Ruud Rietveld vecht voor wat hij noemt de 'recreatieslachtoffers'

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <===> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld  L.s.,

  Hierbij doe ik u toekomen de realiteit als je strijdt tegen onrecht

  Advocatenkantoor Dommerholt sommeert verwijdering van website

  Op advies van onze advocaat reageren wij op het verzoek met de kracht van sommatie om de inhoud van de website vooralsnog ontoegankelijk te maken, hangende een onderzoek naar de achtergronden van de rechterlijke uitspraak om de content van een andere website met min of meer gelijke inhoud te laten verwijderen.

  Ik, Ruud Rietveld, als verantwoordelijk voorzitter van de vereniging van recreatiegedupeerden, verzoek stichting Sociale Databank Nederland om de informatie op de betreffende website voorlopig conform de wens van mr. A.P. Maes ontoegankelijk te maken; met dien verstande dat deze informatie wanneer daar juridisch aanleiding toe bestaat alsnog, maar eventueel gewijzigd en aan de omstandigheden aangepast, weer openbaar wordt.

  Het is en blijft voor mij en de duizenden medegedupeerden een onacceptabele zaak dat met juristerij de waarheid over wanpraktijken in de recreatiesector niet naar behoren naar buiten kan worden gebracht. Het buiten de procedure laten van essentiële gegevens en het weigeren van de inbreng en argumenten van onze eigen advocaat in de procedure is niet acceptabel.

  U wordt op de hoogte gehouden en...., laat u zich verrassen


Hieronder volgt de brief van Advocatenkantoor Dommerholt & van Dijk  Per fax: 038-4272021 op 16 mei 2003, 15.00 uur en per website www.sdnl.nl/rietveld.htm


  Aan Advocatenkantoor Dommerholt & van Dijk
  Bloemendalstraat 7
  Zwolle
  t.a.v. mr. A.P Maes,

  Huizen, 15 mei 2003

  Geachte heer Maes,

  In opdracht en advies van de heer Rietveld en zijn raadsman hebben wij voldaan aan het verzoek om de informatie op zijn website ontoegankelijk te maken.

  De reden daarvan is geen kosten en tijd verloren te laten gaan aan gesteggel over het welles of nietes van de beschuldigingen die de heer Rietveld en zijn achterban uiten in de richting van enkele bedrijven en instellingen in de recreatiesector.

  Zoals u op de website van de SDN hebt kunnen zien - met name in de klokkenluidersgalerij - denken wij dat rechterlijke uitspraken maar al te vaak met heel veel zout moeten worden genomen, omdat belangenverstrengeling, collusie en lafheid zowel bij de rechterlijke macht als bij de advocatuur hoogtij vieren. (zie bijvoorbeeld www.sdnl.nl/de-werd6.htm en www.sdnl.nl/vd-linden6.htm)

  Wij raden u aan om de gevallen van en informatie over zaken die o.a. op de website www.sdnl.nl/klokkenluider.htm te vinden zijn goed te bestuderen. Het gegeven dat wij nu nog reageren met het verwijderen van de informatie betekent geenszins dat mogelijk onwettige en asociale praktijken rond de exploitatie van recreatieparken niet bij de SDN aan de orde zou worden gesteld. Integendeel.

  Wij menen u en ook andere betrokkenen voldoende te hebben geïnformeerd.

  Namens de redactie van de st. Sociale Databank Nederland,

  R.M. Brockhus (redacteur)

  Verslag uit de uitzending van SBS6 door mevr. Mesman

  Met deze uitzending werd wederom geprobeerd om via het programma van Frequin het TV kijkende publiek een vertekend beeld te geven. Het was de opzet om Rietveld en de vereniging totaal gezichtsverlies te laten lijden. Ook deze gang van zaken werd aangestuurd door dezelfde mensen, die reeds lang bezig waren, en geen enkel middel meer in de kast lieten liggen om hun doel te bereiken.

