brengen bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch in de zaak met als rolnr. CC9900377/HE, heeft u dat bewust verzuimd. Hiervan zijn vier personen getuige geweest.

In geval u dit alles niet had verzuimd, dan had cliënt het hoger beroep tegen het Bastion B.V. bij het Gerechtshof te 's Hertogenbosch moeten winnen en had cliënt niet in cassatie behoeven te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden.

In het cassatieverzoek bij de Hoge Raad der Nederlanden tegen bovengenoemd arrest (rolnr. C9900377/HE) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch kreeg cliënt van u niet de vrije keus om zijn advocaat te kiezen. U hebt bij cliënt advocaat mr. R.F. Thunnissen, van Stevens Thunnissen Vos advocaten, opgedrongen. Daarbij heeft u voor cliënt verzwegen dat mr. R.F. Thunnissen zowel gerechtelijk alswel politiek belangenverstrengeld was. Advocaat mr. R.F. Thunnissen is namelijk ook fractievoorzitter en raadslid van de PvdA in de gemeente Leiderdorp. Dit heeft u voor cliënt verzwegen. Waar de PvdA zich zoal mee bezighoudt kunt u lezen in mijn bijgevoegde recente e-mail aan de heer W. Bos, fractievoorzitter en lijsttrekker van de Landelijke PvdA. In betreffende e-mail heb ik letterlijk het volgende geschreven:

Aan de Heer W. Bos, fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA

Geachte heer Bos,

Hieronder leest u het ware gezicht van de PvdA en Wim Kok, Lees http://www.sdnl.nl/column28.htm vergeet ook de doorklik in dat artikel niet. Lees ook https://www.stelling.nl/kleintje/368/Vanrooij.htm en http://www.sdnl.nl/column20.htm

Het is hierbij goed te weten dat de Socialistische Partij al vanaf 1990 ( zie hiervoor het rapport 'duurzaam hout goed fout' van de SP van 1990) op de hoogte is van het feit dat Billiton (was Shell) haar hoog problematisch afval vol met arseen, chroom-VI en koper via het geïmpregneerde hout over geheel Europa heeft kunnen dumpen door bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet en in de door PvdA-minister van VROM (Hans Alders) uitgebrachte Circulaire 'betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerinrichtingen' van mei 1992 ( kenmerk: IBP 03392001), lees hiervoor http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gh04.htm en http://www.sdnl.nl/oproep.htm

Sterker nog onder de dekmantel van KOMO-gekeurd geïmpregneerd hout heeft de Nederlandse regering voor deze vergiftiging via dekmantelbedrijven als de Gebr. van Aarle te Sint Oedenrode (zie http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw59.htm) honderden miljoenen euro's aan subsidie uitgegeven. Dit heeft de verantwoordelijke PvdA-minister van VROM ( M de Boer ) onder de dekmantel van 'Duurzaam bouwen' weten te bewerkstelligen. Nu dit hout in geheel Europa niet meer mag worden aangeraakt en moet worden verwijderd als gevaarlijk afval ( zie https://www.katholieknieuwsblad.nl) wordt dezelfde Wim Kok (PvdA) ineens benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Shell. Het zal u duidelijk zijn waarom !

Moet het dumpen van levensgevaarlijk vliegas in cement en in green bricks (lees http://www.sdnl.nl/kath-nb31.htm en http://www.sdnl.nl/corus.htm ) dat vrijkomt uit gesubsidieerde verbranding van (gevaarlijk) afval in kolengestookte electriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom (zie www.sdnl.nl/epon-3.htm ) met de hulp van voormalig Minister-President Wim Kok (PvdA) worden uitgebreid, zodat Shell ook in de toekomst haar levensgevaarlijk afval met subsidie in producten kan blijven stoppen, en als zodanig kan blijven verkopen???

Mijnheer Bos; u bent ook afkomstig van Shell, wenst u dit beleid van de PvdA in het algemeen en van Wim Kok in het bijzonder voort te zetten ??

Gaarne verneem ik spoedig uw reactie hierop, tevens wil ik u vragen om uw reactie ook naar de copiehouders van deze e-mail te versturen. Bij voorbaat mijne dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Ing A.M.L. van Rooij
Milieu-en Veiligheidskundige

Tel 0413-490387
E-mail a.vanrooij1@chello.nl

Met nadruk verzoek ik u de daarin genoemde doorkliks op internet zorgvuldig te lezen en hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Raadsheer mr. Van der Velden van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch die in deze zaak (rolnr.C9900377/HE) op 1 augustus 2000 arrest heeft gewezen is met deze PvdA politiek belangenverstrengeld. Zie hiervoor mijn wrakingsverzoek van 11 april 1998 aan mr. A. Jurgens, President van het Gerechtshof, op internet ( http://www.sdnl.nl/irm-45.htm ) Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Advocaat mr. R.F. Thunnissen is ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank 's-Gravenhage en als zodanig ook collega van de andere Nederlandse rechters waaronder mr. Van der Velden van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en de raadsheren C.H.M. Jansen, J.B. Fleers en A.G. Bos. van de Hoge Raad der Nederlanden die op 26 april 2002 in cassatie, onder nr. C00/316HR, arrest hebben gewezen. Ook dit heeft u voor cliënt verzwegen.

Het is hierbij goed te weten dat de Hoge Raad der Nederlanden met haar Pikmeerarresten I en II de hierboven beschreven PvdA overheidscriminaliteit ook in strafrechtelijke zin afdekt en zich daarmee feitelijk boven de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft weten te stellen. Zie hiervoor het artikel "Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling" uit het Katholiek Nieuwsblad van 2 maart 2001 op internet: www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1822a.htm

Op grond van bovengenoemde feiten heeft cliënt besloten uw vordering van 5.345,22 af te wijzen en het reeds aan u betaalde bedrag, inclusief de wettelijke rente, per omgaande terug te vorderen. Tevens stelt cliënt u aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de juridische kosten die hij in deze heeft moeten maken. Ook stelt cliënt u verantwoordelijk en aansprakelijk voor de miljoenenschade die hij heeft geleden omdat die volledig is toe te schrijven aan uw weigering tot het indienen van bovengenoemd zeven in proces-verbaal vastgelegde getuigenverklaringen, ondanks herhaalde verzoeken daarom in het bijzijn van vier getuigen.

Gemakshalve heb ik deze brief ook verstuurd per e-mail peperlaw@vzb.nl aan u verstuurd en de daarin genoemde doorkliks middels hyperlink voor u direct leesbaar gemaakt. De machtiging van cliënt vindt u bijgevoegd. (zie bijlage)

In afwachting van uw spoedig antwoord, verblijven wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

Reactie op deze brief van Zinnicq Bergmann, Advocaten