  De opzet leek geslaagd, doordat er diverse mensen hier min of meer voor werden geronseld om hieraan mee te doen.

  Het knip en plakwerk van deze uitzending werd bijgewoond door de voltallige groep van ondernemers, en bleek een knap stukje vakwerk wat nadelig was voor Rietveld. Uit goed betrouwbare bron, is bekend, dat Frequin de vragen zo stelde zodat er maar op 1 manier op geantwoord kon worden. Bij mw. Mesman is hij kwaad de deur uitgelopen, omdat zij na vijf keer niet wilde antwoorden op zijn vragen. Dit in het bijzijn van haar man. Bij het zien van uitzending kwam er een totaal ander antwoordt, als wat in huis was opgenomen.

  Wederom was dit ten nadele van Rietveld, maar na gebleken onderzoek was ook bij deze gang van zaken maar 1 doel, Rietveld monddood maken. Het heeft tot resultaat geleid, dat de zwakste schakel nog meer overbelast werd, en de druk nog verder werd opgevoerd, door haar een opname apparaatje te laten kopen, in opdracht van mw. v.d. B, die later de aanschaf per bank heeft terugbetaald.

  Ook deze gang van zaken ligt vrijwillig bij justitie. Mensen die niet ziek zijn, hebben al grote moeite met deze "ondernemers", laat staan iemand die ziek is.

  Hoe zou u zich voelen, en wie heeft soortgelijke ervaringen ?   Een hart onder de riem voor Ruud

  Zeven jaar van zijn leven heeft hij zijn plicht als burger gedaan, maar niemand die hier zich nog verder druk om maakt, zodat er geen einde aan lijkt te komen aan het veroorzaken averij die is opgelopen door het elitaire tuig van deze maatschappijen, nog gesteund door het rechtssysteem. Hoe is het mogelijk.

  De boeven gaan vrijuit, en Justitie wast zijn handen in onschuld. Het is niet alleen Rietveld die ondanks alles zal doorgaan om zijn gelijk te bevechten en om aan te tonen hoe corrupt er met zijn zaken is omgesprongen. Vele Nederlanders hebben averij opgelopen, juist door deze overheid die niet voor maar tegen zijn burgers is. Je moet een omhoog gevallen kamper zijn, dan hoef je niets te betalen en kun je in een Bently rijden en je omringen door een leger van nog grotere boeven, daar zij bewust het rechtsstelsel frustreren en mensen slopen.

  Als ik kijk naar de 46 jaar die dhr. Willem Oltmans nodig gehad heeft om zijn gelijk te krijgen en de schade die nu eindelijk vergoed is, dan neem ik voor deze man mijn petje af. Deze overheid gaat net zolang door tot mensen in hun graf liggen en zij niet meer hoeven te betalen, of hun ongelijk c.q. falen te bekennen. Als geen ander deel ik het besef van Rietveld dat er eerst een hoop slachtoffers moeten vallen. Rietveld zal het nooit opgeven, net als Oltmans, alleen zijn tijd is beperkt. Niets kan het verdriet en de verdere averij door bewust toedoen van anderen meer goedmaken.

  Wij mogen met bewondering kijken en luisteren naar wat deze mensen ons te zeggen hebben. Zij zijn met weinigen die een vuist durven maken tegen alle corruptie en wanprestatie en nog veel meer. Wat laten we achter voor onze kinderen en kleinkinderen als hier niets aan gedaan wordt. Juist, een grote puinhoop die straks niet meer is op te ruimen. Laat een ieder zich maar schamen die hieraan heeft mee gewerkt.

  Ik spreek de hoop uit dat er gerechtigheid komt voor Rietveld en voor al die anderen die ook tegen een muur van corruptie zijn aangelopen en hem omver krijgen.

  Rudolf ik wens je succes, je bent een eerlijk mens, die recht heeft op een normaal leven.
  Houdt vol en blijf geloven in jezelf en waar je voor strijdt.


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Op 4 September was het D-day voor van Mr. Maes van Dommerholt & van Dijk Advocaten